(MSSF) w praktyce

Komentarze

Transkrypt

(MSSF) w praktyce
Studia podyplomowe
Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) w praktyce edycja XV
Organizatorzy studiów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
EY Academy of Business
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
Studia podyplomowe „MSSF w praktyce”, edycja XV, zorganizowane zostały wspólnie przez EY Academy of Business oraz
Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Stwarzają uczestnikom wyjątkową szansę zdobycia praktycznych umiejętności
w dziedzinie finansów.
Program powstał dzięki połączeniu doświadczeń dwóch partnerów. Wykładowcami są profesorowie SGH, posiadający
doświadczenie naukowe. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez trenerów EY Academy of Business.
Główne obszary objęte programem nauczania to:
§
§
§
§
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)
16 dni (128 godzin)
Rachunkowość kosztów i analiza odchyleń
2 dni (16 godzin)
Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości
2 dni (16 godzin)
Badanie sprawozdań finansowych
2 dni (16 godzin)
Nabór do poprzednich edycji miał charakter zamknięty, a słuchaczami studiów byli m.in. pracownicy takich firm, jak: KGHM
Polska Miedź S.A., PGE S.A, Shell Polska, ENERGA S.A., ENEA S.A, Poczta Polska S.A, TAURON Polska Energia S.A.
Materiały
Podczas zajęć studenci otrzymają materiały szkoleniowe zapewniające wystarczającą wiedzę do przygotowania się do
egzaminu. Przez cały czas trwania studiów możliwy będzie kontakt e-mailowy z wykładowcami na wypadek problemów lub
pytań związanych z tematem studiów.
Egzamin
Celem egzaminu końcowego będzie sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy i jej zastosowanie praktyczne w ramach
pytań typu test wyboru. Główny nacisk położony zostanie na podstawowy przedmiot studiów, jakim są Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Pozostałe przedmioty traktowane są jako uzupełniające.
Egzamin składać się będzie z tzw. sekcji obowiązkowej, w ramach której przewidziano 25 pytań typu test wyboru dotyczących
bloku MSSF oraz sekcji, w ramach której studenci poproszeni zostaną o wybranie pytań dotyczących dwóch przedmiotów
uzupełniających. Dla każdego przedmiotu uzupełniającego przewidziane jest 5 pytań typu test wyboru - wybranie przedmiotu
oznaczać będzie konieczność odpowiedzi na wszystkie pytania w jego zakresie.
W ogólnym rozrachunku studenci odpowiadać będą na 35 pytań (dotyczących MSSF + dwa z wybranych przedmiotów). Ocena
będzie łączna dla całego egzaminu.
Przewidywany czas trwania egzaminu to 4 godziny lekcyjne.
Dyplom
Uczestnicy otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
oraz dyplom EY Academy of Business i SGH.
Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia jest okazanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów magisterskich polskiej uczelni wyższej,
dowolnego wydziału lub jego odpowiednik uczelni zagranicznej, bądź dyplom ukończenia studiów wyższego stopnia, np. MBA.
Liczba miejsc na studia jest ograniczona.
Cena
Opłata za całość studiów wynosi 7380 PLN brutto. Cena obejmuje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów
szkoleniowych. Płatności należy dokonać do HSBC Bank Polska, nr rachunku (PLN): 61 1280 0003 0000 0031 1251 3031,
w tytule płatności należy wpisać: „MSSF ed. XV” oraz imię i nazwisko uczestnika
Ostateczny termin płatności: 17 października 2014 (jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwa - wpłata
jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość opłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 4305 zł brutto musi zostać uregulowana
do 17 października 2014 r., II rata w wysokości 3075 zł brutto - do 30 stycznia 2015 r.).
Tryb naboru
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o wypełnienie podania o przyjęcie na studia i przesłanie go do biura
programu z innymi dokumentami wymaganymi przy rejestracji. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na
zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz przekazanie kompletu wymaganych dokumentów jest
równoznaczne z przyjęciem.
2
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
Dokumenty wymagane przy rejestracji
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
podanie o przyjęcie na studia,
ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH CV,
odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
wypełniony kwestionariusz osobowy,
2 fotografie,
dowód wpłaty czesnego (lub odpowiedniej jego raty) na konto programu,
w przypadku płatności ratami - oświadczenie o wpłacie drugiej raty,
numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione,
informacja o płatniku faktury,
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez SGH danych osobowych.
Wszystkie wymagane dokumenty można pobrać tutaj.
Organizacja studiów
Zajęcia trwają pełny rok akademicki (dwa semestry) od października 2014 do czerwca 2015 roku. Zapisy przyjmowane są od
maja danego roku.
Zajęcia będą się odbywać średnio raz na trzy tygodnie, w soboty oraz niedziele (w godzinach 9:00-17:00) w salach
wykładowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Kierownik studiów: prof. dr hab. Ewa Latoszek, prof. nadzw. SGH
e-mail: [email protected]
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Administracji Publicznej
ul. Wiśniowa 41 pok. 66
Dodatkowe informacje i zapisy
Sekretarz studiów: mgr Agata Augustyniak
e-mail: [email protected]
tel. 22 564 97 60
Centrum Programów Międzynarodowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Rakowiecka 24; pok. 17a
Opiekun studiów ze strony EY Academy of Business
Patrycja Herda-Niszcz
e-mail: [email protected], [email protected]
tel.:22 579 82 64
www.academyofbusiness.pl
3
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
Harmonogram zajęć
25-26.10.2014
MSSF D1, D2
22-23.11.2014
MSSF D3, D4
13-14.12.2014
MSSF D5, D6
24-25.01.2015
MSSF D7, D8
14-15.02.2015
MSSF D9, D10
7-8.03.2015
Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości
28-29.03.2015
Badanie sprawozdań finansowych
18-19.04.2015
MSSF D11, D12
9-10.05.2015
MSSF D13, D14
23-24.05.2015
Rachunkowość kosztów i analiza odchyleń
13-14.06.2015
MSSF D15, D16
27.06.2015
Egzamin
4
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
Program studiów
Założenia programowe studiów są zgodne ze specyfiką studiów podyplomowych. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć
prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne złożenie
egzaminu końcowego, będącego podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów, a także dyplomu wydanego przez
EY Academy of Business.
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
Dzień 1
Dzień 2
Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Rzeczowe aktywa trwałe
Podstawowe informacje dotyczące historii
sprawozdawczości finansowej i rachunkowości na świecie.
Struktura komitetu ds. Międzynarodowych Standardów,
ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitetu
ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej.
Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej w krajach Unii Europejskiej i Stanach
Zjednoczonych.
Proces tworzenia nowych standardów.
Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem
podstawowych koncepcji rachunkowych oraz definicji
aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitału.
Prezentacja sprawozdań finansowych
Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty,
które podlegają aktywowaniu w ramach ujęcia początkowego
(cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane
z usunięciem aktywa na koniec ekonomicznego okresu
użytkowania).
Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody
amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, sumy cyfr,
jednostek produkcji.
Amortyzacja komponentów.
Modele wyceny po wstępnym ujęciu: kosztu historycznego
oraz wartości przeszacowanej.
Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych.
Zmiany szacunków związanych z metodą amortyzacji,
ekonomicznym okresem użytkowania oraz wartością
rezydualną środków trwałych.
Prezentacja oraz informacja dodatkowa.
Obecny format sprawozdania finansowego.
Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na
aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótkoi długoterminowe.
Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji
w sprawozdaniu z całkowitego dochodu (rachunku zysków
i strat) oraz sprawozdaniu z sytuacji finansowej (dawniej:
bilans); przykładowe formaty.
Zestawienie zmian w kapitale własnym.
Sprawozdawczość śródroczna.
Zapasy
Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty
wytworzenia, pozostałe koszty ujmowane w wycenie
zapasów.
Wartość netto możliwa do uzyskania - definicja oraz
praktyczne przykłady wyceny.
Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki,
kredyty)
Definicja kosztów finansowania zewnętrznego.
Metoda ujęcia kosztów finansowania zewnętrznego.
Omówienie standardu MSR 23.
Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody
kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można
kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji.
Dotacje państwowe i ujawnianie informacji na
temat pomocy państwa
Dotacje pokrywające koszty oraz nakłady inwestycyjne.
Omówienie dwóch metod księgowych ujęcia dotacji
państwowych zalecanych przez MSR 20.
Metoda cen ewidencyjnych oraz detaliczna.
Ujęcie dotacji pośrednich takich jak np. preferencyjnego
oprocentowania pożyczek.
Różne metody wyceny rozchodu zapasów: FIFO oraz średnia
ważona.
Nieruchomości inwestycyjne
Definicja i ujęcie początkowe nieruchomości inwestycyjnych.
Kryteria klasyfikacji nieruchomości jako inwestycyjne;
zasady reklasyfikacji.
Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej;
warunki zastosowania modelu wartości godziwej, odniesienie
zamian wartości godziwej.
5
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
Dzień 3
Zasady polityki księgowej, zmiany szacunków
księgowych, błędy księgowe
Hierarchia źródeł odniesienia w procesie wyboru polityki
księgowej jednostki. Obligatoryjne oraz fakultatywne zmiany
polityki.
Definicja błędów przeszłych okresów oraz księgowe ujęcie
korekt błędów.
Szacunki księgowe oraz ich zmiany.
Zdarzenia po dacie sprawozdawczej
Określenie okresu, w którym występują zdarzenia po
zakończeniu okresu sprawozdawczego.
Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi
eliminacji:
§
kapitałów i inwestycji,
§
wzajemnych rozrachunków (handlowych,
pożyczek itp.),
§
niezrealizowanego zysku w transakcjach
wewnątrzgrupowych dotyczących transferu
zapasów, oraz składników środków trwałych
(łącznie z wpływem na amortyzację),
§
dywidend.
Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad
przygotowania skonsolidowanego sprawozdania
z całkowitych dochodów.
Eliminacja z punku widzenia sprawozdania z całkowitych
dochodów transakcji wewnątrzgrupowych (sprzedaż,
koszt własny, dywidendy).
Wpływ transakcji na wartość udziałów niekontrolujących
Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
wymagające oraz niewymagające korekty sprawozdania
finansowego - praktyczne przykłady oraz ich ujęcie.
Transakcje ze stronami/podmiotami powiązanymi
Uznawanie przychodów
Definicja stron powiązanych oraz potrzeby ujawnienia
informacji dotyczących transakcji oraz sald ze stronami
powiązanymi.
Podstawowe kategorie przychodów: ze sprzedaży towarów
oraz usług, odsetek tantiem oraz dywidend.
Rodzaje transakcji podlegających ujawnieniu oraz omówienie
wymaganej szczegółowości ujawnień.
Warunki rozpoznania przychodów.
Ujawnienia dotyczące podmiotów powiązanych przez skarb
państwa.
Wycena w wartości godziwej: ujęcie przychodów w wartości
zdyskontowanej w przypadku odległego terminu płatności.
Rozpoznawanie przychodów w transakcjach barterowych.
Dzień 5
Przewaga treści ekonomicznej nad formą prawną
Utrata wartości aktywów
Najczęściej występujące zagadnienia wymagające analizy
treści ekonomicznej: transakcje sprzedaży połączonej
z odkupem, sprzedaż komisowa, faktoring należności,
sekurytyzacja aktywów.
Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych
przesłanek utraty wartości.
Aktywa, dla których test należy przeprowadzać
niezależnie od przesłanek.
Dzień 4
Model utraty wartości: porównanie wartości odzyskiwanej
oraz bilansowej.
Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją
Określenie wartości odzyskiwanej oraz użytkowej:
metody jej obliczenia zgodnie z wytycznymi MSR 36.
Metody ujęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe.
Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych,
współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli,
wywieranie znaczącego wpływu oraz inne definicje
związane z konsolidacją spółek.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej oraz dochodów całkowitych
Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad
przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej.
Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”.
Odpisy z tytułu utraty wartości aktualizujące wartość firmy.
Prognozy przepływów pieniężnych oraz szacunki stopy
dyskontowej.
Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne
(OWŚP); alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa
wchodzące w skład OWŚP.
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości.
Utrata wartości firmy.
Leasing
Umowy leasingowe w kontekście wyższości treści
ekonomicznej nad formą prawną.
Kategorie umów leasingowych oraz ich wpływ na
sprawozdanie finansowe korzystającego i finansującego.
Omówienie, krok po kroku, zasad klasyfikacji leasingu
finansowego i operacyjnego. Niezbędne księgowania.
Wycena aktywów i zobowiązań spółki zależnej zgodnie z ich
wartością godziwą.
Metody podziału raty finansowej na część kapitałową
i odsetkową: metoda sumy cyfr oraz aktuarialna.
Ujęcie udziałów niekontrolujących w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej.
Leasing producenta.
Metody ujęcia transakcji leasingu zwrotnego.
Obowiązkowe ujawnienia w informacji dodatkowej.
6
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
Dzień 6
Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Definicje rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów
warunkowych.
Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w
sprawozdaniu finansowym oraz metody przygotowania
sprawozdania na podstawie danych dostępnych ze
sprawozdania z całkowitego dochodu, sprawozdania
z sytuacji finansowej oraz informacji dodatkowej.
Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów;
przykładowe pozycje wchodzące w ich skład.
Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania
z przepływów pieniężnych.
Wartości niematerialne
Omówienie definicji.
Warunki ujęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność,
kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna
wycena.
Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń
jednostek gospodarczych.
Wycena wartości niematerialnych pozyskanych w transakcji
zakupu, połączenia jednostek gospodarczych oraz
wytworzonych wewnętrznie.
Określony vs. nieokreślony okres użytkowania wartości
niematerialnych: konsekwencje dla wyceny na dzień
sprawozdawczy.
Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych.
Wartość firmy.
Długoterminowe kontrakty budowlane
Natura przychodów i kosztów pojawiających się w ramach
kontraktów długoterminowych.
Zdarzenia obligujące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy.
Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz umowy rodzące
obciążenia.
Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do
wypełnienia obowiązku, dyskontowanie, zwijanie dyskonta.
Warunki ujęcia rezerwy na koszty restrukturyzacji.
Omówienie warunków ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej lub w informacji dodatkowej.
Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
Zakres podmiotowy MSSF 1 - definicja jednostek stosujących
standardy międzynarodowe po raz pierwszy.
Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty
sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień
obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ wyceny na
dzień przejścia na wartości aktywów, zobowiązań oraz
kapitałów.
Przykładowe korekty wymagane przy przejściu na MSSF.
Dzień 8
Podatek odroczony
Identyfikacja ujemnych oraz dodatnich różnic przejściowych.
Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań.
Zasady związane z ujęciem oraz wyceną aktywów oraz
rezerw na podatek odroczony.
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu odroczonego podatku.
Prezentacja sald z tytułu podatku odroczonego.
Metody ujęcia przychodów i kosztów w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów: zakończonego kontraktu oraz
stopnia zaawansowania prac.
Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
Praktyczne wskazówki związane z wyborem metody pomiaru
stopnia zaawansowania prac.
Zysk przypadający na jedną akcję
Ujęcie kontraktów przynoszących straty.
Metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego
wskaźnika zysku na akcję.
Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej.
Wymogi związane z ujawnieniami i prezentacją informacji
w odniesieniu do kontraktów długoterminowych.
Dzień 7
Świadczenia pracownicze
Klasyfikacja świadczeń pracowniczych.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej, podziału akcji, emisji
premiowej oraz praw poboru na średnioważoną liczbę akcji
i dane porównywalne.
Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych: opcji, zamiennych akcji
uprzywilejowanych oraz obligacji zamiennych na akcje.
Ustalenie kolejności, w jakiej należy włączać rozwadniające
potencjalne akcje zwykłe do wyliczenia średniej ważonej
ilości akcji.
Zysk z działalności kontynuowanej przypadający na jedną
akcję.
Rezerwy na niewykorzystane urlopy.
Zarządzanie pracowniczym funduszem emerytalnym.
Programy określonych składek oraz programy określonych
świadczeń.
Ujęcie zysków i strat aktuarialnych.
Wymogi dotyczące ujawnień dotyczących świadczeń
pracowniczych w informacji dodatkowej.
7
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
Dzień 9
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz
działalność zaniechana
Metoda praw własności
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - warunki
klasyfikacji.
Zasady dotyczące ujęcia jednostek stowarzyszonych
w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym.
Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na
moment klasyfikacji.
Omówienie na przykładzie ujęcia inwestycji metodą praw
własności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz
sprawozdaniu z całkowitego dochodu.
Ujęcie grup do zbycia.
Wyłączenia niezrealizowanych zysków w ramach transakcji
pomiędzy znaczącym inwestorem i jednostką
stowarzyszoną.
Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”.
MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia
Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych
przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia umowne oraz
pozostałe fakty i okoliczności.
Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej
działalności.
Skutek zmian planów w zakresie sprzedaży oraz
reklasyfikacja aktywów do środków trwałych.
Omówienie momentu powstania działalności zaniechanej
oraz wymogi związane z ujawnieniem informacji zgodnie
z MSSF 5.
Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych.
Przykładowe ujawnienia dotyczące działalności zaniechanej
oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych oraz
konsolidacja jednostek zależnych działających za
granicą
Przykłady liczbowe ilustrujące zastosowanie omawianych
zasad.
Pojęcia waluty funkcjonalnej oraz waluty prezentacji;
kryteria brane pod uwagę przy określaniu waluty
funkcjonalnej.
Połączenia jednostek gospodarczych
Ujęcie księgowe transakcji w walucie obcej na dzień
powstania, rozliczenia oraz na koniec okresu
sprawozdawczego.
Omówienie podstawowych kwestii uregulowanych w MSSF
10: nowa definicja kontroli, potencjalne prawa głosu,
kontrola de facto, identyfikacja mających znaczenie działań,
prawa zabezpieczające, ciągła ocena.
Wybrane kwestie związane z rozliczeniem połączenia
jednostek gospodarczych: ujęcie wartości niematerialnych,
koszty transakcji, zapłata warunkowa, wycena udziału
niekontrolującego.
Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań
warunkowych do wartości godziwej. Wpływ wyceny na dzień
nabycia do wartości godziwej aktywów i zobowiązań na
sprawozdanie skonsolidowane - korekty związane z
doprowadzeniem do wartości godziwej w latach
późniejszych.
MSSF 12 Ujawnianie informacji dotyczących
udziału w innych jednostkach
Ujęcie różnic kursowych.
Przeliczanie wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej
i finansowej jednostek zależnych działających za granicą
włączonych do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Zasady dotyczące przyjętych kursów wymiany dla aktywów,
zobowiązań, kapitału, przychodów oraz kosztów.
Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu skonsolidowanym:
udział grupy oraz udziałów niekontrolujących.
Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym.
Przeliczenie wartości firmy.
Dzień 11
Instrumenty finansowe
Pozostałe ujawnienia.
Omówienie różnych kategorii instrumentów finansowych
takich jak: aktywa finansowe i zobowiązania finansowe
wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat, pożyczki i należności, aktywa finansowe
utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży oraz pozostałe zobowiązania.
Dzień 10
Rozpoznanie zysków i strat na wycenie poszczególnych
kategorii instrumentów finansowych.
Cel oraz zakres ujawnień.
Ujawnienia wymagane dla istotnych zaangażowań
związanych z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi oraz
wspólnymi przedsięwzięciami.
Segmenty operacyjne
Cel oraz znaczenie sprawozdawczości finansowej
segmentów operacyjnych.
Definicja segmentów operacyjnych oraz „Głównego Organu
Odpowiedzialnego za Decyzje Operacyjne”
Segmenty operacyjne a sprawozdawcze: kryteria brane pod
uwagę przy ocenie charakteru segmentu.
Transakcje pomiędzy segmentami sprawozdawczymi.
Informacje oraz ujawnienia wymagane dla segmentów
sprawozdawczych i jednostki jako całości.
Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
w oparciu o skorygowaną cenę nabycia (zamortyzowany
koszt). Wyliczenie efektywnej stopy procentowej. Wycena
instrumentu o stałym oraz zmiennym oprocentowaniu
dokonywana na dzień płatności odsetek.
Klasyfikacja pozycji kapitałowych i zobowiązaniowych.
Złożone instrumenty finansowe - obligacje zamienne na
akcje.
Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów
finansowych zgodnie z MSR 39. Utrata wartości aktywów
ujmowanych wg skorygowanej ceny nabycia oraz
dostępnych do sprzedaży.
8
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
Instrumenty pochodne, w szczególności transakcje
terminowe, takie jak kontrakty forward, futures lub opcje.
Wycena oraz ewidencja walutowych kontraktów
terminowych klasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu.
Kontrakty zabezpieczające wartość godziwą i przyszłe
przepływy pieniężne. Definicja i przykłady zabezpieczeń
wartości godziwej oraz przepływów pieniężnych. Wymogi
formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
Określenie pozycji zabezpieczanej oraz instrumentu
zabezpieczającego. Ewidencja księgowa.
Instrumenty wbudowane: definicja, identyfikacja,
wydzielanie oraz ewidencja.
Ujawnienia wymagane przez MSSF 7.
Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytuacji, gdy
jednostka lub strona trzecia mają wybór w zakresie
rozliczenia: kapitałowe lub gotówkowe.
MSSF 13 Wycena w wartości godziwej
Definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia.
Rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny.
Koszty transakcyjne
Maksymalny oraz najlepszy sposób wykorzystania.
Techniki wyceny.
Omówienie obecnego statusu prac nad standardem MSSF 9.
Obecny status prac RMSR
Dzień 12
Obszary, nad którymi prowadzone są obecnie prace przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
pieniężnych
Status prac w zakresie nowego standardu o przychodach
oraz leasingu.
Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy
wypłacone udziałowcom niekontrolującym oraz zakup lub
sprzedaż spółki zależnej w ciągu roku.
Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania
z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie
danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz
informacji dodatkowej.
Bieżące uzgodnienia w zakresie utraty wartości oraz
rachunkowości zabezpieczeń.
Dzień 14
Metody i rodzaje analizy finansowej
Analiza trendu (pozioma), pionowa
Analiza wskaźnikowa
Proces analizy finansowej
Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań
finansowych
Ocena firmy przy wykorzystaniu analizy
wskaźnikowej
Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości
firmy.
Wskaźniki rentowności
Rozliczenie całkowitego lub częściowego zbycia jednostek
zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysku na
zbyciu; ujęcie w sprawozdaniu finansowym zbycia
doprowadzającego do zmniejszenia udziału do poziomu
jednostki stowarzyszonej lub inwestycji.
Zmiany udziału w jednostce zależnej bez utraty kontroli.
Konsolidacja grup kapitałowych, w których kontrola
sprawowana jest w sposób pośredni - grupy kapitałowe
pionowe lub mieszane.
Reorganizacja grup kapitałowych i transakcje pod wspólną
kontrolą.
Dzień 13
Płatności rozliczane w akcjach
Płatności rozliczane w akcjach w formie kapitałowej oraz
gotówkowej.
Wskaźniki płynności
Wskaźniki efektywności
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności
Przykłady anglojęzycznego żargonu
CAPEX, OPEX, EBITDA, EBIT, free cash flow, debt, equity,
D/E, ROE, ROCE: ich znaczenie oraz zastosowanie.
Ćwiczenia oraz praktyczne przykłady liczbowe
Ocena silnych i słabych stron firmy przy wykorzystaniu
dotychczas poznanych narzędzi, identyfikacja obszarów
gdzie wprowadzenie działań korygujących mogłoby
doprowadzić do poprawy sytuacji.
Wpływ istotnych oszacowań, założeń oraz przyjętej polityki
księgowej na dane prezentowane w sprawozdaniach
finansowych oraz wskaźniki.
Wskaźniki finansowe firmy a branża, w której działa.
Definicje momentu przyznania, okresu nabywania praw oraz
nabycia uprawnień.
Ujęcie rynkowych oraz innych niż rynkowe warunków
nabycia uprawnień.
Wpływ modyfikacji, anulowania oraz anulowania za wypłatą
odszkodowania na rozliczenie programów rozliczanych
w instrumentach kapitałowych.
9
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
Dzień 15
Dzień 16
Powtórzenie najważniejszych zagadnień oraz wyjaśnienie
wątpliwości w celu przygotowania do egzaminu końcowego.
Rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego.
Powtórzenie najważniejszych zagadnień oraz wyjaśnienie
wątpliwości w celu przygotowania do egzaminu
końcowego. Rozwiązywanie zadań typu
egzaminacyjnego.
RACHUNKOWOŚĆ KOSZTÓW I ANALIZA ODCHYLEŃ
Dzień 1
Dzień 2
§
Podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości
kosztów.
Rozliczanie kosztów procesów.
§
Alokacja kosztów i ich rozliczanie według klucza
podziału.
§
§
§
Koszty brane pod uwagę przy wycenie
produktu/usługi.
§
Budżetowanie i kontrola - aspekt strategiczny
i operacyjny.
§
§
§
Rachunek kosztów pełnych i zmiennych.
§
Cel przygotowywania budżetów, ich rodzaje
i zastosowanie.
§
Porównanie danych budżetowych z rzeczywistymi –
analiza odchyleń i identyfikacja powodów ich
powstawania.
§
Obliczanie odchyleń związanych między innymi
z wolumenem i ceną sprzedaży, materiałami,
robocizną, ceną zakupu materiałów,
wynagrodzeniami, kosztami bezpośrednimi
i pośrednimi.
Koszty utraconych korzyści.
Metoda rozliczania kosztów w oparciu
o podejmowane działania (Activity Based Costing).
Metody ustalania cen i ocena rentowności
produktów.
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA WARTOŚCI
Dzień 1
Dzień 2
§
Wartość pieniądza w czasie – procent prosty
i składany, efektywna a nominalna stopa zwrotu,
renta roczna i dożywotnia, wartość bieżąca
i przyszła przepływów pieniężnych.
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
§
Źródła finansowania własne/obce. Charakterystyka
podstawowych kategorii. Kryteria doboru źródeł
finansowania.
Podstawowe techniki oceny opłacalności projektów
inwestycyjnych. Okres zwrotu, metoda wartości
bieżącej netto i wewnętrznej stopy zwrotu.
§
Dochodowe metody wyceny – modele wyceny oparte
o przyszłe strumienie pieniężne lub generowane
zyski (metoda w oparciu o zdyskontowane przepływy
pieniężne, wypłacaną dywidendę, wskaźniki giełdowe
(stopa dywidendy i wskaźnik cena/zysk).
§
Analiza progu rentowności – metody pozwalające na
jego obliczenie, prezentacja graficzna, analiza marży
bezpieczeństwa.
§
§
§
Struktura finansowania i jej wpływ na ryzyko
finansowe. Wpływ poziomu zadłużenia na
średnioważony koszt kapitału.
§
Dźwignia finansowa, operacyjna i relacje pomiędzy
nimi zachodzące. Ryzyko operacyjne i finansowe.
§
§
Metody wyceny w oparciu o posiadane aktywa
(wartość księgowa, likwidacyjna, odtworzeniowa).
Zarządzanie kapitałem obrotowym i optymalizacja
jego poziomu w zależności od przyjętych priorytetów
polityki finansowej.
§
Inne metody wyceny (np. w oparciu o ekonomiczną
wartość dodaną „EVA”).
§
§
Wycena dłużnych instrumentów finansowych.
Zastosowanie modelu CAPM do określenia kosztu
kapitału własnego.
10
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Dzień 1
§
Cel i zakres badania sprawozdań finansowych
Cel, zalety i wady audytu.
Zakres badania sprawozdań finansowych.
Etapy audytu.
§
Podstawy prawne
Zapisy ustawy o rachunkowości dotyczące badania
sprawozdań finansowych.
Powoływanie i odwoływanie audytorów.
§
Ład organizacyjny
Kontrola wewnętrzna – dobre praktyki na świecie
i w Polsce.
Komitet audytu.
§
Zasady etyki
Uczciwość, obiektywizm, biegłość i staranność
zawodowa.
Niezależność, poufność, konflikt interesów.
Ustalanie ceny za badanie sprawozdań finansowych.
§
Planowanie
Zebranie/uaktualnienie informacji o kliencie.
Ryzyko: identyfikacja i analiza.
Program badania.
Dokumentacja badania.
Korzystanie z pomocy ekspertów.
§
Dzień 2
§
Badanie aktywów
System kontroli wewnętrznej w zakresie aktywów
trwałych, zapasów oraz pozostałych aktywów
obrotowych.
Sposoby badania wybranych rodzajów aktywów trwałych
oraz obrotowych.
Inwentaryzacja zapasów.
§
Zagrożenie kontynuacji działania
Sygnały mogące świadczyć o zagrożeniu kontynuacji
działania.
Implikacje dla audytorów zewnętrznych.
§
Zakończenie prac
Wydarzenia po dacie sprawozdawczej.
Zobowiązania warunkowe.
Zestawienie różnic z audytu. Wyjaśnianie kwestii
spornych.
§
Opinia i raport biegłego rewidenta
Format opinii i raportu.
Rodzaje opinii i okoliczności ich wydawania.
§
Inne usługi wykonywane przez biegłych rewidentów
Przeglądy.
Uzgodnione procedury.
Inne.
System kontroli wewnętrznej
Rodzaje kontroli.
Procedury kontrolne.
Dokumentacja i ocena systemu.
§
Dokumentacja badania
Charakterystyka dokumentacji.
Rodzaje procedur audytu i sposoby ich dokumentowania.
§
Badanie pasywów
Kapitały i zobowiązania, zasady wyceny – przypomnienie.
System kontroli wewnętrznej w zakresie zobowiązań.
Sposoby badania poszczególnych rodzajów pasywów:
kapitały, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania
długoterminowe.
11
Studia podyplomowe “MSSF w praktyce”
Wykładowcy
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz EY Academy of Business zapewniają wykładowców z wiedzą i doświadczeniem
zawodowym odpowiednim do przeprowadzenia studiów podyplomowych. Poniżej prezentujemy krótkie notatki o wybranych
wykładowcach.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Anna Karmańska
Dr hab. Waldemar Rogowski
Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Rachunkowości
w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, członek Zarządu EFAA for SMEs.
Prorektor ds. dydaktyki i studentów w SGH oraz
przewodnicząca Senackiej Komisji Programowej w SGH (w
latach 2008–2012), przewodnicząca Komisji Etyki przy
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komitetu
Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości. Specjalizuje się
w zakresie rachunkowości finansowej, rachunkowości
grup kapitałowych oraz w rachunkowości zarządczej
i rachunku kosztów przedsiębiorstw i instytucji.
Nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu oraz uhonorowana Medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz Srebrną i Złotą Odznaką
„Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce”. Wielekroć nagradzana przez rektora SGH
nagrodami najwyższego stopnia za pracę naukową i pracę
organizacyjną.
Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse,
pracownik naukowy w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH.
Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej
i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia
podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni
praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka
i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji
finansowych, obecnie menedżer w Biurze Informacji
Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO.
Z ramienia Banku Światowego Recenzent wycen
przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa,
głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub
Współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów.
Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym
w szczególności w rachunku efektywności inwestycji oraz
zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno
w ramach studiów podyplomowych jak i kursów, szkoleń
i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.
EY Academy of Business
Jarosław Olszewski, FCCA, CFA, CIA
MICHAŁ BŁESZYŃSKI, ACCA, CIA
Starszy Menedżer w EY Academy of Business
Menedżer w EY Academy of Business
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; posiada
kwalifikacje polskiego biegłego rewidenta, ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants),
amerykańskiego doradcy inwestycyjnego (CFA) oraz
audytora wewnętrznego CIA (Certified Internal Auditor).
Od 15 lat zatrudniony w grupie Ernst & Young. Posiada
doświadczenie jako audytor oraz wykładowca/trener na
szkoleniach z zakresu Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy
o rachunkowości, ACCA, CFA, audytu wewnętrznego oraz
finansów dla niefinansistów. Prowadzi szkolenia zarówno
dla pracowników EY, jak i dla klientów zewnętrznych.
Dyrektor ds. programowych studiów podyplomowych
w zakresie MSSF realizowanych przez Ernst & Young
wspólnie ze Szkołą Główną Handlową na zlecenie
kluczowych firm sektora wydobywczego oraz
energetycznego.
Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem,
posiada kwalifikacje CIA i ACCA. Przez pięć lat pracował
w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem
sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych,
a także grup kapitałowych działających na rynku
nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych
pracowników działu audytu w zakresie wykonywania
zadań audytu zewnętrznego. Od kilku lat pracuje jako
trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się
w tematyce MSSF oraz w audycie wewnętrznym.
12

Podobne dokumenty