przeczytaj

Komentarze

Transkrypt

przeczytaj
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013
katechetka Genowefa Szymura
Ocena dopuszczająca
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości
* prowadzi zeszyt przedmiotowy
* posiada podręcznik.
Ocena dostateczna
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 przykazań, Przykazanie Miłości, 6 prawd wiary,
7 grzechów głównych
* podstawowe wiadomości na temat Biblii
* autorów 4 Ewangelii
* rozróżnia księgi Starego Testamentu od Nowego.
* potrafi odnaleźć określone fragmenty Biblii.
Wie:
* co to jest Kościół?
* kto Go założył?
* jakie są jego zadania?
* prowadzi zeszyt przedmiotowy
* posiada podręcznik .
Ocena dobra
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę,
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 przykazań, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych,
7 Sakramentów, 7 Darów Ducha Świętego, 5 Przykazań Kościelnych, Przykazanie Miłości ,
* opanował wiadomości zawarte w zeszycie przedmiotowym,
* potrafi dobrze posługiwać się Pismem Świętym,
* dobrze opanował pojęcia religijne zawarte w programie klasy I – Dekalog , wolność, Kościół,
Eucharystia, Sakramenty, Zmartwychwstanie, Życie wieczne,
* starannie prowadzi zeszyt
* posiada podręcznik.
Ocena bardzo dobra
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Anioł Pański
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 przykazań, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych,
7 Sakramentów, 7 Darów Ducha Świętego, 5 Przykazań Kościelnych, Przykazanie Miłości,
8 Błogosławieństw, Uczynki miłosierdzia
* wykazuje się bardzo dobrą znajomością Pisma Świętego
* bardzo dobrze opanował wiadomości zawarte w programie klasy I
* bierze aktywny udział w katechezie
* uczestniczy w życiu parafii
* jest świadkiem wiary w szkole i poza nią
* starannie prowadzi zeszyt , posiada podręcznik.
Ocena celująca
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Anioł Pański
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 przykazań, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych,
7 Sakramentów, 7 Darów Ducha Świętego, 5 Przykazań Kościelnych, Przykazanie Miłości,
8 Błogosławieństw, Uczynki miłosierdzia
* wiadomości zawarte w programie klasy I opanował na ocenę bardzo dobrą
* wiadomości religijne ucznia wykraczają poza program
* bierze udział w konkursach biblijnych, przedstawieniach szkolnych
* przygotowuje liturgię Mszy Świętej
* należy do grup formacyjnych przy parafii
* czyta „ Gość Niedzielny” i odrabia dodatkowe zadania domowe
* angażuje się w prace pozalekcyjne ( gazetki, pomoce dydaktyczne ).
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
KLASA II ROK SZKOLNY 2012/2013
katechetka Genowefa Szymura
Ocena dopuszczająca
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości
* prowadzi zeszyt przedmiotowy
* posiada podręcznik.
Ocena dostateczna
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 przykazań, Przykazanie Miłości, 6 prawd wiary,
7 grzechów głównych, 7 Darów Ducha Świętego
* zna podział Pisma Świętego
* potrafi znaleźć wyznaczone fragmenty Pisma Świętego
* potrafi wymienić kilku proroków
* wie czym jest Kościół
* zna uzdrawiającą rolę sakramentów świętych
* prowadzi zeszyt przedmiotowy
* posiada podręcznik.
Ocena dobra
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 przykazań, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych,
7 Sakramentów, 7 Darów Ducha Świętego, 5 Przykazań Kościelnych, Przykazanie Miłości
* uczeń opanował wiadomości zawarte w zeszycie przedmiotowym
* potrafi wyjaśnić religijne znaczenie tekstów biblijnych
* rozumie korelację między Starym a Nowym Testamentem
* zna zadania Kościoła w świecie
* dobrze zna pojęcia religijne zawarte w programie klasy II ( prorok, dekalog, wolność, Kościół )
* zna rolę Ducha Świętego w Kościele i objaśnia poszczególne dary
* zna sens przyjęcia sakramentu bierzmowania
* posiada podręcznik
* starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
Ocena bardzo dobra
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Anioł Pański
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 przykazań, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych,
7 Sakramentów, 7 Darów Ducha Świętego, 5 Przykazań Kościelnych, Przykazanie Miłości,
8 Błogosławieństw, Uczynki miłosierdzia
* wykazuje się bardzo dobrą znajomością Pisma Świętego
* bardzo dobrze opanował wiadomości zawarte w programie klasy II – zna pojęcia: Kościół,
sakrament, bierzmowanie, dojrzałość
* zna imiona proroków i dzieje proroka Jonasza
* bierze aktywny udział w katechezie
* uczestniczy w życiu parafii i jest świadkiem wiary w szkole
* prowadzi zeszyt przedmiotowy
* posiada podręcznik.
Ocena celująca
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Anioł Pański
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 przykazań, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych,
7 Sakramentów, 7 Darów Ducha Świętego, 5 Przykazań Kościelnych, Przykazanie Miłości,
8 Błogosławieństw, Uczynki miłosierdzia
* wiadomości zawarte w programie klasy II opanował na ocenę bardzo dobrą
* wiadomości religijne ucznia wykraczają poza program
* bierze udział w konkursach biblijnych, przedstawieniach szkolnych
* przygotowuje liturgię Mszy Świętej i nabożeństw
* należy do grup formacyjnych przy parafii
* czyta „ Gość Niedzielny” i odrabia dodatkowe zadania domowe
* angażuje się w prace pozalekcyjne ( gazetki, pomoce dydaktyczne ).
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
KLSA III ROK SZKOLNY 2012/ 2013
katechetka Genowefa Szymura
Ocena dopuszczająca
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości, 5 Przykazań
kościelnych, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych, 7 Darów Ducha Świętego, 7 Sakramentów
świętych
* prowadzi zeszyt przedmiotowy
* posiada podręcznik.
Ocena dostateczna
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości, 5 Przykazań
kościelnych, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych, 7 Darów Ducha Świętego, 7 Sakramentów
świętych, uczynki miłosierdzia
* wie co to jest: godność człowieka, prawo naturalne
* wyjaśnia terminy: aborcja, eutanazja, separacja, rozwód, miłosierdzie
* prowadzi zeszyt przedmiotowy
* posiada podręcznik.
Ocena dobra
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości, 5 Przykazań
kościelnych, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych, 7 Darów Ducha Świętego, 7 Sakramentów
świętych, uczynki miłosierdzia, 8 błogosławieństw, cnoty boskie i kardynalne
* potrafi wyjaśnić skąd się wzięła wyjątkowa godność człowieka oraz czym jest prawo naturalne
* w oparciu o dekalog wymienia grzechy przeciw Przykazaniom Bożym
* wyjaśnia pojęcia: „ Być solą ziemi”, „ Być światłem świata”
* zna cel otrzymania darów Ducha Świętego
* wie jaką rolę pełni „ Caritas”
*zna relacje Kościół – Rodzina – Społeczeństwo
* prowadzi zeszyt przedmiotowy
* posiada podręcznik.
Ocena bardzo dobra
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Anioł Pański
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 przykazań, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych,
7 Sakramentów, 7 Darów Ducha Świętego, 5 Przykazań Kościelnych, Przykazanie Miłości,
8 Błogosławieństw, uczynki miłosierdzia, cnoty boskie i kardynalne
* uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował wiadomości z zakresu klasy III
* zna historię Kościoła: pierwotnego, średniowiecza, odrodzenia, oświecenia, XX – wieku
* wyjaśnia pojęcia: wolność religijna, solidarność, patriotyzm
* rozumie pojęcie: „ Chrystus jest obecny w potrzebujących”
* bierze czynny udział w liturgii Kościoła
* jest świadkiem Chrystusa w szkole.
Ocena celująca
Uczeń zna:
* podstawowe modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Anioł Pański
* podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 przykazań, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych,
7 Sakramentów, 7 Darów Ducha Świętego, 5 Przykazań Kościelnych, Przykazanie Miłości,
8 Błogosławieństw, uczynki miłosierdzia, cnoty boskie i kardynalne
* wiadomości zawarte w programie klasy III opanował na ocenę bardzo dobrą
* wiadomości religijne ucznia wykraczają poza program
* bierze udział w konkursach biblijnych, przedstawieniach szkolnych
* przygotowuje liturgię Mszy Świętej i nabożeństw
* należy do grup formacyjnych przy parafii
* czyta „ Gość Niedzielny” i odrabia dodatkowe zadania domowe
* angażuje się w prace pozalekcyjne ( gazetki, pomoce dydaktyczne ).

Podobne dokumenty