raportem specjalnym Invigo dotyczącym programu Rodzina na swoim

Komentarze

Transkrypt

raportem specjalnym Invigo dotyczącym programu Rodzina na swoim
Niecałe 4 miesiące na skorzystanie z programu Rodzina na swoim
Od początku jego funkcjonowania do połowy 2012 roku w ramach programu rządowego Rodzina na
swoim udzielono łącznie blisko 155 tys. preferencyjnych kredytów na łączną kwotę ponad 28
miliardów złotych. Z programu można będzie skorzystać tylko do końca 2012 roku. Jak policzyli
eksperci Invigo, internetowego pośrednika kredytowego, przy kredycie na kwotę 400 tys. można
dzięki temu zaoszczędzić aż 80 tys. zł, czyli 20 proc. kwoty kredytu. Także samodzielna budowa domu
może być opłacalna, jednak w tym wypadku dopłaty to 16 proc. wartości kredytu.
- Wielu klientów wciąż wstrzymuje się kupnem nieruchomości, licząc na dalszy spadek cen. Tymczasem
można już dziś zagwarantować sobie 20 procentową oszczędność w stosunku do kwoty kredytu,
korzystając z ostatnich miesięcy funkcjonowania programu Rodzina na swoim – mówi Maciej Chyziak,
ekspert Invigo, internetowego pośrednika hipotecznego. – Szanse na taki kredyt ma każdy kto spełnia
warunki programu i złoży wniosek przed końcem roku.
Dotychczasowe zainteresowanie programem Rodzina na swoim
Program preferencyjnych kredytów hipotecznych funkcjonuje od roku 2007. W jego ramach, osoba
zaciągająca kredyt, która spełni określone warunki, otrzymuję dopłatę w postaci połowy odsetek do
kredytu przez 8 lat. Późnej rata rośnie i kredyt spłacany jest już na zasadach komercyjnych.
Do tej pory w ramach programu udzielono 155 tys. kredytów. Najwięcej, bo aż 51 tys. w 2011r. W roku
bieżącym, głównie z uwagi na zmiany wprowadzone w programie (przede wszystkim obniżenie limitów
cenowych nieruchomości na które można zaciągnąć taki kredyt) udzielono już tylko 18,8 tys. kredytów
(dane BGK do czerwca).
Łączna wartość kredytów udzielonych w ramach programu Rodzina na swoim to 28,2 miliarda złotych,
z czego 10 miliardów to kredyty udzielone w roku 2012 a 13 miliardów w 2011. W tym roku, do
czerwca ich wartość wynosiła zaledwie 3,2 miliarda złotych.
Znacznie częściej kredyty z dopłatą wykorzystywane są przy transakcjach na rynku wtórnym, było ich
łącznie 87,5 tys., podczas gdy na rynku pierwotnym od 2007 roku kupiono 38,8 tys. mieszkań. Na
budowę domu kredytu z dopłatą udzielono 28 tys. razy.
Dla kogo Rodzina na Swoim
W ramach programu Rodzina na swoim o kredyt z dopłatą mogą ubiegać się małżonkowie jako
współkredytobiorcy, do czasu ukończenia przez młodszego ze współmałżonków 35 lat, osoby
samotnie wychowujące dziecko, które nie ukończyło jeszcze 25 lat lub na które pobierany jest zasiłek
1|Rodzina na swoim – ostatni dzwonek. Raport INVIGO
pielęgnacyjny, bez względu na jego wiek oraz „jednoosobowe gospodarstwa domowe” – czyli single,
jednak na nieco innych zasadach. Warunkiem jest, aby żadna z tych osób nie była stroną innej umowy
kredytu preferencyjnego oraz nie posiadała prawa własności lub współwłasności do nieruchomości
mieszkalnej.
Jeżeli kredytobiorca nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, umowa o kredyt preferencyjny
może być zawarta również przez inne osoby, które z docelowym kredytobiorcą są spokrewnione lub
spowinowacone, można więc zaciągnąć taki kredyt na przykład z rodzicami.
W przypadku, gdy wnioskodawca posiada umowę najmu mieszkania lub posiada spółdzielcze
lokatorskie prawo do mieszkania ma możliwość podpisać umowę o kredyt z dofinansowaniem, ale
pewnymi warunkami. Jeśli wynajmuje mieszkanie musi zobowiązać się do odstąpienia od umowy
najmu i wyprowadzenia się z wynajmowanego mieszkania. Natomiast jeśli posada spółdzielcze
lokatorskie prawo do mieszkania musi zobowiązać się do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni
mieszkaniowej.
Kredyt zaciągnięty w ramach programu posiada ograniczenia pod względem rodzaju finansowanej
inwestycji. Może być przeznaczony na ściśle określone w ustawie cele:
1. zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
2. zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
3. pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej
własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego,
4. wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal
mieszkalny,
5. budowę domu jednorodzinnego,
6. nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub
lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość.
Otrzymanie preferencyjnego kredytu wymaga spełnienia łącznie szeregu dodatkowych warunków:
1. osoba ubiegająca się o kredyt musi złożyć oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do
lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny,
2. powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie
może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2 dla rodziny i 50m2 dla singla,
3. cena zakupu nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i maksymalnej ceny określonej dla każdego dużego
miasta oraz województwa.
Podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego.
W przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50 m2, a dla domu
jednorodzinnego 70 m2, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty (dla
singli powierzchnia to 30m2).
2|Rodzina na swoim – ostatni dzwonek. Raport INVIGO
W przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza
odpowiednio 50 m2 i 70 m2, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia
pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego
ilorazowi 50 m2 (dla lokali) / 70 m2 (dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu / domu
jednorodzinnego.
Dopłata stanowi równowartość 50 proc. odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według
stopy referencyjnej (stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dopłat), obowiązującej w dniu
naliczania dopłaty. Jest przekazywana bankowi przez udzielający dopłat Bank Gospodarstwa Krajowego
Jakie nieruchomości można kupić w ramach programu?
Obecne limity obowiązywać będą do końca września. Na ostatni kwartał 2012 roku, który będzie
jednocześnie ostatnim okresem obowiązywania programu ogłoszone zostaną nowe limity. Inne limity
obowiązują dla mieszkań na rynku pierwotnym, inne dla tych na rynku wtórnym. Obecnie najwyższy
limit – 5904 zł obowiązuje dla nieruchomości mieszkaniowych położonych w Warszawie. Powyżej 5 tys.
za metr kupimy także nieruchomość z dopłatą tylko w kilku miastach – Wrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu,
Gdańsku i Poznaniu.
Rynek pierwotny (nowe mieszkania)
Województwo
Dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Gmina
m. Wrocław
pozostałe
m. Bydgoszcz
m. Toruń
pozostałe
m. Lublin
pozostałe
m. Gorzów Wielkopolski
m. Zielona Góra
pozostałe
m. Łódź
pozostałe
m. Kraków
pozostałe
m. Warszawa
pozostałe
m. Opole
pozostałe
m. Rzeszów
pozostałe
m. Białystok
pozostałe
Limit ceny m2
(III kw. 2012 r.)
5 187,50 zł
3 500,00 zł
5 520,50 zł
5 520,50 zł
4 045,50 zł
3 856,66 zł
3 057,24 zł
3 807,00 zł
3 807,00 zł
3 588,00 zł
4 685,50 zł
3 533,00 zł
4 396,50 zł
3 739,50 zł
5 904,00 zł
3 621,50 zł
3 869,00 zł
3 585,00 zł
3 707,00 zł
2 846,50 zł
3 890,50 zł
3 381,50 zł
3|Rodzina na swoim – ostatni dzwonek. Raport INVIGO
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
m. Gdańsk
pozostałe
m. Katowice
pozostałe
m. Kielce
pozostałe
m. Olsztyn
pozostałe
m. Poznań
pozostałe
m. Szczecin
pozostałe
5
4
4
3
4
3
4
3
5
3
3
3
332,50
134,00
168,00
438,00
167,35
005,39
561,50
192,50
417,50
471,50
680,00
560,00
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Dla nieruchomości z rynku wtórnego limit cen metra kwadratowego jest obecnie znacznie niższy.
Dla Warszawy to nieco ponad 4700 zł.
Rynek wtórny (mieszkania używane)
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
Gmina
m. Wrocław
pozostałe
m. Bydgoszcz
m. Toruń
pozostałe
m. Lublin
pozostałe
m. Gorzów Wielkopolski
m. Zielona Góra
pozostałe
m. Łódź
pozostałe
m. Kraków
pozostałe
m. Warszawa
pozostałe
m. Opole
pozostałe
m. Rzeszów
pozostałe
m. Białystok
pozostałe
m. Gdańsk
pozostałe
m. Katowice
pozostałe
m. Kielce
pozostałe
m. Olsztyn
pozostałe
m. Poznań
Limit ceny m2
(III kw. 2012 r.)
4 150,00 zł
2 800,00 zł
4 416,40 zł
4 416,40 zł
3 236,40 zł
3 085,33 zł
2 445,79 zł
3 045,60 zł
3 045,60 zł
2 870,40 zł
3 748,40 zł
2 826,40 zł
3 517,20 zł
2 991,60 zł
4 723,20 zł
2 897,20 zł
3 095,20 zł
2 868,00 zł
2 965,60 zł
2 277,20 zł
3 112,40 zł
2 705,20 zł
4 266,00 zł
3 307,20 zł
3 334,40 zł
2 750,40 zł
3 333,88 zł
2 404,31 zł
3 649,20 zł
2 554,00 zł
4 334,00 zł
4|Rodzina na swoim – ostatni dzwonek. Raport INVIGO
pozostałe
m. Szczecin
pozostałe
zachodniopomorskie
2 777,20 zł
2 944,00 zł
2 848,00 zł
- Obecnie na rynku, przynajmniej w dużych miastach bez trudu można znaleźć mieszkanie, które
mogłoby zakwalifikować się do programu Rodzina na swoim. W Warszawie udało nam się
zidentyfikować ponad 500 ofert z rynku pierwotnego oraz około 200 propozycji z rynku wtórnego,
które kwalifikują się do programu – mówi Maciej Chyziak, ekspert Invigo.
Ile można zyskać na preferencyjnym kredycie
Jak policzyli eksperci Invigo, średnia rata kredytu w ramach programu Rodzina na swoim, dla kwoty
kredytu 400 tys. zaciąganego bez wkładu własnego na okres 30 lat wynosi obecnie w bankach 1724
zł. podczas gdy zaciągając taki sam kredyt bez rządowej dopłaty, kredytobiorca będzie musiał
spłacać miesięcznie średnio 2562 zł. Wyliczenia te nie obejmują obowiązkowych ubezpieczeń – na
przykład na życie czy ubezpieczenia nieruchomości. – Oznacza to, że w ciągu 8 lat, kiedy
kredytobiorca będzie płacił niższą ratę, z uwagi na preferencje w ramach programu, może
zaoszczędzić w ten sposób ponad 80 tys. złotych – mówi Maciej Chyziak z Invigo. – Jeszcze więcej
można skorzystać przy samodzielnej budowie niewielkiego domu. W tym wypadku, przy kredycie na
700 tys. klient otrzyma łącznie prawie 115 tys. dopłat w ramach programu Rodzina na swoim.
dodaje.
Eksperci Invigo sprawdzili ofertę banków dla kredytów w ramach programu, zakładając, że
kredytobiorca chce kupić mieszkanie na rynku pierwotnym o powierzchni 70 m2 i sfinansuje
kredytem 100 proc. jej wartości, a kredyt, zaciągany na 30 lat wyniesie 400 tys. zł. Obecnie tego
typu ofertę znaleźć można w 12 bankach. Marża takiego kredytu, z uwzględnieniem promocji, waha
się od 0,9 proc. do 2,15 proc. a najniższa miesięczna rata, bez kosztów ubezpieczeń wyniesie 1532
zł, najwyższa zaś 1891 zł. Zakładano, że kupowane mieszkanie zlokalizowane jest w stolicy.
Kredyt w ramach RnS na zakup mieszkania na rynku pierwotnym po powierzchni 70 m2
Oproce
ntowan
ie
Marża
Prowizja
%
Ubezp
niskiego
wkładu
Ubezp
nieruc
homoś
ci
Koszty związane
z uruchomieniem
kredytu
1532
5.89
0.9
0.0
235 zł
0
316
15035
2421
1583
6.09
1.1
0.0
291 zł
1152
25
39850
PKO BP
2445
1607
6.18
1.2
0.0
217 zł
2640
320
3097
Kredyt
Bank
2526
1688
6.49
1.5
0.0
321 zł
2800
320
3237
Pekao S.A.
2549
1711
6.58
1.64
0.0
270 zł
48
400
318
Bank
Pocztowy
2565
1727
6.64
1.65
0.0
326 zł
3120
320
13446
BGŻ
2571
1733
6.66
1.65
1.5
160 zł
0
400
6160
Millennium
2589
1751
6.73
1.74
1.0
333 zł
0
30
4413
Eurobank
2610
1772
6.81
1.69
2.0
231 zł
0
340
15431
Bank
Rata
równa
Rata
równa
z
dopłatą
BNP
Paribas
2370
Alior Bank
Ubezp
pomostowe
5|Rodzina na swoim – ostatni dzwonek. Raport INVIGO
Getin
Noble
Bank
Multibank
2648
1810
6.95
1.84
0.0
556 zł
0
5200
12556
2729
1891
7.25
2.15
0.0
418 zł
3600
26
4018
mBank
2729
1891
7.25
2.15
0.0
276 zł
3600
26
4043
Innym przykładem korzystnego posiłkowania się kredytem z dopłatami jest samodzielna budowa domu
o powierzchni 120 metrów kwadratowych, którego koszt budowy wyniesie ok 700 tys. Założeniem jest, że całość
budowy takiego domu zostanie skredytowana. Przy kredycie na 30 lat najniższa miesięczna rata w ramach
programu Rodzina na swoim to 3040 zł, jednak rata kredytu bez dopłaty jest aż o blisko 1200 zł wyższa. Średnia
rata we wszystkich bankach, które udzielą takiego kredytu to 3320 zł., w przypadku niewykorzystania kredytu
z dopłatami, kredytobiorca musiałby liczyć się ze spłatą średnio 4517 zł, a więc o blisko 1200 zł więcej.
Łączna suma dopłat w ciągu 8 lat wyniesie w tym wypadku aż 115 tys. czyli nieco ponad 16 procent całej kwoty
kredytu. – Samodzielna budowa domu to oczywiście znacznie większy wysiłek dla kredytobiorcy, jednak korzyści
są w tym wypadku bardzo wymierne – zaznacza Maciej Chyziak. – dzięki skorzystaniu z programu rodzina na
swoim przez 8 lat oszczędzi 16 proc. kwoty kredytu, zyska też miejsce do zamieszkania o sporej powierzchni. –
dodaje.
Kredyt w ramach RnS na budowę domu o powierzchni 120 m2 i wartości 700 tys. zł.
Prowizja
%
Ubezp
pomostowe
Ubezp
niskiego
wkładu
Ubezp
nieruc
homoś
ci
Koszty związane
z uruchomieniem
kredytu
1.1
0.0
510 zł
2016
44
69739
6.18
1.2
0.0
379 zł
4620
560
5419
3223
6.49
1.5
0.0
562 zł
4900
560
5665
4461
3264
6.58
1.64
0.0
472 zł
84
700
556
Bank
Pocztowy
4489
3292
6.64
1.65
0.0
569 zł
5460
560
23529
BGŻ
4522
3325
6.71
1.7
1.5
282 zł
0
700
10782
Millennium
4531
3334
6.73
1.74
1.0
583 zł
0
53
7723
Eurobank
4568
3371
6.81
1.69
2.0
403 zł
0
595
27003
Getin
Noble
Bank
4634
3437
6.95
1.84
0.0
973 zł
0
9100
21973
Multibank
4775
3578
7.25
2.15
0.0
732 zł
6300
70
7032
mBank
4775
3578
7.25
2.15
0.0
732 zł
6300
70
7324
Bank
Rata
równa
Rata
równa
z
dopłatą
Oproce
ntowan
ie
Alior Bank
4237
3040
6.09
PKO BP
4278
3081
Kredyt
Bank
4420
Pekao S.A.
Marża
6|Rodzina na swoim – ostatni dzwonek. Raport INVIGO
O Invigo:
Invigo S.A. to jedyna w Polsce firma udostępniająca kredyty hipoteczne w modelu direct, czyli przez Internet i telefon. Klient
samodzielnie sprawdza swoją zdolność kredytową i dopasowane do swoich potrzeb szczegółowe oferty 22 banków. Ma do
dyspozycji konsultanta Invigo, który asystuje mu w całym procesie - od wyboru oferty do wypłaty kredytu. Dodatkowo,
Klient otrzymuje od Invigo premię, zależną od wysokości zaciągniętego kredytu – nawet do 3000 zł. W 2011 r. firma
rozpoczęła budowę sieci Invigo Access Point - nowoczesnych punktów dostępu do kredytów hipotecznych, będących
uzupełnieniem obsługi internetowej i telefonicznej. Pierwsze punkty dostępu Invigo działają już w Warszawie, Gdańsku oraz
Łodzi. Invigo rozwija również sprzedaż kredytów hipotecznych w innowacyjnym modelu współpracy z pośrednikami
finansowymi oraz firmami z rynku nieruchomości. Szczegółowe informacje o firmie dostępne są na
http://www.invigo.pl. Kontakt dla mediów: Joanna Antosz, tel.: 505 43 10 45, [email protected]
7|Rodzina na swoim – ostatni dzwonek. Raport INVIGO