Uchwała Nr XVIII/167/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 marca

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XVIII/167/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 marca
Uchwała Nr XVIII/167/08
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 marca 2008 r.
Druk Nr: B/172/08
w sprawie: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy
Gniew na lata 2008 – 2020”.
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.);
Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje:
§ 1.
W celu wykonania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez Radę Ministrów
Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r., przyjmuje się „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Gniew na lata 2008 – 2020”,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej.
1/56
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/167/08
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 marca 2008 r.
Druk Nr B/172/08
w sprawie: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy
Gniew na lata 2008 – 2020”.
1. Wprowadzenie
W Polsce obowiązuje 30 – letni „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjęty przez Radę
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku, który nakłada
obowiązek sporządzenia takich programów na szczeblu wojewódzkim, powiatowym
i gminnym.
W „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gniew na lata 2004 –
2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011”, określone są zadania
mające na celu bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest
i ich unieszkodliwienie poprzez deponowanie na wyznaczonych do tego celu
składowiskach oraz prowadzenie monitoringu usuwania tychże wyrobów.
2. Potrzeba podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Gniew
na lata 2008 – 2020” powstał m.in. w wyniku realizacji ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr
3, poz. 20 z późn. zm.), a także potrzeb oczyszczania gminy Gniew z azbestu oraz
wyrobów zawierających azbest.
W „Programie...” opisane zostały m.in. obowiązki gmin, właścicieli, zarządców lub
użytkowników nieruchomości, a także wykonawców prac polegających na
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów, zawierających azbest. Przedstawiono ogólne
mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom
decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków.
Ze względu na szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego, ważne jest przyspieszenie
procesu jego usuwania z otoczenia i odpowiednie zagospodarowanie odpadów
zawierających azbest.
3. Informacja o skutkach finansowych realizacji uchwały.
Wykonanie niniejszej uchwały pociąga za sobą skutki finansowe. Gmina
będzie udzielać dofinansowania na usuwanie i utylizację wyrobów, zawierających
azbest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz pozyskiwać środki na ten cel z funduszu wojewódzkiego i powiatowego.
2/56
Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Gniewie
Nr XVIII/167/08 z dnia 26 marca 2008 r.
Druk Nr B/172/08
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
DLA
MIASTA I GMINY GNIEW
NA LATA 2008 - 2020
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Bogdan Badziong
Gniew, styczeń 2008 r.
3/56
Spis treści
1. Wprowadzenie........................................................................................................... .........8
2. Cel i zadania programu........................................................................................... ..........10
3. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego........................................................ .............11
4. Stan prawny ......................................................................................................... ............13
5. Obowiązki gmin, właścicieli nieruchomości i wykonawców prac związanych z
usuwaniem azbestu .................................................................................................. ............14
5.1 Obowiązki gminy.....................................................................................................................14
5.2 Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości...................................14
5.3 Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest:....................................................................................................................16
6. Azbest i jego zastosowanie.................................................................................. .............19
7. Identyfikacja azbestu i ocena wyrobów zawierających azbest w obiekcie budowlanym. .22
8. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy
Gniew................................................................................................................ ...................24
9. Finansowe aspekty realizacji programu................................................................ ............34
10. Harmonogram rzeczowy realizacji programu................................................... ..............37
11. Podsumowanie........................................................................................................ ........38
12. Załączniki..................................................................................................... ..................39
4/56
Spis załączników
Zał. 1 Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi
azbest i obowiązki z nich wynikające.............................................................................
38
Zał. 2 Wykaz firm utylizujących azbest, posiadających zezwolenie Starosty Tczewskiego na
gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi azbest...........................................
46
Zał. 3 Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania..................
47
Zał. 4 Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało
zakończone......................................................................................................................
49
Zał. 5 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
51
Zał. 6 Karta przekazania odpadu...............................................................................................
53
5/56
Spis tabel
Tab. 1 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w mieście Gniew...............
23
Tab. 2 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Brody
Pomorskie....................................................................................................................................
23
Tab. 3 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Ciepłe.....
23
Tab. 4 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Kotło......
23
Tab. 5 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Gogolewo.....................................................................................................................................
23
Tab. 6 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Jaźwiska.......................................................................................................................................
24
Tab. 7 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Jeleń.......
24
Tab. 8 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Kolonia
Ostrowicka...................................................................................................................................
24
Tab. 9 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Ostrowite
24
Tab. 10 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Dąbrówka....................................................................................................................................
24
Tab. 11 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Stary
Młyn.............................................................................................................................................
25
Tab. 12 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Kuchnia........................................................................................................................................
25
Tab. 13 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Kursztyn.......................................................................................................................................
25
Tab. 14 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Cierzpice......................................................................................................................................
25
Tab. 15 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Nicponia.......................................................................................................................................
25
Tab. 16 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Opalenie.....................................................................................................................................
25
Tab. 17 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Piaseczno.....................................................................................................................................
26
Tab. 18 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Piaseckie Pole..............................................................................................................................
26
Tab. 19 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Jelenica.........................................................................................................................................
26
Tab. 20 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Pieniążkowo.................................................................................................................................
26
Tab. 21 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Włosienica...................................................................................................................................
27
Tab. 22 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Polskie
Gronowo.....................................................................................................................................
27
Tab. 23 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
6/56
Półwieś.........................................................................................................................................
27
Tab. 24 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Rakowiec.....................................................................................................................................
27
Tab. 25 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Mała
Karczma.......................................................................................................................................
27
Tab. 26 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Małe
Wyręby........................................................................................................................................
28
Tab. 27 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Szprudowo...................................................................................................................................
28
Tab. 28 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Tymawa........................................................................................................................................
28
Tab. 29 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Widlice........................................................................................................................................
28
Tab. 30 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Wielkie
Walichnowy..................................................................................................................................
28
Tab. 31 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest występujących w
szkołach na terenie gminy Gniew...............................................................................................
29
Tab. 32 Ilości i stopnie uszkodzenia rur azbestowo – cementowych na terenie miasta i gminy
Gniew ..........................................................................................................................................
29
Tab. 33 Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, których zarządcą jest INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. .........................
29
Tab. 34 Harmonogram rzeczowy realizacji programu.................................................................
35
Tab. 35 Wykaz firm utylizujących azbest, posiadających zezwolenie Starosty Tczewskiego na
gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi azbest.................................................
45
Tab. 36 Karta przekazania odpadu...............................................................................................
53
Spis rysunków:
Rys. 1 Schemat przepływu informacji o wyrobach zawierających azbest ...............................
13
Rys. 2 Wzór oznakowania wyrobów zawierających azbest lub ich
opakowań..........................
16
Rys. 3 Ogólna ilość płyt azbestowo - cementowych na terenie miasta i gminy Gniew [m2]...
22
Rys. 4 Ogólna ilość rur azbestowo - cementowych na terenie miasta i gminy Gniew [mb].....
22
Rys. 5 Ilości rur azbestowo – cementowych w miejscowościach na terenie gminy Gniew
[m2]..................................................................................................................................
30
Rys. 6 Ilości płyt azbestowo – cementowych w miejscowościach na terenie gminy Gniew.....
31
7/56
1. Wprowadzenie
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Gniew na lata 2008 –
2020”, zwany w skrócie „Programem...”, powstał w wyniku:
a) przyjęcia przez sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której
Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego do
wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,
b) realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),
c) potrzeb oczyszczania gminy Gniew z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
w
celu
aktualizacji
danych
właściciele/zarządcy/użytkownicy nieruchomości powinni co roku przekazywać informacje
o ilościach i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest na terenie ich posesji.
W przypadku osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami organem właściwym do
przyjmowania tych informacji jest burmistrz, w przypadku osób prawnych – marszałek
województwa.
W Polsce obowiązuje 30 – letni „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych
na terytorium Polski”, przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku, który nakłada obowiązek sporządzenia takich programów na
szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Niniejszy „Program...” jest zgodny z krajowym programem usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest.
Dla monitoringu realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
stosowanych na terytorium Polski”, stworzono Wojewódzką Bazę Wyrobów i Odpadów
Zawierających Azbest (WBDA), dostępną pod adresem www.bazaazbestowa.pl, do której
przekazywane są dane ze wszystkich gmin oraz województw kraju, o wyrobach zawierających
azbest, zarówno wykorzystywanych jak i tych, których eksploatacja została zakończona.
Z części ogólnodostępnej WBDA mogą korzystać wszyscy posiadający dostęp do internetu,
natomiast do zbioru „Wyrób” mają dostęp jedynie urzędy gminne i wojewódzkie. Baza
przystosowana jest również do nadania praw dostępu urzędom powiatowym.
Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m.in.
odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także
8/56
elastyczność, stosowany był od ponad 100 lat w około 3000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak
wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem
i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. W Polsce czyny te zagrożone są karą grzywny,
ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (Ustawa z dnia 19.06.1997 r
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – tj. Dz. U. z 2004 r. , Nr 3, poz. 20 z późn.
zm.).
Prawidłowe zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest zapewnia bezpieczeństwo jego
stosowania przez około 30 lat. Potem stan techniczny większości wyrobów azbestowych będzie
nieuchronnie się pogarszał. Dlatego tak ważne jest jego usunięcie z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające
stosowne zezwolenia, mogą usuwać azbest i transportować go do wyznaczonych miejsc
składowania.
Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek
uszkodzenia wyrobów zawierających ten minerał (jak łamanie, kruszenie, cięcie). W wyniku takich
działań do powietrza uwalniane są niewidoczne dla oka włókna azbestowe, które wdychane
z powietrzem prowadzą do szeregu chorób układu oddechowego, takich jak pylica azbestowa,
zmiany opłucnej, rak płuc, międzybłoniak opłucnej i otrzewnej. Zachorować mogą osoby, które
miały kontakt z azbestem ze względu na charakter wykonywanej pracy, jak i osoby narażone na
długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub krótkotrwałe przebywanie
w miejscu o bardzo wysokim stężeniu.
W Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gniew na lata 2004 – 2007
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011 uwzględnione są zadania mające na celu
bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie poprzez
deponowanie na wyznaczonych do tego celu składowiskach oraz prowadzenie monitoringu
usuwania tychże wyrobów.
W „Programie...” opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza
udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub
budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcenie do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszenie
ryzyka, związanego z nieprawidłowym ich wykonaniem.
9/56
2. Cel i zadania programu
Celem niniejszego „Programu...” jest:
- spowodowanie oczyszczenia terenu Gminy Gniew z azbestu oraz usunięcie stosowanych
od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
-
wyeliminowanie
negatywnych
skutków
zdrowotnych
u
mieszkańców
Polski,
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
-
spowodowanie
sukcesywnej
likwidacji
oddziaływania
azbestu
na
środowisko
i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony
środowiska,
- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, stosowanych w Unii Europejskiej.
Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów
zawierających azbest.
W programie zawarte zostały:
- ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy Gniew,
- wydatki z Gminnego, Powiatowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z tytułu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest,
- propozycje założeń organizacyjnych i monitoringu programu w układzie gminnym.
10/56
3. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego
Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem
chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu.
Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych
w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby,
zawierające azbest nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa
rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.
Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby
włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych jak i aerodynamicznych cech
włókien.
Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do
końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5
mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych.
Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej,
w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do
obwodowych części płuc.
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy
takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym
powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość mniejszą
od 3 mikrometrów, stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3:1.
Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych
partiach układu oddechowego, w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu
na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym
niesie ze sobą ryzyko zdrowotne.
Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu nie można
określić dawki progowej pyłu dla działania rakotwórczego azbestu.
Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną pylicy azbestowej (azbestozy),
łagodnych zmian opłucowych, raka płuc, międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej, nowotworów
o wysokiej złośliwości.
Przy narażeniu komunalnym na pył azbestowy głównym skutkiem zdrowotnym jest
11/56
międzybłoniak opłucnej i otrzewnej. W zależności od poziomu ekspozycji może być obserwowany
wzrost ryzyka raka płuc.
Przeprowadzone na szeroką skalę badania przypadków międzybłoniaka oraz trendów zapadalności,
wykazały zwiększoną ich częstość w rejonach kopalń i zakładów przetwórstwa azbestu oraz
w miastach. Nowotwory te wykazują przyrost, rocznie ok. 10%.
Oficjalna statystyka
w Polsce wykazuje ok. 120 przypadków zgonów rocznie z powodu
międzybłoniaka opłucnej.
Nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia.
Dlatego zastępowanie rur azbestowo - cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami
bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub
w przypadku woli, wymiany na rury bezazbestowe.
12/56
4. Stan prawny
Regulacje prawne dotyczące m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów
budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych
wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku są zamieszczone w 20 aktach
prawnych – 7 ustawach oraz 13 rozporządzeniach. Wykaz tych aktów, w tym rozporządzenia
dotyczące dopuszczania wyrobów zawierających azbest (o specjalnym przeznaczeniu) do produkcji
lub wprowadzenia na polski obszar celny zamieszczono w załączniku nr 1 wraz z krótkim
omówieniem.
13/56
5. Obowiązki gmin, właścicieli nieruchomości i wykonawców prac związanych z
usuwaniem azbestu
5.1 Obowiązki gminy
1) Opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem
problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest).
2) Gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców
nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
3) Przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym
azbestu.
4) Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami
zawierającymi azbest).
5.2 Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości
1) Kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach
budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest.
2) Sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji
miejsca zawierającego azbest.
3) Usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do
wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia.
4) Sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia
azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia
zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest.
5) Przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo miejscowe, w których był
lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.
6) Sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez
sporządzenie spisu z natury.
7) Sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub
prezydentowi miasta (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz
coroczna aktualizacja informacji o :
- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,
- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone (zał. 3 i 4)
14/56
8) Zgłoszenie
właściwemu
organowi
architektoniczno
-
budowlanemu
prac
polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie
z przepisami budowlanymi.
Na rys. 1 przedstawiono schemat przepływu informacji o wyrobach zawierających azbest.
Rys. 1 Schemat przepływu informacji o wyrobach zawierających azbest.
15/56
5.3 Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest:
1) Uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz
o
sposobie
gospodarowania
odpadami
niebezpiecznymi
(zależnie
od
ilości
wytwarzanych odpadów).
2) Przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób
kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur
dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
3) Opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów
zawierających azbest, obejmującego w szczególności:
a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na
podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,
b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem
na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami
dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,
e) posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego
prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska
przed narażeniem na działanie azbestu,
f) zgłoszenie
prac polegających
zawierających
azbest
z
na zabezpieczeniu
obiektu,
urządzenia
lub usunięciu wyrobów
budowlanego
lub
instalacji
przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy.
4) Zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest
z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.
U. Nr 71, poz. 649).
5) Złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości,
urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego
16/56
azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych.
Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja tych wyrobów oraz ocena
ich stanu, określająca w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopień
pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.
W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr
192, poz. 1876) oraz z dnia 02 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji oraz
dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004 r.
Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania marszałkowi
województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których
wykorzystanie zakończono.
Wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
powinna być wyspecjalizowana jednostka, posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie
techniczne i socjalne, zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie
pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.
Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane
w następujący sposób:
a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary:
- co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,
b) oznakowanie powinno składać się z dwóch części:
- górnej (h1 = 40 % H), zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,
- dolnej (h2 = 60 % H)zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze
na czerwonym tle,
c) jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem
„zawiera krokidolit/azbest niebieski.”
Wzór oznakowania przedstawiono na rys. 2
17/56
Rys. 2 Wzór oznakowania wyrobów zawierających azbest lub ich opakowań.
h 1= 40% H
H
h 2 = 60%H
18/56
6. Azbest i jego zastosowanie
Azbest jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli.
Dzięki swoim właściwościom: wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na związki
chemiczne i wysoką temperaturę, azbest zyskał popularność i szerokie zastosowanie w gospodarce
światowej. Dotyczy to w szczególności trzech minerałów azbestu: powszechnie stosowany
chryzotyl (azbest biały), w mniejszym stopniu wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski)
i jeszcze rzadziej stosowany amozyt (azbest brązowy).
Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia:
a) eternit, czyli płyty faliste azbestowo – cementowe o zawartości 10 - 13 % azbestu do pokryć
dachowych,
b) płyty prasowane płaskie o zbliżonej zawartości azbestu,
c) płyty KARO – dachowe pokrycia lub elewacje,
d) rury azbestowo - cementowe wysokociśnieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne, stosowane
także jako przewody wentylacyjne i dymowo - spalinowe (zawartość azbestu ok. 22 %),
e) kształtki
azbestowo
–
cementowe
oraz
elementy
wielkowymiarowe,
stosowane
w budownictwie ogólnym i przemysłowym (płyty azbestowo – cementowe płaskie
wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian warstwowych i wbudowane w płyty
warstwowe prefabrykowane).
Stosowany był w budownictwie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność ogniowa
i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych lub potencjalnie narażonych na wysoką
temperaturę (klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne,
węzły ciepłownicze, obudowa klatki schodowej, przejścia kabli elektrycznych, przewodów
ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów stropowych
i ściennych strychów, piwnic, dróg ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych). Azbest stosowano
również w tkaninach wygłuszających hałas.
Azbest wykorzystywano także w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów
(jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur), a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych
wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych
(jako płaszcze azbestowo - cementowe lub azbestowo - gipsowe). Wyroby zawierające azbest
umiejscowione są w:
a) kominach o dużej wysokości (dylatacje wypełnione sznurem azbestowym),
b) chłodniach kominowych (płyty azbestowo - cementowe w zraszalnikach i w obudowie
wewnętrznej chłodni),
19/56
c) chłodniach wentylatorowych (w obudowie wewnętrznej chłodni),
d) rurach odprowadzających parę, zraszalnikach itp. (w formie izolacji cieplnej ze sznura
azbestowego).
Ponadto wyroby zawierające azbest stosowane były w transporcie i przemyśle chemicznym.
6.1 Rodzaje wyrobów zawierających azbest
Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można podzielić – w zależności od
trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego – na: miękkie (łamliwe, kruche) i twarde
(niekruche, sztywne).
Wyroby miękkie
Wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 i zawierające powyżej 20 %
azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy duże pylenie
włókien azbestu do otoczenia.
Najczęściej stosowano:
a) wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych,
b) koce gaśnicze,
c) szczeliwa plecione,
d) tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD,
e) płytki podłogowe PVC,
f) materiały i wykładziny cierne,
g) sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),
h) płyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w ciepłownictwie na złączach
rur, zaworów z gorącą wodą lub parą,
i) płaszcze azbestowo - gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie,
j) płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych),
k) płyty ognioochronne typu „PYRAL” produkcji czechosłowackiej lub „SOKALIT”
produkcji NRD, zawierające ok. 30-50% azbestu (służą do okładzin ognioochronnych
konstrukcji budynków oraz jako sufity podwieszane o podwyższonej odporności na ogień,
także jako materiał do klap przeciwpożarowych i przeciwdymnych),
l) natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie
stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej.
20/56
Wyroby twarde
Są to najpowszechniej występujące w krajowym budownictwie wyroby zawierające
azbest o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3, zawierające poniżej
20%
azbestu.
W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego
uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia
w porównaniu z wyrobami miękkimi.
Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych
wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie przy zrzucaniu z wysokości w trakcie prac
remontowych.
Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są:
a) płyty azbestowo - cementowe faliste (eternit),
b) płyty azbestowo - cementowe „karo”,
c) płyty płaskie, wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym,
d) inne wyroby azbestowo - cementowe:
- rury do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
- przewody kominowe i zsypy.
21/56
7. Identyfikacja azbestu i ocena wyrobów zawierających azbest w obiekcie
budowlanym
Wyroby zawierające azbest nie były w Polsce oznakowane lub nazwane w sposób
ułatwiający identyfikację w nich azbestu. Skutkiem tego obecne prace remontowe często prowadzą
do nieświadomego ich uszkodzenia i spowodowania niekontrolowanej emisji pyłu azbestowego.
Warunkiem podjęcia działań specjalistycznych w celu zmniejszenia wpływu azbestu na środowisko
jest jego identyfikacja i lokalizacja w obiekcie oraz ocena stanu technicznego wyrobu i ryzyka
emisji pyłu. Na wstępie niezbędna jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz
określenie rodzaju azbestu.
Każdy obiekt może zawierać wyroby, zawierające azbest. Szczególną uwagę podczas
inwentaryzacji
należy
zwracać
na
elementy
instalacji
wentylacyjnych,
urządzeń
wodnokanalizacyjnych i grzewczych, zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych
w budynkach o konstrukcji niesztywnej, wyposażenie maszyn wymagających izolacji termicznej,
ognioochronnej, elektrycznej.
Obecność materiałów zawierających azbest nie zawsze zaznaczona jest w dokumentacji
technicznej.
Możliwe też, że podczas wykonywania prac zastosowano materiały zastępcze (zawierające azbest),
nie umieszczone w projekcie technicznym.
Inwentaryzacji i identyfikacji wyrobów azbestowych powinien dokonać właściciel lub
zarządca budynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) należy przeprowadzić ocenę stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Ocena kończy
się zsumowaniem przyjętej punktacji.
Przy sumie punktów powyżej 65 (stopień pilności I) występuje konieczność podjęcia działań,
polegających na wymianie lub naprawie ocenianego wyrobu najszybciej, jak jest to możliwe. Przy
sumie punktów 35 – 60 (stopień pilności II) – konieczność powtórzenia oceny w ciągu roku, a przy
punktacji do 35 (stopień pilności III) - konieczność powtórzenia oceny technicznej w ciągu 5 lat.
Przy sumie punktów powyżej 65 powinno się podjąć działania naprawcze wyrobów zwłaszcza
miękkich oraz tych wyrobów twardych, które narażone są na uszkodzenia w trakcie eksploatacji.
Zakres działań zależy od opinii specjalistów, uwzględniającej warunki eksploatacji, charakter
wyrobu oraz możliwości narażenia użytkowników.
Rodzaje tych działań to:
22/56
●
zabudowa – zamknięcie przestrzeni, w której znajduje się azbest szczelną przegrodą, bez
naruszenia samego azbestu, może być wykonana ze ścianek gipsowych, cegły, blachy itp.
●
pokrywanie urządzeń lub instalacji (trudno dostępnych lub demontowalnych) głęboko
penetrującymi środkami wiążącymi azbest. Postępować tak można jedynie z materiałami,
których stan techniczny i przyczepność do podłoża nie pogorszy się pod dodatkowym
obciążeniem, pokrywane mogą też być elewacje i dachy wykonane z płyt azbestowocementowych w celu ich impregnacji i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi.
●
usunięcie azbestu – demontaż całości lub części (najbardziej zagrażającej) materiałów
wybudowanych; działania te muszą być prowadzone w warunkach szczelnego oddzielenia
strefy pracy, przy zastosowaniu specjalnych środków ochrony indywidualnej oraz technik
minimalizujących pylenie (podciśnienie wewnątrz stref pracy, gdzie uwalniane są pyły,
filtrowanie powietrza wyrzucanego na zewnątrz).
23/56
8. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i
gminy Gniew
Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,
zgłoszonych do Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przez właścicieli i zarządców nieruchomości,
sporządzono wykaz ilości i miejsc występowania takich wyrobów na terenie miasta i gminy Gniew.
Do dnia 04 stycznia 2008 r. złożono 607 informacji o ilości i miejscach występowania
wyrobów zawierających azbest.
Poniższy wykres przedstawia ogólne ilości wyrobów, zawierających azbest na terenie miasta
i gminy Gniew (stan nadzień 04.01.2008 r.)
Rys. 3 Ogólna ilość płyt azbestowo - cementowych na terenie miasta i gminy Gniew [m2]
180000
160000
140000
120000
100000
płyty azbestowo-cementowe
80000
60000
40000
20000
0
Ilość [m2]
Rys. 4 Ogólna ilość rur azbestowo – cementowych na terenie miasta i gminy Gniew [mb]
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
rury azbestowo-cementowe
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Ilość [mb]
Szczegółowe dane przedstawiono w poniższych tabelach.
24/56
Tabela 1. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w mieście Gniew.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
770 m2
2 642 m2
919 m2
-
gospodarczy
153 m2
1 795 m2
-
-
-
-
-
160 m2
inne
Tabela 2. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Brody
Pomorskie.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
66 m2
398 m2
-
-
gospodarczy
654,5 m2
258 m2
-
-
-
-
-
-
inne
Tabela 3. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Ciepłe.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
360 m2
-
80 m2
-
gospodarczy
246 m2
264 m2
-
-
-
985,5 m2
-
-
inne
Tabela 4. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Kotło.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
-
-
-
-
gospodarczy
345 m2
294 m2
-
-
inne
200 m2
-
-
-
Tabela 5. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Gogolewo.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
1 177 m2
1807 m2
-
-
gospodarczy
1 191 m2
4 070 m2
-
-
-
1 370 m2
-
-
inne
25/56
Tabela 6. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Jaźwiska.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
486 m2
1 751,1 m2
258 m2
-
gospodarczy
105 m2
4 915,9 m2
291 m2
-
-
-
inne
300 m
2
2
2024 m
Tabela 7. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Jeleń.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
523,5 m2
2 201 m2
-
159 m2
gospodarczy
1006,5 m2
3 678 m2
-
516,5 m2
300 m2
1809 m2
-
-
inne
Tabela 8. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Kolonia
Ostrowicka.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
280 m2
783,5 m2
150 m2
--
gospodarczy
346 m2
145 m2
-
-
-
1 322 m2
-
124 m
inne
Tabela 9. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Ostrowite.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
gospodarczy
inne
-
64 m2
-
-
2
514,5 m
-
-
2
-
2140 m
894 m2
Tabela 10. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Dąbrówka.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
-
-
-
-
gospodarczy
-
-
-
80 m2
inne
-
617,5 m2
150 m2
-
26/56
Tabela 11. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Stary Młyn.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
471 m2
-
-
-
gospodarczy
401 m2
175 m2
-
-
-
600 m2
-
695 m2
inne
Tabela 12. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Kuchnia.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
-
780 m
-
-
gospodarczy
-
2 447 m
-
-
inne
-
3 089 m
500 m2
-
Tabela 13. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Kursztyn.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
-
gospodarczy
-
inne
-
1 106 m2
2
140 m
-
-
-
-
-
-
Tabela 14. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Cierzpice.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
480 m2
170 m2
2
-
-
gospodarczy
-
10 m
-
-
inne
-
130 m2
-
-
Tabela 15. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Nicponia.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
92 m2
2 397 m2
796 m2
-
gospodarczy
-
2 769 m2
606 m2
55 m2
1 520 m2
537 m2
-
-
inne
Tabela 16. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Opalenie.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
1 064 m2
2 909 m2
400 m2
190 m2
gospodarczy
1 325 m2
3 763 m2
-
80 m2
27/56
Rodzaj budynku
inne
I stopień
pilności
II stopień
pilności
III stopień
pilności
Nieokreślony
stopień pilności
600 m2
2 580 m2
-
-
Tabela 17. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Piaseczno.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
379 m2
3 622 m2
150 m2
225 m2
gospodarczy
917 m2
2 470 m2
-
-
inne
770 m2
667 m2
-
-
Tabela 18. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Piaseckie
Pole.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
-
649 m2
-
-
gospodarczy
-
3 074 m2
-
-
inne
-
747 m2
-
758 m2
Tabela 19. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Jelenica.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
-
-
gospodarczy
-
-
inne
-
2
130 m
-
-
-
-
-
-
Tabela 20. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Pieniążkowo.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
120 m2
1 170 m2
-
120 m2
gospodarczy
824,5 m2
3 489 m2
-
-
200 m2
2 592 m2
448 m2
530 m2
inne
28/56
Tabela 21. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Włosienica.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
-
260 m2
-
-
gospodarczy
-
112 m2
200 m2
-
inne
-
1 825 m2
-
-
Tabela 22. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Polskie
Gronowo.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
gospodarczy
inne
815 m2
-
-
-
-
2
5 151 m
-
-
907 m2
1 935 m2
-
300 m2
Tabela 23. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Półwieś.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
-
941 m2
-
-
gospodarczy
-
2 478 m2
225 m2
-
-
-
inne
2
-
430 m
Tabela 24. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Rakowiec.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
gospodarczy
inne
1 154 m2
120 m
2
1 147 m2
-
2
1 164 m2
46 m
2 797 m2
1 080 m2
-
Tabela 25. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Mała
Karczma.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
-
560 m2
-
-
gospodarczy
-
2
120 m
-
-
inne
-
-
-
-
mieszkalny
29/56
Tabela 26. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Małe
Wyręby.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
140 m2
-
-
-
gospodarczy
440 m2
-
-
-
-
230 m2
-
-
inne
Tabela 27. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości
Szprudowo.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
979 m2
1 159 m2
-
100 m2
gospodarczy
1 408 m2
4 318 m2
765 m2
397 m2
inne
1 420 m2
512 m2
220 m2
-
Tabela 28. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Tymawa.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
89 m2
2 181 m2
342 m2
56 m2
gospodarczy
952 m2
1 293 m2
80 m2
134 m2
inne
125 m2
601 m2
-
-
Tabela 29. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Widlice.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
-
-
-
-
gospodarczy
-
-
-
-
inne
-
3 885 m2
-
-
Tabela 30. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w miejscowości Wielkie
Walichnowy.
Rodzaj budynku
I stopień
II stopień
III stopień
Nieokreślony
pilności
pilności
pilności
stopień pilności
mieszkalny
-
1 786 m2
400 m2
-
gospodarczy
760 m2
2 774 m2
55 m2
50 m2
inne
222 m2
1 770 m2
300 m2
550 m2
30/56
Tabela 31. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w szkołach na terenie
gminy Gniew.
Nazwa szkoły
Ilość
Stopień pilności
Budynek SP Rakowiec
600 m2
I
Budynki ZS Opalenie
102 m2
II
SP Pieniążkowo
300 m2
I
Tabela 32. Ilości i stopnie uszkodzenia rur azbestowo - cementowych na terenie miasta i gminy
Gniew.
Rury azbestowo - cementowe
Miejscowość
Stopień pilności
DN 80 – 1300 mb
DN – 1000 mb
Piaseczno
III
DN – 2300 mb
Rakowiec
III
DN – 2900 mb
Szprudowo
III
DN - 2500 mb
W. Walichnowy, Kuchnia
III
DN - 1000 mb
Gogolewo
III
DN – 1300 mb
Kursztyn
III
DN – 700 mb
Ostrowite
III
DN – 800 mb
Jeleń
III
DN – 900 mb
Brody Pomorskie
III
DN - 200 mb
Gniew
III
Tabela 33. Ilości i stopnie uszkodzenia wyrobów zawierających azbest w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, których zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Miejscowość
Rodzaj budynku
Stopień pilności
Ilość
Polskie Gronowo
Bud. mieszkalny
wielorodzinny
II
170 m2
Gniew, ul.
Kusocińskiego 1
Bud. mieszkalny
wielorodzinny
I
350 m2
Gniew, ul. Wiślana 6
Biurowiec ZUK-u
II
220 m2
Gniew ul. Gniewskie
Młyny 12
Bud. mieszkalny
wielorodzinny
I
650 m2
Gniew, ul. Wiślana 10
Bud. mieszkalny
wielorodzinny
II
200 m2
Wielkie Walichnowy
19
Bud. mieszkalny
wielorodzinny
II
150 m2
Wielkie Walichnowy
20
Bud. mieszkalny
wielorodzinny
II
100 m2
31/56
Ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach gminy przedstawiają poniższe
wykresy.
Rys. 5 Ilości rur azbestowo - cementowych w miejscowościach na terenie gminy Gniew [mb]
200
2300
900
800
700
1300
2300
1000
2900
Piaseczno
Rakowiec
Szprudowo
W.Walichnowy,
Kuchnia
Gogolewo
Kursztyn
Ostrowite
Jeleń
Brody Pomorskie
Gniew
2500
32/56
Rys. 6 Ilości płyt azbestowo – cementowych w miejscowościach na terenie gminy Gniew [m2]
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Legenda:
Gniew – 6439 m2
Opalenie – 12911 m2
Brody Pomorskie – 1376,5 m2
Piaseczno – 9200 m2
Ciepłe – 1935,5 m2
Piaseckie Pole - 5228 m2
Kotło – 839 m2
Jelenica – 130 m2
Gogolewo – 9615 m2
Pieniążkowo – 9793,5 m2
Jaźwiska – 10131 m2
Włosienica – 2397 m2
Jeleń – 9801,5 m2
Polskie Gronowo – 9108 m2
Kolonia Ostrowicka – 3150,5 m2
Półwieś – 4074 m2
Ostrowite – 3612,5 m2
Rakowiec – 8108 m2
Dąbrówka – 847,5 m2
Mała Karczma – 680 m2
Stary Młyn – 2342 m2
Małe Wyręby – 810 m2
Kuchnia – 6816 m2
Szprudowo – 11278 m2
Kursztyn – 1246 m2
Tymawa – 5853 m2
Cierzpice – 790 m2
Widlice – 3885 m2
Nicponia – 8772 m2
Wielkie Walichnowy – 8667 m2
33/56
9. Finansowe aspekty realizacji programu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie dofinansowywane ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego lub
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczegółowe
warunki
pomocy
finansowej
dla
osób
podejmujących
się
usunięcia
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, określone zostaną w odrębnym regulaminie,
uchwalonym przez Radę Miejską w Gniewie.
Szacunkowy koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowo-cementowych
wynosi ok. 22 zł/m2.
Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od czterech firm, prowadzących
działalność w zakresie demontażu i transportu wyrobów azbestowych na terenie powiatu
tczewskiego.
Na terenie miasta i gminy Gniew do dnia 04 stycznia 2008 r. zinwentaryzowano 162 170,5
m2 płyt azbestowych w formie pokryć dachowych, na nieruchomościach, należących do osób
fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, 1840 m2 płyt na budynkach wielorodzinnych,
należących do wspólnot mieszkaniowych, których zarządcą jest INWEST-KOM w Gniewie
Sp.z o.o., a także 1002 m2 na pokryciach dachowych budynków szkolnych, co daje w sumie
165 012,5 m2.
Na podstawie złożonych informacji o ilości i miejscach występowania wyrobów
zawierających azbest, należy stwierdzić, że w ciągu 12 lat realizacji programu, nie wszyscy
mieszkańcy podejmą się wymiany pokryć dachowych. Aby do roku 2032 wszystkie wyroby zostały
usunięte, powinno być rocznie usuwanych ok. 6 876 m2 płyt azbestowych,.
Średni roczny koszt realizacji programu przy 80 % dofinansowaniu wyniesie:
6 876 m2 x 22 zł/m2 = 151 272 zł
151 272 zł x 80 % = 121 017,6 zł
W pierwszej kolejności dofinansowywane będzie usuwanie wyrobów, których stopień
uszkodzenia (na podstawie oceny stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest) wynosi I.
34/56
O dofinansowanie ubiegać się będą mogły wyłącznie osoby fizyczne, będące
właścicielami, użytkownikami lub zarządcami nieruchomości, a także zarządcy wspólnot
mieszkaniowych (w tym niebędący osobami fizycznymi), którzy złożyli lub złożą w danym
roku w terminie do 15 marca informację o miejscach i ilości występowania wyrobów
zawierających azbest wraz z oceną ich stanu technicznego.
Przykładowe procedury postępowania w przypadku ubiegania się o dofinansowanie:
1. Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe występują na przygotowanym formularzu
wniosku do burmistrza o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest i ich
utylizacji na składowisku (wniosek musi być złożony przed demontażem wyrobów, co
umożliwi pracownikom Urzędu jego weryfikację).
2. Po weryfikacji wniosku będą one, w ramach środków przeznaczonych na realizację
Programu przeznaczane do realizacji – wnioskodawca otrzyma pismo informujące
o akceptacji wniosku.
3. Wnioskodawca zatrudni podmiot, posiadający stosowne pozwolenie do zdjęcia wyrobów
zawierających azbest z budynku.
4. Zdjęte wyroby, zgodnie z procedurą postępowania z tego rodzaju wyrobami zabezpieczone
folią zostaną złożone na nieruchomości wnioskodawcy, przygotowane do odbioru.
5. Po przekazaniu przez Wnioskodawcę informacji o przygotowaniu odpadów do odbioru
wyłoniony podmiot odbierze je i dostarczy na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Wysokość środków przeznaczonych w danym roku kalendarzowym określi burmistrz miasta
i gminy Gniew. Wnioski o przyznanie dotacji będą zbierane do wyczerpania środków
przeznaczonych na bieżący rok. Osoba ubiegająca się o dotację, obowiązana będzie złożyć
wypełniony pisemny wniosek, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której
demontaż materiałów azbestowych dotyczy, oszacowanie ilości materiałów azbestowych do
usunięcia (tony lub m2).
Kompletny wniosek stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o udzielenie
dofinansowania.
Przez koszty dofinansowywanego zadania rozumie się koszt zdjęcia i utylizacji, wraz z kosztem
transportu materiałów z azbestem przez przedsiębiorców, posiadających stosowne zezwolenia,
uprawniające do pracy z odpadami azbestowymi.
Wypłata środków nastąpi po udokumentowaniu poniesionych wydatków poprzez złożenie:
a) zbiorczego zestawienia faktur dokumentujących koszt dofinansowywanego zadania i kopii
35/56
tych faktur oraz ich oryginałów do wglądu,
b) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym,
c) dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów azbestowych przez uprawniony zakład
utylizacyjny,
d) protokołu odbioru poświadczającego wykonanie zadania.
36/56
10. Harmonogram rzeczowy realizacji programu
Tabela 34. Harmonogram rzeczowy realizacji programu.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Działanie
Zatwierdzenie Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest dla
miasta i gminy Gniew na lata 2008-2020
przez Radę Miejską w Gniewie
Przygotowanie regulaminu w sprawie
warunków dofinansowania działań
polegających na usunięciu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest z
budynków, budowli i instalacji.
Pozyskanie funduszy z WFOŚiGW i
PFOŚiGW na dofinansowanie usuwania i
utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Zabezpieczenie środków pieniężnych w
GFOŚiGW na dofinansowanie w 2009 r.
Działalność informacyjna i
popularyzacyjna skierowana do
właścicieli, zarządców i użytkowników
budynków, budowli i instalacji
zawierających azbest (lokalna prasa,
ulotki, strona internetowa).
Coroczna aktualizacja bazy danych o
obiektach zawierających azbest.
Odbiór odpadów zawierających azbest z
nieruchomości osób fizycznych,
wspólnot mieszkaniowych, wymiana rur
wod.- kan.
Założenie i prowadzenie rejestru
wniosków o dofinansowanie zgodnie z
zachowaniem kolejności zgłoszeń.
Monitoring i ocena realizacji programu.
Przedstawienie Radzie Miejskiej
sprawozdania z realizacji „Programu...”
Termin
I kwartał 2008 r.
I kwartał 2008 r.
Cele krótkoterminowe
IV kwartał 2008 r.
2008 – 2020 r.
Cele długoterminowe
Od 2009 r.
Co 3 lata
Co roku, począwszy
od 2009 r.
37/56
11. Podsumowanie
Zgodnie z krajowym programem usuwania azbestu, termin całkowitego wycofania wyrobów
zawierających ten minerał z terenu Polski przypada na 2032 r. Od 1997 r. obowiązuje zakaz
produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest.
Azbest był szeroko stosowany zwłaszcza w budownictwie i pomimo obowiązującego
zakazu jego stosowania, będzie on nadal elementem struktury wielu obiektów jeszcze przez
kilkadziesiąt lat.
Należy przeprowadzać co roku inwentaryzację ilości i miejsc występowania azbestu,
a także aktualizację oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki
samorządowe działań, mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu
i unieszkodliwianiu azbestu. Prace te mogą wykonywać jedynie wyspecjalizowane firmy,
posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie, co pozwoli wyeliminować zagrożenia wynikające
z nieprawidłowego ich prowadzenia.
Aby skorzystać z dofinansowania, właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieruchomości będą
musieli spełnić wszystkie wymogi formalne.
Upowszechnianie „Programu...” będzie skutkowało wzrostem świadomości wśród
społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń, jakie powoduje nieprawidłowa eksploatacja
i samowolne usuwanie wyrobów azbestowych.
Posiadana wiedza na temat szkodliwości azbestu oraz pomoc finansowa, oferowana przez Gminę
przyczyni się do ograniczenia liczby osób, które nieświadomie decydują się na samowolne
usuwanie m.in. płyt falistych azbestowo – cementowych z dachów swoich budynków.
Prace te powinni wykonywać wyszkoleni pracownicy firm, którzy zgodnie z obowiązującymi
przepisami i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności będą postępowały z odpadami
niebezpiecznymi, jakimi są wyroby zawierające azbest.
38/56
12. Załączniki
Załącznik nr 1.
Przepisy
prawne
dotyczące
postępowania
z
wyrobami
i
odpadami
zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające.
I. Ustawy:
1) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. O zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
Zgodnie
z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we
wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz
obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i wyroby zawierające azbest
dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród
wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa
corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.
Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających
azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych
wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska.
Ustawa porządkuje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników,
którzy mieli kontakt z azbestem.
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zm.)
W przypadku występowania azbestu (Art. 30 ust. 7) właściwy organ może nałożyć,
w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu
lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 5 ww. artykułu, jeżeli ich realizacja może spowodować m.in. zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków
zdrowotno-sanitarnych.
3) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. O substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).
Ustawa reguluje problematykę dotyczącą substancji i preparatów chemicznych,
w tym
niebezpiecznych oraz określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji,
wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu
ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka
39/56
lub na środowisko.
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
z późn. zm.)
Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia
i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. (art.1 pkt.
1). W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych, związanych
z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym
składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących
składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki
odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
129, poz. 902 z późn. zm.)
Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów,
z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa zawiera szereg istotnych
i ważnych postanowień dotyczących m.in.:
1. państwowego monitoringu środowiska, jako systemu pomiarów, ocen
i
prognoz
stanu
środowiska
oraz
gromadzenia,
przetwarzania
i rozpowszechniania informacji o środowisku,
2. opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki
odpadami,
a
także
programów
wojewódzkich,
zmierzających
do
przestrzegania standardów jakości środowiska,
3. ochrony
powietrza
przed
zanieczyszczeniem,
sposobu
postępowania
z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska,
4. kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących
ochrony środowiska,
5. konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje.
40/56
6) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100,
poz.
1085, z późn. zm.). Ustawa reguluje tryb postępowania oraz obowiązki
podmiotów określanych ustawą. W art. 54 ustawa odnosi się do odpowiednich zapisów
ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia
w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym
do spraw środowiska – sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest.
7) Ustawa
z
dnia
28
października
2002
r.
O
przewozie
drogowym
towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm).
Ustawa reguluje zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania
w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym
przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach.
Przewóz materiałów niebezpiecznych w kraju określają przepisy zawarte w załącznikach
A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów
niebezpiecznych (ADR).
Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają
warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych.
Wymagane
są
świadectwa
dopuszczenia
pojazdu
do
przewozu
materiałów
niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów oraz
szkolenie kierowcy pojazdów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
II. Rozporządzenia:
1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych
w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:
- 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,
- 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,
- 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),
- 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -azbestowych,
- 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
41/56
- 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,
- 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,
- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest,
- 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.
U. Nr 216, poz. 1824)
Określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów
zawierających azbest. Pracodawca obowiązany jest stosować środki ochrony pracowników przed
szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach w kontakcie z azbestem, pracodawcy i osoby kierujące takimi pracami powinni być
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z programem określonym
w załączniku do rozporządzenia.
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
Rozporządzenie określa:
- obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest;
- sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających
azbest;
- warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających
azbest do miejsca ich składowania;
- wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza
kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.
Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w dwóch egzemplarzach ocenę stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wzór oceny określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Jeden egzemplarz oceny przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest,
obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazuje
42/56
się właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.
W celu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy:
1. wyroby niezakwalifikowane do wymiany w ocenie należy zabezpieczyć przez zabudowę
(zamknięcie) przestrzeni, w której znajdują się wyroby zawierające azbest, szczelną
przegrodą bez naruszenia samego wyrobu,
2. pokrywanie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką z
głęboko penetrujących środków wiążących azbest, posiadających odpowiednią aprobatę
techniczną,
3. wyeliminować jakąkolwiek obróbkę mechaniczną przy pracach zabezpieczających.
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737).
Określa zakres informacji dotyczących składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz
wzory formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia odpowiednich danych.
5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu
przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439).
Określa terminy, sposoby przedkładania wojewodzie przez organ władz samorządowych informacji
o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.
6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12).
Wartość odniesienia uśredniona dla azbestu (włókna na m3) wynosi 2350 цg/m3 w ciągu godziny i
250 цg/m3 dla roku kalendarzowego.
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu
i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr
236, poz. 1986).
Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu
odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla
zaliczenia ich do jednej z klas towarów niebezpiecznych.
Przy przewozach materiałów
niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR) - Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). Odpady zawierające
azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne
43/56
zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty
niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów
zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z ustawą
o odpadach zezwolenie wydaje w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby
lub zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do
posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu
przewozowego materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR.
8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)
Rozporządzenie określa:
- wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu lub wyrobów
zawierających azbest oraz oznaczania miejsc ich występowania;
- wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których
był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest;
- wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu
wyrobów zawierających azbest oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest;
- sposób oznaczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
lub wyroby zawierające azbest, oraz pomieszczeń, w których one się znajdują;
- sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest, w miejscach ich
wykorzystywania;
- terminy przedkładania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta informacji o:
a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających
azbest,
b) instalacjach i urządzeniach, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby
zawierające azbest,
c) czasie i sposobie usuwania azbestu lub wyrobów zawierających azbest,
d) czasie i sposobie zastąpienia azbestu i wyrobów zawierających azbest innymi
substancjami i wyrobami, mniej szkodliwymi dla środowiska;
- formę i układ przedkładanych informacji, o których mowa w pkt 6;
44/56
- przypadki i terminy, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia,
w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.
Wykorzystywanie
azbestu
lub
wyrobów
zawierających
azbest
dopuszcza
się
w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za
korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 260, poz. 2176)
Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat m.in. za umieszczenie odpadów,
zawierających azbest na składowisku:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy
44,35 zł/Mg
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu
44,35 zł/Mg
10 11 81* - odpady zawierające azbest
50,44 zł/Mg
10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów
cementowo-azbestowych
44,35 zł/Mg
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z
pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
44,35 zł/Mg
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest
44,35 zł/Mg
16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
44,35 zł/Mg
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest
16,01 zł/Mg
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest
0,00
10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)
Określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji
odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania.
11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga transport lub
unieszkodliwianie azbestu lub produktów zawierających azbest, w ilości nie niższej niż 200 ton
rocznie.
45/56
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr
191, poz. 1595).
W sposób nie selektywny mogą być składowane odpady:
Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest
Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest
Oznacza to, że odpady obu grup mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych odpadów mieszać
i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie ustala obowiązek sporządzenia wymaganego planu również dla robót
prowadzonych z wyrobami zawierającymi azbest.
46/56
Załącznik nr 2.
Tabela nr 35. Wykaz firm utylizujących azbest, posiadających zezwolenie Starosty Tczewskiego na
gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi azbest.
Lp.
1.
Nazwa firmy
Siedziba
P.H.U. JUKO s.c.
ul. 1-go Maja 25
Jerzy Szczukocki
97 – 300 Piotrków Trybunalski
tel.: (044) 732-69-63
2.
RAMID Mirosław Bronisław Dec.
ul. Kowalskiego 1/54
03 – 288 Warszawa
tel.: (022) 674 48 58
3.
MASS-DEK Zakład Usług Handlowych ul. Głowackiego 41
83 – 110 Tczew
tel.: 605 632 827
4.
P.H.U. PAMIR
ul. Łąkowa 10
83 – 110 Tczew
tel.: (058) 531 61 85
5.
P.P.H.U. TUKS-DACH
Al. Jana Pawła II 15C/8
K. Urbański, D. Teodorczak
83-200 Starogard Gdański
tel.: (058) 775 13 40
6.
Zakład Blacharsko – Dekarski
ul. Jacka i Agatki 47
Paweł Czarnuch
82-500 Kwidzyn
tel.: (055) 261 76 49
7.
AM Trans Progres
ul. Sarmacka 7
61 – 616 Poznań
tel.: 616 569 737
47/56
Załącznik nr 3.
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1
83 – 140 Gniew
Zgodnie z § 7 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876), składam informację o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania:
1. Miejsce, adres wykorzystania azbestu
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Osoba władająca:
a) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Tytuł władania (własność/zarząd/użytkownik):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3)
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Przydatność do dalszej eksploatacji4)
................................................................................................................................................................
48/56
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu4)
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Inne istotne informacje o wyrobach5)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................
......................................
(Data)
(Podpis)
Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić.
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 %
azbestu.
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
4) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" 5) Np. zaznaczenie na planie sytuacyjnym instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.
49/56
Załącznik nr 4.
Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1
83 – 140 Gniew
1. Miejsce, adres
................................................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca*):
a) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
................................................................................................................................................................
3. Tytuł własności
................................................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)
................................................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3)
................................................................................................................................................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów
................................................................................................................................................................
7. Planowane usunięcia wyrobów:
a) sposób ................................................................................................................................................
b) przez kogo .........................................................................................................................................
c) termin ................................................................................................................................................
8. Inne istotne informacje4)
................................................................................................................................................................
................
(data)
.................
(podpis)
50/56
Objaśnienia:
*) Niepotrzebne
skreślić.
wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 %
azbestu.
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.
1) Za
51/56
Załącznik nr 5
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:
................................................................................................................................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
Pomieszczenie: .....................................................................................................................................................
Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ......................................................................................................................................
Ilość wyrobów (m2, tony) ...................................................................................................................................
Grupa /
Nr
I.
1.
2.
Wyrób - rodzaj
Ocena
Przyjęta
punktacja
9.
IV.
Sposób zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
Tynk zawierający azbest
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem
(ciężar obj. < 1.000 kg/m3)
Pozostałe wyroby z azbestem
Rodzaj azbestu
Azbest chryzotylowy
Inny azbest (np. krokidolit)
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
Rozluźniona (naruszona) struktura
włókien
Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką
farby zewnętrznej
Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna
Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem
10.
Duże uszkodzenia
30 2)
11.
Małe uszkodzenia
12.
V.
13.
Brak
Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do
wysokości 2 m)
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania
10 3)
0
3.
4.
II.
5.
6.
III.
7.
8.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
VI.
20.
Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na
zewnątrz obiektu)
Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza
Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
Wykorzystanie pomieszczenia
Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców
30
30
25
10
5
15
30
10
0
15
10
10
10
10
10
0
35
52/56
21.
22.
23.
VII.
24.
25.
26.
27.
Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób
Czasowo wykorzystywane pomieszczenie
Rzadko wykorzystywane pomieszczenie
Usytuowanie wyrobu
Bezpośrednio w pomieszczeniu
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem
wentylacyjnym
30
20
10
30
25
25
10
Suma punktów oceny ..................
Stopień pilności I
(65 i więcej punktów - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)
Stopień pilności II
(powyżej 35 do 60 punktów - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)
Stopień pilności III
(do 35 punktów - ponowna ocena w terminie do 5 lat)
UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy
najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.
...................................................
Oceniający nazwisko i imię
......................................................
Właściciel / Zarządca
..................................................
Adres
...............................................
Data
53/56
Objaśnienia:
1) Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub
jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876):
-płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
-płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
-rury i złącza azbestowo-cementowe,
-izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
-wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
-przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
-szczeliwa azbestowe,
-taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
-wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
-papier, tektura,
-inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
2) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 %
powierzchni wyrobu.
3) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni
wyrobu.
Informacja Jeden egzemplarz niniejszej oceny należy przedłożyć u Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Tczewie, ul. J. Dąbrowskiego 18, 83-110 Tczew, drugi w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew,
a trzeci zachować dla siebie.
54/56
Załącznik nr 6
Tabela nr 36. Karta przekazania odpadu.
KARTA PRZEKAZANIA
ODPADU
Nr karty a
Posiadacz odpadów, który
przekazuje odpad b, c
Adres
Prowadzący działalność w zakresie
transportu odpadu b, d
e
Adres
d, e
Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który
przejmuje odpad b
Adres
e
Telefon/faks
Telefon/faks d
Telefon/faks
Nr REGON
Nr REGON d
Nr REGON
Miejsce przeznaczenia odpadów
f
Kod odpadu
g
Data/miesiąc
Rodzaj odpadu
Masa przekazanych odpadów
Numer rejestracyjny
h
pojazdu,
przyczepy lub
[Mg]
naczepy d, i
Potwierdzam przekazanie odpadu
Potwierdzam wykonanie usługi
d
transportu odpadu
Potwierdzam przejęcie
odpadu
data, pieczęć i podpis
data, pieczęć i podpis
data, pieczęć i podpis
55/56
Objaśnienia:
a
Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
b
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.
c
W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości,
o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której
mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
d
W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących
działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane
dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów
z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.
e
Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
f
Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza
odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.
g
W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być
stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania
odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca
kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu
odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.
h
Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla
odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów
niebezpiecznych.
i
Dotyczy odpadów niebezpiecznych.
56/56

Podobne dokumenty