KABEL DO ANTENY GPS LEICA GRX1200/GS10 O SYMBOLU GEV

Komentarze

Transkrypt

KABEL DO ANTENY GPS LEICA GRX1200/GS10 O SYMBOLU GEV
UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Katowice, dnia 24.07.2013 r.
Uniwersytet Śląski
Dział Logistyki
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
W związku z planowanym zakupem dla Uniwersytetu Śląskiego następującego urządzenia :
KABEL DO ANTENY GPS LEICA GRX1200/GS10 O SYMBOLU GEV 141
DŁUGOŚĆ 1.2 m szt.1
zapraszamy wszystkich chętnych do składania ofert sprzedaży.
Oferta winna zawierać:
1. Cenę j netto oferowanego sprzętu,
2. Termin realizacji zamówienia (nie dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania zamówienia),
3. Termin gwarancji.
4. Podana cena winna zawierać bezpłatną dostawę kabla na adres:
Uniwersytet Śląski Dział Logistyki, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 tel. 32 3592243.
6. Oferowany kabel musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2013.
7. Płatność – w terminie 14 od daty otrzymania prawidłowo wystawionej f-ry VAT, po
wcześniejszym dokonaniu dostawy do siedziby Zamawiającego.
8. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań.
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej lub formie pisemnej za pośrednictwem kuriera
lub poczty polskiej do dnia 01.08. 2013r. na adres:
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
Dział Logistyki – Tadeusz Łabędzki
[email protected]
z poważaniem
Tadeusz Łabędzki
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty