obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości

Komentarze

Transkrypt

obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości
Rzeszów, dnia 2014-05-08
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater
35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3
Sygn. akt KM 2601/12, KM 3400/13, KM 3465/13,KM 90/13
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
tel. 0-/17/ 8525140
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater mający
kancelarię w35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3 ( boczna ul. Hetmańskiej) na podstawie art. 867
kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.06.2014 roku o godz.11:00 w Rzeszowie przy
ul. Lwowska 163 odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika
Pniewska Małgorzata. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
1. Kominek ATRA bordowy szt.1- cena oszacowania 5.000,00 zł
2. Wkład kominkowy Goden wraz z obudową szt.1- cena oszacowania 3.000,00 zł
3. Kominek Mila szt.1- cena oszacowania 4.000,00 zł
4. Koza K8 szt.1- cena oszacowania 1.000,00 zł
5. Obudowa kominka- płytki + drewno szt.1, cena oszacowania 3.000,00 zł
6. Obudowa kominka- płytki marmurowe zielone szt.1- cena oszacowania 3.000,00 zł
7. Drukarka HP DESKjet 5740- szt.1, cena oszacowania 50,00 zł
8. Monitor Hyundai 12x 36W- szt.1, cena oszacowania 50,00 zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu.
Powyższe ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godz. 10:45- 11:00 w miejscu
przeprowadzenia licytacji tj. Rzeszów przy ul. Lwowska 163.
Komornik zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji w całości lub wycofania dowolnych
ruchomości bez podania przyczyny. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady
rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje
się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybcia. Gdy
jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do zlożenia natychmiast
jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do
godziny dwunastej dnia następnego.
Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Komornik Sądowy
Jakub Kwater
Otrzymują:
- wierzyciel;
- dłużnik;
- Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeń;
- Urząd Miasta- tablica ogłoszeń;