Regulamin Oferty „MEGA BIZNES NA ŚWIATŁOWODZIE II” §1 W

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Oferty „MEGA BIZNES NA ŚWIATŁOWODZIE II” §1 W
Regulamin Oferty
„MEGA BIZNES NA ŚWIATŁOWODZIE II”
§1
W ramach oferty ,, Mega Biznes na światłowodzie II” Agencja ARREKS (dalej: Operator) świadczy na rzecz Abonenta usługę
szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na warunkach określonych w Regulaminie oferty „Mega Biznes na
światłowodzie II” oraz w Regulaminie usług telekomunikacyjnych ARREKS.
§2
Oferta obowiązuje od 14.03.2016 do odwołania.
§3
Oferta przeznaczona jest dla: spółek kapitałowych, urzędów i instytucji, które:
1)
2)
nie są Abonentem telekomunikacyjnym w sieci Operatora
1.
złożenie w BOK wypełnionego i podpisanego wniosku o realizację usługi w ramach oferty „Mega Biznes na
światłowodzie II”
2.
podpisanie Umowy na korzystanie z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na okres 12 miesięcy z
możliwością zmiany parametrów usługi w ramach oferty „Mega Biznes na światłowodzie II” zgodnie z Cennikiem usługi
FTTH .
są abonentem telefonicznym lub/i internetowym w sieci Operatora przy: Umowie na czas nieokreślony
§4
Warunkiem skorzystania z oferty „Mega Biznes na światłowodzie II” jest:
§5
Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w ramach oferty ,, Mega Biznes na światłowodzie II” w przypadku
braku możliwości technicznych realizacji zamówienia, bez obowiązku zapłaty odszkodowania dla Abonenta chcącego
skorzystać z przedmiotowej Promocji.
§6
1.
Opłaty za korzystanie z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach oferty „Mega Biznes na
światłowodzie II” określa Cennik usługi FTTH.
2.
3.
4.
Opłaty jednorazowe w ramach oferty „Mega Biznes na światłowodzie II” określa Cennik usługi FTTH
Opcje o najwyższych prędkościach dostępne są w zależności od możliwości technicznych łącza Abonenta.
Czas reakcji Operatora na zgłoszoną awarię: 12 godzin.
§7
W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta, przed upływem
terminu na jaki Umowa była zawarta, Abonent zobowiązany jest do jednorazowego dokonania opłaty za okres skrócenia
Umowy.
§8
Jeżeli Abonent, na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, nie zawiadomi Operatora, o zamiarze
dalszego korzystania z usługi objętej Umową, Umowa zostanie przedłużona na czas nieokreślony.
§9
Oferta „Mega Biznes na światłowodzie II” nie może być łączona z innymi ofertami usługi dostępu do Internetu.
§10
Do świadczenia usługi dostępu do Internetu w ramach Umowy zawartej na warunkach oferty „Mega Biznes na
światłowodzie II” zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych
Operatora oraz Cenniku usług FTTH, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
§11
Regulamin oferty „Mega Biznes na światłowodzie II” wchodzi w życie z dniem: 14.03.2016r.

Podobne dokumenty