Regulaminu Uczestnictwa w Imprezie

Komentarze

Transkrypt

Regulaminu Uczestnictwa w Imprezie
Regulaminimprezy
KoncertPixies
POSTANOWIENIAOGÓLNE
1.
Organizatoremimprezymasowej„KoncertPixies"(„Impreza"),wrozumieniuprzepisówustawyz
dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.) (dalej:
„Ustawa”)jestRockloudspółkazograniczonąodpowiedzialnościązsiedzibąwWarszawie,ul.Jana
Żabińskiego 2/34, 02-793 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00006000734, NIP 951-24-05-584, o kapitale
zakładowym5.000zł(dalej:„Organizator").
2.
Imprezaodbywasięwdniu16listopada2016roku,naterenieHaliWidowiskowo-SportowejArena
Poznań, przy ul. Wyspiańskiego 33, 60-751 Poznań (dalej „Teren Imprezy”). Dokładny program
Imprezy, w tym godziny wejść na Teren Imprezy oraz godzina rozpoczęcia Imprezy ogłaszane są
odrębnie.
3.
Organizatorudostępnianiniejszyregulamin(dalej„Regulamin”)określającywszczególnościprawa
iobowiązkiOrganizatora,wtympodległychmusłużbwzwiązkuprzeprowadzeniemImprezy,atakże
prawaiobowiązkiUczestnikówwzwiązkuzudziałemwImprezie.
4.
Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna
„Uczestnikiem”.
5.
PostanowieniaRegulaminukierowanesąprzedewszystkimdoUczestników,alemająodpowiednie
zastosowanierównieżdopozostałychosóbniebędącychUczestnikami,przebywającychnaTerenie
Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba
medyczna),zzastrzeżeniem,żeniedotyczytoosóbpowołanychprzezOrganizatoradozapewnienia
porządku i bezpieczeństw w trakcie Imprezy, w szczególności organów i służb wskazanych w
Regulaminieponiżej.
6.
UprawnienieUczestnikadowstępunaTerenImprezywynikazposiadanegoprzezniegobiletu(dalej
łącznie jako „Bilety”, a każdy z osobna jako „Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w
Regulaminieponiżej.
OGRANICZENIAWZAKRESIEWNOSZENIAIWPROWADZANIANATERENIMPREZY
7.
ZabraniasięwnoszenianaTerenImprezy,atakżeposiadaniaprzezUczestnikówpodczasImprezy,
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków
odurzającychlubsubstancjipsychotropowych,zzastrzeżeniemnapojówalkoholowychnabytychna
TerenieImprezy,októrychmowawpkt43Regulaminuponiżej.
8.
Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy, a
OrganizatormaprawodoodmowywstępunaTerenImprezyosobielubodpowiedniousunięciaz
Terenu Imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia lub odpowiednio
ujawnieniaposiadaniapodczasImprezy:
a)
kamerylubinnegorodzajusprzętunagrywającegoaudio-videolubaparatufotograficznegoz
1
wymiennąoptyką,zwyłączeniemamatorskichaparatówkompaktowychicyfrowychomatrycy
do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich
matrycy;
9.
b)
instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą
służyćzagłuszaniuprzebieguImprezylubwjakikolwiekinnysposóbuniemożliwiaćlubutrudnić
sprawneprzeprowadzenieImprezyzgodniezescenariuszem;
c)
jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów
mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika
wnoszącego,np.parasoli,lornetek(innychniżteatralne),atakżebutów,plecakówlubodzieży
zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym
zetknięciusięzciałeminnegoUczestnikaspowodowaćuszczerbeknajegozdrowiu;
d)
flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub
przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych
przedmiotów,któremogąuniemożliwiaćlubutrudniaćpełneuczestnictwowImprezieinnym
Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy
czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty
należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych
przezniegoosób;
e)
siedziskaskładanegolubturystycznego;
f)
żywnościlubnapojównabytychpozaterenemImprezy;
g)
zwierząt.
Przedmioty wymienione w pkt. 8 a) – e) Regulaminu powyżej, przed wejściem na Teren Imprezy
mogąbyćprzekazaneprzezUczestnikadopłatnegodepozytunaczastrwaniaImprezy.Jednorazowy
koszt przekazania przedmiotu do depozytu wynosi 20 (dwadzieścia) złotych za każdy przekazany
przedmiot, co jest regulowane odrębnym regulaminem depozytu. W przypadku ujawnienia
wniesienialubwprowadzenianaTerenImprezyrzeczylubzwierzęcia,wbrewzakazowi,októrym
mowa w pkt 8 Regulaminu, Organizator ma prawo usunąć z Terenu Imprezy takiego Uczestnika,
chyba,że w przypadkurzeczy wymienionych w pkt 8a)–e)Regulaminu, Uczestnikniezwłocznie
przekażejedodepozytu,nazasadachokreślonychpowyżej.
BEZPIECZEŃSTWO
10.
KażdyUczestnikImprezyjestobowiązanyzachowywaćsięwsposóbniezagrażającybezpieczeństwu
innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności
przestrzegaćpostanowieńRegulaminuorazprzepisówprawa,jakrównieżbezzwłoczniestosować
siędopoleceńorganówisłużbwskazanychwpkt.11Regulaminu.
11.
Organizator, w związku ze spoczywającym na nim ustawowym obowiązkiem zapewnienia
bezpieczeństwaImprezyprzezcałyczasjejtrwania,powołujenastępująceorgany:
a)
Kierownik do spraw bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez
Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
imprezymasowej;
b)
Służbainformacyjna-należyprzeztorozumiećosobypodlegającekierownikowidospraw
bezpieczeństwa,wyznaczoneprzezOrganizatora,;
2
c)
12.
Służba porządkowa - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw
bezpieczeństwa,wyznaczoneprzezOrganizatora,legitymującesięważnąlicencjąpracownika
ochronyfizycznej,októrejmowawart.26lub27ustawyzdnia22sierpnia1997r.oochronie
osóbimienia(Dz.U.z2005r.Nr145,poz.1221,z2006r.Nr104,poz.708orazz2008r.Nr
171,poz.1055iNr180,poz.1112).
Służbyporządkoweiinformacyjnesąuprawnionedo:
a)
sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w
przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu
Imprezy;
b)
legitymowaniaUczestnikówwceluustaleniaichtożsamości;
c)
przeglądaniazawartościbagażyiodzieżyUczestnikówwprzypadkupodejrzenia,żeosobyte
wnosząlubposiadająprzedmioty,októrychmowawpkt7lub8Regulaminu;
d)
wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującymsięniezgodniezRegulaminem,awprzypadkuniewykonaniatychpoleceń-
wezwaniaichdoopuszczeniaImprezy.
e)
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów
zabronionych.
13.
Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów
obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby
porządkowej,służbyinformacyjnejlubinnąosobęorazniewykonywaniapoleceń,októrychmowa
wpkt12podpunktlit.dpowyżej,nazasadachokreślonychwart.38ustawyzdnia22sierpnia1997
r.oochronieosóbimienia.
14.
Czynności,októrychmowawpkt.12oraz13Regulaminupowyżej,powinnybyćwykonywanew
sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w
stosunkudoktórejzostałypodjęte.
15.
ZgodniezUstawą,Służbyporządkowesąobowiązane:
1) odmówićwstępunaImprezę:
a) osobie,wobecktórejzostałowydaneorzeczenie:
i.
zakazującewstępunaimprezęmasową,
ii.
zobowiązującedopowstrzymaniasięodprzebywaniawmiejscachprzeprowadzania
imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na
podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w
sprawachnieletnich,
b) osobie,wobecktórejzostałwydanyzakazzagraniczny(wrozumieniuUstawy),
c)
osobie,wobecktórejzostałwydanyzakazklubowy(wrozumieniuUstawy),
d) osobieodmawiającejpoddaniasięczynnościom,októrychmowawpkt.12ppkta)–c)
Regulaminu,
3
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowychlubinnychpodobniedziałającychśrodków,
f)
osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje,októrychmowawpkt.7Regulaminu,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożeniedlabezpieczeństwalubporządkupublicznego,
h) osobienieposiadającejBiletulubinnegodokumentuuprawniającegodoprzebywaniana
Imprezie;
2) usunąćzTerenuImprezyosoby,któreswoimzachowaniemzakłócająporządekpublicznylub
zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub odrębnym regulaminem obiektu - Terenu
Imprezy;
3) usunąćzTerenuImprezyosoby,októrychmowawppkt1)lit.a)–c)powyżej.
16.
OrganizatormożetakżeodmówićzarównowstępujakiprzebywanianaImprezieosobom,których
wyglądzewnętrznylubcharakteryzacjauniemożliwiadokonanieidentyfikacjitożsamości.
17.
Zabronionejesttarasowanieizastawianiewyjśćidrógewakuacyjnych,drógdojazdowychdlasłużb
ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji
ratowniczejlubgaśniczejpodczasImprezy.
18.
UczestnikImprezywraziezauważeniapożarulubkażdegoinnegozagrożeniadlaosóbimieniana
TerenieImprezyobowiązanyjest:
a)
natychmiastpowiadomićodpowiednio:SłużbyporządkowelubSłużbyInformacyjne;
b)
bezwzględniestosowaćsiędopoleceńorganówisłużbwymienionychwpkt.apowyżej;
c)
kierowaćsiędowyjśćewakuacyjnychoznaczonymidrogamiewakuacyjnymi;
d)
unikaćwywoływaniapaniki;
e)
bezwzględnienieutrudniaćdojazdusłużbomratowniczym.
BILETYIZASADYWSTĘPUNATERENIMPREZY
19.
Na Teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet oraz dokument potwierdzający
tożsamość. W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej, Uczestnik obowiązany jest
uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki Bilet i okazać przy
wejściuwydruk.
20.
PrzywejściunaTerenImprezy,każdemuUczestnikowizostajepozostawionapapierowaczęśćBiletu.
W przypadku określonych w pkt 29 Regulaminu kategorii Biletów, na podstawie ważnego i
nieuszkodzonegoBiletuUczestnikowiprzywejściunaTerenImprezyzostaniewydanyidentyfikator
w postaci opaski, która jest zapinana na nadgarstku Uczestnika bez możliwości jej zdjęcia bez
uszkodzenia(dalej:„Identyfikator”).Zakresdostępudookreślonychczęści(stref,sektorów)Terenu
ImprezyjestograniczonyizależyodkategoriiposiadanegoBiletu.
21.
Bilet upoważnia Uczestnika wyłącznie do jednorazowego wejścia na Teren Imprezy. Powyższe
oznacza, że po opuszczeniu Terenu Imprezy przez danego Uczestnika, dotychczasowy Bilet
(papierowa część Biletu pozostała po pierwszym wejściu) ani Identyfikator nie uprawnia do
4
ponownegowejścianaTerenImprezy(wszczególnościniejestmożliwewielokrotnewychodzeniei
wchodzenienaImprezęnapodstawietegosamegoBiletulubIdentyfikatora).
22.
Zgodnie z Ustawą przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty,
tymczasowezaświadczenietożsamości,paszport,prawojazdy,legitymacjęszkolnąlubstudencką,
dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość
zaopatrzonywwizerunektwarzyiadreszamieszkaniaosoby.
23.
Bilet uprawnia do wejścia i przebywania na Terenie Imprezy wyłącznie jedną i tą samą osobę, z
zastrzeżeniem pkt 36 Regulaminu. Z danego Identyfikatora wydanego na podstawie Biletu może
korzystaćtylkojednaitasamaosoba.ZabronionejestodstępowanieIdentyfikatorainnymosobom.
Uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, której skutki określa
Regulaminwpkt24oraz26Regulaminuponiżej.
24.
WprzypadkuzerwanialubuszkodzeniaIdentyfikatoranaTerenieImprezy,Uczestnikzobowiązany
jestdonatychmiastowegozgłoszeniasiędoSłużbyinformacyjnejOrganizatorawrazzpapierową
częściąBiletuorazuszkodzonymIdentyfikatorem,wceluwymianyIdentyfikatorananowyizapięcia
gonanadgarstkuUczestnika,podrygoremkoniecznościopuszczeniaTerenuImprezyzgodniezpkt
26 Regulaminu, jeżeli uszkodzenie lub brak zapiętego na nadgarstku Identyfikatora zostanie
stwierdzoneprzezOrganizatoranaTerenieImprezy.
25.
WszyscyUczestnicynaTerenieImprezy,zobowiązanisądoposiadaniaiokazywanianakażdąprośbę
Organizatora papierowej części Biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas wejścia na
TerenImprezy.
26.
StwierdzenieprzezOrganizatoranaTerenieImprezyudanegoUczestnikabrakuIdentyfikatoralub
posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego lub posiadanie przez Uczestnika
Identyfikatora nie zapiętego na nadgarstku lub stwierdzenie braku papierowej części Biletu,
uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia Terenu Imprezy przez
Uczestnika,którytraciwtedyprawodoprzebywanianaTerenieImprezy.
27.
Z uwagi na dużą liczbę Uczestników oraz przedsięwzięte przez Organizatora środki kontroli i
bezpieczeństwastosowanepodczasimprezmasowychUczestnikzobowiązanyjestdoprzybyciana
Imprezę minimum na 2 (dwie) godziny przed planowanym przez Uczestnika wejściem na Teren
Imprezy.
28.
Bilety dzielą się w zależności od zakresu uprawnień dostępu do określonych stref lub sektorów
Terenu Imprezy (z tym, że każdy Bilet uprawnia do przebywania w strefach ogólnodostępnych).
PodziałBiletówwtymzakresiejestnastępujący:
a) Płyta;
b) Kategoria1;
c) Kategoria2;
d) Kategoria3;
29.
IdentyfikatorywydawanesąnapodstawieBiletukategoriiPłyta.
30.
Biletysprzedawanesąnastronieinternetowej:www.eventim.pl,jakobiletyelektroniczneorazw
autoryzowanychpunktachsprzedaży.BiletysprzedawanesąpoceniewydrukowanejnaBilecie.Lista
autoryzowanychpunktówsprzedażyBiletówjestdostępnanastronie:www.eventim.pl.Organizator
informujeiprzypomina,żezgodniezart.133§1ustawyzdnia20maja1971rokuKodekswykroczeń:
"Ktonabywawceluodsprzedażyzzyskiembiletynaimprezyartystyczne,rozrywkowelubsportowe
5
albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny".Zgodniezaśz§2tegoartykułu:"Usiłowanieorazpodżeganieipomocnictwosąkaralne".
31.
Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub
promocyjnych(wtymwcharakterzenagrodywkonkursachlubloteriach),atakżedojakichkolwiek
innychcelówkomercyjnychlubhandlowychosóbtrzecich,bezuprzedniejzgodyOrganizatora.
32.
Dzieckowwiekuod0do4rokużyciajestzwolnionezobowiązkuposiadaniawłasnegoBiletu,ale
przezcałyczasImprezymusipozostawaćpodopiekąosobydorosłejposiadającejBilet.Najednego
opiekunamożeprzypadaćtylkojednodzieckowwiekuod0do4rokużycia.Wprzypadku,kiedy
OpiekunposiadaBiletnamiejscesiedzące,toopiekunwrazzdzieckiemwwiekuod0do4lat,może
zajmowaćwyłącznietojednomiejscesiedzące.OpiekunjestzobowiązanyprzedwejściemnaTeren
Imprezy podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią, dostępne na stronie
www.eventim.pl,izłożyćjewpunkcieinformacyjnymnaterenieFestiwalu.
33.
UczestnikImprezywwiekuod4do15rokużyciabierzeudziałwimprezienapodstawiewłasnego
BiletujednakżewarunkiemwpuszczeniatakiejosobynaTerenImprezyjestprzebywaniepodopieką
osobydorosłejposiadającejBiletwstępudotejsamejstrefyisektoracomałoletniUczestnikprzez
całyokrestrwaniaImprezy.Opiekunjestzobowiązanypodpisaćoświadczenieoodpowiedzialności
zaosobęmałoletniąwpunkcieinformacyjnymnaterenieFestiwaluprzywejściunaTerenImprezy.
Wzóroświadczeniadostępnyjestnastroniewww.eventim.pl.
34.
Uczestnikimprezywwiekuod15do18latbierzeudziałwimprezienapodstawiewłasnegoBiletu
jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Imprezy jest złożenie oświadczenia o
odpowiedzialnościzaosobęmałoletniąpodpisanegoprzezOpiekunawpunkcieinformacyjnymna
terenie Festiwalu przy wejściu na Teren Imprezy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie
www.eventim.pl.
35.
WsektorzePłyta,dostępnesąBiletyprzeznaczonedlaosóbniepełnosprawnychporuszającychsię
na wózkach inwalidzkich. W przypadku, kiedy Uczestnikiem posiadającym Bilet, o którym mowa
powyżej, jest osoba niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy opiekuna, to opiekun osoby
niepełnosprawnejniemusiposiadaćwłasnegoodrębnegoBiletuwstępunaImprezę,aBiletosoby
niepełnosprawnej uprawnia opiekuna do wejścia na Teren Imprezy i towarzyszenia osobie
niepełnosprawnej.KażdejosobieniepełnosprawnejnapodstawietakiegoBiletumożetowarzyszyć
tylkojedenopiekun
36.
WprzypadkuzmianyterminulubmiejscaImprezy,Biletzachowujeważnośćimamocobowiązującą
wnowymterminielubmiejscuImprezy.
37.
OrganizatorprzypominaiprosiorozważnedokonywaniewyboruBiletuorazpodejmowaniedecyzji
onabyciuBiletu,gdyżBiletpojegonabyciuniepodlegazwrotowianiwymianie.
38.
Na to wydarzenie obowiązuje limit 8 biletów na klienta co oznacza, że jedna osoba może kupić
łącznie nie więcej niż 8 biletów (w jednym zamówieniu lub w większej ilości zamówień).
W przypadku zakupu przez jedną osobę ilości przekraczającej ustanowiony limit, Organizator
zastrzegasobieprawodoanulowaniawszystkichzakupionychbiletów.
OSTRZEŻENIAOZAGROŻENIACH
39.
Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być
narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą
spowodowaćuszkodzeniesłuchu,jakrównieżwstrefiedziałaniaświatełstroboskopowychiefektów
6
laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo
narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie
występównastępujewysokipoziompropagacji(rozprzestrzenianiasię)faldźwiękowych,naktóre
szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek
wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny
zasięgnąćodpowiedniejopiniilekarskiejjeszczeprzedpodjęciemdecyzjioprzebywaniunaTerenie
Imprezy.Zuwaginamożliweintensywne,chwilowe,natężeniefalakustycznychwtrakcieImprezy
OrganizatorzalecaUczestnikomImprezyrozważenieużyciaspecjalistycznychochronnikówsłuchu.
POZOSTAŁEOGRANICZENIA
40.
GadżetyzwiązanezImpreząsąsprzedawanewyłącznienaterenieImprezylubwautoryzowanych
przezOrganizatorapunktachsprzedaży.
41.
Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także
przeprowadzenia zbiorek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów,
zbierania podpisów) na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody
Organizatora.ZabraniasięprezentowaniawtrakcietrwaniaImprezyjakichkolwiekhasełiokrzyków
prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić
zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie,
wiek,przekonania,poglądypolityczne,orientacjęseksualną,przynależnośćdoktórejśzsubkultur,
sympatiesportowelubzjakiegokolwiekinnegopowodu.
REKLAMACJE
42.
Wszelkiereklamacje,uwagiiwnioskiwsprawachzwiązanychzuczestnictwemwImpreziemożna
składaćwterminie14dnioddniazakończeniaImprezy,wszczególnościpisemnienanastępujący
adreskorespondencyjnyOrganizatora:RockloudSp.zo.o.,ul.Poprawna144/1,03-984Warszawa
lubnaadrese-mail:[email protected]14
dnioddniaichdoręczeniaOrganizatorowi.
POSTANOWIENIARÓŻNE
43.
Na Imprezie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych mogą być sprzedawane, podawane i
spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie
mogąbyćprowadzonewyłącznieprzezpodmiotyposiadająceodpowiedniezezwolenie.
44.
Organizatorwzakresieokreślonymwtreściart.11Ustawyjestuprawnionydoutrwalaniaprzebiegu
Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy,
mogącestanowićdowodypozwalającenawszczęciepostępowaniakarnegoalbopostępowaniaw
sprawachowykroczenialubdowodymogącemiećznaczeniedlatoczącychsiętakichpostępowań,
Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na
miejsce przeprowadzonej Imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu
(miejskiemu,rejonowemu)Policji,wraziepotrzebyzwnioskiemowszczęciepostępowaniakarnego
7
lubzwnioskiemoukaranie,chybażesamzawiadomioprzestępstwiealbowystąpizwnioskiemo
ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy
materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowaniawsprawachowykroczenialubdowodówmającychznaczeniedlatoczącychsiętakich
postępowań,przechowujesiępozakończeniuImprezyprzezokresconajmniej60dni,anastępnie
ulegająkomisyjnemuzniszczeniu.
45.
Niezależnie od postanowień pkt 44 Regulaminu, Organizator może również utrwalać przebieg
Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub
sponsorówImprezy.Organizatorlubodpowiedniosponsormożekorzystaćztakiegonagranialub
jegofragmentu,wtymprzedstawiającegowizerunekUczestnikalubinnejosobyprzebywającejna
Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty
wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w
szczególnościpoprzezjegoutrwalanie,zwielokrotnianie,obrótorazrozpowszechnianie.
46.
Organizatorinformuje,iżzgodniezprzepisamiart.54ust.1Ustawy,ten,ktoniewykonujepolecenia
porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby
PorządkowelubInformacyjne,podlegakarzearesztu,ograniczeniawolnościalbogrzywny.Zkolei
zgodnie z art. 56 Ustawy, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej
napojealkoholowe,podlegakarzeograniczeniawolnościalbogrzywnynieniższejniż2.000zł.Dalej
zgodniezart.59ust.1Ustawy,ten,ktownosilubposiadanaimpreziemasowejbroń,wrozumieniu
ustawyzdnia21maja1999r.obroniiamunicji(Dz.U.z2004r.Nr52,poz.525,zpóźn.zm.6)),
wyrobypirotechniczne,materiałypożarowoniebezpiecznelubinneniebezpieczneprzedmiotylub
materiaływybuchowe,podlegagrzywnieniemniejszejniż180stawekdziennych,karzeograniczenia
wolnościalbopozbawieniawolnościod3miesięcydolat5.
47.
TytuływRegulaminiezostałyumieszczonewyłączniedlaułatwieniaodniesieńlubjegolektury.
48.
Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: www.rockloudlive.com, www.eventim.pl
w siedzibie Organizatora, w punktach sprzedaży Biletów, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej
trakcierównieżprzedwejściaminaTerenImprezy:wpunktachinformacyjnychikasachbiletowych.
Na życzenie Regulamin przesyłany jest też zainteresowanej osobie pocztą, po przesłaniu do
Organizatorazaadresowanejzwrotniekopertyzodpowiednimznaczkiempocztowym.
49.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin obiektu
(areny) – Terenu Imprezy dostępny na stronie internetowej www.arena.poznan.pl oraz przed
wejściaminaTerenImprezy.
50.
Regulaminwchodziwżyciezdniemogłoszeniaiobowiązujedomomentuoficjalnegozakończenia
ImprezyprzezOrganizatora.
Warszawa,dnia8lipca2016r.
8

Podobne dokumenty