Problematyka poruszana na zajęciach

Komentarze

Transkrypt

Problematyka poruszana na zajęciach
Zakład Geografii Regionalnej
http://isrig.wgsr.uw.edu.pl
Kierownik
Dr hab. Stefan Kałuski,
prof.UW
Prof.dr hab. Ewelina
Kantowicz
Dr hab.Andrzej Gocłowski
Dr Maciej Lechowicz
Dr Małgorzata RogeWiśniewska
Dr Dorota Rucińska
Dr Andrzej Walewski
Mgr Joanna Papis
GEOGRAFIA REGIONALNA
STUDIA MAGISTERSKIE
Problematyka badawcza:
zajmujemy się relacjami człowiek – środowisko przyrodnicze
w różnych regionach świata w odniesieniu do następujących zagadnień :
GEOGRAFIA REGIONALNA
STUDIA MAGISTERSKIE
Przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa
Problematyka poruszana na zajęciach:
 Które elementy środowiska przyrodniczego wpływają najsilniej na
rozmieszczenie osadnictwa/miast?
 Czy zróżnicowanie środowiska przyrodniczego sprzyja niższym/wyższym
gęstościom zaludnienia?
 Czy granice fizycznogeograficzne mają wpływ na lokalizację
osadnictwa/miast?
Tematy zrealizowanych prac magisterskich:






Granice fizycznogeograficzne a lokalizacja miast na terenie Wielkiej Brytanii
Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia miast w Indonezji
Środowisko przyrodnicze a rozwój miast w Hiszpanii w XX wieku
Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji miast we Włoszech
Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego a gęstość zaludnienia Szkocji
Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego a osadnictwo w Białorusi
GEOGRAFIA REGIONALNA
STUDIA MAGISTERSKIE
Przyrodnicze uwarunkowania użytkowania
ziemi i rolnictwa
Problematyka poruszana na zajęciach:
 Wybrane metody oceny środowiska przyrodniczego dla rolnictwa;
 Oceny przydatności środowiska przyrodniczego dla rolnictwa w Polsce i na
świecie
Tematyka zrealizowanych prac magisterskich:
 Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolnej w województwie
podkarpackim
 Przyrodnicze uwarunkowania wybranych cech rolnictwa w gminie Wyszki
 Zmiany rolniczego użytkowania ziemi a warunki przyrodnicze w gminach
województwa świętokrzyskiego w latach 1980-2001
 Wpływ jakości gleb na produkcję rolną w gminie Kozienice
 Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego a użytkowanie ziemi w Indiach
Południowych
 Środowiskowe uwarunkowania użytkowania ziemi na zboczach Etny
 Optymalne i potencjalne obszary uprawy trzciny cukrowej w Tajlandii
GEOGRAFIA REGIONALNA
STUDIA MAGISTERSKIE
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki
Problematyka poruszana na zajęciach:




Atrakcyjność turystyczna wybranych regionów (analiza, ocena)
Przyrodnicze uwarunkowania możliwości rozwoju wybranych form turystyki
Środowisko przyrodnicze a rozwój turystyki
Zróżnicowanie walorów turystycznych (przyrodniczych i
antropogenicznych)
Tematy zrealizowanych prac magisterskich:
 Atrakcyjność turystyczna Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej
 Środowisko przyrodnicze a rozwój turystyki w rejonie
Jez. Czorsztyńskiego
 Środowisko przyrodnicze a rozwój bazy turystycznej w Andaluzji
 Zróżnicowania zagospodarowania turystycznego obszarów chronionych
południowej Florydy
 Przyrodnicze uwarunkowania turystyki na Balearach
 Turystyka zorganizowana osób niepełnosprawnych w Polsce
 Ocena atrakcyjności speleologicznej wybranych jaskiń Wyżyny
Krakowsko-Wieluńskiej
GEOGRAFIA REGIONALNA
STUDIA MAGISTERSKIE
Przyrodnicze uwarunkowania
działalności człowieka w środowiskach
ekstremalnych
Problematyka poruszana na zajęciach:

Działalność człowieka w skrajnych warunkach środowiskowych
(w obszarach suchych, polarnych, wysokogórskich)
Tematyka zrealizowanych prac magisterskich:





Rolnictwo w marginalnych warunkach przyrodniczych w Polsce
Wpływ środowiska geograficznego na zróżnicowanie rolnictwa w
Sudanie
Przyrodnicze bariery rolnictwa a rozmieszczenie i gęstość
zaludnienia ludności miejskiej w Kalifornii
Wpływ efektu cieplarnianego na zmiany produkcji rolnej w
Stanach Zjednoczonych Ameryki
Efekt cieplarniany a produkcja rolna na Islandii
GEOGRAFIA REGIONALNA
STUDIA MAGISTERSKIE
Rola rzek
Problematyka poruszana na zajęciach:
 Zróżnicowanie funkcji rzek
 Więzi regionalne na obszarze dorzecza
 Rzeka jako granica antropogeniczna
 Rzeka (sieć rzeczna) a człowiek (osadnictwo, transport)
Tematy zrealizowanych prac magisterskich:
 Dunajec - zróżnicowanie funkcji rzeki
 Zasoby energetyczne rzek a ich wykorzystanie: porównanie Skrwy
Prawej z Gartempe
 Sieć rzeczna a osadnictwo zachodniej części Wyżyny Lubelskiej
 Wisła jako granica antropogeniczna
 Zróżnicowanie walorów turystycznych doliny Dunaju
GEOGRAFIA REGIONALNA
STUDIA MAGISTERSKIE
Antropopresja
Problematyka poruszana na zajęciach:
 Antropogeniczne zmiany i zagrożenia środowiskowe
 Zarządzanie ochroną środowiska
Tematy zrealizowanych prac magisterskich:
 Wpływ zanieczyszczeń powietrza na sudeckie
drzewostany świerkowe
 Wpływ zmian powierzchni użytków rolnych na jakość
wód powierzchniowych na Polesiu Lubelskim
 Przekształcenia antropogeniczne na terenie
Sieradowickiego Parku Krajobrazowego i w jego otulinie
 Ochrona środowiska a inne funkcje Popradzkiego Parku
Krajobrazowego
GEOGRAFIA REGIONALNA
STUDIA MAGISTERSKIE
Człowiek wobec ekstremalnych zjawisk
przyrodniczych
Problematyka poruszana na zajęciach:
 Różnorodność przyrodniczych zjawisk ekstremalnych, obszary
występowania
 Oddziaływanie ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na działalność
człowieka
 Aktualność problematyki zagrożeń przyrodniczych we
współczesnym świecie
 Monitoring, reakcja, mapy obszarów zagrożonych, skutki
występowania ekstremalnych zjawisk przyrodniczych
Tematy zrealizowanych prac dyplomowych:
 Oddziaływanie huraganów na turystykę na obszarze wybranych
wysp karaibskich
 Wulkany Europy - zróżnicowanie funkcji gospodarczych
 Zagospodarowanie przestrzenne Wrocławia a powódź w 1997 roku
 Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na życie i działalność
człowieka w Polsce w latach 1992-2007
 Wpływ ENSO na gospodarkę zachodnich wybrzeży Ameryk
GEOGRAFIA REGIONALNA
STUDIA MAGISTERSKIE
Sylwetka absolwenta studiów II stopnia specjalizacji geografia regionalna
Wiedza
Pogłębiona wiedza z zakresu geografii regionalnej świata.
Zaawansowana znajomość kluczowych aspektów relacji człowiek-środowisko
przyrodnicze.
Znajomość metod i technik badawczych analizowania zależności.
Znajomość teoretycznych podstaw oceniania zjawisk i procesów geograficznych.
Znajomość podstawowych metod i technik GIS.
Umiejętności
Dobiera i stosuje właściwe metody rozwiązywania problemów badawczych w zakresie
relacji człowiek-środowisko i ocen środowiskowych dla różnych form działalności
człowieka.
Analizuje zagrożenia środowiskowe dla różnych form zagospodarowania, wskazuje
optymalne sposoby wykorzystania różnych regionów.
Konstruuje właściwe wzorce analizy potencjału środowiska oraz zagrożeń przyrodniczych i
antropogenicznych w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, globalnej).
Przygotowuje streszczenia i opracowania wykorzystując specjalistyczną literaturę
zagraniczną.
Kompetencje
Rozumie i respektuje odmienność zachowań wobec środowiska w różnych systemach
społeczno-kulturowych.
Wykazuje otwartość na odmienne stanowiska, podejmuje dyskusje, proponuje współpracę
w znalezieniu optymalnych rozwiązań.
Tworzy i uczestniczy w realizacji projektów poprawiających jakość życia w otoczeniu
naturalnym i zurbanizowanym.
GEOGRAFIA REGIONALNA
STUDIA MAGISTERSKIE

Podobne dokumenty