Regulamin „Jarosławskich Potyczek Ortograficznych”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin „Jarosławskich Potyczek Ortograficznych”
Regulamin
„Jarosławskich Potyczek Ortograficznych”
1. ORGANIZATORZY:
 Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,
 Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu,
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego
w Przemyślu Filia w Jarosławiu.
PATRONAT HONOROWY:

Starosta Jarosławski

Burmistrz Miasta Jarosławia
PATRONAT MEDIALNY:
 TVP Rzeszów
 Polskie Radio Rzeszów
 Gazeta Codzienna „Nowiny” i portal nowiny24
 Gazeta Jarosławska
 „Twoja Lokalna Telewizja”
 Telewizja Internetowa „POD24”
PATRONAT NAUKOWY:

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej
w Jarosławiu
2. Cele Dyktanda:
 upowszechnianie piękna języka polskiego,
 krzewienie i promowanie zasad poprawnej polszczyzny,
 doskonalenie
umiejętności
pamięciowego
pisania
ze
słuchu
i znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście
pisanym,
 rozbudzanie
motywacji
do
pogłębiania
wiedzy
i
umiejętności
ortograficznych,
 podejmowanie współzawodnictwa w konkursach edukacyjnych,
 promocja talentów, uczniów jarosławskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu i województwa,
 integracja społeczności lokalnej.
3. Zasady uczestnictwa:
a) Konkurs głównie adresowany jest do osób zamieszkujących obszar
województwa podkarpackiego:
- uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowanków
placówek oświatowo-wychowawczych; burs, internatów, domów
dziecka,
- studentów uczelni wyższych z terenu województwa podkarpackiego,
- mieszkańców miasta i powiatu jarosławskiego oraz miłośników języka
polskiego,
- zaproszonych gości.
b) Organizatorzy dopuszczają możliwość udziału w konkursie, także
szkół i placówek, osób indywidualnych z innych części kraju
(województw),
warunkiem
jest
wcześniejsze
zgłoszenie
się
(najpóźniej do 20.04) i uzyskanie zgody organizatora.
c) Przewiduje się następujące kategorie uczestników:

Szkoła gimnazjalna,

Szkoła ponadgimnazjalna,

Student

Mieszkaniec,

Zaproszony gość.
d) Uczestnicy indywidualni, spoza terenu województwa podkarpackiego
będą zarejestrowani w kategorii „Gość”.
e) Szkołę może reprezentować do 10 uczniów, wyłonionych drogą
wewnątrzszkolnych
i regulamin.
eliminacji,
w
oparciu
o
własne
kryteria
f) Opiekę nad uczniami w drodze na konkurs i z konkursu sprawują
nauczyciele
oddelegowani
przez
dyrektora
ich
macierzystej
szkoły/placówki.
g) Zwycięzcy, zdobywcy pierwszych miejsc (Mistrzowie Jarosławskiej
Ortografii)
w
poprzednich
edycjach
dyktanda
w
kategoriach:
student, mieszkaniec, gość, mogą wziąć w nim udział, na zasadach
uczestników honorowych, poza formułą konkursu.
h) Zgłoszenia przyjmujemy na adres:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Jarosławiu,
Os. im. Armii Krajowej 21
37-500 Jarosław
oraz pod numerem telefonu: 16 627 12 60
i adresem poczty e-mail: [email protected]
i) Warunkiem
uczestnictwa
w
konkursie
dla
osób
w
kategorii
mieszkaniec, student i gość, jest zgłoszenie udziału (imię i nazwisko,
adres zamieszkania i numer telefonu) na adres podany w punkcie
wyżej, tj. 3h niniejszego Regulaminu:

telefonicznie, osobiście lub elektronicznie,

poprzez Kupon Zgłoszeniowy znajdujący się m. in. w Gazecie
Codziennej
„Nowiny”,
internetowych
Gazecie
Starostwa
Jarosławskiej,
Powiatowego,
na
stronach
Urzędu
Miasta
Jarosławia, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu
i Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych.
j) Obowiązują dwa terminy zgłoszeń:

Dla szkół i placówek oświatowych do 20.04.2015r. poniedziałek,
do godz. 1700, po tym terminie istnieje możliwość zapisu
uczniów na listę jedynie po uzgodnieniu z Organizatorami,

Dla uczestników indywidualnych (studenci, mieszkańcy, goście)
do dnia 23.04.2015r. czwartek, do godz. 1600.
k) W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy następujących
placówek:
Zespołu
Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
w Jarosławiu i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G.
Pawlikowskiego w
Przemyślu Filia w
Jarosławiu, bezpośrednio
organizujących dyktando.
l) W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy: Starostwa Powiatowe
-go w Jarosławiu, Urzędu Miasta Jarosławia, Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu wraz z filiami
w Przeworsku i Lubaczowie, oraz wychowankowie mieszkający
w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu.
m)Udział w konkursie jest bezpłatny.
n) Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, ani kosztów noclegu.
o) Uczestnicy, przystępujący do konkursu i podający swoje dane
osobowe, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatorów
w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi
zmianami Dz. U. 133/97).
p) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na
bezpłatne
zarejestrowanie
w
czasie
konkursu,
utrwalenie
na
nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach
wydawanych
i
rozpowszechnianych
publicznie
i
niepublicznie,
w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią
polu
eksploatacji.
Materiały
te
będą
służyć
pośrednio
lub
bezpośrednio promocji dyktanda (zgodnie z ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994, Dz.U. z 2006r.,
nr 90 poz.631 z późn. zm.).
3. Jury:
a) Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone
z pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego - Instytutu
Filologii Polskiej z Zakładu Literatury Polskiej i Polskiego Oświecenia:
prof. nadzw. dr hab. Marek Nalepa i prof. nadzw. dr hab. Roman
Magryś.
b) Członkowie Jury, wśród których jest
twórca tekstu
dyktanda
(autorami są: prof. nadzw. dr hab. Roman Magryś i dr Jolanta
Kowal), zajmują się w szczególności jego prawidłowym przebiegiem.
W
i
ich
kompetencjach
niejasności
jest
związanych
z
rozstrzyganie
przebiegiem
wszelkich
potyczek,
sporów
czy
też
interpretowaniem zapisów tego regulaminu.
c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika,
który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
d) Członkowie Jury
zobowiązani
są do zachowania bezstronności
podczas oceny poprawianych przez komisję prac.
e) Prace sprawdzać będzie specjalna komisja złożona z nauczycieli
języka polskiego ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z
terenu
miasta
przewodnictwem
Jarosławia
pana
i
Jacka
powiatu
jarosławskiego,
Stańdy,
powołana
pod
przez
organizatorów.
f) Od decyzji Komisji Konkursowej można odwołać się do Jury
konkursu, którego decyzje są ostateczne i od jego werdyktu nie
przysługuje odwołanie.
4. Przebieg konkursu:
a) Konkurs ortograficzny wraz z uroczystym ogłoszeniem wyników
odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r.(czwartek) o godz. 1600
w Auli Niebieskiej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły
Techniczno–Ekonomicznej w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16.
b) Uczestnicy dyktanda na 1,5 godziny przed rozpoczęciem zmagań
konkursowych, tj. od. 1430 mogą przybyć na miejsce, w celu
odnotowania swojego potwierdzenia (rejestracji).
c) Uczestnicy
konkursu
w
kategorii:
gość,
student,
mieszkaniec
zobligowani są w momencie rejestracji, do okazania dokumentu
tożsamości.
d) Startujący w potyczkach, otrzymuje swój numer identyfikacyjny,
długopis
pamiątkowy
(który
nie
podlega
zwrotowi),
oraz
przygotowaną na tę okazję kartkę papieru (format A4).
e) Praca może być napisana tylko na papierze przygotowanym przez
organizatorów, każda kategoria piszących, ma swój odcień (kolor)
kartki.
f) Prace są kodowane. Sposób kodowania oraz rozkodowywania prac
ustalają
organizatorzy.
Rozkodowanie
następuje
dopiero
po dokonaniu oceny prac, wszystkich uczestników.
g) Dyktowany tekst uczestnicy starają się zapisać możliwie wyraźnie.
h) Podczas
pisania
tekstu
dyktanda
uczestnikom
nie
wolno:
porozumiewać się między sobą z innymi piszącymi, korzystać
z żadnych pomocy naukowych, opuszczać sali przed zebraniem prac,
korzystać
z
wszelkich
urządzeń
elektronicznych
(telefonów
komórkowych, notesów, laptopów, tabletów, itp.), słowników.
i) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi
literami drukowanymi.
j) Zabrania się także pisać tekst przez kalkę, oraz kopiować go w inny
sposób.
k) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak
i interpunkcyjna.
l) Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu, grup wyrazowych
i znaków interpunkcyjnych, będzie rozstrzygany i interpretowany na
niekorzyść piszącego.
m) Ewentualne
poprawki
należy
nanieść tylko poprzez skreślenie
wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Takie
skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach
nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
n) Prace wszystkich uczestników, zostaną sprawdzone tego samego
dnia.
o) Ogłoszenie
wyników
odbędzie
się
w
tym
samym
23 kwietnia 2015 roku, około godziny 1930 – 2000.
dniu,
tj.
p) Tytuł
JAROSŁAWSKIEGO
MISTRZA
ORTOGRAFII
przyznany
zostanie uczestnikom w poszczególnych kategoriach, którzy napiszą
tekst bezbłędnie. W przypadku braku takich osób nagrody otrzymają
Ci, którzy popełnią najmniejszą liczbę błędów.
q) Jeżeli na podstawie napisanych dyktand, nie będzie można wyłonić
zwycięzcy (np. dwie lub więcej prac będą napisane bezbłędnie, lub
z taką samą ilością błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do przeprowadzenia dla tych uczestników, dogrywki.
r) Odbędzie się ona w tym samym miejscu, dniu, bezpośrednio po
ogłoszeniu przez organizatorów, wyników.
s) Ewentualna
dogrywka,
spośród
finalistów,
wyłoni
zwycięzcę
potyczek.
t) Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu, tekst dyktanda
zostanie przez lektora przeczytany w całości, kolejne zdania będą
w całości odczytywane i dwukrotnie powtarzane.
u) Po zakończeniu części pisemnej dyktanda i odebraniu od wszystkich
uczestników prac, tekst dyktanda zostanie wyświetlony na ekranie.
v) Odbiór własnej pracy (napisanego tekstu) będzie możliwy w tym
samym dniu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników i
zakończeniu
ceremonii wręczenia nagród, lub do 30 dni, osobiście w siedzibie
Pedagogicznej
Biblioteki
Wojewódzkiej
w
Przemyślu
Filia
w Jarosławiu. Po tym terminie wszystkie nieodebrane prace zostaną
komisyjnie zniszczone.
w) Tekst dyktanda opracowany zostanie przez pracowników naukowych
Uniwersytetu
Rzeszowskiego
na
podstawie
zasad
pisowni
i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym
PWN
z
zasadami
pisowni
i
interpunkcji,
oprac.
zasad
i interpunkcji polskiej. Edward Polański, red. nauk. Edward Polański,
oprac. haseł Tomasz Karpowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd.
II Warszawa 2009, lub wyd. III Warszawa 2012, oraz Wielkiego
słownika
wyrazów
obcych
PWN,
red.
Mirosława
Bańko;
aut. haseł Alina Gałązka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005.
5. Nagrody:
a) Organizatorzy
zapewniają
dla
najlepszych
w
poszczególnych
kategoriach, atrakcyjne nagrody rzeczowe.
b) Wśród
młodzieży
szkół
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych
wyróżnionych zostanie po pięciu laureatów.
c) W kategoriach: student, mieszkaniec, gość, organizatorzy wyróżnią
po trzech zwycięzców.
d) Zwycięzcy Jarosławskich Potyczek Ortograficznych 2015, w kategorii
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, otrzymają tytuł
Jarosławskiego Mistrza Ortografii, pamiątkowe statuetki, tablety,
dyplomy,
karnety
dla
dwóch
osób
na
kolację
w
jednej
z jarosławskich restauracji/pizzerii, a także inne nagrody rzeczowe.
Laureaci z miejsc II – III, otrzymają odpowiednio tytuły I i II
Jarosławskiego Wicemistrza Ortografii, statuetki, dyplomy, karnety
oraz nagrody rzeczowe. Zdobywcy miejsc IV i V, statuetki, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.
e) Zwycięzcy Jarosławskich Potyczek Ortograficznych 2015, w kategorii
student, mieszkaniec i gość, otrzymają tytuł Jarosławskiego
Mistrza Ortografii, pamiątkowe statuetki, dyplomy, karnety dla
dwóch osób na kolację w jednej z jarosławskich restauracji, a także
nagrody rzeczowe. Laureaci z miejsc II – III, otrzymają odpowiednio
tytuły I i
II Jarosławskiego Wicemistrza Ortografii, statuetki,
dyplomy, karnety (dla kategorii: student i mieszkaniec) oraz
nagrody rzeczowe.
f) Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom, bezpośrednio po ogłoszeniu
końcowych wyników dyktanda.
g) Nagrody rzeczowe przyznane laureatom konkursu nie podlegają
zamianie na inne lub na ich ekwiwalenty pieniężne.
6. Postanowienia końcowe:
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, a także oznacza
przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
b) Warunkiem uczestnictwa (pisania dyktanda) jest zarejestrowanie
się.
c) Uczestnicy
nieprzestrzegający
zasad
określonych
w
niniejszym
Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie
konkursu
decyzję
o
wykluczeniu
uczestnika
podejmują
Organizatorzy.
d) Niniejszy
Regulamin
dostępny
jest
na
stronie
internetowej:
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Urzędu Miasta Jarosławia,
Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Przemyślu i
Zespołu
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu.
e) Nagrody powinny być odebrane do końca maja 2015r.
f) Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziany jest catering,
m.in. ciepły posiłek.
g) W czasie oczekiwania na wyniki dyktanda, organizatorzy zapewniają
dla uczestników program, na który złoży się m.in. wykład naukowy
związany tematycznie z językiem polskim, literaturą, pisownią, etc.,
występy
artystyczne
Ogólnokształcącego
im.
w
M.
wykonaniu
Kopernika
uczniów
w
I
Jarosławiu,
Liceum
wywiad
z lektorem czytającym tekst dyktanda, przeprowadzony przez
uczniów klasy dziennikarskiej w/w szkoły.
h) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian
w Regulaminie, wszelkie takie zmiany będą ogłaszane na stronach
internetowych Organizatorów.
i) Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo, w sytuacji jeśli będą
tego wymagały okoliczności do skrócenia, przedłużenia, a nawet
unieważnienia dyktanda.
j) Sytuacje
nieobjęte
niniejszym
Organizatorzy lub Jury Potyczek.
regulaminem
rozstrzygają
k) Wszelkich informacji udzielają:

dyrektor ZPO-W w Jarosławiu; p. Bartłomiej Kordas
nr tel.: (016) 621 25 63, 502 751 632

kierownik
Pedagogicznej
Biblioteki
w Jarosławiu; p. Małgorzata Herda
nr tel.: (016) 627 12 60
Wojewódzkiej
Filia