OFERTA SZKOLENIOWA

Komentarze

Transkrypt

OFERTA SZKOLENIOWA
Współpracujemy z:
GIODO
UOKiK
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Kuratorium Oświaty
Mediami
OFERTA SZKOLENIOWA
BDM GROUP Daniel Dziewit
& BDM EDUKACJA SP. Z O.O. S.C.
Instytucja szkoleniowa
Numer wpisu do Rejestru WUP Katowice
2.24/00078/2007
SPIS TEMATÓW SZKOLENIOWYCH:
•
Ochrona danych osobowych dla jednostek oświatowych – GIODO…………...….str. 1
•
Stosowanie przepisów o dostępie do informacji publicznej – GIODO………...….str. 3
•
Zakres stosowania procedury administracyjnej KPA – GIODO……………..……str. 4
•
Ochrona danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznychGIODO………………….……………………………………………….……..str. 5
•
Jak w praktyce wdrożyć nowy system informacji oświatowej w szkołach i placówkach
oświatowych?.............................................................................................str 7
•
Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkole i placówce
oświatowej………………………………………………………………...……str. 9
•
Skuteczne nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem – ujęcie
praktyczne w świetle szczególnych norm prawnych i orzecznictwa…………str. 10
•
Dokumentowanie spraw pracowniczych i prowadzenie akt osobowych pracowników
w szkole i placówce oświatowej…………………………………………...… str.11
•
Jak prawidłowo kształtować stosunki pracy pracowników oświaty niebędących
nauczycielami?........................................................................................str. 12
•
Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej…………………………………..….str. 13
•
Przepisy dotyczące funkcjonowania oświaty i ich zastosowanie – dla nauczycieli
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego………………………..str. 14
•
Zadania dyrektora szkoły w awansie zawodowym nauczycieli……………….….str. 15
•
Zadania dyrektora szkoły w świetle ustawy – karta nauczyciela…………………str. 16
•
Stypendia i zasiłki szkolne w świetle nowych wartości progu dochodowego i
wysokości świadczeń…………………………………..……………………..str. 17
•
Nowe zasady dotowania szkół i placówek niepublicznych przez jednostki samorządu
terytorialnego – zmiany od 1 stycznia 2013 r…………………………….…..str. 19
•
Jak prawidłowo zarządzać funduszem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na
szczeblu samorządu oraz szkoły lub placówki oświatowej?..........................str. 20
•
Rola rady pedagogicznej w funkcjonowaniu szkoły lub placówki oświatowej..…str. 21
•
Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów
karty nauczyciela……………………………………………………….…….str. 22
•
Dyrektor szkoły jako osoba wykonująca zadania w imieniu pracodawcy….……str. 24
•
Nowe zasady finansowania wychowania przedszkolnego przez gminę …….…..str. 25
•
Dyrektor szkoły jako zarządca nieruchomości - odpowiedzialność, uprawnienia,
obowiązki……………………………………………………………….……str. 27
•
Przyszłość polityki spójności. Kolejna perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 –
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego……………………………………….. str. 28
•
Kontrole prowadzone po zakończeniu realizacji projektu – cel, zakres merytoryczny,
instytucje prowadzące, najczęściej wykrywane błędy i nieprawidłowości Ministerstwo Rozwoju Regionalnego………………………………..……….str. 30
•
Prawne aspekty działalności szkolnej i pozaszkolnej – odpowiedzialność karna,
cywilna i dyscyplinarna nauczycieli…………………………..………………str. 32
•
Organizacja imprez, wycieczek i współpracy międzynarodowej w kontekście
odpowiedzialności prawnej nauczycieli………………………………...…….str. 33
•
Program szkolenia dla jednostek oświatowych w zakresie odpowiedzialności karnej,
cywilnej i dyscyplinarnej nauczycieli…………………………………….…..str. 34
•
Stosowanie przepisów prawa pracy w placówkach oświatowych – Uniwersytet
Łódzki……………………………………………………………......………..str. 35
•
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w świetle znowelizowanej ustawy……………………………………..…..…str. 37
•
Autoprezentacja w kontaktach zawodowych………………………………..……str. 38
•
Jak wykreować szkołę? Budowanie i promowanie wizerunku szkoły lub placówki
oświatowej – TVP, dziennikarze mediów krajowych i lokalnych……..….….str. 39
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zasady ogólne
1. Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych - definicje, wyjątki, ograniczenia.
2. Obowiązki uczestników procesu przetwarzania danych świetle zasad ochrony danych osobowych
a. obowiązek przetwarzania danych w ramach zasady legalizmu
b. granice pozyskiwania danych osobowych przez szkoły i inne jednostki oświatowe w świetle
zasady adekwatności, merytorycznej poprawności i celowości przetwarzania
c. dopuszczalność pozyskiwania danych szczególnie chronionych
d. wykonanie obowiązku informacyjnego a realizacja uprawnień kontrolnych podmiotów danych
3. Ocena przetwarzania danych osobowych w świetle trybów udostępniania i pozyskiwania danych
określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych
4. Warunki powierzania przetwarzania danych osobowych
5. Zasady udostępniania danych osobowych zawartych w dokumentacji uczniów i nauczycieli
6. Tryb weryfikacji danych osobowych przez gminy w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem
jednostek oświatowych
Zasady bezpieczeństwa - obowiązki administratora danych w procesie zabezpieczenia danych
osobowych przetwarzanych w aktach oraz urządzeniach ewidencyjnych.
1. Identyfikacja danych osobowych podlegających ochronie.
2. Analiza zagrożeń procesu przetwarzania danych.
3. Wymagane środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu ochrony danych osobowych.
4. Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji.
5. Upoważnienia dla osób uczestniczących w procesie przetwarzania danych.
6. Elementy ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.
7. Sposób sprawowania kontroli w zakresie stosowanych zabezpieczeń
8. przykłady najczęstszych naruszeń w świetle kontroli przeprowadzanych przez GIODO w
jednostkach oświatowych
1
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
1. Przetwarzanie danych bez podstawny prawnej.
2. Udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
3. Naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych.
4. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego.
5. Niewykonanie obowiązku rejestracyjnego.
Prowadzący
Monika Krasińska - prawnik, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg
w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
2
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
STOSOWANIE PRZEPISÓW O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zakres tematyczny:

prawo do informacji – zarys historyczny, przepisy prawa międzynarodowego;

jawność informacji w świetle norm konstytucyjnych – akty prawa krajowego;

zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej – definicje,
pojęcia;
a. pojęcie informacji publicznej – zakres przedmiotowy:
- informacja publiczna przetworzona i przekształcona;
- dostęp do dokumentów urzędowych;

zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą ustawową oraz odmiennymi trybami:
a. odmowa udostępnienia informacji z uwagi na ochronę tajemnic prawnie chronionych, ustawę o
ochronie danych osobowych, tajemnicę przedsiębiorstwa;
b. ograniczenia dostępu do informacji publicznej po nowelizacji ustawy o dostępie do informacji
publicznej;

formy udostępniania informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej, Centralne
Repozytorium Informacji Publicznej, wniosek;

podstawy odmowy udzielenia informacji publicznej – tryb weryfikacji stanowiska odmownego;

ponowne wykorzystanie informacji publicznej;

prawo dostępu do informacji publicznej a prawo prasowe;

odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej;

nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej – przyczyny i skutki.
Prowadzący
Monika Krasińska - prawnik, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg
w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
3
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ KPA
Zakres tematyczny:

zasady konstytucyjne i kodeksowe w postępowaniu administracyjnym

warunki wszczęcia i przebiegu postępowania administracyjnego;

prawa i obowiązki stron postępowania administracyjnego, sposoby reprezentacji;

warunki formalne pism procesowych, sposoby ich doręczania – w tym w świetle przepisów
o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne;

terminy załatwiania spraw – skargi na przewlekłość i bezczynność;

zasady udostępniania akt w toku postępowania administracyjnego i po jego zakończeniu;

decyzja administracyjna jako akt władczy - elementy obligatoryjne i tryby weryfikacji – kontrola
sądowa;

postanowienia zaskarżalne i niezaskarżalne w procedurze administracyjnej;

postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń – warunki formalne i materialne;

postępowanie w przypadku skarg i wniosków.
Prowadzący:
Monika Krasińska - prawnik, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg
w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
4
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
PRZY UŻYCIU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH.
I.
Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym
1. Pojęcie systemu informatycznego, teleinformatycznego i sieci telekomunikacyjnej.
2. Zasady korzystania z usług informatycznych, hostingu, chmury obliczeniowej przy przetwarzaniu
danych osobowych.
3. Definicja danych osobowych w kontekście podstawowych pojęć informatycznych (login, adres
elektroniczny, adres poczty elektronicznej, nr IP, adres MAC, adres URL, Nick).
4. Pojęcie zbioru danych osobowych, wymagane struktury danych osobowych przetwarzanych przy
użyciu systemów informatycznych.
5. Czy system monitoringu wizyjnego należy uznać jako system informatyczny przetwarzający dane
osobowe, czy nagranie wideo jest zbiorem danych osobowych?
6. Pojęcie bezpieczeństwa danych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
7. Jak zabezpieczyć transmisje danych w systemie teleinformatycznym środkami ochrony
kryptograficznej (rodzaje kryptografii).
8. Kontrola dostępu do danych jako podstawowy element polityki bezpieczeństwa.
II.
Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.
1. Polityka bezpieczeństwa – co powinna zawierać, na jakim poziomie szczegółowości, jak się
przygotować do jej opracowania.
2. Analiza zagrożeń i ryzyka na jakie mogą być narażone dane osobowe.
3. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.
4. Bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, bezpieczeństwo
transmisji danych.
5. Rola Administratora Danych (AD) i Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) we
wdrażaniu i utrzymywaniu polityki bezpieczeństwa.
6. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, jej elementy i poziom szczegółowości.
7. Zarządzanie ciągłości pracy systemu informatycznego.
8. Powierzenie przetwarzania danych (jakie elementy powinna zawierać umowa powierzenia).
III.
Wymagania dotyczące funkcjonalności systemów informatycznych wynikające z
przepisów prawa.
1. Obowiązek rejestrowania daty wprowadzenia danych, nazwy użytkownika wprowadzającego dane
oraz źródła pozyskania danych.
2. Obowiązek odnotowywania informacji o udostępnieniach danych w zakresie (kto, kiedy, komu, w
jakim celu i w jakim zakresie dane zostały udostępnione.
3. Zasady stosowania formularzy do pozyskiwania i przekazywania danych osobowych.
5
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
4. Sposób wypełnienia obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych przy użyciu
formularzy elektronicznych.
5. Sposób i zasady doręczania pism do odbiorców drogą elektroniczną w sposób zapewniający
potwierdzenie otrzymania pisma przez adresata.
6. Wykorzystanie profilu zaufanego systemu ePUAP oraz podpisu elektronicznego jako środka
uwierzytelnienia wytwórcy dokumentów oraz środka zapewnienia integralności.
7. Sposób wypełnienia obowiązków informacyjnych w zakresie dotyczącym zapisywania lub
odczytywania danych (plików Cookies) na urządzeniu końcowym użytkownika, abonenta,
wynikające z art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
IV.
Procedury i organizacja przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemów
informatycznych.
1. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego.
2. Poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych – minimalne wymagania dla każdego z poziomów
3. Upoważnienie do przetwarzania danych i związany z nim pakiet uprawnień do przetwarzania
danych w systemie informatycznym.
4. Segregacja uprawnień i podział odpowiedzialności użytkowników systemów informatycznych.
5. Ewidencja użytkowników systemu informatycznego.
6. Zarządzanie bezpieczeństwem (monitorowanie wdrożonych środków bezpieczeństwa).
7. Zarządzanie systemem wykonywania kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz kopii
systemów wykorzystywanych do ich przetwarzania.
8. Jak postąpić w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia danych.
V.
Zastosowanie nowych technologii i ich bezpieczeństwo
1. Usługi lokalizacyjne – technologia, zasady stosowania. Prywatność w świecie mobilnych
technologii.
2. Monitoring wizyjny i audio-wizyjny z elementami automatycznego wykrywania zagrożeń,
klasyfikacji i/lub rozpoznawania osób.
3. Zastosowanie biometrii i legalność jej stosowania w systemach informatycznych, w tym kontroli
dostępu i systemach rejestracji czasu pracy.
4. Technologia RFID, NFC, jej zastosowania i zagrożenia dla prywatności.
5. Profilowanie zachowań użytkowników w Internecie. Zastosowanie zaawansowanych technologii
łączenia i analizy danych pochodzących z różnych źródeł.
6. Technologia inteligentnego opomiarowania i związane z nią zagrożenia prywatności.
7. Internet przedmiotów
Prowadzący:
Andrzej Kaczmarek - Dyrektor Departamentu Informatyki w Generalnym Inspektoracie Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie.
6
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
JAK W PRAKTYCE WDROŻYĆ NOWY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W
SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH?
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie z elementami nowej struktury systemu informacji
oświatowej, zakresem gromadzonych danych, sposobem przekazywania danych do bazy SIO, ich
przechowywania i udostępniania oraz funkcjonowaniem systemu informacji. Szkolenie adresowane
jest do dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie
zmodernizowanego SIO.
Program szkolenia:
1. Cel i zakres zmian wprowadzonych nową ustawą o systemie informacji oświatowej.
2. Nowa struktura systemu informacji oświatowej.
3. Kto i na jakich zasadach będzie miał dostęp do bazy danych SIO?
4. Funkcjonowanie systemu informacji oświatowej w okresie przejściowym od 1 sierpnia 2012r.
do 1 marca 2017 r.
5. Procedura udzielania upoważnień przez jednostki samorządu terytorialnego do dostępu do
nowego SIO dla szkół i placówek oświatowych w praktyce:
o
instalacja aplikacji modernizowanego SIO,
o
sporządzanie elektronicznych wniosków o upoważnienie do dostępu do bazy danych
SIO dla dyrektora i pracownika szkoły lub placówki,
o
logowanie do aplikacji modernizowanego SIO i praca w jej środowisku.
6. Praktyczne tworzenie lokalnej bazy danych SIO w szkole lub placówce oświatowej:
o
zakładanie i napełnianie zbioru danych dziedzinowych o szkole lub placówce
oświatowej,
o
zakładanie i napełnianie zbioru danych identyfikacyjnych i zbioru danych
dziedzinowych o uczniach,
7
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
o
zakładanie i napełnianie zbioru danych identyfikacyjnych i zbioru danych
dziedzinowych o nauczycielach.
8. Zmodernizowany SIO jako narzędzie służące kontroli realizacji obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki.
9. Jak będzie przebiegało przekazywanie danych do bazy danych SIO, czyli praktyczna strona
komunikacji lokalnej bazy danych SIO z bazą „centralną”.
10. Przechowywanie danych w lokalnych bazach danych SIO. – Jak prawidłowo zorganizować i
zabezpieczyć bazę w szkole lub placówce?
11. Odpowiedzialność spoczywająca na administratorze lokalnej bazy danych SIO – praktyczne
zastosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
8
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
GOSPODAROWANIE ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W
SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.
Celem szkolenia jest przybliżenie prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania
zfśs przeznaczonym na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do
korzystania z funduszu. Ponadto zaznajomienie się z ochroną wrażliwych danych osobowych osób
uprawnionych do korzystania z funduszu. Wszystkie omawiane zagadnienia oparte są na aktualnie
obowiązującym porządku prawnym.
Program szkolenia:

zasady tworzenia funduszu;

rodzaje świadczeń udzielanych z funduszu;

zakres regulaminu funduszu;

fundusz w świetle interpretacji organów podatkowych;

przykładowa dokumentacja w zakresie gospodarowania funduszem.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
9
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
SKUTECZNE NAWIĄZANIE I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM –
UJĘCIE PRAKTYCZNE W ŚWIETLE SZCZEGÓLNYCH NORM PRAWNYCH I
ORZECZNICTWA.
Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego stosowania przepisów Karty
Nauczyciela oraz innych aktów prawnych z zakresu prawa pracy przy zatrudnianiu i zwalnianiu
nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania art. 20 Karty Nauczyciela w świetle
orzecznictwa.
Program szkolenia:

zróżnicowanie formy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem;

przeniesienie służbowe nauczyciela;

rozwiązanie stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę;

rozwiązanie stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania;

rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela;

przykładowa dokumentacja dotycząca nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
10
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
DOKUMENTOWANIE
SPRAW
PRACOWNICZYCH
I
PROWADZENIE
AKT
OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW W SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Program szkolenia:

normy prawne kształtujące stosunki pracy w szkole i placówce;

dokumentowanie spraw związanych ze stosunkiem pracy;

prowadzenie akt osobowych pracowników;

stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w prowadzeniu dokumentacji
pracowniczej.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
11
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
JAK PRAWIDŁOWO KSZTAŁTOWAĆ STOSUNKI PRACY PRACOWNIKÓW OŚWIATY
NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI?
Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego stosowania przepisów ustawy o
pracownikach samorządowych oraz innych aktów prawnych z zakresu prawa pracy przy zatrudnianiu i
zwalnianiu pracowników niebędących nauczycielami.
Program szkolenia:

kategoryzacja stanowisk administracyjno – obsługowych oraz sporządzanie opisu
stanowiska pracy;

zatrudnianie pracownika na stanowisko urzędnicze, pomocnicze i obsługowe;

wynagradzanie pracowników niebędących nauczycielami;

przygotowanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika na stanowisku urzędniczym;

rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem niebędącym nauczycielem;

przykładowa dokumentacja dotycząca kształtowania stosunku pracy.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
12
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ.
Celem szkolenia jest uzyskanie użytecznej wiedzy na temat wdrożenia oraz stosowania systemu
kontroli zarządczej w oświatowej jednostce budżetowej.
Program szkolenia:

pojęcie kontroli zarządczej;

różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą;

odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach
administracji publicznej;

standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;

obowiązki w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach administracji samorządowej;

oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce;

etapy zarządzania ryzykiem w działalności jednostki organizacyjnej;

samoocena systemu kontroli zarządczej;

przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
13
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
PRZEPISY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA OŚWIATY I ICH ZASTOSOWANIE – DLA
NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat prawa oświatowego w zakresie kwalifikacji i
zasad realizacji awansu zawodowego nauczycieli oraz uprawnień i obowiązków nauczycieli przy
ubieganiu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Program szkolenia:

źródła prawa i system prawodawczy w Polsce;

pragmatyka zawodowa nauczycieli;

formy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem – zróżnicowanie uprawnień;

pragmatyka zawodowa nauczycieli;

prawne aspekty awansu zawodowego nauczycieli;

realizacja planu rozwoju zawodowego w zakresie poznawania przepisów dotyczących systemu
oświaty;

zewnętrzne normy prawne regulujące organizację pracy szkoły lub placówki;

wewnętrzne normy prawne regulujące organizację pracy szkoły lub placówki.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
14
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELI.
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy na temat zgodnych z prawem działań dyrektora szkoły w
związku z awansem nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i
dyplomowanego.
Program szkolenia:

normy prawne kształtujące awans zawodowy nauczyciela;

rozpoczęcie stażu z urzędu i na wniosek nauczyciela – zatwierdzenie planu rozwoju
zawodowego;

monitorowanie przebiegu stażu, a nadzór pedagogiczny;

dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela w zależności od jego stopnia
awansu;

wystawienie zaświadczenia dla nauczyciela ubiegającego się o awans;

przygotowanie i przeprowadzenie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;

uczestnictwo w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

zadania dyrektora po uzyskaniu przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
15
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W ŚWIETLE USTAWY – KARTA NAUCZYCIELA.
Celem szkolenia ugruntowanie wiedzy i umiejętności dyrektorów szkół w stosowaniu postanowień
ustawy – Karta Nauczyciela.
Program szkolenia:

dokonywanie oceny pracy nauczycieli;

organizowanie awansu zawodowego nauczycieli;

zatrudnianie nauczycieli;

wynagradzanie nauczycieli;

zmiany w stosunku pracy nauczycieli;

wyróżnianie i nagradzanie nauczycieli;

gospodarowanie funduszami pozapłacowymi (doskonalenia zawodowego, zdrowotnym i
socjalnym);

rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
16
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE W ŚWIETLE NOWYCH WARTOŚCI PROGU
DOCHODOWEGO I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.
Cel szkolenia: omówienie regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym, zastosowanie przepisów procedury administracyjnej z uwzględnieniem
orzecznictwa SKO.
Program szkolenia:
1) Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
a) Cele i założenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i
motywacyjnym.
b) Rodzaje świadczeń pomocy materialnej.
c) Przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90 f cyt. ustawy – stosowanie przepisów
gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na
terenie danej gminy.
d) Zasady przyznawania stypendium szkolnego.
e) Zasady przyznawania zasiłku szkolnego.
f) Inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
2) Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznawanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem
najnowszych zmian w Kpa.
a) Zasady ogólne prawa administracyjnego.
b) Terminy załatwiania spraw.
c) Wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych.
d) Decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
e) Postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach.
17
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
f) Uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w
sprawach świadczeń pomocy materialnej.
3) Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego
Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
18
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
NOWE ZASADY DOTOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PRZEZ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R.
Cel szkolenia: Praktyczne zastosowanie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie dotowania
szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby
prawne przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnych uwzględnieniem konstrukcji aktów
normatywnych stanowionych przez jednostki. Szkolenie kierowane jest do organów prowadzących i
dyrektorów szkół i placówek niepublicznych.
Program szkolenia:
1. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek w praktyce, w tym problematyka zezwolenia na
prowadzenie szkół publicznych przez organ inny niż samorząd.
2. Dotacja dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ.
3. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.
4. Dotacje dla pozostałych szkół i placówek niepublicznych.
5. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji po nowelizacji ustawy o systemie
oświaty z dnia 27 lipca 2012 r.
6. Obowiązki i uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielenia dotacji.
7. Rozliczenie wykorzystania dotacji. Tryb i zakres.
8. Kontrola szkół i placówek niepublicznych – uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego.
9. Zwrot kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin.
10. Niektóre inne regulacje prawne związane z dotowaniem i kontrolą szkół i placówek
niepublicznych.
11. Uchybienia jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Samorządowego
Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
19
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
JAK PRAWIDŁOWO ZARZĄDZAĆ FUNDUSZEM NA DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI NA SZCZEBLU SAMORZĄDU ORAZ SZKOŁY LUB PLACÓWKI
OŚWIATOWEJ?
Cel szkolenia: Praktyczne zastosowanie przepisów do stworzenia procedur w zakresie zarządzania
funduszem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia
celowości wydatków funduszu w świetle obowiązujących norm prawnych. Opracowanie dokumentacji
związanej z zarządzaniem funduszem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz szkołę lub
placówkę. Szkolenie kierowane jest do organów prowadzących i dyrektorów szkół i placówek
niepublicznych.
Program szkolenia:
1. Normy prawne kształtujące fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem
przepisów szczególnych na rok 2013.
2. Zasady naliczania funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem
kosztów doradztwa metodycznego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w
planach finansowych szkół i placówek oświatowych.
3. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie zarządzania funduszem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli.
4. Normy prawne regulujące wydatkowanie funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli na
szczeblu jednostki samorządu terytorialnego.
5. Planowanie gospodarowania funduszem przez szkoły i placówki oświatowe – co można
sfinansować ze środków funduszu.
6. Wewnątrzszkolne procedury gospodarowania funduszem.
7. Najczęstsze uchybienia w zarządzaniu funduszem świetle rozstrzygnięć regionalnych izb
obrachunkowych.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
20
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
ROLA RADY PEDAGOGICZNEJ W FUNKCJONOWANIU SZKOŁY LUB PLACÓWKI
OŚWIATOWEJ.
Cel i adresaci szkolenia:
Szkolenie porządkuje i pogłębia świadomość dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie autonomii,
obowiązków i kompetencji organu, którego są członkami.
Program:
1. Podstawy prawne funkcjonowania rady pedagogicznej w świetle ustawy o systemie oświaty.
2. Zakres regulaminu rady pedagogicznej.
3. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej.
4. Inne kompetencje rady pedagogicznej (wnioski, opinie, porozumienia, zgody).
5. Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej o:

charakterze organizacyjnym;

charakterze merytorycznym.
6. Sposoby wyrażania woli przez radę pedagogiczną w formie uchwały ustalającej
rozstrzygnięcie, wniosek lub opinię.
7. Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej.
8. Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej:

stałe punkty protokołu;

zasady elektronicznego protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej;

zatwierdzanie protokołu i sposoby wnoszenia poprawek do protokołu.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
21
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
ZADANIA I UPRAWNIENIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ W
ŚWIETLE PRZEPISÓW KARTY NAUCZYCIELA.
Celem szkolenia jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat stosowania w praktyce delegacji
ustawowych zawartych w ustawie – Karta Nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień w
zakresie ruchu kadrowego oraz stanowieniem aktów prawa miejscowego. Szkolenie kierowane jest do
pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu edukacji,
a także pracowników zespołów ekonomiczno – administracyjnych obsługujących szkoły i placówki.
Program szkolenia:
1. Podział kompetencji pomiędzy organy jednostki samorządu terytorialnego – prawidłowa
realizacja właściwości w świetle Karty Nauczyciela.
2. Akty prawa miejscowego stanowione na podstawie Karty Nauczyciela:
a. regulamin wynagradzania nauczycieli;
b. regulacje dotyczące czasu pracy nauczycieli i ich rozliczania;
c. regulacje dotyczące funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
d. regulacje dotyczące finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
3. Analiza wysokości wynagrodzeń nauczycieli w roku budżetowym.
4. Zadania organu prowadzącego w awansie zawodowym nauczycieli ze szczególnym
uwzględnieniem postępowania egzaminacyjnego.
5. Zadania organu prowadzącego w zakresie wyposażenia szkoły lub placówki.
6. Udział organu prowadzącego w tworzeniu i gospodarowaniu zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych.
7. Procedura oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.
8. Udział organu prowadzącego w ruchu kadrowym nauczycieli:
22
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
a. przeniesienie nauczyciela;
b. uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
9. Pozostałe zadania organu prowadzącego.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
23
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
DYREKTOR SZKOŁY
PRACODAWCY
JAKO
OSOBA
WYKONUJĄCA
ZADANIA
W
IMIENIU
Program szkolenia:
1. Kształtowanie stosunku pracy z nauczycielami:
a. możliwości zastosowania różnych form nawiązania stosunku pracy w świetle Karty
Nauczyciela;
b. rozwiązanie stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę;
c. rozwiązanie stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania;
d. rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela;
e. omówienie przykładowej dokumentacji dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku
pracy.
2. Kształtowanie stosunku pracy z pracownikami niebędącymi nauczycielami:
a. kategoryzacja stanowisk administracyjno – obsługowych i sporządzanie opisu
stanowiska pracy;
b. zatrudnianie pracownika na stanowisko urzędnicze, pomocnicze i obsługowe;
c. przygotowanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika;
d. rozwiązanie stosunku pracy;
e. omówienie przykładowej dokumentacji dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku
pracy.
3. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami:
a. dokumentowanie spraw pracowniczych;
b. prowadzenie akt osobowych;
c. stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych przy kwestiach dotyczących
stosunku pracy.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
24
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
NOWE ZASADY FINANSOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ
Cel szkolenia: przygotowanie do skutecznego wdrożenia przez gminy od dnia 1 września 2013 r.
nowych zasad w zakresie wychowania przedszkolnego oraz form realizacji i finansowania tych zadań.
Przygotowanie nowych rozwiązań dotyczących opracowania projektu uchwały rady gminy o nowej
opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz uchwały o dotacjach dla placówek
wychowania przedszkolnego. Przyswojenie zasad ustalania wysokości i rozliczania dotacji
otrzymywanej z budżetu państwa na zadania gminy z zakresu wychowania przedszkolnego oraz
obliczania wysokości i weryfikacji wykorzystania dotacji udzielanej z budżetu gminy dla publicznych
i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
Program szkolenia:
1. Dostępność wychowania przedszkolnego, jako zadanie gminy:
a. specyfika i zakres zadania;
b. zapewnienie dostępności do świadczeń.
2. Dofinansowanie wychowanie przedszkolnego z budżetu państwa:
a. kwoty dotacji w roku 2013 i w latach następnych;
b. przepływ środków finansowych pochodzących z dotacji ;
c. przeznaczenie, wykorzystanie i rozliczenie dotacji.
3. Zmiany dotyczące odpłatności za świadczenia:
a. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
b. opłata za wyżywienie;
c. dodatkowe opłaty;
4. Zmiany dotyczące dotowania przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące
jst:
a. uchwała jst regulująca tryb i zasady udzielania dotacji;
b. podstawa naliczania dotacji i jej przekazywanie;
25
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
c. przeznaczenie dotacji;
d. kontrola wykorzystania dotacji;
e. przepływy finansowe pomiędzy gminami.
5. Podsumowanie i dyskusja.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
26
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
DYREKTOR SZKOŁY JAKO ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ,
UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI.
Cel szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników zespołów ekonomiczno
– administracyjnych oświaty. Uczestnicy nabędą podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania
nieruchomością przeznaczoną na działalność oświatową, poznają zasady prowadzenia książki obiektu
budowlanego, a także poznają przepisy dotyczące remontów, kontroli stanu technicznego oraz zasady
dokumentowania tych działań.
Program szkolenia:
1. Zróżnicowanie tytułów prawnych do władania nieruchomością.
2. Zakres uprawnień dyrektora szkoły
3. Utrzymanie w należytym stanie technicznym
postanowieniami prawa budowlanego.
obiektów
budowlanych
zgodnie
z
4. Zarządzanie nieruchomością – zakres zadań.
5. Książka obiektu budowlanego i jej prowadzenie przez okres użytkowania obiektu.
6. Wpisy do książki obiektu budowlanego - zakres, osoby upoważnione.
7. Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych -zakres, terminy, osoby
uprawnione.
8. Plany remontów, wykonywanie robót budowlanych w istniejącym obiekcie (remont,
konserwacja).
9. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
10. Rejestrowanie prac remontowych i modernizacyjnych – wymagania Prawa budowlanego.
Prowadzący:
Jacek Brzeziński –naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i
kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług
Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce,
ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
27
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
PRZYSZŁOŚĆ POLITYKI SPÓJNOŚCI.
KOLEJNA PERSPEKTYWA FINANSOWA NA LATA 2014-2020.
1. Charakterystyka ram prawnych regulujących wydatkowanie środków pomocowych w latach
2014-2020
a. Pakiet rozporządzeń wspólnotowych
b. Prawo krajowe
c. Podstawowe wytyczne (wspólnotowe oraz krajowe)
2. Charakterystyka wstępnych projektów programów operacyjnych na lata 2014-2020
a. Wielkość dostępnej alokacji finansowej
b. Podział środków
c. Projekty programów operacyjnych- pierwsze koncepcje, zakres wsparcia, stosowane instrumenty,
rodzaje beneficjentów, poziom dofinansowania, wydatki kwalifikowane:

PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

PO Polska Wschodnia 2014-2020

PO Polska Cyfrowa

PO Inteligentny Rozwój

PO Gospodarka niskoemisyjna, środowisko, transport oraz bezpieczeństwo energetyczne
2014-2020

PO innowacyjność, badania naukowe i powiązanie ze sferą przedsiębiorstw
3. Założenia systemu wdrażania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na lata 20142020
a. Główne instytucje (funkcje i zadania)

Instytucja zarządzająca

Instytucja pośrednicząca

Instytucja wdrażająca

Beneficjent

Instytucja audytowa
b. Zasady aplikowania o środki pomocowe oraz zasady realizacji projektów wynikające z prawa
wspólnotowego
28
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]

Desygnacja

Wybór projektów

Rozliczenia i sprawozdawczość finansowa

Rodzaj wsparcia: dotacja, pożyczka, gwarancja

Kontrola

Wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości

Procedury odwoławcze

Przepływy finansowe

Warunkowość

System informatyczny
4. Indywidualne konsultacje z trenerem.
Prowadzący
Dariusz Kamiński - pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, trener,
wykładowca
akademicki, współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, Szkołą
Główną Handlową w Warszawie oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.
29
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
KONTROLE PROWADZONE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU
- CEL, ZAKRES MERYTORYCZNY, INSTYTUCJE PROWADZĄCE, NAJCZĘŚCIEJ
WYKRYWANE BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI.
1)
2)
3)
Prawne podstawy kontroli środków pomocowych UE

Kontrola funduszy strukturalnych w świetle przepisów wspólnotowych (dotyczących
budżetu ogólnego oraz polityki spójności) oraz prawa krajowego.

Wytyczne horyzontalne MRR oraz wytyczne szczegółowe IZ kształtujące system kontroli.

Noty informacyjne Komisji Europejskiej odnoszące się do kontroli i nieprawidłowości
funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.
System kontroli funduszy pomocowych w Polsce-założenia ogólne

Krajowe instytucje kontrolne (rodzaje prowadzonej kontroli, zakres merytoryczny,
częstotliwość)

Wspólnotowe instytucje kontrolne (rodzaje prowadzonej kontroli, zakres merytoryczny,
częstotliwość).

Konsekwencje prowadzonych działań kontrolnych:
o
Definicja nieprawidłowości.
o
Błąd a nieprawidłowość.
o
Sankcje z tytułu wykrycia nieprawidłowości.
o
Ilościowe ujecie nieprawidłowości wykrywanych w realizowanych projektachporównanie do pozostałych państw członkowskich, porównanie perspektywy
finansowej 2004-2006 oraz 2007-2013.
Rodzaje kontroli prowadzonych po zakończeniu realizacji projektów

Kontrola pogłębiona prowadzona przez Urzędy Kontroli Skarbowej (cel, zakres czynności
sprawdzających, instytucje uprawnione, cezura czasowa, konsekwencje wykrytych
błędów i nieprawidłowości).

Kontrola trwałości projektu (cel, zakres czynności sprawdzających, instytucje
uprawnione, cezura czasowa, konsekwencje wykrytych błędów i nieprawidłowości).

Zachowanie zasady zakazującej podwójnego współfinansowania (cel, zakres czynności
sprawdzających, instytucje uprawnione, cezura czasowa, konsekwencje wykrytych
błędów i nieprawidłowości).
30
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29

4)
e-mail: [email protected]
Archiwizacja dokumentacji związanej z realizowanym projektem(cel, zakres czynności
sprawdzających, instytucje uprawnione, cezura czasowa, konsekwencje wykrytych
błędów i nieprawidłowości).
Nieprawidłowości wykrywane najczęściej w ramach
prowadzonych po zakończeniu realizacji projektu.
postępowań
kontrolnych
Charakterystyka najczęstszych przykładów nieprawidłowości występujących w zakresie:
o kwalifikowalności wydatków (w szczególności: naruszenia zasady trwałości
projektu, naruszenia zasady zakazującej podwójnego finansowania,
naruszenia zasady faktycznie poniesionego wydatku, naruszenia zasad
kwalifikowalności VAT, naruszenia zasad zakupu nieruchomości
gruntowych, naruszenia zasady nakazującej rozliczanie przychodów w
projekcie, niewłaściwe rozliczanie faktur wystawionych w walucie obcej,
niewłaściwe rozliczanie rat leasingowych).
o zamówień publicznych (w szczególności: nieprawidłowości systemowe
wynikające z niedostosowania prawa krajowego z normami wspólnotowym,
naruszenia dotyczące szacowania wartości zamówienia, naruszenia dotyczące
stosowania trybów niekonkurencyjnych, naruszenia dotyczące oceny ofert,
naruszenia dotyczące kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu i opisu przedmiotu zamówienia).
Prowadzący:
Dariusz Kamiński - pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, trener,
wykładowca
akademicki, współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, Szkołą
Główną Handlową w Warszawie oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.
31
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ –
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA, CYWILNA I DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI
Liczba godzin: 5 lekcyjnych
Cel szkolenia:
Zapoznanie nauczycieli z zasadami postępowania w różnych sytuacjach szkolnej rzeczywistości,
podstawowymi zasadami odpowiedzialności karnej, cywilnej, dyscyplinarnej i porządkowej
nauczycieli w kontekście organizacji imprez i zajęć w szkole i poza szkołą.
Omówienie zmian w prawie, dotyczących organizacji imprez sportowych, turystycznych i współpracy
międzynarodowej, które wymagają regulacji przepisów wewnątrzszkolnych.
Przedstawienie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie działalności szkolnej i pozaszkolnej.
Program szkolenia:
1. Etyczne i prawne aspekty pracy nauczyciela –odpowiedzialność karna, cywilna i dyscyplinarna na
wybranych przykładach.
2. Organizacja zajęć, imprez, wycieczek i współpracy międzynarodowej w kontekście zmian
prawnych (brak rozporządzeń: w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, oraz
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w rekreacji
ruchowej wydanych do ustawy o kulturze fizycznej, która przestała obowiązywać).
Forma zaliczenia:
Udział w szkoleniu.
Prowadzący:
Jerzy Grad - doktor nauk technicznych, specjalista w zakresie zarządzania finansami organizacji i
zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, edukator - zaświadczenie MEN, wykładowca , m.in. na
Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Gliwickiej, Politechnice Częstochowskiej, Akademii
Pedagogicznej w Krakowie i WSZiJO w Katowicach; prowadzący szkolenia dla nauczycieli i
dyrektorów szkół jako wykładowca m.in. RODN „WOM” w Katowicach, Instytutu Badan w Oświacie
w Sopocie, Dyrektor Szkoły, Wolters Kluwer Polska, CREiDK w Katowicach, IDN w Katowicach.
32
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
ORGANIZACJA ZAJĘĆ, IMPREZ, WYCIECZEK I WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ W KONTEKŚCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ
NAUCZYCIELI
Liczba godzin: 3 lekcyjne
Cel szkolenia:
Omówienie zmian w prawie, dotyczących organizacji imprez sportowych, turystycznych i współpracy
międzynarodowej, które wymagają regulacji przepisów wewnątrzszkolnych w kontekście
odpowiedzialności prawnej nauczycieli
Przedstawienie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie działalności szkolnej i pozaszkolnej.
Program szkolenia:
Organizacja zajęć, imprez, wycieczek i współpracy międzynarodowej w kontekście zmian prawnych
(brak rozporządzeń: w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, oraz rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w rekreacji ruchowej wydanych do
ustawy o kulturze fizycznej, która przestała obowiązywać).
Omówienie zakresu odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli
Forma zaliczenia:
Udział w szkoleniu.
Prowadzący:
Jerzy Grad - doktor nauk technicznych, specjalista w zakresie zarządzania finansami organizacji i
zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, edukator - zaświadczenie MEN, wykładowca , m.in. na
Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Gliwickiej, Politechnice Częstochowskiej, Akademii
Pedagogicznej w Krakowie i WSZiJO w Katowicach; prowadzący szkolenia dla nauczycieli i
dyrektorów szkół jako wykładowca m.in. RODN „WOM” w Katowicach, Instytutu Badan w Oświacie
w Sopocie, Dyrektor Szkoły, Wolters Kluwer Polska, CREiDK w Katowicach, IDN w Katowicach.
33
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
PROGRAM SZKOLENIA DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ, CYWILNEJ I DYSCYPLINARNEJ NAUCZYCIELI
Liczba godzin: 3 lekcyjne
Cel szkolenia:
Zapoznanie nauczycieli z zasadami postępowania w różnych sytuacjach szkolnej rzeczywistości,
podstawowymi zasadami odpowiedzialności karnej, cywilnej, dyscyplinarnej i porządkowej
nauczycieli w kontekście organizacji imprez i zajęć w szkole i poza szkołą.
Przedstawienie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie działalności szkolnej i pozaszkolnej.
Program szkolenia:
3. Etyczne i prawne aspekty pracy nauczyciela –odpowiedzialność karna, cywilna i dyscyplinarna na
wybranych przykładach.
4. Postawa nauczycieli w określonych sytuacjach szkolnej i pozaszkolnej rzeczywistości
Forma zaliczenia:
Udział w szkoleniu.
Prowadzący:
Jerzy Grad - doktor nauk technicznych, specjalista w zakresie zarządzania finansami organizacji i
zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, edukator - zaświadczenie MEN, wykładowca , m.in. na
Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Gliwickiej, Politechnice Częstochowskiej, Akademii
Pedagogicznej w Krakowie i WSZiJO w Katowicach; prowadzący szkolenia dla nauczycieli i
dyrektorów szkół jako wykładowca m.in. RODN „WOM” w Katowicach, Instytutu Badan w Oświacie
w Sopocie, Dyrektor Szkoły, Wolters Kluwer Polska, CREiDK w Katowicach, IDN w Katowicach.
34
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
1.
Zasady prawa pracy w kontekście ustawy Karta Nauczyciela – zakaz dyskryminacji w
stosunkach pracy, zasada równego traktowania, zasada poszanowania godności pracowika
2.
Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli
3.
Awans zawodowy nauczycieli (stopnie awansu zawodowego, ocena dorobku zawodowego,
staż, postępowanie egzaminacyjne)
4.
Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
a) na podstawie mianowania
b) na podstawie umowy o pracę
5. Zmiana treści stosunku pracy nauczycielem (w tym obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć,
przeniesienie nauczyciela do innej szkoły, przeniesienie w stan nieczynny – zasady i konsekwencje
prawne)
6. Sytuacja prawna nauczyciela mianowanego w zakresie trwałości stosunku pracy
7. Sytuacja prawna nauczyciela zatrudnianego na podstawie umowy o pracę w zakresie trwałości
stosunku pracy
8. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem (mianowanym i umownym)
- przyczyny rozwiązania
- wypowiedzenie,
- kontrola związkowa
- porozumienie stron
- wygaśnięcie stosunku pracy
9.
Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia
10.
Ustalenie wynagrodzenia za pracę. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i
pracowników samorządowych ( kompetencje w zakresie ustalenia wysokości i składników
wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, regulamin wynagradzania, składniki
wynagrodzenia za pracę, średnie wynikające z Karty Nauczyciela
11.
Odprawy emerytalne i rentowe
12.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
13.
Wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy
35
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
14.
Czas pracy a tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych
15.
Urlopy – wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, urlop w związku z kształceniem się
nauczycieli, bezpłatny, dla poratowania zdrowia)
16.
Odpowiedzialność
dyscyplinarnej)
nauczycieli
(ze
szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności
17.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (w tym zasady przetwarzania danych osobowych
pracowników)
18.
Pozycja prawna dyrektora szkoły jako pracodawcy
Prowadzący:
Edyta Bielak – Jomaa – prawnik, specjalista prawa pracy, pracownik naukowy uniwersytetu
Łódzkiego, wykładowca akademicki
36
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY
1. Zwięzłe przedstawienie aktualnego stanu prawnego obowiązującego w systemie zamówień
publicznych.
2. Definicje ustawowe w kontekście nowelizacji pzp.
3. Zakres stosowania ustawy, zasady udzielania zamówień publicznych.
4. Udzielanie zamówień publicznych do 14 tys. Euro.
5. Tryby udzielania zamówień publicznych.
6. Prawidłowe prowadzenie procedur zamówień publicznych:
1) zasady poprawnego określenia przedmiotu i wartości zamówienia, kwoty progowe, kiedy
zamówienia należy sumować i łączyć z innymi, Wspólny Słownik Zamówień, wybór trybu
udzielenia zamówienia.
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, forma i sposób udostępnienia siwz, zmiana
ogłoszenia o zamówieniu i jej wpływ na modyfikację siwz, właściwy dobór warunków udziału
w postępowaniu, w tym wykorzystanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia innych
podmiotów, uzupełnianie oświadczeń i dokumentów, terminy składania ofert.
7. Złożenia ofert i ich otwarcie – przedłużenie terminu związania ofertą , zwrot oferty złożonej
po terminie.
8. Badanie i ocena ofert, wyjaśnianie treści oferty.
9. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
10. Unieważnienie postępowania.
11. Podpisanie umowy o zamówienie publiczne, terminy zawarcia umowy, przyczyny
unieważnienia umowy.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
13. Postępowanie odwoławcze – najważniejsze aspekty ochrony interesów wykonawców przy
prowadzenia procedur udzielania zamówienia publicznego.
14. Akty prawne (wykonawcze) obowiązujące na gruncie pzp.
15. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.
Prowadzący:
Józef Kunicki: członek Stowarzyszenia Ekspertów Zamówień Publicznych w Warszawie.
37
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
AUTOPREZENTACJA W KONTAKTACH ZAWODOWYCH
1.Wyznaczniki wizerunku w kontaktach zawodowych:
- efekty psychologiczne powiązane z pierwszym wrażeniem (myślenie stereotypowe, efekt halo, efekt
pierwszeństwa i świeżości, efekt kontrastu, efekt rozcieńczenia),
- elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej (rozkład procentowy, postawa, gesty, mimika,
komunikaty racjonalne i emocjonalne),
- kompetencje (wiedza, umiejętności: uniwersalne-specyficzne, miękkie-twarde, postawa: osobowość,
charakter, temperament, intelekt).
2.Poszukiwanie własnego image'u w aspekcie pełnionej funkcji/ roli zawodowej i dążenia do
osiągnięcia danego celu/ pożądanego rezultatu.
3.Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z 2 stroną - klientem wewnętrznym i zewnętrznym:
- narzędzia aktywnego słuchania (klaryfikacja, odzwierciedlanie uczuć, parafraza, informacja
zwrotna),
- reguły wywierania wpływu (kontrastu, ograniczonej dostępności, autorytetu, podobieństwa
i sympatii, społecznego dowodu słuszności).
4.Radzenie sobie z napotkanymi, a trudnymi do przewidzenia trudnościami:
- strategie skoncentrowane na zadaniu,
- strategie skoncentrowane na emocjach.
Prowadzący:
Aleksandra ZWYRTEK - TARACH - doradca zawodowy II stopnia, dyplomowany trener (w tym
trener MES – szkoleń modułowych rekomendowanych przez MPiPS), psycholog pracy.
38
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
JAK WYKREOWAĆ URZĄD/SZKOŁĘ?
BUDOWANIE I PROMOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI
Część I7
1. Zasady i metody autoprezentacji w warunkach normalnych i ekstremalnych.
2. Umiejętność tworzenia pozytywnego publicznego własnego wizerunku – zasady i ich
realizacja w praktyce. Kształtowanie własnego wizerunku ze szczególnym uwzględnieniem
komunikacji werbalnej i niewerbalnej (ćwiczenia).
3. Sposoby i metody tworzenia dobrych przemówień publicznych – przykłady dobrych i złych
wystąpień (dyskusja).
4. Mowa ciała jako ważny element wypowiedzi. Jak pięknie, zrozumiale i wiarygodnie mówić i
jak wygłaszać przemówienia (ćwiczenia).
5. Czynniki wpływające na skuteczność działań public relations wśród lokalnych społeczności –
prezentacja filmowa (studium przypadku).
6. Podstawowe elementy marketingu politycznego i sposoby praktycznego ich wykorzystania –
praktyczny trening oparty o lokalną specyfikę środowiska wokół placówki oświatowej
(dyskusja).
7. Najlepsze i sprawdzone sposoby reagowania na krytykę prasową i trudne pytania dziennikarzy
(trening przed kamerą telewizyjną).
8. Metody i sposoby organizowania promocyjnych kampanii medialnych – ćwiczenia praktyczne
(konferencja prasowa, dzień otwarty szkoły, impreza integracyjna).
9. Zasady współpracy z mediami w sytuacji planowanych działań promocyjnych i w czasie
kryzysu w szkole.
Część II
1. Zajęcia warsztatowe polegające na przygotowaniu do występu przed publicznością (trening
przed kamerą telewizyjną).
2. Zajęcia warsztatowe polegające na trenowaniu i analizie dobrego wizerunku podczas
udzielania wywiadu telewizyjno-radiowego i dla prasy drukowanej.
3. Specyfika udzielania wywiadów radiowych i telewizyjnych (prezentacja filmowa).
4. Analiza najczęściej popełnianych błędów osób występujących w telewizji na podstawie
telewizyjnych materiałów archiwalnych (ćwiczenia, dyskusja).
5. Zajęcia praktyczne – udzielanie dobrych wypowiedzi i wywiadów telewizyjnych (trening).
6. Zajęcia praktyczne (trening przed kamerą i mikrofonem) – wywiad telewizyjny ze
szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
39
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 50/2c
tel.: 33-816-33-15, fax.: 33-821-77-29
e-mail: [email protected]
o
prezencja osobista;
o
artykułowanie swych racji;
o
sugestywność wypowiedzi: metody stosowane w praktyce (używanie gestów,
znaczenie głosu);
o
niebezpieczeństwa podczas występów przed kamerą (jak ich unikać i zminimalizować
ryzyko wpadki);
o
dobre cechy wywiadu telewizyjnego;
o
jak uzyskać dużą wiarygodność;
o
współpraca z agresywnym dziennikarzem podczas udzielania wywiadu telewizyjnego.
7. Ćwiczenia zachowania się w sytuacji krytycznej: pod obstrzałem pytań dziennikarzy,
uczestników spotkań wyborczych czy manifestacji.
8. Praktyczne zajęcia dotyczące analizy złych i dobrych publicznych wystąpień – bardzo
praktyczne rady wynikające z obserwacji dziennikarskich.
9. Ocena i analiza popełnianych błędów. Praktyczne rady i instrukcje, jak ich się wystrzegać i
jak je korygować (dyskusja).
10. Jak dbać o utrzymanie dobrego wizerunku placówki oświatowej (dyskusja).
Prowadzący:
Piotr Biernat – dziennikarz TVP Katowice, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach,
wykładowca public relations na Uniwersytecie Śląskim
40

Podobne dokumenty