Zapytanie ofertowe - Urząd Miasta Zduńska Wola

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe - Urząd Miasta Zduńska Wola
Załącznik Nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola,
których wartość w skali roku nie przekracza wyrażonej
w złotych netto równowartości kwoty 30 000 euro
Zduńska Wola, dnia 25.11.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Znak Sprawy: IT.DTK.271.9.13.2015 BTK
II. Zamawiający:
MIASTO ZDUŃSKA WOLA
ul. Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
NIP 829-17-08-273
REGON 730 934 424
III. Tryb udzielania zamówienia publicznego:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zamówienia:
„Budowa i przebudowa zatok parkingowych przy ul. Ceramicznej w Zduńskiej Woli ”
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zmierzających do
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa i przebudowa zatok
parkingowych przy ul. Ceramicznej w Zduńskiej Woli ” zgodnie z dokumentacją
projektową, przedmiarem robót, STWiOR.
Roboty budowlane, o których mowa obejmują swoim zakresem rzeczowym:
wykonanie rozbiórki istniejącego chodnika - 321,00 m2, krawężników -160,00m i
obrzeży - 218 m, wykarczowanie pni drzew - 5 szt., wykonanie ciągów pieszych z
kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa gr. 15
cm oraz nowej zatoki parkingowej. Łączna powierzchnia chodników i zatoki
parkingowej wynosi 521,57 m2. Długość krawężników betonowych – 220,5 m, obrzeży
-159,70 m. Powierzchnia trawników - 211,50 m2. Przebudowana zostanie także
istniejąca zatoka postojowa o nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez powiększenie
nawierzchni zatoki (o 66,8 m2) na jej końcówkach i wymianę krawężnika.
Ponadto planowane jest oznakowanie pionowe i poziome.
Materiały z rozbiórki nadające się do wbudowania należy przewieźć na bazę MPK
w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 68/70.
Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia zawiera
dokumentacja projektowa i przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy będący
załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia na własny koszt
dodatkowych prac i czynności:
następujących
a) Wytyczenia geodezyjnego w terenie.
b) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy
c) Wykonania inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze inwentaryzacji
Wykonawca przekaże Zamawiającemu)
e) Wykonania wszelkich prób i sprawdzeń w zakresie przedmiotu zamówienia.
f) Przygotowania i urządzenia placu budowy.
g) Zagospodarowania we własnym zakresie ziemi z wykopów, pni drzew po
wykarczowaniu oraz materiałów z rozbiórki nie przyjętych do depozytu Urzędu
Miasta.
V. Termin realizacji zamówienia
Do 10 maja 2016 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca winien spełniać następujące wymagania:
1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane zbliżone
rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia. Jako zamówienie odpowiadające swoim
rodzajem i wartością zamówieniu będącemu przedmiotem postępowania, Zamawiający uznaje
zamówienie o wartości min. 100.000,00 złotych brutto, dotyczące wykonania lub wymiany
nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej placów, parkingów, dojść itp.
Zamawiający informuje, że w przypadku dokumentów podanych w walucie innej niż PLN,
przeliczanie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP
na dzień wszczęcia postępowania oferty.
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudni przynajmniej jedną
osobę posiadającą uprawnienia budowlane drogowe, która może sprawować samodzielną
funkcję w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana
będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
dokumenty i oświadczenia, według formuły „spełnia” - „nie spełnia”.
VII. Dokumenty wymagane od wykonawcy (w zależności od potrzeb):
1) Dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania
wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w
szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, pełnomocnictwo.
2) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających że zostały wykonane
należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Załącznik nr 1 do oferty; Za dowód, o którym
mowa powyżej Zamawiający przyjmuje poświadczenie, tj. dokument wystawiony przez
Zamawiającego, z którego wynika należyte wykonanie robót budowlanych (np. referencje).
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Załącznik nr 2 do oferty;
VIII. Kryteria oceny ofert.
Cena oferty brutto 100 %.
IX. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2015 r. o godzinie 11.45
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, oznaczając kopertę zgodnie z pkt X ppkt 8.
4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty
złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie.
5. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne
pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym w ppkt 1 i
ppkt 3.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00 w pokoju 501
Urzędu Miasta przy ul Złotnickiego 3, Biuro Infrastruktury Technicznej.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;
2. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie,
wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy;
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno
ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;
6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką
pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu;
7. Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania;
8. Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:
a) nazwę i adres Zamawiającego
b) nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy
c) napis:
OFERTA NA:
„Budowę i przebudowę zatok parkingowych przy ul. Ceramicznej w
Zduńskiej Woli ”
Nie otwierać przed 9 grudnia 2015 r. godz. 12:00.”
9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. Wykonawca
nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty (złożenie oferty jest
równoznaczne z akceptacją postanowień wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do
zapytania ).
10. Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodnie
z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji,
w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak
i przedterminowe otwarcie.
XI. Istotne postanowienia, które znajdą się w umowie:
Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
XII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź
faksem lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]
z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
2. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi
przez Zamawiającego, były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Zamawiający wymaga, aby wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert oraz dotyczące
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VII były składane pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
4. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy Urzędu Miasta w Zduńskiej
Woli: Barbara Tosik-Kubiak – tel. 43 825 02 69; e-mail: [email protected]
XIII. Termin związania ofertą:
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym
dniem związania ofertą jest dzień otwarcia ofert
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) Na okres obowiązywania umowy tj. na okres wykonywania umowy i okres rękojmi
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wartości ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady.;
2) Zabezpieczenie może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr konta
09 9263 0000 0544 0094 2005 0001 a wnoszone w innej formie należy składać w Kasie
Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411).
4) Zabezpieczenie należy wnieść w całości przed zawarciem umowy.
5) Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
a) Nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres) – zgodne z informacjami podanymi w
ofercie,
b) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
c) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
d) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) Sformułowanie zobowiązania Gwarant do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Beneficjenta. Ponadto
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
Dodatkowo wniesione zabezpieczenie musi umożliwiać Zastanawiającemu
zaspokojenie jego roszczeń wynikłych z niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy
z zobowiązań określonych treścią umowy w sprawie zamówienia publicznego,
poprzez pokrycie tych roszczeń z kwoty zabezpieczenia bez konieczności
występowania na drogę sądową. W przypadku przedłożenia gwarancji nie
zawierającej wymienionych, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia,
Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
f) Jasno określony termin, w jakim Zamawiający musi doręczyć pisemne żądanie
wypłaty do Gwaranta lub Poręczyciela. Termin ten musi uwzględniać w
szczególności:
• czas dostarczania przesyłek pocztowych koniecznych do wysłania w celu
uzyskania możliwości żądania wypłaty do Gwaranta( zarówno do Wykonawcy
jak i Gwaranta lub Poręczyciela);
• czas niezbędny do uznania przesyłki za dostarczoną tj. 14 dni w przypadku
podwójnego jej awizowania;
•
14 dniowy termin na uregulowanie należności przez Wykonawcę liczony od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty;
g) Jasno określony okres ważności gwarancji lub poręczenia. Okres ważności
gwarancji lub poręczenia może jedynie określać przedział czasu, w którym
wystąpienie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
powoduje powstanie zobowiązania Gwaranta lub Poręczyciela w stosunku do
Zamawiającego i nie może być utożsamiany z terminem, o którym mowa w lit. f).
h) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni
po upływie okresu rękojmi za wady.
XV. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty
o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania zapytania ofertowego w przypadku
braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
3. Przedmiar robót (Kosztorys ślepy)
4. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt stałej organizacja ruchu)
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego
Dane Wykonawcy:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w formie zapytania ofertowego pn.: „Budowa i przebudowa zatok
parkingowych przy ul. Ceramicznej w Zduńskiej Woli ”
oferuję wykonanie robót na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym
za cenę netto: ..........................................zł.
podatek VAT: ..........................................zł.
brutto:
..........................................zł
1. Oświadczamy jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi
warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym, oraz informujemy, że akceptujemy w
całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym a w szczególności
akceptujemy warunki określone we wzorze umowy - Załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego – Wzór umowy.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz przedkładamy
wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
telefon.......................................... faks.....................................e-mail....................................
4. Oferta zawiera ........ kolejno ponumerowanych stron.
...................................... dnia............................ r.
.................................................
PODPIS WYKONAWCY/ PEŁNOMOCNIKA
Do oferty załączam:
1. Załącznik nr 1 do oferty- wykaz wykonanych robót budowlanych
2. Załącznik nr 2 do oferty - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. Kosztorys ofertowy Załącznik nr 3 do oferty
4. Dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania
wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego,
w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo.
5. Inne (wymienić jakie dokumenty lub oświadczenia)
...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
................................................
miejscowość, data
....................................
podpis i pieczęć oferenta
Załącznik nr 1 do oferty
............................................
/pieczęć adresowa wykonawcy/
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Lp
Dokładne określenie
przedmiotu usługi i
robót budowlanych
Data wykonania
(wykonywania)
zamówienia
od- do
Wartość
zamówienia
brutto
Podmiot, na
rzecz którego
były
wykonywane
usługi
1
2
3
4
.......................................
(miejscowość, data)
........................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
Uwagi
Załącznik nr 2 do oferty
OŚWIADCZENIE
ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA pn.
„Budowa i przebudowa zatok parkingowych przy ul. Ceramicznej w Zduńskiej Woli ”
POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA
Ja/my, niżej podpisany/i
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Oświadczam/y, że niżej wymienione osoby posiadają wymagane uprawnienia.
Lp
.
Imię i Nazwisko
Nr uprawnień i
data wydania
Szczegółowy zakres
uprawnień
Proponowana rola w
realizacji zamówienia
1.
2.
3.
4.
_________, dnia ____________2015 r.
_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

Podobne dokumenty