SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres

Komentarze

Transkrypt

SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres
Projekt wykonawczy dźwigu osobowego
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE
SPIS TREŚCI
1. Przedmiot i zakres specyfikacji........................................................................................2
1.1. Przedmiot specyfikacji.................................................................................................2
1.2. Zakres stosowania specyfikacji ...............................................................................2
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją .........................................................................2
1.3.1. Nazwy i kody........................................................................................................2
1.3.2. Zakres robót..........................................................................................................2
1.4. Określenia podstawowe ..........................................................................................2
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.............................................................................2
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.........................................3
2. Materiały.......................................................................................................................3
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów..................................................................3
2.2. Drewno........................................................................................................................3
2.3. Łączniki.......................................................................................................................4
2.3.1. Gwoździe..............................................................................................................4
2.3.2. Śruby ....................................................................................................................4
2.3.3. Nakrętki:...............................................................................................................4
2.3.4. Podkładki pod śruby .............................................................................................4
2.3.5. Wkręty do drewna.................................................................................................4
2.4. Środki ochrony drewna ................................................................................................4
3. Sprzęt ................................................................................................................................5
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.........................................................................5
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót...................................................................5
4. Transport oraz składowanie materiałów.........................................................................5
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ....................................................................5
4.2. Transport materiałów..................................................................................................5
4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji..........................................................................5
4.3.1.
Materiały i elementy z drewna.........................................................................5
4.3.2.
Łączniki i materiały do ochrony drewna ..........................................................5
5. Wykonanie robót ..............................................................................................................5
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót..........................................................5
5.2. Wykonanie robót ....................................................................................................5
6. Kontrola jakości ...........................................................................................................6
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości...........................................................6
6.2. Kontrola jakości......................................................................................................6
7. Obmiar robót ................................................................................................................6
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót .............................................................6
7.2. Jednostki obmiar robót.................................................................................................6
8. Odbiory robót ..................................................................................................................6
9. Podstawa płatności ...........................................................................................................7
10.Przepisy i dokumenty związane ......................................................................................7
P.U.B.P. Dynamika sp. z o.o. , ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice
Strona 1 z 7
Projekt wykonawczy dźwigu osobowego
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących
zadania inwestycyjnego: Projekt wykonawczy dźwigu osobowego w DPS „Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wszystkich robót ciesielskich przewidzianych w projekcie.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót,
wykonywanych na miejscu.
1.3.
Zakres robót objętych specyfikacją
1.3.1. Nazwy i kody
45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1
Roboty ciesielskie
1.3.2. Zakres robót
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:
Roboty związane z podporami montażowymi istniejących stropów
Roboty związane z osadzaniem stolarki drzwiowej
Roboty związane ze stropem maszynowni
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót ciesielskich wraz z
robotami pomocniczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
P.U.B.P. Dynamika sp. z o.o. , ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice
Strona 2 z 7
Projekt wykonawczy dźwigu osobowego
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
a) Harmonogram i kolejność prac ciesielskich
b) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Drewno
Stosować drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Dla robót związanych z wykonaniem konstrukcji ścian i więźby dachowej stosować drewno klasy C27
heblowane. Przekroje elementów drewnianych wg projektu wykonawczego.
Dla robót związanych z wykonaniem deskowań i podsufitki stosować drewno klasy C33 heblowane
łączone na pióro - wpust. Grubości desek w/projektu wykonawczego.
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.
Oznaczenie
Klasy drewna
C27
27
0,75
20
7
3
1,5
C33
33
0,75
24
7
3
1,5
C33
do 1/4
do 1/4
do 7%
C27
1/4 do 1/2
1/4 do 1/3
do 10%
Zginanie
Rozciąganie wzdłuż włókien
Ściskanie wzdłuż włókien
Ściskanie w poprzek włókien
Ścinanie wzdłuż włókien
Ścinanie w poprzek włókien
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
P.U.B.P. Dynamika sp. z o.o. , ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice
Strona 3 z 7
Projekt wykonawczy dźwigu osobowego
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokość słojów
Oblina
1/3
1/1
1/2
1/1
niedopuszczalna
niedopuszczalne
4 mm
6 mm
dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4
szerokości lub długości
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn
30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków
10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość
6% szerokości
Krzywizna poprzeczna
4% szerokości
Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nie prostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż – 23%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości:
do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości:
do +3 mm lub do –1mm
– w grubości:
do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2
mm.
2.3. Łączniki
2.3.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe wkrętne
2.3.2. Śruby
Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym
2.3.3. Nakrętki:
Należy stosować: Nakrętki sześciokątne
2.3.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować: Podkładki okrągłe
2.3.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym
Wkręty do drewna z łbem stożkowym
2.4. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
P.U.B.P. Dynamika sp. z o.o. , ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice
Strona 4 z 7
Projekt wykonawczy dźwigu osobowego
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
4. Transport oraz składowanie materiałów
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiałów
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego
realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
4.3.1. Materiały i elementy z drewna
Składować na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie
powinna być mniejsza od 20 cm.
4.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna
Należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robót
P.U.B.P. Dynamika sp. z o.o. , ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice
Strona 5 z 7
Projekt wykonawczy dźwigu osobowego
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Konstrukcja podpór oraz stropu
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Złącza
wykonać, wzmocnić łącznikami stalowymi wg dokumentacji wykonawczej.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej
jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
–
w rozstawie słupków, belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu słupków lub belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
–
w długości elementu do 20 mm
–
w odległości między węzłami do 5 mm
–
w wysokości do 10 mm.
Elementy drewniane stykające się z betonem powinny być w miejscach styku impregnowane środkami
grzybobójczymi, odizolowane dwoma warstwami papy
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakości
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót
7.2. Jednostki obmiar robót
Jednostką obmiaru jest: m3 wykonanej konstrukcji podpór montażowych i stropu,
8. Odbiory robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu z natury. Roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp
P.U.B.P. Dynamika sp. z o.o. , ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice
Strona 6 z 7
Projekt wykonawczy dźwigu osobowego
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
później jest niemożliwy lub utrudniony.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji
Roboty przygotowawcze
Roboty ciesielskie
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
10.Przepisy i dokumenty związane
Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w
szczególności:
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-EN-1313 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1:
Tarcica iglasta
PN-EN 10230-1:2003
Gwoździe z drutu stalowego.
P.U.B.P. Dynamika sp. z o.o. , ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice
Strona 7 z 7