Regulamin Programu Stypendialnego Pasjopolis

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Programu Stypendialnego Pasjopolis
REGULAMIN
przyznawania wsparcia w Programie Stypendialnym PASJOPOLIS w
roku szkolnym 2016/2017
Celem Programu Stypendialnego PASJOPOLIS jest finansowe wsparcie młodzieży uczącej się w szkołach
średnich w Toruniu, Poznaniu, Tczewie, Łodzi, Zielonej Górze i Słupsku, posiadającej pasje wykraczające
poza szkolny program nauczania.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego zwana dalej Fundacją wraz z firmą APATOR SA, zwaną
dalej Fundatorem na podstawie Statutu Fundacji ustanawia Program Stypendialny PASJOPOLIS
na rok szkolny 2016/2017.
2. Program Stypendialny zarządzany jest przez Zarząd Fundacji.
3. W ramach Programu Stypendialnego PASJOPOLIS ustanawia się Stypendium oraz Grant:
a) w dziedzinie nauk ścisłych
b) w dziedzinie nauk humanistycznych
4. W ramach Programu Stypendialnego PASJOPOLIS przyznanych zostanie:
a) 15 Stypendiów na wsparcie pasji w wysokości 500 zł brutto x 9 miesięcy
b) 2 Granty na realizację projektów w wysokości 4000 zł brutto
5. O przyznaniu Stypendiów decyduje Komisja Stypendialna, powoływana przez Fundację w
porozumieniu z Fundatorem.
6. Granty zostaną przyznane 2 osobom, które otrzymają Stypendium na realizację pasji. O
przyznaniu Grantów decyduje Fundacja w porozumieniu z Fundatorem.
7. Porządek obrad Komisji Stypendialnej regulowany jest osobnym dokumentem.
8. Komisja Stypendialna ma prawo zmienić ilość poszczególnych Stypendiów.
9. Fundacja ma prawo zmienić ilość Grantów.
10. Nabór wniosków w ramach Programu Stypendialnego PASJOPOLIS trwa od 05 września 2016
roku do 02 października 2016 roku.
11. Posiedzenie Komisji Stypendialnej nastąpi nie później niż 10 listopada 2016 r., a ogłoszenie
wyników nie później niż 5 dni od posiedzenia komisji. Organizator ma prawo do zmian w
harmonogramie Programu.
12. Przyznanie Grantów nastąpi do 31 grudnia 2016 r.
§ 2. Osoby uprawnione do ubiegania się o wsparcie
1. O wsparcie mogą ubiegać się wszyscy uczniowie do 21 roku życia szkół ponadgimnazjalnych (w
tym: liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników, szkół artystycznych i
zawodowych), uczących się na terenie Poznania, Torunia, Tczewa, Łodzi, Zielonej Góry oraz
Słupska.
Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
ul. Słowackiego 23/3, 87-100 Toruń
REGON: 340063862; NIP: 956-215-68-06; KRS: 0000237374
Numer konta: 84124019361111001007965396 Bank PEKAO SA - II Oddział w Toruniu
e-mail: [email protected], tel. 509 646 484
§ 3. Kryterium przyznawania wsparcia
1. Decyzja o przyznaniu Stypendium podejmowana jest przez Komisję Stypendialną na podstawie
wniosku wraz załącznikami.
2. Decyzja o przyznaniu Grantu podejmowana jest przez Fundację oraz Fundatora na podstawie
rozmowy (on-line) z 5 Stypendystami wskazanymi przez Komisję Stypendialną oraz
dodatkowych dokumentów tj. budżetu oraz harmonogram projektu, o które Fundacja prosi
konkretne osoby po ogłoszeniu wyników rekrutacji
3. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których pasja wykracza poza
szkolny program i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami z ostatnich trzech lat
kalendarzowych, tj. od początku września 2013 - końca sierpnia 2016 r.
4. Grant jest wsparciem na realizację naukowych, kulturalnych lub społecznych projektów
uczniowskich. Projekt jest rozumiany jako samodzielna praca służąca do realizacji określonego
przedsięwzięcia. Projekt powinien mieć charakter autorski. Realizacja projektu może być
wsparta przez ekspertów.
5. W ramach Stypendium i Grantu nie będą finansowane projekty sportowe.
6. Tylko kompletne wnioski, prawidłowo złożone w terminie określonym w pkt. 6 regulaminu
będą weryfikowane
§ 4. Tryb przyznawania wsparcia
1. Uczeń ubiegający się o wsparcie wysyła wypełniony wniosek wraz z załącznikami wyłącznie w
formie elektronicznej na podany adres mailowy. Załączniki wysyłane są również w formie
elektronicznej, jako załączniki do wniosku. Maksymalny rozmiar wniosku wraz załącznikami to
10 Mb.
2. Koordynator Programu Stypendialnego PASJOPOLIS lub Komisja Stypendialna w dowolnym
momencie mogą zażądać przesłania podpisanych kopii załączników. W przypadku otrzymania
wsparcia, oryginalne dokumenty należy przesłać na adres Fundacji w porozumieniu z
Koordynatorem.
3. Wnioski przyjmuje i wstępnie weryfikuje pod kątem zgodności z założeniami Programu
Koordynator, a następnie przedkłada Komisji Stypendialnej.
4. Komisja stypendialna może poprosić o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z osobami,
których wnioski przeszły wstępną weryfikację (tylko rozmowa on-line).
5. Uczeń składający wniosek ma prawo uzupełnić zauważone przez Koordynatora braki w
dokumentacji w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania takiej informacji.
6. Do wniosku uczeń ma obowiązek dołączyć: skan aktualnej legitymacji szkolnej oraz dwie
rekomendacje (dokumenty poświadczające realizację pasji: dyplomy, referencje,
potwierdzenia konkursowe, prace, publikacje).
7. Do wniosku uczeń może dodatkowo dołączyć inne dokumenty, które potwierdzają osiągnięcia
w realizacji pasji (maksymalnie 8 ).
8. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski i ogłasza listę stypendystów do dnia 15 listopada 2016
r. Organizator ma prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników naboru.
9. Wypłata stypendiów rozpocznie się w listopadzie 2016 r., zakończy w czerwcu 2017 r. pod
warunkiem podpisania umowy stypendialnej. Pierwsza transza jest podwójna.
Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
ul. Słowackiego 23/3, 87-100 Toruń
REGON: 340063862; NIP: 956-215-68-06; KRS: 0000237374
Numer konta: 84124019361111001007965396 Bank PEKAO SA - II Oddział w Toruniu
e-mail: [email protected], tel. 509 646 484
10. Granty wypłacane są na
indywidualnych harmonogramu
zaakceptowanego przez Fundację.
projektu
przygotowanego
przez
podstawie
Stypendystę i
11. Od decyzji podjętych przez Komisję Stypendialną nie przysługuje odwołanie.
§ 5. Tryb realizacji wsparcia
1. Stypendysta i jego opiekun prawny (tylko w przypadku uczniów niepełnoletnich) otrzymuje od
koordynatora pisemną informację o przyznanym wsparciu.
2. Stypendysta ma obowiązek uczestnictwa w oficjalnym dniu przyznania stypendium, które
odbędzie się w siedzibie Fundatora. Data zostanie ustalona po przyznaniu stypendiów.
3. Stypendium przyznaje się na okres od października 2016 roku do czerwca 2017 roku.
4. Fundacja pobierze należne zaliczki na podatek jeśli będzie istniała taka potrzeba.
§ 6. Obowiązki Stypendysty
1. Stypendysta jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Programu.
2. Stypendysta zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku oraz przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
/Dz. U. 1997.133.883 z późn. zm./. w działaniach promocyjnych Programu Stypendialnego oraz
wykazuję gotowość współpracy w tym zakresie.
3. W momencie przerwania nauki Stypendysta jest zobowiązany do bezzwłocznego
powiadomienia o zaistniałym fakcie Koordynatora Programu Stypendialnego PASJOPOLIS.
§ 7. Cofnięcie wsparcia
1. Zarząd Fundacji Platon ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu wsparcia na wniosek
koordynatora Programu Stypendialnego PASJOPOLIS, gdy stypendysta prezentuje postawę
niegodną Stypendysty Programu PASJOPOLIS, tj. publicznie posługuje się mową nienawiści,
wykazuje poglądy i działania nacjonalistyczne, rasistowskie, dyskryminujące mniejszości
seksualne, wyznaniowe oraz etniczne.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin przyjęty został przez Zarząd Fundacji Platon oraz Apator SA. Przepisy
niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w dowolnej chwili przez Zarząd Fundacji w
porozumieniu z Apator SA.
2. Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Zarządu Fundacji.
3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki: Harmonogram Programu
Stypendialnego PASJOPOLIS, Regulamin Prac Komisji Stypendialnej, Wzór Wniosku oraz Karta
Oceny Wniosku.
Koordynator programu:
Jan Świerkowski
Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
E - mail: [email protected]
Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
ul. Słowackiego 23/3, 87-100 Toruń
REGON: 340063862; NIP: 956-215-68-06; KRS: 0000237374
Numer konta: 84124019361111001007965396 Bank PEKAO SA - II Oddział w Toruniu
e-mail: [email protected], tel. 509 646 484