Pobierz/czytaj całość

Komentarze

Transkrypt

Pobierz/czytaj całość
Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieŜy Dyrekcja Gimnazjum nr 3
im. Jacka Kuronia w śorach przy współpracy z klubami sportowymi: KS Hawajskie
Koszule śory, MTS śory oraz przychylności organu prowadzącego szkołę, którym jest
Gmina Miejska śory, w roku szkolnym 2009/2010 utworzyła pierwszą klasę sportową. Jest
to klasa o profilu koszykówka chłopców oraz piłka ręczna dziewcząt i pierwszym rocznikiem,
który został objęty szkoleniem jest rocznik 1996. W roku szkolnym2010/2011 zmieniony
został profil dla dziewcząt, które podobnie jak chłopcy trenują koszykówkę. Warto
wspomnieć, Ŝe jest to pierwsza taka klasa dla dziewcząt w naszym mieście. Uczniowie klas
sportowych mają 10 godzin tygodniowo zajęć z wychowania fizycznego (4 godziny to
realizacja podstawy programowej, natomiast pozostałe 6 godzin - treningi z zakresu wybranej
dyscypliny). Uzdolniona młodzieŜ moŜe w ten sposób zaspokoić swoje potrzeby w zakresie
aktywności ruchowej. Uczniowie klas sportowych uczestniczą w rozgrywkach klubowych
oraz biorą udział w obozach sportowych.
W roku kolejnym planowane jest ponowne otwarcie klasy sportowej dla chłopców
i dziewcząt o profilu koszykówka.
Klasa sportowa o profilu piłki ręcznej dziewcząt
Klasa sportowa o profilu piłki ręcznej dziewcząt w Gimnazjum nr 3 w śorach działa od
września 2009 roku. Powstała z inicjatywy szkoły i Miejskiego Towarzystwa Sportowego
śory. Klasa realizuje autorski program Józefa Kuliga zatwierdzony przez Związek Piłki
Ręcznej w Polsce i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W załoŜeniu klasa sportowa ma ułatwić młodzieŜy utalentowanej ruchowo godzenie nauki
z wyczynowym uprawianiem sportu.
Program szkolenia
Klasa I – nauka techniki + motorka stanowi ok.80% zajęć pozostałe poświęcamy taktyce, aby
jak najszybciej dziecko mogło rozpocząć grę. Uczestniczymy w 1-2 turniejach.
Klasa II – zajęcia rozpoczynamy ok.20 lipca treningami w śorach- ok.3 godziny dziennie,
plus praca indywidualna dziecka. Połowa sierpnia to wyjazd na ok. 10 dniowy obóz sportowy
i następnie udział w 2 turniejach na przełomie sierpnia i września. Końcem września
zawodniczki/uczennice rozpoczynają rozgrywki na terenie Śląska trwające do maja. Dla
prawidłowego rozwoju dziewczęta powinny wyjechać na 2-3 turnieje w okresie od listopada
do maja , gdzie moŜna popracować na motywacją, psychiką, a takŜe zintegrować grupę.
Klasa III – zajęcia polegają na zwiększaniu taktyki.
Planowane są 2 obozy sportowe- jeden w czasie ferii zimowych, drugi latem , a takŜe dwa
razy w roku turnieje zagraniczne szczególnie do krajów, gdzie piłka ręczna jest bardzo
popularna , a zespoły prezentują bardzo wysoki poziom/ Norwegia, Serbia, Węgry ,Dania/.
Obecna klasa II w ubiegłym roku szkolnym nie brała udziału w rozgrywkach ligowych,
natomiast uczestniczyła w turniejach w Łaziskach i Szczecinie.
Ten rok szkolny „ rozpoczęliśmy” 21 lipca treningami w śorach / hala, siłownia, skate –park/,
następnie od 9 do 19 sierpnia byliśmy na obozie w Mezokovesd, końcem sierpnia turniej
śory Cup, wrzesień – turniej „Warkocz Wandy” w Krakowie i od początku października
rozgrywki ligowe.
Dziewczęta z sekcji piłka ręczna na treningu w Mezokovesd
Dziewczęta oprócz udziału w zawodach z piłki ręcznej reprezentują takŜe szkołę w innych
dyscyplinach sportu. Najlepsza z dziewcząt ,Daria Justka, gra takŜe w zespole z
wcześniejszego rocznika (1994) i wraz z tą druŜyną była na turnieju we Francji w La
Rochefocould.
Uczennica Daria Justka przygotowuje się do treningu
Klasa sportowa o profilu piłki koszykowej dziewcząt i chłopców
Koszykarski klub sportowy Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w śorach zajmuje
się szkoleniem młodych koszykarzy w ramach klas sportowych działających w naszym
gimnazjum. Uczniowie uczęszczający do tych klas w przyszłości mają zasilić szeregi sekcji
seniorów rozgrywających swoje mecze w II lidze koszykówki męŜczyzn. W roku szkolnym
2009/2010 powstała klasa sportowa o profilu piłki koszykowej chłopców, a w następnym
roku szkolnym klasa sportowa dla dziewcząt i chłopców o tym samym profilu. Po raz
pierwszy w naszym mieście piłkę koszykową trenują dziewczęta po okiem trenera - mgr
Ludwika Maciejewskiego.
Uczniowie z klasy pierwszej biorą udział w rozgrywkach młodzików starszych(MU-14)
organizowanych przez Śląski Związek Koszykówki. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek,
oprócz zajęć realizowanych w szkołach, biorą udział w treningach tzw. przedmeczowych
odbywających się w hali sportowej w śorach. Klub stara się dbać nie tylko o rozwój
umiejętności koszykarskich poszczególnych uczniów, ale takŜe mobilizuje ich do pracy
w szkole, wobec tego do treningów przedmeczowych dopuszczeni są tylko uczniowie
najzdolniejsi, wykazujący się bardzo dobrą frekwencją na zajęciach w szkole oraz dobrymi
ocenami z przedmiotów. Dopiero z tej grupy uczniów, osoby, które wykaŜą się na treningu
największym zaangaŜowaniem, mają moŜliwość wzięcia udziału w rozgrywkach.
Uczniowie klas drugich nie biorą udziału w Ŝadnych rozgrywkach, przygotowywani są
natomiast do przyszłorocznych rozgrywek Kadetów(MU-16).
Sarnicki Jakub, uczeń Gimnazjum nr 3 w śorach, klasa 2c
Klub dwa razy do roku organizuje tygodniowe obozy sportowe (obóz letni i zimowy)
dla swoich podopiecznych. Obozy mają charakter zbiorczy, biorą w nich udział uczniowie ze
wszystkich klas sportowych realizujących swój program w róŜnych szkołach. W działaniu
tym realizowane są cele wychowawcze, uczniowie oprócz doskonalenia swoich umiejętności
koszykarskich uczą się takŜe wzajemnego szacunku, doskonalona jest umiejętność
współpracy ze sportowcami z innych szkół i w róŜnym wieku. Działanie to mobilizuje
równieŜ uczniów do dalszej pracy, poniewaŜ na obozowych zajęciach rywalizują między sobą
i mają okazję porównać swoje umiejętności.
Kuś Kamil, uczeń Gimnazjum nr 3 w śorach, klasa 2c. Obóz letni 2010. Węgierska Górka.
Wieczorny trening na piasku.
Obóz sportowy w Węgierskiej Górce, rozgrzewka przed treningiem, uczniowie młodsi
obserwują uczniów starszych.
Dwa razy do roku w kaŜdej z klas sportowych prowadzone są równieŜ kontrolne testy
sprawności fizycznej , mające na celu określenie poziomu poszczególnych cech
motorycznych oraz kontrolę rozwoju fizycznego uczniów objętych planem treningowym.
Testy te mają równieŜ za zadanie znalezienie słabych i mocnych stron podopiecznych, oraz
dają moŜliwość porównania uczniów w poszczególnych klasach.

Podobne dokumenty