operat na urządzenia

Komentarze

Transkrypt

operat na urządzenia
OPERAT WODNOPRAWNY
NA LIKWIDACJĘ URZĄDZEŃ WODNYCH OTWORU
NR 6A ORAZ WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH
DLA OTWORU NR 6B NA TERENIE MIEJSKIEGO
UJĘCIA WODY W BYTOWIE
MIEJSCOWOŚĆ:
Bytów dz. Nr 12/10, obręb Bytów-103 [0006]
GMINA:
Bytów
POWIAT:
bytowski
WOJEWÓDZTWO:
pomorskie
ZLECENIODAWCA/ Wodociągi Bytów Spółka z o.o.
FINANSUJĄCY:
ul. Mickiewicza 1
77-100 Bytów
OPRACOWALI:
mgr Zygmunt Kliński
nr upr. 050703
mgr Izabela Rostankowska
nr upr. V-1741
Gdańsk – sierpień 2015
Spis treści:
1.
Nazwa i siedziba zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne .....................4
2.
Cel opracowania ..........................................................................................................4
3.
Charakterystyka ujęcia.................................................................................................4
4.
Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód ..............................................................5
5.
Zapotrzebowanie na wodę ...........................................................................................5
6.
Podstawa merytoryczna i prawna opracowania ...........................................................5
7.
Lokalizacja urządzeń wodnych ....................................................................................6
7.1. Lokalizacja urządzeń wodnych do zabudowania w otworze Nr 6b ............................6
7.2. Lokalizacja urządzeń wodnych do likwidacji w otworze Nr 6a................................ ..7
8.
Stosunki własnościowe i obowiązki w stosunku do osób trzecich ................................7
9.
Zakres prac przewidzianych na terenie ujęcia wody podziemnej w Bytowie.................7
9.1.
Zakres prac związanych z likwidacją urządzeń wodnych otworu Nr 6a.....................7
9.2.
Zakres prac związanych z wykonaniem urządzeń do poboru wody otworem Nr 6b ..8
9.3.
Obudowa i urządzenia do poboru wody....................................................................9
9.4.
Dobór agregatu pompowego ....................................................................................9
10.
Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym ....................................10
11.
Jakość wody ..............................................................................................................10
12.
Forma ochrony przyrody w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania ........11
13.
Sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń pomiarowych w studni nr 6b .13
14.
Ustalania wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego ....................13
15.
Wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne,
w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych .16
16.
Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych
oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach .................17
17.
Ustalenia
wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym i planu
przeciwdziałania skutkom suszy ...........................................................................................18
18.
Wnioski ......................................................................................................................18
3
Spis załączników:
1. Mapa w skali 1: 10 000
2. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500
3. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu nr 6a
4. Schemat obudowy studni nr 6a
5. Schemat likwidacji obudowy studni nr 6a
6. Projekt geologiczno – techniczny otworu Nr 6b
7. Schemat obudowy wraz z urządzeniami wodnymi dla otworu Nr 6b
8. Wykaz podmiotów i działek
9. Kserokopia decyzji pozwolenia wodnoprawnego
10. Charakterystyka pompy głębinowej
3
1. Nazwa i siedziba zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne
Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego są Wodociągi Bytów Spółka
z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów.
Właścicielem
działki Nr 12/10, obręb geodezyjny Bytów - 103 [0006], na której
zaprojektowano otwór nr 6b oraz planuje się likwidację otworu nr 6a jest Gmina Bytów z
siedzibą przy ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów. Wodociągi Bytów spółka z o.o. z siedzibą
przy ul. Mickiewicza1, 77-100 Bytów są użytkownikiem wieczystym.
Kserokopia wykazu podmiotów i działek stanowi zał. Nr 8.
2. Cel opracowania
Opracowanie sporządza się celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
likwidację urządzeń wodnych otworu nr 6a oraz na wykonanie urządzeń wodnych otworu nr
6b na terenie działki nr 12/10 (obręb geodezyjny Bytów-103 [0006], w miejscowości Bytów,
gminie Bytów, powiecie bytowskim, województwie pomorskim.
3. Charakterystyka ujęcia
W skład ujęcia miejskiego w Bytowie wchodzi 6 studni. Ujęcie znajduje się w dwóch
lokalizacjach: przy ul. Mickiewicza, gdzie znajdują się studnie nr 3b, 5b, 6a i nr 10 oraz za
ul. Sportową, gdzie zlokalizowane są studnie nr 7 i nr 8a.
Studnia nr 3b została wykonana w 2013-2014r. Jej głębokość wynosi 133,5 m.
Wydajność studni wynosi 60 m3/h przy s = 23,4 m. Studnia jest eksploatowana.
Studnia nr 5b
została wykonana w 2005 r. Jej głębokość wynosi 144,5 m.
Wydajność studni wynosiła 100 m3/h przy s = 8,3 m. Studnia jest eksploatowana.
Studnia nr 6a została wykonana w 1971 r. Jej głębokość wynosi 97,0 m. Studnia
dotychczas była eksploatowana. Aktualnie wskazana do likwidacji. Zastępczo za studnię
nr 6a projektuje się wykonanie otworu nr 6b.
Studnia nr 7 została wykonana w 1972 r. Jej głębokość wynosi 57,0 m. W okresie
wykonania wydajność otworu wynosiła 36 m3/h przy s = 14,0 m Studnia
jest
eksploatowana.
Studnia nr 8a została wykonana w 2007 r. Jej głębokość wynosi 138,0 m. W
okresie wykonania wydajność otworu wynosiła 108 m3/h przy s=30,55 m. Studnia jest
eksploatowana.
Studnia nr 10 została wykonana w 1985 r. Jej głębokość wynosi 104,0 m. W
okresie wykonania wydajność otworu wynosiła 110 m3/h przy s=6,5 m. Studnia jest
eksploatowana.
4
Ujęcie
miejskie
w
Bytowie
pracuje
w
ramach
zasobów
eksploatacyjnych
zatwierdzonych decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii nr KDH/013/3823/S/74 z dnia
09.08.1974r. Zasoby zatwierdzono w ilości Q = 350 m3/h przy s = 14-37 m .
Pobór wody odbywa się w ramach:

zasobów
dyspozycyjnych
zlewni
Słupi
określonych
w
„Dokumentacji
hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Słupi i
Orzechowe” opracowanej w firmie Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. Wrocław,
w 2002r. a przyjętej przez Ministra Środowiska w dniu 28.05.2003r pismem nr
DG/kdh/ED/489-6417/2003. Zasoby dyspozycyjne zlewni rzek wynoszą 374040m3/d
(czwartorzęd + trzeciorzęd).

pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Bytowskiego, decyzją
OŚ.GW.6223/1/1-5/2007 z dnia 05.02.2007 r. na pobór wody w wysokości:
Qśr d= 5600 m3/dobę
Qhmax = 350,0m3/h.
4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
Woda z projektowanego otworu studziennego nr 6b zaopatrywać będzie sieć
wodociągową dostarczającą wodę dla Bytowa, Gostkowa, Grzmiącej, Świątkowa Rzepnicy
oraz Dąbie.
5. Zapotrzebowanie na wodę
Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym wielkość zapotrzebowania na
wodę wynosi: Qśr d= 5600 m3/dobę oraz Qhmax = 350,0m3/h.
6. Podstawa merytoryczna i prawna opracowania
W trakcie sporządzania opracowania bazowano na:

„Projekcie robót geologicznych wykonania otworu zastępczego nr 6b wraz z
projektem likwidacji otworu nr 6a na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej w
Bytowie, gminie Bytów, powiecie bytowskim” sporządzony w Zakładzie Usług
Hydrogeologicznych w lipcu 2015 roku
5

„Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na
terenie
ujęcia
miejskiego
w
Bytowie"
opracowany
w
Zakładzie
Usług
Hydrogeologicznych Zygmunt Kliński, 2006 r.,

Decyzja OŚ.GW.6223/1/1-5/2007 z dnia 05.02.2007 r. wydana przez Starostę
Bytowskiego 05.02.2007r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody
podziemnej;

Decyzja Prezesa Centralnego Urzędu Geologii nr KDH/013/3823/S/74 z dnia
09.08.1974r. zatwierdzająca dokumentację geologiczną ustalającą zasoby wód
podziemnych z formacji czwartorzędowych w ilości Q=350m3/h i s= 14,0-37,0 m;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, (tekst jedn. DzU z
2013 r. poz. 1232, ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2013, poz. 627);

Ustawa z dnia 27 lutego 2015 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2015, poz. 469);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz U 2002, Nr
75, poz. 960 ze zm. );

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw ( Dz U 2015, poz. 443)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz U z 2013 roku, poz. 1409, z
późn. zm.)
7. Lokalizacja urządzeń wodnych
7.1. Lokalizacja urządzeń wodnych do zabudowania w otworze Nr 6b
Otwór nr 6b został zaprojektowany do wykonania na działce 12/10 w sąsiedztwie
otworu Nr 6a.
Lokalizację dokonano w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 960 ze zm.)
Współrzędne geograficzne projektowanego otworu studziennego Nr 6b wynoszą:
= 54o 10’ 29,00” N
= 17o 29’12,94” E.
Pomiar współrzędnych projektowanego otworu (oraz ich ewentualna weryfikacja)
nastąpi przez uprawnionego geodetę, po odwierceniu otworu.

Lokalizację projektowanego otworu studziennego Nr 6b wskazano na zał. Nr 2.
6
7.2.Lokalizacja urządzeń wodnych do likwidacji w otworze Nr 6a
Otwór nr 6a znajduje się na działce nr 12/10, na terenie ujęcia wody w Bytowie.
Lokalizację otworu wskazano w załączniku nr 2.
Współrzędne geograficzne studni Nr 6a (wg zestawienia zbiorczego wyników wiercenia
otworu załączonego do Operatu wodnoprawnego z 2006r):
= 54o 10,489” N
= 17o 29,218 E (WGSI 82).
8. Stosunki własnościowe i obowiązki w stosunku do osób trzecich
Projektowany otwór Nr 6b oraz istniejący otwór nr 6a zlokalizowano w obrębie działki
12/10, będącej we władaniu Inwestora.
Projektowany otwór studzienny Nr 6b znajduje się w obszarze objętym oddziaływaniem
ujęcia wód podziemnych. Biorąc pod uwagę założenia projektowe obliczona dopuszczalna
wydajność otworu nr 6b wynosi Q = 160 m3/h a teoretyczny zasięg oddziaływania obliczony
w projekcie wynosi 390 m. W obrębie tak wyznaczonego leja depresji nie znajdują się inne
ujęcia wody podziemnej poza ujęciem miejskim. W związku z powyższym nie będą
zachodzić obowiązki w stosunku do osób trzecich. Brak stron postępowania poza
właścicielem działki nr 12/10.
Prace związane z likwidacją urządzeń wodnych studni nr 6a i montażem urządzeń
wodnych otworu nr 6b będą prowadzone na nieznacznym obszarze działki nr 12/10. W
związku z czym nie będą zachodzić obowiązki w stosunku do osób trzecich, poza
właścicielem działki - Gminą Bytów.
Wykonanie obudowy studni nr 6b oraz likwidacja urządzeń wodnych studni 6a na
omawianym terenie nie wpłynie negatywnie na interes osób trzecich. Prace te nie wpłynął
negatywnie na działki przylegające do terenu, na którym projektuje się likwidację otworu nr
6a wraz z likwidacją urządzeń wodnych i wykonanie otworu Nr 6b wraz z instalacją urządzeń
wodnych.
9. Zakres prac przewidzianych na terenie ujęcia wody podziemnej w Bytowie
9.1. Zakres prac związanych z likwidacją urządzeń wodnych otworu Nr 6a
Studnia nr 6a posiada podziemną obudowę, o przekroju prostokąta. Dno i ściany
obudowy wykonano z betonu. W betonowej pokrywie obudowy znajdują się dwa włazy i
kominek wentylacyjny. Wewnątrz obudowy znajduje się głowica studni 406 mm, rurociąg 
150mm, na którym zainstalowano zasuwę, zawór zwrotny i odpowietrzacze. W obudowie
znajduje się druga kolumna rur  150 mm z zasuwą. Ponadto w obudowie jest drabina i
skrzynka elektryczna. Szkic obudowy studni przedstawiono w zał. nr 4.
7
Likwidację urządzeń prowadzi się przed likwidacją odwiertu studziennego. Przed
przystąpieniem do demontażu urządzeń wodnych należy odłączyć zasilanie energetyczne od
obudowy, następnie sprawdzić poprawność zamknięcia zasuwy na rurociągu tłocznym w
hydroforni. W dalszej kolejności należy zdemontować płytę wierzchnią. Następnie wyjąć
pompę głębinową, rury tłoczne opuszczone do otworu oraz rury w obudowie wraz z zasuwą,
zaworem zwrotnym i wodomierzem. Zdemontować dodatkowy rurociąg. Przewody tłoczne
należy odciąć przy krawędzi obudowy i zaślepić końce rurociągów w sposób trwały.
Następnie należy zdemontować pozostałe urządzenia w obudowie.
Pozostawić ściany
obudowy i płytę denną. Przestrzeń obudowy należy wypełnić żwirem niegranulowanym.
Schemat likwidacji przedstawiono w zał. nr 5
9.2. Zakres prac związanych z wykonaniem urządzeń do poboru wody
otworem Nr 6b
Montaż urządzeń pozwalających na eksploatację otworu Nr 6b jest możliwy po
zakończeniu prac i robót objętych projektem robót geologicznych. Projektuje się
zainstalowanie na projektowanym otworze Nr 6b obudowy Lange. Pompa głębinowa
zostanie przełożona z likwidowanej studni nr 6a. Obudowa Lange wraz z armaturą będzie
pochodziła z zasobów własnych Inwestora.
Obudowę naziemną Lange montuje się na uprzednio wykonanym podłożu z betonu,
które jest niezbędne do zapewnienia prostopadłego usytuowania podstawy obudowy do osi
orurowania studni. Przed wykonaniem podłoża betonowego należy wykonać przyłącze
wodociągowe i energetyczne oraz wyprowadzić je na powierzchnię terenu. Podstawę
betonową wykonuje się tak, aby wystawała ponad powierzchnię terenu do ok. 15 cm. Zaleca
się wykonanie podłoża betonowego wokół rury eksploatacyjnej do głębokości strefy
przemarzania gruntu. Następnie należy zamontować podstawę obudowy, która wykonana
jest z konstrukcji stalowo ażurowej, obudowanej powłoką z laminatu poliestrowo –
szklanego. Podstawa ta wypełniona jest
pianką poliuretanową stanowiącą ocieplenie
podstawy. Po osadzeniu podstawy obudowy należy wykonać następujące czynności:

zabudowanie wszelkich instalacji i urządzeń wodnych niezbędnych do właściwego
eksploatowania otworu studziennego,

montaż pokrywy naziemnej Lange

wykonanie obruku wokół obudowy pod nachyleniem 2%, uniemożliwiającym odpływ
wód opadowych
8
9.3. Obudowa i urządzenia do poboru wody
Otwór nr 6b zostanie zabudowany w obudowie naziemnej Lange. Pokrywa obudowy
wykonana jest z laminatu poliestrowo – szklanego. Obudowa wyposażona będzie w kominek
wentylacyjny, który poprzez swoją konstrukcję uniemożliwia przedostanie się do wnętrza
obudowy wody oraz owadów. Pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach wewnętrznych
wieloelementowych unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej
otwierania. Podstawa obudowy wykonana zostanie z betonu.
W kołnierzu głowicy o średnicy  406 mm się będzie otwór piezometryczny, w którym
projektuje się montaż rurki piezometrycznej. Rurkę piezometryczną Ø 32/Ø40 mm PVC
należy opuścić do otworu wraz z rurociągiem tłocznym i pompą głębinową.
Głębokość
opuszczenia rurki piezometrycznej około 27,0m. Umieszczenie rurki piezometrycznej w
otworze pozwoli na możliwość pomiaru zwierciadła wody.
Przez drugi otwór w głowicy będą przechodziły kable elektryczne zasilające pompę
głębinową oraz kable zasilające urządzenie zabezpieczające (np. czujnik cluwo).Dodatkowo
znajdować się będzie rurka odpowietrzająca.
Wewnątrz obudowy zamontowane zostaną:

Rurociąg tłoczny Ø150 mm a na nim:
 zawór zwrotny Ø 150 mm
 zasuwa Ø 150 mm
 wodomierz Ø150 mm
 manometr
 kurek czerpalny do poboru próbek wody

skrzynkę do złączy kablowych zasilających pompę głębinową.
Urządzenia w obudowie mające bezpośredni kontakt z wodą powinny mieć aktualny
atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
W zał. nr 7 przedstawiono schemat obudowy dla projektowanego otworu Nr 6b.
9.4. Dobór agregatu pompowego
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora w otworze nr 6b zostanie
zainstalowana pompa głębinowa GCA7.B2.22 o mocy 11kW firmy Hydro-Vacuum. Inwestor
posiada już pompę, pochodzi ona z przeznaczonej do likwidacji studni nr 6a. Planuję się
zawiesić pompę na głębokości około 27 m.
W przypadku gdy pompa nie spełni oczekiwań Inwestora (zbyt mały pobór wody w
istniejących warunkach) winien On zakupić nowy agregat pompowy pracujący
przy
większym podnoszeniu i oczekiwanej wydajności.
Charakterystyka pompy głębinowej znajduje się w zał. Nr 10.
9
10. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym
Projektuje się iż otwór studzienny nr 6b tak jak studnia nr 6a będzie bazował na
dolnym czwartorzędowym poziomie wodonośnym. Otworem studziennym nr 6b planuje się
ująć do eksploatacji warstwę występującą na głębokości 40,0m. Zwierciadło charakteryzuje
się warunkami artezyjskimi, stabilizacja lustra wody 3,0 m powyżej terenu.
Dopływ wód podziemnych do ujęcia odbywa się z kierunku południowo –
wschodniego.
Projektowany otwór nr 6b oraz istniejący otwór nr 6a zlokalizowano na obszarze
udokumentowanego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 117 Zbiornik Międzymorenowy
Bytów.
Moduł
zasobów
dyspozycyjnych
dla
zbiornika
określono
na
wysokości
3
140 000m /dobę.
Parametry hydrogeologiczne omawianego wodonośca ujętego otworem nr 6a
przedstawiono w tabeli poniżej:
Wyszczególnione parametry
Otwór Nr 6a
Rzędna terenu [m n.p.m]
126,69
Rzędna stropu ujętej warstwy
88,69
wodonośnej [m n.p.m.]
Rzędna ustabilizowanego zwierciadła
129,5
wody [m n.p.m.]
Miąższość warstwy wodonośnej [m]
Współczynnik filtracji [m/s]
58,0
0,000117
2
Przewodniość [m /h]
24,43
11. Jakość wody
Poniżej przedstawia się wyniki analiz laboratoryjnych próbek wody ze studni nr 6a i nr
10 ujęcia w Bytowie, bazujących na poziomie wodonośnym planowanym do ujęcia przez
projektowany otwór nr 6b.
Lp
1
2
Parametr
Barwa (Pt)
Mętność
Otwór nr 6a
Bytów
Jednostka (wg MhP
ark. Bytów
nr 33)
10.02.1972r.
mg/dm3
NTU
-
Otwór nr 6a Otwór nr 10 Otwór nr 10
Bytów
Bytów
Bytów
(wg MhP
(wg MhP
(wg MhP
ark.
ark.
ark.
Bytów nr
Bytów nr
Bytów nr
33)
34)
34)
22.11.2006r. 24.07.1985r. 22.11.2006r.
15
30
20
12,73
24,92
*)
NDS
**)
1
10
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Odczyn (pH)
–
Przewodność elektr.
μS/cm
wł.
Zapach
–
Zasadowość
mmol/dm3
3
Amoniak (NH4)
mg/dm
Azotyny (NO2)
mg/dm3
Azotany (NO3)
mg/dm3
3
Mangan (Mn)
μg/dm
3
Żelazo (Fe)
μg/dm
Twardość (CaCO3)
mg/dm3
3
Wapń (Ca)
mg/dm
Magnez (Mg)
mg/dm3
Siarczany (SO4)
mg/dm3
3
Chlorki (Cl)
mg/dm
Indeks
mg/dm3
nadmanganianowy(O2)
Sód (Na)
mg/dm3
Potas (K)
mg/dm3
3
Fosforany
mg/dm
7,5
-
6,82
449
7,3
-
7,5
558
6,5 – 9,5
2500
nb
1500
12,0
akcept.
207
0,04
<0,04
1,46
140
1350
238,5
75,1
8,2
49,2
14,3
nieakcept.
256,2
0,04
100
1800
195
10,2
akcept.
236
0,02
<0,04
0,49
200
2550
287,5
98,7
12,2
99,9
21,8
**)
–
0,50
0,50
50
50
200
60 – 500
–
30 – 125
250
250
4,6
4,3
3,0
4,8
5
-
5,2
0,9
0,29
-
9
1,1
0,19
200
–
–
*)
Najwyższe dopuszczalne stężenia podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23.03.2007r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU z 2007r. Nr 61, poz. 417) zmienionym
rozporządzeniem z dnia 20.04.2010r. (Dz U z 2010r. Nr 72, poz. 466). Pogrubioną czcionką zaznaczono
przekroczenia NDS wg ww. rozporządzenia
W oparciu o przedstawione wyniki zakłada się iż woda ujęta do eksploatacji otworem
studziennym
nr
6b
będzie
charakteryzowała
się
dobrą
jakością.
Oczekuje
się,
ponadnormatywnego stężenia żelaza i manganu oraz podwyższonej mętności w odniesieniu
do najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
(Dz U z 2010r. Nr 72, poz. 466) z dnia 20.04.2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W takiej sytuacji woda będzie musiała
być poddawana procesowi uzdatniania.
12. Forma ochrony przyrody w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania
Obszary chronione określa ustawa, z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody
(Dz.U. 2013, poz. 627). Według niej formami ochrony przyrody są : parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo –
krajobrazowe oraz ochrana gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Program Natura 2000 stanowi Europejską Sieć Ekologiczną, która obejmuje ochronę
siedliska ptaków, zwierząt oraz roślin. Celem tego programu jest zachowanie zagrożonych
wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na terenie Europy, jak
również ochrona powszechnie jeszcze występujących siedlisk przyrodniczych. Sieć Natura
11
2000 składa się z 2 typów obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalne
obszary ochrony siedlisk (SOO).
Projektowany otwór nr 6b i studnia nr 6a wskazana do likwidacji położone są poza
obszarami objętymi ochroną, w tym programem Natura 2000.
Najbliżej usytuowanymi obszarami chronionymi objętymi programem „Natura 2000”
są: Dolina Słupi PLH 220052 – w odległości około 0,4 km na N oraz Bytowskie Jeziora
Lobeliowe PLH 220005 – około 2,4 km na E.
Na SE, w odległości około 3,1 km od terenu projektowanych robót geologicznych
znajduje się rezerwat Las nad Jeziorem Modrzewskim. Otulina rezerwatu Jezioro Głęboczko
znajduje się na NE, w odległości prawie 4 km. Pozostałe najbliższe rezerwaty to:
- Jezioro Cechyńskie Małe – otulina – 4,10 km na E
- Jezioro Głęboczko – 4,44 km na NE
- Jezioro Cechyńskie Małe – 4,46 km na E.
Najbliższy Park Krajobrazowy to Dolina Słupi. Oddalony jest na W o około 6,4 km.
Najbliższy Obszar Chronionego Krajobrazu - Gowidliński znajduje się na E, w odległości
prawie 13 km.
Projektowane prace i roboty związane z wykonaniem otworu 6b i likwidacją studni nr 6a
nie stanowią zagrożenia dla obszarów chronionych. Prawidłowe użytkowanie otworów
ujęcia, w okresie ich eksploatacji
nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko
naturalne.
Położenie projektowanego otworu względem form ochrony przyrody przedstawiono
poniżej:
12
Mapa ochrony przyrody
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Teren ujęcia wody w Bytowie
Mapa 1. Formy ochrony przyrody
13. Sposób
postępowania
w
przypadku
awarii
urządzeń
pomiarowych
w studni nr 6b
W przypadku awarii wodomierza należy wymienić go na urządzenie sprawne,
w przeciągu dwóch tygodni. Celem właściwego funkcjonowania studni należy prowadzić
kontrole techniczne urządzeń wodnych i obudowy studni jak również wykonywać potrzebne
remonty.
14. Ustalania wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego
Ujęcie wody w Bytowie, w obrębie którego planuje się wykonanie otworu nr 6b
i likwidację nr 6a znajduje się w zlewni rzeki Bytowa, w regionie wodnym Dolnej Wisły.
Dokumentem regulującym sposób korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły jest
Rozporządzenie
Nr
9/2014
Dyrektora
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie warunków korzystania z wód regionu
wodnego Dolnej Wisły, Dz U 2014 poz. 4137.
Rozporządzenie to ustala warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.
Warunki uwzględniają ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Rozporządzenie to określa:
 szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów
środowiskowych
13
 priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
 ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo
dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów
środowiskowych.
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów
środowiskowych.
Dla osiągnięcia celu środowiskowego dla jednolitych części wód powierzchniowych
nie wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione polegającego na ochronie, poprawie i
przywracaniu stanu jednolitych części wód powierzchniowych tak aby nie pogarszać ich
stanu oraz dla osiągnięcia celu środowiskowego dla sztucznie i silnie zmienionych
jednolitych części wód powierzchniowych, polegającego na ochronie tych wód i poprawie ich
potencjalnego stanu ekologicznego i stanu chemicznego wymaga się aby:
 stan jednolitej części wód był co najmniej dobry
 wskaźniki jakości określone w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska
dotyczącym kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych,
umożliwiały sklasyfikowanie jednolitej części wód w i i II klasie jakości
 stan z żadnego z elementów jakości określonych w ww. rozporządzeniu nie uległ
pogorszeniu, w szczególności aby nie następowało przeklasyfikowanie żadnego
wskaźnika jakości wód do wartości odpowiadających klasie gorszej niż wskazana I lub
II.
Dla osiągnięcia celu środowiskowego dla jednolitej części wód podziemnych
mających na celu zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawę ich stanu, ochronę i podejmowanie działań
naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód aby
osiągnąć ich dobry stan wymaga się aby stan jednolitej części wód podziemnych
sklasyfikowany był zgodnie z ww. rozporządzeniem jako dobry.
Dla osiągnięcia celu środowiskowego dla obszarów chronionych polegającym na
osiągnięciu norm i celów wynikających z przepisów szczególnych na podstawie których
obszary te zostały utworzone, wymaga się:
 dla obszarów jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczonej do spożycia
 dla
obszarów
jednolitych
części
wód
przeznaczonych
dla
celów
rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
14
 dla
obszarów
przeznaczonych
do
ochrony
siedlisk
lub
gatunków
ustanowionych w ustawie ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
Wymaga się, by w wyniku korzystania z wód podziemnych nie następowały zmiany
ilościowe prowadzące do regionalnego obniżenia poziomu wód podziemnych, szkody w
ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych ora zmiany stanu
chemicznego poprzez trwałą tendencję kierunku przepływu wód podziemnych i w efekcie
dopływ wód zanieczyszczonych w tym wód słonych.
Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
W rozporządzeniu ustalono następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
w kolejności od najwyższego:

do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno
bytowe;

na zapewnienia funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych w stanie
niepogorszonym;

na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych;

na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa.
Powyższe
priorytety
obowiązują
jedynie
w
przypadku,
gdy
występuje
zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego
użytkownika
Realizacja ww. celów w odniesieniu do przedmiotu operatu wodnoprawnego polega
na wykonaniu urządzeń wodnych otworu nr 6b i likwidacji urządzeń wodnych studni nr 6a, w
oparciu o pozwolenie wodnoprawne oraz według opisu zawartego w niniejszym
opracowaniu. Otwór nr 6b będzie funkcjonował w miejscu planowanej do likwidacji studni nr
6a. Dostęp do wykonanej obudowy studziennej należy ograniczyć do osób do tego
upoważnionych. Ponadto użytkownik ujęcia jest zobligowany do zachowania odpowiednich
warunków sanitarno-technicznych w obrębie ujęcia. Sposób wykonania obudowy studziennej
nie spowoduje negatywnych skutków dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz dla
środowiska, tym bardziej iż są to prace krótkotrwałe. Eksploatacja ujęcia nie może wpływać
negatywnie na stan jakościowy i ilościowy jednolitych części wód powierzchniowych oraz
podziemnych.
15
15. Wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne,
w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla
nich określonych
Dla omawianego terenu opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły opublikowany w Monitorze Polskim ( M.P. 2011 nr 49 poz. 549). Zgodnie z
tym dokumentem cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalone na mocy Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RDW) dotyczą:

zapobiegania lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

zapobiegania
pogarszania
się
stanu
wszystkich
części
wód
podziemnych
(z zastrzeżeniami wymienionym w RDW),

zapewniania równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

wdrażania działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek
działalności człowieka.
Cele środowiskowe w odniesieniu do przedmiotu opracowania polegającego na
likwidacji urządzeń studni nr 6a i instalacji urządzeń wodnych otworu nr 6b będą realizowane
poprzez pozwolenie wodnoprawne.
Urządzenia wodne oraz sposób prowadzonych prac związanych z ich likwidacją
w studni nr 6a a następnie ich montażem na otworze 6b nie będą zagrażały jakości
środowiska.
Urządzenia do poboru wody dostosowane zostaną do ustalonych zasobów
eksploatacyjnych ujęcia tak, aby pobór wody nie przekroczył tych zasobów. W związku z tym
nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na stan wód podziemnych. Nie przewiduje
się również negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe.
Utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym nie
spowoduje dopływu zanieczyszczeń z powierzchni terenu do planowanej do ujęcia warstwy
wodonośnej.
Działka nr 12/10, w obrębie której prowadzona będzie likwidacja urządzeń studni nr 6
a następnie ich montaż na otworze nr 6b, znajduje się w zlewni jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP)RW20001747229 (kategoria części wód : rzeczne), Bytowa z
jeziorami: Mądrzechowskie, Boruja, Duże. Zlewnię tę uznano za silnie zmienioną część
wód, w dobrym stanie oraz zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych do
końca obecnego cyklu planistycznego. Przesunięcie terminu osiągnięcia celu nastąpiło z
powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego
16
Obszar ujęcia miejskiego w Bytowie
znajduje się w jednolitej części wód
podziemnych Nr JCWPd Nr 11 ( PLGW240011). Stan ilościowy i chemiczny jednolitych
części wód podziemnych oceniono jako dobry. Nie są one zagrożone niespełnieniem celów
środowiskowych.
Celem środowiskowym JCWP i JCWPd jest niepogorszenie stanu wód.
Omawiany obszar usytuowany jest w granicach Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 117 Zbiornik Międzymorenowy Bytów, wykształcony w utworach
czwartorzędu
w
udokumentowany.
dolinach
i
utworach
międzymorenowych.
Jest
to
zbiornik
o
Dynamiczne zasoby dyspozycyjne określono na poziomie 140 000
m³/dobę.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania wywołanego planowaną eksploatacją
projektowanego otworu nr 6b na ww. zbiornik, ponieważ otwór będzie działał w miejsce
zlikwidowanej studni nr 6a. Poza tym właściwe wykonanie odwiertu nr 6b oraz prawidłowa
likwidacja otworu 6a nie wpłyną negatywnie na jakość wód ww. zbiornika. Demontaż
urządzeń wodnych studni nr 6a oraz montaż urządzeń wodnych w otworze nr 6b będzie
prowadzony zgodnie z wymogami i sztuką, co nie przyczyni się również do wpływu na wody
zbiornika GZWP Nr 117.
16. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych
w tych sytuacjach
Otwór nr 6b zostanie zabudowany w naziemnej obudowie Lange. Po włączeniu,
studnia nr 6b będzie pracowała w miejsce zlikwidowanej studni nr 6a, w ramach
szczególnego korzystania z wód.
W przypadku awarii wodomierza w studni, należy wymienić go na urządzenie
sprawne, w przeciągu dwóch tygodni. Tego typu awarie nie wymagają zatrzymania
działalności.
W przypadku awarii związanej z zatrzymaniem działalności studni (np. uszkodzenie
zestawu pompowego w studni) należy niezwłocznie usunąć awarię nie powodując przestoju
w dostawie wody.
Celem właściwego funkcjonowania studni należy prowadzić kontrole techniczne
urządzeń wodnych i obudowy studni jak również wykonywać potrzebne remonty.
17
17. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym i planu
przeciwdziałania skutkom suszy
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza jest w trakcie
opracowywania. W grudniu 2014 roku został sporządzony
projekt planu zarządzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. Celem planu zarządzania ryzykiem
powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i
zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez
realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania
te, muszą także prowadzić do obniżania strat powodziowych.
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym zawiera:
1. Analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych.
2. Propozycję budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych.
3. Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji.
4. Katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.
Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynika, iż przedmiotowy teren nie jest objęty zagrożeniem i
ryzykiem powodziowym. Dla tego terenu nie została opracowana mapa zagrożenia
powodziowego i mapa ryzyka powodziowego.
18. Wnioski
18.1
Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
- likwidację urządzeń wodnych otworu nr 6a,
- wykonanie urządzeń wodnych otworu nr 6b,
w obrębie miejskiego ujęcia wody w Bytowie, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza, tj.
na terenie działki nr 12/10, obręb geodezyjny Bytów - 103 [0006].
18.2
Właścicielem działki nr 12/10 jest Gmina Bytów z siedzibą przy ul. 1-go Maja 15, 77100 Bytów. Wodociągi Bytów spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza1, 77-100
Bytów są użytkownikiem wieczystym ww. działki.
18.3
Celem przystąpienia do likwidacji otworu wiertniczego nr 6a należy zlikwidować
obudowę studni wraz z zamontowanymi w niej urządzeniami do poboru wody, co
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
18
18.4
Zainstalowanie urządzeń do poboru wody w otworze nr 6b, to prace instalacyjne
niezbędne do włączenia studni do eksploatacji.
18.5
Urządzenia wodne otworu nr 6b należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem
i utrzymywać w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.
18.6
Wykonanie obudowy otworu studziennego nr 6b wymaga zgłoszenia właściwemu
organowi nadzoru budowlanego na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac
montażowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
jedn. Dz U z 2013, poz. 1409 ze zm.)
18.7
Włączenie otworu nr 6b do eksploatacji wymaga zmiany pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie uwzględniającym pracę studni nr 6b.
18.8
Operat w dwóch egzemplarzach wraz z wnioskiem przedkłada się w Starostwie
Powiatowym w Bytowie celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
19

Podobne dokumenty