Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program
BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 505515
Temat: Kompendium: kadry i płace od podstaw 2015/2016 - dwudniowe warsztaty praktyczne
12 - 13 Listopad Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 505515
Koszt szkolenia: 650.00 + 23% VAT
Program
- Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy
przypadek omawiany na szkoleniu poparty będzie praktycznymi przykładami.
- Szkolenie przeznaczone jest dla osób już pracujących oraz rozpoczynających pracę w działach kadrowych i płacowych,
dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę o nowości z dziedziny prawa pracy i płac oraz dla osób zdobywających dopiero
wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń oraz pracy kadrowej ,
DZIEŃ I - 4 listopada 2015 - Płace od A do Z, naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę
a. gwarancja zapewnienia pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b. pierwszy rok pracy dla określenia minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c. wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stała stawka wynagrodzenia,
d. wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stawka godzinowa,
e. wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu w którym pracownik przebywał na zwolnieniu
lekarskim
2. Wynagrodzenie za część miesiąca
a. wynagrodzenie za część miesiąca pracownika:
- zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca,
- zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie
wypoczynkowym,
- który przechodzi w trakcie miesiąca na urlop wychowawczy, bezpłatny.
b. zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
c. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia,
d. zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na
stawkę godzinową),
e. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych.
BDO - informacje o szkoleniu
3. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących
za różne okresy
a. przepisy prawne,
b. jakie składniki wynagrodzenia uwzględniamy przy ustalaniu podstawy,
c. składniki wynagrodzenia w stałej wysokości,
d. wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden
miesiąc,
e. skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia),
f. urlop na przełomie miesięcy a ustalenie podstawy,
g. długotrwała choroba pracownika a ustalenie podstawy,
h. obliczanie wynagrodzenia za urlop.
4. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i
zmiennych przysługujących za różne okresy
a. ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop,
b. składniki wynagrodzenia w stałej wysokości,
c. wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden
miesiąc,
d. wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
e. ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnych 3 miesięcy,
f. uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca,
g. obliczanie ekwiwalentu za urlop.
5. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy:
a. wynagrodzenie za urlop okolicznościowy,
b. wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w razie zaprzestania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia,
c. zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 K.p.),
d. zwolnienie na poszukiwanie pracy,
e. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
6. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
a. przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych,
b. udzielanie czasu wolnego, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika
(stanowisko PIP, SN), który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny,
c. udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, rozliczenie
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, który odebrał czas wolny w innym
miesiącu niż wypracowane nadgodziny,
d. wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik odbiera czas wolny z tytułu
wypracowanych nadgodzin,
e. obliczanie wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
f. obliczanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
g. rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy,
h. udzielanie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy a liczba przepracowanych godzin w okresie
rozliczeniowym,
i. rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca.
BDO - informacje o szkoleniu
DZIEŃ II - 12 listopada 2015 - Prawo pracy od podstaw:
1. Dokumentacja pracownicza - akta osobowe
2. Ochrona danych osobowych
3. Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
4. Nawiązanie stosunku pracy - rodzaje umów o pracę
5. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie
6. Urlopy wypoczynkowe
- Tworzenie planów urlopów i ich modyfikacja.
- Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego
- Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z przesunięciem terminu urlopu przez
pracodawcę
- Urlop na żądanie - możliwe przypadki odmowy udzielenia urlopu przez pracodawcę.
- Przypadki w których urlop wypoczynkowy pracownika może zostać przerwany
- Obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego.
7. Rozliczanie czasu pracy
- Jak zapisać właściwe informację o rozkładzie czasu pracy w dokumentach obowiązujących w firmie?
- Norma w wymiar czasu pracy
- Odpoczynki dobowe i tygodniowe
- Okresy rozliczeniowe
- Jak optymalnie dobrać system czasu pracy do specyfiki firmy?
- Ruchomy czas pracy a praca w tej samej dobie pracowniczej.
- Grafiki i harmonogramy czasu pracy - jak i kiedy wolno w nich dokonywać zmiany.
- Okresy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy.
- Wydłużenie okresów rozliczeniowych - szansa czy zagrożenie?
- Zwolnienia od świadczenia pracy: obligatoryjne i fakultatywne.
- Różne przypadki odpracowywania prywatnych wyjść prywatnych - dokumentacja tych wyjść.
- Zlecanie pracy ponad wymiar zapisany w umowie a zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych.
- Ewidencjonowanie czasu pracy i załączniki do ewidencji.
- Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowa - jak ją rozliczać (nadgodziny a dyżur).
- Rozliczanie pracownika w okresie jego niezdolności do pracy.
- Zwolnienia od świadczenie pracy - obligatoryjne i fakultatywne.
- Zmiana przepisów o pracy w niedziele i święta 2014.
- Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika - obowiązki pracodawcy w tym zakresie; rozliczanie
nieobecności pracownika (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych).
8. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
- Zwolnienia od świadczenia pracy a czas badań lekarskich dla kobiet w ciąży.
- Przerwy na karmienie dziecka piersią a czas pracy.
- Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego oraz za okres
uprawnienia do obniżenia wymiaru etatu.
- Urlop macierzyński - przed urodzeniem dziecka, po jego urodzeniu, przekazanie urlopu ojcu dziecka, pobyt
dziecka w szpitalu podczas urlopu macierzyńskiego.
- Urlop ojcowski - uprawnienia, wnioskowanie i łączenie urlopy ojcowskiego ojca z urlopem macierzyńskim matki.
-
Dodatkowy urlop macierzyński i podział go na części i pomiędzy rodzicami
Uprawnienia do urlopu wychowawczego, urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym.
Urlopy rodzicielskie a wymiar urlopu wypoczynkowego.
Zakres przetwarzania danych kandydata na pracownika i pracownika.
BDO - informacje o szkoleniu
9. Zwalnianie z pracy i wypowiadanie warunków umów o pracę na podstawie przepisów prawa pracy
-
Porozumienie zmieniające
Wypowiedzenie zmieniające
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Rozwiązanie umowy na podstawie art. 52 i 53 Kodeksu Pracy
Rozwiązywanie umów o pracę zawartych:
na okres próbny
na czas określony
na zastępstwo
na czas wykonywania określonej pracy
na czas nieokreślony
Prowadzący
Przemysław Jeżek
Ekspert z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych
międzynarodowych firm. Ostatnio jako Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania
Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w
praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007
roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach
Mirosław Kot
Ekspert i praktyk z zakresu prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z
różnych branż technicznych oraz handlowych. Doradca zarządów spółek. Wykładowca akademicki na studiach
menadżerskich oraz II stopnia z zakresu: zarządzania, prawa pracy i coachingu. Akredytowany coach ACC ICF.
Właściciel firmy doradczej i rekrutacyjnej
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
Informacje i zgłoszenia