Wierzę w jednego Boga - nuty

Komentarze

Transkrypt

Wierzę w jednego Boga - nuty
Części stałe Mszy św.
1
2020. Ks. W. LEWKOWICZ
Wie- rzę w je-dne - go Bo - ga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela
i zie - mi,
wszystkich rzeczy widzialnych
i
nie - ba
nie-wi-dzial-nych
I w jed - ne - go Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzo-ne - go,
który z Ojca jest zrodzony przed
Bóg z Boga, światłość
ze świa-tłości,
praw-dzi - we - go.
Oj-cu,
Bóg prawdzi
-
wszyst-ko się sta-ło.
go zba-wie-nia
spra-wą Du-cha Świę-te-go
czło-wie-kiem.
- mi
Zro-dzo - ny, a nie stworzony,
a przez Niego
ludzi i dla nasze
wszy- stki
-
współ - i - sto - tny
z nie-ba,
przyjął ciało z Maryi Dziewicy
pogrze-ba-ny.
wy z Boga
On to dla nas
zstą - pił
U-krzy-żowa-ny również za nas,
Piłatem został umęczony i
wie - ka - mi.
i
I za
stał
pod Poncjuszem
I zmar-twychwstał
się
Części stałe Mszy św.
2
trzeciego dnia
i u - mar-łych:
jak
o -znaj-mia Pi-smo.
I wstąpił do nieba, siedzi po
A królestwu Jego
nie
Wierzę w Ducha Świętego Pana i O-ży-wi-cie-la,
Sy - na po- cho - dzi.
uwielbie
-
na
u-mar-łych.
nie i chwa-łę.
Który mówił przez Proroków. Wie-rzę
odpusz-cze-nie grzechów.
I życia
który od Ojca i
Któ-ry z Ojcem i Synem wspólnie odbiera
jeden, święty, powszechny i apo-stol-ski Koś–ciół.
chrzest
bę-dzie koń- ca.
wieczne -
Wyznaję jeden
I o-czekuję wskrzeszenia
go w przyszlym świecie. Amen.

Podobne dokumenty