Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do

Komentarze

Transkrypt

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego:
W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do
wniosku dołącza odpowiednio:
1. oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu każdego członka rodziny
(załącznik nr 2),
2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych z działalności opodatkowanej w
formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej (załącznik nr 3) – wyłącznie
w przypadku prowadzenia ww. działalności,
3. inne dokumenty wymagane do ustalenia dochodu :
 zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenieo
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
na który ustalane jest prawo (załącznik nr 4);
 umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo
oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej,
 umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia
gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na
rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody
zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w
rodzinie lub poza rodziną,
 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą
sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym
pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby
spoza rodziny,
 w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je
w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub
ugodzie zawartej przed mediatorem:
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także
o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
• jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub
właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności
związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo
niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem
podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania
przez
osobę
uprawnioną
miejsca
zamieszkania
dłużnika
alimentacyjnego za granicą,
4. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające ich
utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (zgodnie z TABELKĄ umieszczoną niżej).
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego jest rok 2014 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i
utraconego.
!!!
Ważne
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie
świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
W zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie
wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do
wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się odpowiednio inne
zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego:
•
•
•
•
w przypadku cudzoziemca
• przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o
których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie
wymagającym wysokich kwalifikacji – kartę pobytu;
• posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" - kartę pobytu
i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy;
w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
• odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w
przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje;
w
przypadku
przysposobienia
dziecka
odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
w
przypadku
orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;
opieki
prawnej
TABELKA Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI DOCHODU UTRACONEGO I
UZYSKANEGO
Rodzaj utraty dochodu
•
•
uzyskanie prawa do urlopu
wychowawczego
•
•
utrata prawa do zasiłku lub
stypendium dla bezrobotnych
•
Wymagane dokumenty
zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu
urlopu wychowawczego z podaniem
okresu urlopu;
pit11 za 2014 r.,
decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza
Rzeszowa) – bo osoby zarejestrowane w
PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
utrata zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej
utrata zasiłku przedemerytalnego
utrata świadczenia
przedemerytalnego
utrata nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego
utrata emerytury
utrata renty
utrata renty rodzinnej
utrata renty socjalnej
wyrejestrowanie pozarolniczej
działalności gospodarczej
zawieszenie wykonywania
pozarolniczej działalności
gospodarczej w rozumieniu art.
14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej
utrata zasądzonych świadczeń
alimentacyjnych lub świadczeń z
funduszu alimentacyjnego w
związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń
utrata zasiłku chorobowego
utrata świadczenia
rehabilitacyjnego
utrata zasiłku macierzyńskiego
przysługujących po utracie zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej
•
Pit-11 za 2014 r.
•
•
•
świadectwo pracy
umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.
lub zaświadczenie pracodawcy;
Pit-11 za 2014 r.
•
•
decyzja/zaświadczenie ZUS (okres)
Pit-11A za 2014 r.
•
•
Pit -36 za 2014 r.
w przypadku zawieszenia –
potwierdzone za zgodnoś przez ZUS
oświadczenie o zamiarze podlegania
ubezpieczeniu społecznemu w związku
ze sprawowaniem osobistej opieki nad
dzieckiem;
•
akt zgonu
•
•
decyzja/ zaświadczenie ZUS (okres)
wraz z dokumentem potwierdzającym
utratę zatrudnienia (np. świadcetwo
pracy)
Pit-11A za 2014 r.
•
utrata świadczenia rodzicielskiego
•
decyzja/zaświadczenie (okres)
•
utrata zasiłku macierzyńskiego, o
którym mowa w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym
rolników
•
decyzja/zaświadczenie KRUS (okres)
Rodzaj uzyskania dochodu
•
•
zakończenie urlopu
wychowawczego
•
•
•
•
uzyskanie prawa do zasiłku lub
stypendium dla bezrobotnych
•
uzyskanie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej
•
uzyskanie zasiłku
przedemerytalnego
świadczenia przedemerytalnego
nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego
emerytury
renty
renty rodzinnej
renty socjalnej
•
•
•
•
•
•
•
•
rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej
wznowienie wykonywania
pozarolniczej działalności
gospodarczej po okresie
zawieszenia w rozumieniu art. 14a
•
•
Wymagane dokumenty
zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu
urlopu wychowawczego z podaniem
okresu urlopu
w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
w 2015 r. lub w 2016 r.
- zaświadczenie/oświadczenie o
wysokości dochodu z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty
decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza
Rzeszowa) - bo osoby zarejestrowane w
PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze)
o uzyskanym zasiłku lub stypendium.
w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
w 2015 r. lub w 2016 r.
- zaświadczenie/oświadczenie o
wysokości dochodu z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty
•
•
•
umowa o pracę/zlecenie/dzieło/itp.
w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
w 2015 r. lub w 2016 r.
- zaświadczenie/oświadczenie o
wysokości dochodu z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty
•
•
•
decyzja/zaświadczenie z ZUS (okres)
w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
w 2015 r. lub w 2016 r. zaświadczenie/oświadczenie o wysokości
dochodu z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód został
osiągnięty
•
•
w 2014 r. - pit 11 za 2014 r.;
w 2015 r. lub w 2016 r. - oświadczenie o
wysokości dochodu z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty
ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności
gospodarczej
•
•
•
•
uzyskanie zasiłku chorobowego
świadczenia rehabilitacyjnego
zasiłku macierzyńskiego
•
•
przysługujących po utracie zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej
•
uzyskaniem świadczenia
rodzicielskiego
•
uzyskanie zasiłku
macierzyńskiego, o którym mowa
w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników
decyzja/zaświadczenie ZUS (okres) wraz
z dokumentem potwierdzającym utratę
zatrudnienia (np. świadectwo pracy)
w 2014 r. – pit 11 za rok 2014 r.;
w 2015 r. lub w 2016 r. zaświadczenie/oświadczenie o wysokości
dochodu z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód został
osiągnięty
•
decyzja/zaświadczenie;
•
•
decyzja/zaświadczenie KRUS(okres)
zaświadczenie/oświadczenie o wysokości
dochodu z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód został
osiągnięty.