Kraków, dnia 7 czerwca 2013r. SPECYFIKACJA

Komentarze

Transkrypt

Kraków, dnia 7 czerwca 2013r. SPECYFIKACJA
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Kraków, dnia 7 czerwca 2013r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie SIWZ
1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
1. Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”, Ul.
Piastowska 47, 30-067 Kraków.
1.1 tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84.
1.2 e-mail: [email protected]
1.3 strona internetowa: www.bratniak.krakow.pl
2) Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w
dalszej części ustawą „PZP” (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).
3) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie
wykonania remontu w Domu Studenckim /Nawojka/ (skrzydła zachodnie i
wschodnie), połoŜonym przy ul. Reymonta 11, 30-059 Kraków, zgodnie z projektem i
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarem.
1.1 Zakres podstawowych prac i czynności obejmuje w szczególności realizację robót
budowlanych, elektrycznych, wod-kan, wentylacji mechanicznej w 36 pokojach
mieszkalnych na pięciu (skrzydło lewe - zachodnie) i trzech kondygnacjach (skrzydło
prawe - wschodnie), korytarzach i pomieszczeniach towarzyszących, a takŜe wymianę
pionów w pomieszczeniach baru i stołówki studenckiej (parter i piwnice) oraz
wymiana więźby dachowej i poszycia dachowego, a takŜe realizację czynności
wynikających z obowiązków gwarancyjnych w okresie gwarancji zgodnie z
zaleceniami i wymaganiami producentów lub z zakresem i formą wynikającą z
obowiązujących przepisami prawa.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji
projektowej, tj. w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
przedmiarze robót stanowiących załącznik A do SIWZ, a zarazem będących integralną
częścią SIWZ, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej
część SIWZ.
1.3 Sposób realizacji zamówienia i wymagań z tym zawiązanych został równieŜ opisany
we wzorze umowy w pkt 16) SIWZ.
1.4 Zamawiający zaznacza, iŜ załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy i
orientacyjny, natomiast podstawą dla sporządzenia indywidualnej kalkulacji ceny
oferty (kosztorysu ofertowego) jest załączona dokumentacja projektowa i STWiOR.
1.5 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia i
uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 1 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
1.6 Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy i przedłoŜenia polisy
ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych na kwotę wynikającą z
wartości brutto zawartej umowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia przekazania
terenu robót.
1.7 Zamawiający zaznacza, iŜ uŜyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź
producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów,
urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest
składanie ofert zawierających rozwiązania równowaŜne, które spełniają wszystkie
wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w treści złoŜonej oferty ich równowaŜność załączając
stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeŜeli zastosowanie rozwiązań
równowaŜnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w
dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania
dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i
uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik do SIWZ, oraz
o ile to niezbędne uzyskania równieŜ uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji
odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.
2. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji na
wykonane roboty budowlane, liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz
zobowiązać się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie
gwarancyjnym.
3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ
terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 8 miesięcy, liczonych od daty
udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.
4. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot zamówienia
wyliczoną w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń
i wyposaŜenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do
wykonania kosztorysów przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ
z załącznikami oraz doświadczenia zawodowego.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym na dowód tego zobowiązany jest w
między innymi dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie
materiałów, urządzeń i wyposaŜenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi
podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieŜności opisów materiałów
pomiędzy SIWZ a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposaŜenia w ofercie
Wykonawcy przyjmuje się, Ŝe Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i
wyposaŜenie zgodne ze specyfikacją techniczną. Ewentualne braki w wycenach
pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią
podstawy do Ŝądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, Ŝe Wykonawca
zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ w ryczałtowej cenie
oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę
do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego
przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty
musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia),
przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla
kolejnych podwykonawców.
7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami
lub złoŜyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym moŜe podpisać oraz dołączyć do
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 2 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz
załączniki przedstawione w SIWZ.
9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym
integralną część SIWZ.
10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45214400-4 roboty budowlane w
zakresie budowy obiektów związanych ze szkolnictwem wyŜszym, 45400000-1
roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45300000-0 roboty w
zakresie instalacji budowlanych, 45311000-0 roboty w zakresie przewodów instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycznych, 45312000-7 instalacja systemów
alarmowych i anten, 45312100-8 instalacja poŜarowych systemów alarmowych,
45314310-7 instalacja okablowania komputerowego, 45314120-8 instalacja linii
telefonicznych, 45314200-3 instalacja infrastruktury kablowej, 45330000-9 hydraulika
i roboty sanitarne, 45331100-7 instalacja centralnego ogrzewania, 45331210-1
instalacja wentylacji, 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego,
45343100-4 roboty w zakresie umocnień ogniowych, 45421000-4 roboty w zakresie
stolarki budowlanej, 45410000-4 tynkowanie, 45432113-9 kładzenie parkietu i
uzupełnienie lastrico na korytarzach, 45432112-2 kładzenie terrakoty, 45431200-9
kładzenie glazury, 45442100-8 roboty malarskie, 45262522-6 roboty murarskie,
45310000-3 roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
11. Przedmiot zamówienia winien być realizowany między innymi w sposób, który:
11.1Zapewni jak najmniejszą uciąŜliwość dla obiektu poprzez wydzielenie ściankami
placu budowy przez wszystkie kondygnacje, natomiast głośne prace i prace pylące
muszą być wcześniej w zakresie terminu uzgodnione z administratorem obiektu;
11.2Zapewni przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm prawa, w szczególności
w zakresie uprawnień osób i podwykonawców, którzy będą realizować zamówienie,
a takŜe BHP i P.POś.
12. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego,
stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią
tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony
na stronie internetowej www.bratniak.krakow.pl, i moŜe być przekazywany
nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej (email lub płytka CD). Natomiast
po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców Zamawiający przewiduje moŜliwość
powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie wydruku – cena SIWZ
wynosi kwotę netto 1500,00 zł. plus koszty wysyłki.
4) Termin wykonania zamówienia.
1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 8 miesięcy, liczonych od daty
udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, przy czym skrzydło zachodnie wraz z
dachem do 6 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy, natomiast skrzydło
wschodnie do 8 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający zakłada, iŜ podpisanie umowy nastąpi nie później niŜ do dnia 8 lipca
2013r. natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym, tj. po dniu
8 lipca 2013r., terminy wykonania zamówienia zostaną przesunięte o stosowny okres
(liczbę dni) opóźnienia jej zawarcia.
3. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania
wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w
dniu 14 czerwca 2013r. o godz. 10:00. Spotkanie przed budynkiem DS. Nawojka przy
ul. Reymonta 11 w Krakowie .
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 3 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności związanych z realizacją zamówienia, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w
oparciu oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, dlatego teŜ musi wykazać, w
formie załączonego do oferty wykazu robót i oświadczenia, potwierdzonego
referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, Ŝe w ciągu
ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj.:
2.1 zrealizował co najmniej dwie roboty polegające na remoncie czy budowie hotelu albo
domu studenckiego lub innego obiektu zbiorowego zamieszkania o wartości łącznej
wykazanych dwóch robót co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięć
milionów złotych),
2.2 zrealizował co najmniej trzy roboty dekarskie polegające na remoncie lub połoŜeniu
dachów krytych papą o ich powierzchni łącznej nie mniejszej niŜ 700m².
Wykonawca musi teŜ wykazać, Ŝe wyŜej wymienioną(e) robotę(y) wykonał zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, z podaniem ich wartości, rodzaju
(przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i
telefonu odbiorców.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w
oparciu o wykaz robót, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór
stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował ich zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia, przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym
na realizację zamówienia.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w
oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego
teŜ musi wykazać, iŜ posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć
wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji) wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
oraz oświadczeniem, iŜ posiadają one wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. kierownictwo robót i personel uprawniony
do wykonywania zastrzeŜonych dla określonych zawodów czynności, czyli:
4.1 kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a takŜe
posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową i doświadczenie w
kierowaniu budową co najmniej dwóch robót polegających na remoncie czy budowie
hotelu albo domu studenckiego lub innego obiektu zbiorowego zamieszkania w
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 4 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
4.2 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci
i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, a takŜe posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i
doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami przy budowie lub
remoncie budynków, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
4.3 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a takŜe
posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu
co najmniej dwoma robotami przy budowie lub remoncie budynków, w zakresie
odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
4.4 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikacji przewodowej bez ograniczeń, a takŜe posiadającego minimum
trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma
robotami budowlanymi przy budowie lub remoncie budynków w zakresie
odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w
oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczenia dołączone do oferty, których wzór
stanowią załączniki nr 1 i 3 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem osób
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej
na realizację zamówienia, dlatego teŜ musi wykazać:
5.1 w zakresie sytuacji ekonomicznej wskaźnik bieŜącej płynności finansowej za ostatnie
dwa lata obrotowe, tj. za rok 2011 i 2012, a w przypadku gdy okres działalności jest
krótszy, to w tym okresie, który nie jest niŜszy od 1,1, oraz posiadanie za rok 2011 i
2012, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy, to w tym okresie,
przychodów netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów na poziomie
minimum 3.000.000,00 zł. w kaŜdym roku, (słownie: trzy miliony złotych);
5.2 w zakresie sytuacji finansowej posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości co najmniej 1 500.000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset
złotych (PLN)).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w
oparciu o sprawozdanie finansowe lub jego część bądź inne dokumenty określające obroty
oraz zobowiązania i naleŜności oraz aktualne dokumenty potwierdzające wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową i oświadczenie dołączone do
oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną
częścią SIWZ.
Zamawiający informuje, iŜ wzór na obliczenie wskaźnika bieŜącej płynności finansowej
(dalej w skrócie WBPF), dla potrzeb oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu
opisanego w pkt.5)5. 5.1 SIWZ jest następujący: WBPF = Aktywa bieŜące/podzielone
przez/ Pasywa bieŜące, gdzie Aktywa bieŜące to aktywa obrotowe pomniejszone o
naleŜności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyŜej 12 miesięcy oraz
pomniejszone o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, a Pasywa bieŜące to
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 5 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
zobowiązania krótkoterminowe pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw i usług o
okresie wymagalności powyŜej 12 miesięcy oraz powiększone o rezerwy
krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Wykonawca moŜe polegać na zdolnościach finansowych, o których mowa w pkt 5)5. ppkt
5.2 SIWZ, innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie
zdolności finansowej, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć:
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy PZP,
1.2 wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę robót wraz z oświadczeniem i dokumentami
potwierdzającymi wykonanie ich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i o ich
prawidłowym ukończeniu,
1.3 wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji) wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
oraz oświadczeniem, iŜ posiadają one wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. kierownictwo robót i personel uprawniony
do wykonywania zastrzeŜonych dla określonych zawodów czynności, czyli:
1.3.1 kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, a takŜe posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową i
doświadczenie w kierowaniu budową co najmniej dwóch robót polegających
na remoncie czy budowie hotelu albo domu studenckiego lub innego obiektu
zbiorowego zamieszkania w zakresie odpowiadającym posiadanym
uprawnieniom,
1.3.2 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w
zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, a takŜe posiadającego minimum trzyletnią
praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma
robotami przy budowie lub remoncie budynków, w zakresie odpowiadającym
posiadanym uprawnieniom,
1.3.3 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń, a takŜe posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i
doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami przy budowie lub
remoncie budynków, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
1.3.4 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w
zakresie telekomunikacji przewodowej bez ograniczeń, a takŜe posiadającego
minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co
najmniej dwoma robotami budowlanymi przy budowie lub remoncie
budynków w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
1.4 sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 6 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, równieŜ z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
określające obroty oraz zobowiązania i naleŜności za rok 2011 i 2012, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres, a takŜe dane niezbędne do
wyliczenia wskaźnika bieŜącej płynności finansowej,
1.5 aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.2 lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych).
3. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w
SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających
Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginałów
lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie
będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dopuszcza się moŜliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub
drogą elektroniczną, z tym Ŝe oferta wraz z wymaganymi dokumentami i
oświadczeniami musi zostać złoŜona w formie oryginału na piśmie przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ.
2. Adres i osoba kontaktowa – Witold Ryś – Fundacja Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”, Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel.
+4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84; e-mail: [email protected]
www.bratniak.krakow.pl
3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub
informacje faksem albo drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upowaŜniony jest:
4.1 w zakresie formalnym i merytorycznym – Witold Ryś – Fundacja Studentów i
Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”, Ul. Piastowska 47, 30067
Kraków;
tel.
+4812-622-37-00,
fax
+4812-638-60-84;
e-mail:
[email protected] www.bratniak.krakow.pl
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 7 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
5. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie
jednak nie później niŜ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
6. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)5. SIWZ, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłuŜenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
8. Zamawiający moŜe zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza
się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie.
10. JeŜeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
11. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜa termin składania
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, jeŜeli
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
12. O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
13. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuŜa termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeŜeli jest
to konieczne. Natomiast jeŜeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuŜa
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym Ŝe termin
składania ofert nie moŜe być krótszy niŜ 22 dni od dnia przekazania zmiany
ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – w trybie
przetargu nieograniczonego.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 8 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
14. Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o
zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
8) Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania
ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 100.000,00 zł. (słownie:
sto tysięcy złotych).
2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu;
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz. 275 z 2007r., z późn. zm).
3. Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy złoŜyć przelewem bankowym na konto
Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP
LPW.
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia
Ŝądano.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
7. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;
8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy;
8.4 oraz w przypadku jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z
przyczyn nie leŜących po jego stronie.
9. W przypadku złoŜenia wadium w formie pienięŜnej, kopia przelewu potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w
przypadku złoŜenia wadium w innej formie niŜ pienięŜna, oryginał dowodu
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 9 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
wniesienia wadium musi zostać złoŜony wraz z ofertą, przy czym oryginał moŜe być
złoŜony w oddzielnej kopercie, jeŜeli Wykonawca będzie Ŝądał jego zwrotu po
zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.
9) Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody
na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli
przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i
otwarcia ofert.
10) Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość
przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien
złoŜyć wraz z ofertą.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej oferty wyliczonej w
oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów urządzeń i
wyposaŜenia oraz przedstawi nośniki cenotwórcze stanowiące podstawę do
wykonania kosztorysów szczegółowych i uproszczonych przy uwzględnieniu
wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego.
4. Wykonawca musi do oferty dołączyć kosztorysy uproszczone plus zestawienie
materiałów, urządzeń i wyposaŜenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi
podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieŜności opisów materiałów
pomiędzy SIWZ a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposaŜenia w ofercie
Wykonawcy przyjmuje się, Ŝe Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i
wyposaŜenie zgodne z SIWZ. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz
materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do Ŝądania
dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, Ŝe Wykonawca zobowiązał się wykonać
wszystkie roboty wynikające z SIWZ w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy
uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia
ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu
zamówienia z wymaganiami SIWZ.
5. Wykonawca musi złoŜyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty
załączniki od 1 do 7, zawierające oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu opisane w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnione w
pkt 6) SIWZ, (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich treścią, przy
czym moŜe podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy).
6. Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedłoŜyć pełnomocnictwo w przypadku
podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 10 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
upełnomocnione, przy czym dotyczy to równieŜ przypadków składania ofert przez
podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
7. W przypadku dokumentów, o ile są wymagane, potwierdzających doświadczenie w
realizacji robót, usług bądź dostaw, ich wykazu, oraz informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, bądź polisy ubezpieczeniowej, wystawionych w walutach
obcych (nie w PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla
potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu
PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert.
8. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
9. Dopuszcza się moŜliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z
dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113,
poz. 759 ze zm.), pod warunkiem, Ŝe taka oferta spełniać będzie następujące
wymagania:
9.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako
przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego
upowaŜnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez
umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
przy czym pełnomocnictwo to moŜe wynikać z załączonej do oferty stosownej
umowy.
9.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków.
9.3 Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
10. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być
sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ.
11. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników
zamieszczonych w niniejszej SIWZ.
12. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz
wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.
13. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania
albo czytelnym pismem odręcznym.
14. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy
czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz
kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy)
winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 11 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawców uznaje się:
14.1osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;
14.2osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
14.3osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o
których mowa powyŜej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika
Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;
14.4w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty
odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź
stosowną umowę;
14.5w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się
osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
15. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie
ponumerowane (z zachowaniem kolejności numeracji stron) i złączone w sposób
uniemoŜliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca
sporządził i dołączył spis treści oferty.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty naleŜy składać w Biurze Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego „BRATNIAK”, Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków, pok. nr 2, w
terminie do dnia 24 czerwca 2013r. do godziny 9:00.
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania powyŜej „progów unijnych”.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na
adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia:
„Oferta w zakresie V etapu remontu DS. Nawojka przy Reymonta 11 w Krakowie, nr
sprawy CRZP/UJ/277/2013 - nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2013r. godz.
9:05.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
4. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej
treści po upływie terminu składania ofert.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24 czerwca 2013r. o godzinie 9:05 w Biurze
Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”, Ul.
Piastowska 47, 30-067 Kraków, pok. nr 2.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia .
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach dla całości zamówienia.
9. Informacje, o których mowa w pkt 11)7. i 8. SIWZ Zamawiający przekaŜe
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich
wniosek.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 12 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeŜeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek
przewidzianych w art. 24 ustawy PZP.
13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek
przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy PZP.
14. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli zaistnieje
którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP.
15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu
Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o uniewaŜnieniu postępowania bądź o wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając w kaŜdym przypadku uzasadnienie faktyczne i
prawne.
16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt 11)15. SIWZ, na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
12) Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę ryczałtową oferty naleŜy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie
kosztorysów uproszczonych plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposaŜenia dla
całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do
wykonania kosztorysów, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do jego
wykonania, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., których
Wykonawca zamierza udzielić.
2. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie kosztorysów uproszczonych
Wykonawcy przy uwzględnieniu treści SIWZ winna odpowiadać cenie podanej przez
Wykonawcę w formularzu oferty.
3. Obliczając cenę ryczałtową oferty, zaleca się aby podać ilość (ilości), wartość
(wartości) jednostkowe i sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę
(kwoty) naleŜnego podatku od towarów i usług VAT lub jego wartość wyraŜoną w
procentach, oraz wartość (wartości) sumaryczne brutto.
4. Nie przewiduje się zmiany ceny, tzn. iŜ wskazana cena ryczałtowa będzie wartością
stałą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za całość przedmiotu zamówienia.
5. Nie przewiduje się Ŝadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
umowy a płatności nastąpią na podstawie faktur częściowych, wystawianych nie
częściej niŜ raz w miesiącu do wysokości 80% wartości umowy i fakturą końcową
zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy w terminie 30 dni od odebrania części
i całości zamówienia oraz podpisania protokołów odbiorów częściowych i końcowego
oraz doręczenia faktur.
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród waŜnych ofert złoŜonych w
postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
100%.
3. Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia –
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 13 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Punkty przyznawane za kryterium „cena ryczałtowa za całość zamówienia” będą
liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 10
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj – najniŜsza cena spośród waŜnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca moŜe uzyskać od jednego
członka komisji, wynosi 10.
4. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez członków komisji
przetargowej.
4.1 Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4.2 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyŜszą sumaryczną liczbą punktów, uznana
zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość
ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniŜszą ceną.
14) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złoŜyć w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego:
1.1 ewentualny wykaz podwykonawców,
1.2 aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. na
przykład odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o ile dokument ten nie
został złoŜony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów
działających wspólnie dotyczy to kaŜdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego (do wglądu),
1.3 uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac,
uwzględniający wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanomontaŜowych wraz z wyznaczeniem punktów kontrolnych realizacji przedmiotu
zamówienia,
1.4 zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy,
1.5 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz aktualnymi z kopiami
dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz przynaleŜność do właściwych
izb zawodowych,
1.6 umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia złoŜyli najkorzystniejszą ofertę.
2. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, legitymujących się
stosownymi uprawnieniami, wymaga akceptacji Zamawiającego.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niŜ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeŜeli
zostanie ono przesłane faksem lub emailem bądź 15 dni, jeŜeli zostanie ono przesłane
w inny sposób, a jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli tzw. „progi unijne”, w terminie
nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeŜeli
zostanie ono przesłane faksem lub emailem bądź 10 dni, jeŜeli zostanie ono przesłane
w inny sposób.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 14 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
4. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt 14)3. SIWZ, jeŜeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia została złoŜona tylko jedna oferta.
5. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba Ŝe zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7
ustawy PZP.
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
1.1 pieniądzu;
1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
1.3 gwarancjach bankowych;
1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku
wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach, oryginał
dokumentu zabezpieczenia naleŜy złoŜyć Zamawiającemu najpóźniej przed
podpisaniem umowy.
3. Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie
wypłat naleŜności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego.
4. Istotne postanowienia, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje:
4.1 „Przedmiotem niniejszej gwarancji/poręczenia jest kwota w wysokości
………………. (słownie: ...........), stanowiąca zabezpieczenie naleŜytego wykonania
umowy, do wniesienia której zobowiązany jest ..........(nazwa wykonawcy),wybrany w
postępowaniu o zamówienie publiczne na ………… . Niniejszym ................(nazwa
Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków, zwanego dalej Beneficjentem, kwoty zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy, o której mowa wyŜej, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienaleŜytego wykonania umowy, w szczególności zapłaty kar umownych.
Gwarancja obowiązuje od dnia...... (data zawarcia umowy) do dnia............. Gwarant
wypłaci Beneficjentowi kwotę do wysokości określonej powyŜej na pierwsze pisemne
Ŝądanie, bez konieczności uzasadnienia Ŝądania przez Beneficjenta, o ile Beneficjent
stwierdzi w swoim Ŝądaniu, Ŝe kwota roszczenia jest mu naleŜna w związku z
zaistnieniem choćby jednego z warunków wymienionych w umowie i wyszczególni
zaistniały warunek lub warunki”.
4.2 Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać warunki
zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i wykonawca nie moŜe w Ŝaden sposób (np.
Ŝądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków)
ograniczać prawa zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem w
okolicznościach wymienionych w umowie
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 15 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
6. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15)1. SIWZ.
8. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej
podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
Zamawiającego wynikającego z umowy.
10. Zabezpieczenie będzie wynosiło 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z
umowy.
11. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia.
12. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi z wady Zamawiający zatrzyma 30%
wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady czyli po 36 miesiącach.
13. Zamawiający zaznacza, iŜ treść wzoru umowy będącego integralną częścią SIWZ
przedstawia równieŜ regulacje związane z zabezpieczeniem naleŜytego wykonania
umowy.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 16 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
16) Wzór umowy.
UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu …............ 2013r. pomiędzy:
Fundacją Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”,
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….
a ………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd ………., pod numerem wpisu: …….., NIP: ……….,
REGON: ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ………..
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót
budowlanych w zakresie wykonania remontu w Domu Studenckim „Nawojka” (skrzydła
zachodnie i wschodnie), połoŜonym przy ul. Reymonta 11, 30-059 Kraków, zgodnie z
projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz
przedmiarem.
2. Zakres czynności i prac objętych niniejszą umową określony jest szczegółowo w
dokumentacji postępowania przetargowego, w szczególności Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i jej załącznikach.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są:
a) dokumentacja postępowania przetargowego, której spis stanowi załącznik nr 1 do
umowy, wraz z ofertą Wykonawcy,
b) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia w ujęciu
miesięcznym wraz z wyznaczonymi 3 punktami kontrolnymi realizacji przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 2),
c) lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do
wykonania (załącznik nr 3).
§2
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać
przedmiot umowy przy zachowaniu naleŜytej zawodowej staranności zgodnie z prawem
budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób, w jakości umoŜliwiającej uzyskanie dla
budynku międzynarodowego certyfikatu jakości.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe dokonał szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin)
terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, celem rozeznania pełnego zakresu prac
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a w złoŜonej ofercie uwzględnił
wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
§3
1. KaŜda ze stron zobowiązuje się do dołoŜenia naleŜytej zawodowej staranności przy
realizacji niniejszej umowy, w tym takŜe do pełnej współpracy z drugą stroną w celu
zapewnienia naleŜytego i terminowego jej wykonania.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 17 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
2. Strony ustalają, Ŝe przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji umowy będą:
a) Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru .............................................................
b) ..........................................................
c) ..........................................................
d) ..........................................................
e) ...........................................................
Osoby wymienione w pkt. a.) do e) nie są upowaŜnione do podejmowania decyzji
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności wzrostu uzgodnionego
wynagrodzenia i zwiększenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową.
3. Strony ustalają, Ŝe przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy będą:
a) Kierownik budowy – ....................................................
Kierownicy robót branŜowych:
b) Kierownik robót
.......................................................................................................
c) Kierownik robót
.......................................................................................................
d) Kierownik robót
.......................................................................................................
e) Kierownik robót
.......................................................................................................
4. Zamawiający moŜe w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony
sprzeciw wobec osób wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowiązany do ich zmiany w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. Strony zgodnie ustalają, Ŝe zmiana osób wykazanych w ust. 3 do realizacji umowy w
treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i
dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu
choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemoŜność wykonywania
powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w ich zastępstwie osoby muszą
posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona
powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni.
7. Zmiana osób wymieniowych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy.
Wynagrodzenie
§4
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona została na podstawie złoŜonej oferty i ma charakter ryczałtowy, nie
podlega waloryzacji oraz uwzględnia w szczególności wszystkie koszty wykonania
wszelkich robót (materiały, wyposaŜenie, robocizna) niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy, koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych,
koszty zabezpieczeń, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości
przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym równieŜ
koszty bieŜącej eksploatacji instalacji i zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji,
przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i
gwarancji Cena ryczałtowa umowy nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za
wyjątkiem przypadków opisanych w umowie, w szczególności ustawowej zmiany stawki
podatku od towarów i usług VAT. W przypadku ustawowego obniŜenia lub podwyŜszenia
stawki podatku od towarów i usług VAT w okresie realizacji umowy, Strony dokonają
stosownej zmiany pozostałej do zapłaty naleŜności wynikającej z umowy, po
przeprowadzeniu ustaleń i zawarciu aneksu, dla tej części wynagrodzenia umownego,
której zmiana dotyczy. Koszty mediów po odbiorze przedmiotu umowy ponoszone będą
przez uŜytkownika obiektu.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 18 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwotę netto …………… zł., (słownie:
……………………. złotych …/100), która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku
od towarów i usług VAT w wysokości 23% daje kwotę brutto: ……………………. zł.,
(słownie: ………………………….. złotych …/100). Wynagrodzenie będzie płatne
częściami stosownie do postanowień § 14.
3. Wynagrodzenie za poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy podlegające
odbiorom częściowym jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tj. sumą wartości ryczałtowych
poszczególnych elementów robót podlegających odbiorowi wyszczególnionych w
załączniku nr 2.
4. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy nie będzie podlegać zmianie.
Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków
opisanych w umowie, w szczególności ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i
usług VAT. W przypadku ustawowego obniŜenia lub podwyŜszenia stawki podatku od
towarów i usług VAT w okresie realizacji umowy, Strony dokonają stosownej zmiany
pozostałej do zapłaty naleŜności wynikającej z umowy, po przeprowadzeniu ustaleń i
zawarciu aneksu, dla tej części wynagrodzenia umownego, której zmiana dotyczy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy moŜe zostać obniŜone proporcjonalnie do obniŜenia
jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są
nieusuwalne, albo z okoliczności wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła wad usunąć w
odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6. Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać
kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy.
§5
1. Przewiduje się moŜliwość obniŜenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość
czynności i robót niewykonanych lub uznanych przez Zamawiającego za zbędne, choć
objęte ofertą Wykonawcy oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy czym
ewentualne obniŜenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości tych czynności i
robót wynikające z oferty Wykonawcy, a w przypadku braku w treści oferty wartości tych
czynności i robót w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oferty rynkowe,
zweryfikowane przez Zamawiającego.
2. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą moŜe w kaŜdej chwili zaŜądać
wprowadzenie robót zamiennych o ekwiwalentnej wartości do wykonywanego zakresu
umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub
funkcjonalności przedmiotu umowy. W takim przypadku strony podpiszą stosowny aneks
do umowy, przy przyjęciu zasady, Ŝe wartość kaŜdej takiej modyfikacji zostanie poddana
osobnej wycenie w oparciu o analizę ofert rynkowych przedstawioną przez Wykonawcę,
sprawdzoną i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
Termin realizacji umowy
§6
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania umowy, a jej
zakończenie w terminie nie później niŜ do dnia … 20… roku.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest toŜsamy z terminem uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie budynku.
3. Wykonanie wszelkich prac nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
4. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany zakończenia realizacji przedmiotu umowy
określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku:
a) działania siły wyŜszej,
b) obniŜenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 19 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez
Zamawiającego,
d) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji
umowy,
e) konieczności wykonania decyzji, postanowień lub innych aktów organów i
uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
f) opóźnień w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień,
pozwoleń, decyzji i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn za które Wykonawca nie
odpowiada,
g) zawarcia umowy na roboty dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych lub wprowadzenie robót zamiennych, o których
mowa w § 5 ust. 2.
5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub terminy zakończenia realizacji
jej poszczególnych etapów wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego mogą
ulec przedłuŜeniu z powodu obniŜenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego. W razie zaistnienia takich okoliczności, Zamawiający poniesie koszty
zabezpieczenia placu budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony
zgodnie uznają za niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę.
Ewentualna konieczność poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu
przez Wykonawcę na piśmie na co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością
6. Ewentualne przedłuŜenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy winno
zostać poprzedzone przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem
zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez
Strony aneksu do umowy.
7. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy moŜe zostać dokonane w drodze aneksu
do umowy skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
Przekazanie terenu budowy
§7
1. Teren budowy określony jest w załączniku A do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego terenu budowy udokumentowanego
szkicem geodezyjnym i zgłosi gotowość do jego przejęcia Zamawiającemu.
3. Zamawiający przekaŜe protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.
4. Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po złoŜeniu przez Wykonawcę projektu technologii
i organizacji robót, stanowiącego element Dokumentacji Projektowej, uwzględniającego
w szczególności organizację placu budowy i technologię prowadzenia robót w sąsiedztwie
przylegających nieruchomości.
5. Wykonawca na własny koszt wykona:
a) doprowadzenie wody,
b) zasilanie energią elektryczną,
c) przyłącza telefoniczne,
d) drogę dojazdową,
e) inne niezbędne elementy zaplecza i usługi z tym związane.
6. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił wszelkie koszty
związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz
zabezpieczeniem.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 20 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za eksploatację zaplecza budowy zgodnie z
przepisami bhp, p.poŜ., ochrony środowiska oraz przepisami wynikającymi z ustawy
prawo budowlane.
8. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:
a) zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,
b) zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami bhp i p.poŜ, urządzenie
placu budowy, obsługę geodezyjną przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za
naruszenie przepisów bhp i p.poŜ.
9. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem
urządzeń podziemnych, takich jak na przykład kable energetyczne, instalacje sieci itp.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością
Wykonawcy i jego podwykonawców wynikłe z realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
powstałe u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących normalnym
następstwem prowadzenia czynności i robót przewidzianych umową, których zgodnie z
rzetelną praktyką projektową i budowlaną Wykonawca nie mógł uniknąć.
Harmonogram
§8
1. Punkty kontrolne, w liczbie trzech (tj. wykończenie lewego skrzydła części
mieszkalnej, wykończenie dachu i poddasza, wykończenie prawego skrzydła),
wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy
(załącznik nr 2), stanowią podstawę do naliczania kar umownych zgodnie z § 17 lub
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 16 niniejszej umowy.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy jest
sporządzony w układzie miesięcznym dla prac projektowych oraz dyrektywny w układzie
kwartalnym dla robót budowlanych. Zostanie on uszczegółowiony do harmonogramu
miesięcznego dla robót budowlanych w terminie do 30 dni liczonych od daty uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Strony dopuszczają moŜliwość korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez
sporządzania aneksu do umowy, pod warunkiem niezmienności punktów kontrolnych
oraz ostatecznego terminu wykonania umowy.
Realizacja umowy
Podwykonawcy
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za
wyjątkiem czynności i prac powierzonego podwykonawcom.
2. Zakres i wartość czynności i prac przewidzianych do wykonania przez
podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm) oraz wysokością naleŜnego na ich
rzecz wynagrodzenia stanowi załącznik nr 3 do umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację Zamawiającego na podzlecenie robót
innym podwykonawcom niŜ wskazani w ofercie Wykonawcy lub w załączniku nr 3 do
umowy.
4. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego na podzlecenie czynności i prac innym
podwykonawcom niŜ wskazani w ofercie lub załączniku nr 3 do umowy, Wykonawca
przedłoŜy Zamawiającemu do akceptacji, stosownie do postanowień art. 6471 § 2
Kodeksu cywilnego, umowy z podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w umowie.
5. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni
protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy
Wykonawcą i podwykonawcami.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 21 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podwykonawcami klauzuli
zakazującej podzlecania zakresu ich prac kolejnym podwykonawcom.
7. Podwykonawca moŜe realizować wyłącznie te czynności i prace, które są określone w
szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, a wysokość jego wynagrodzenia
nie moŜe przekraczać kwot wynikających z przypisanych do realizacji określonych
pozycji harmonogramu.
Materiały
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania materiałów wyłącznie o jakości
odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, mających wymagane przez polskie prawo atesty i
certyfikaty dopuszczające do stosowania.
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i
inne dokumenty stwierdzające jakość uŜytych materiałów i wyrobów najpóźniej na 7 dni
przed ich wbudowaniem.
3. W wypadku wątpliwości co do jakości uŜytych materiałów bądź jakości wykonania
robót Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań
niezaleŜnym od Stron umowy biegłym. PowyŜsze odnosi się takŜe do urządzeń.
4. JeŜeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.3, okaŜe się, Ŝe
zastosowane materiały bądź wykonane roboty lub urządzenia są niezgodne z umową,
sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań dodatkowych obciąŜają
Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykaŜą, Ŝe materiały, urządzenia bądź wykonanie
robót są zgodne z umową, koszty badań obciąŜają Zamawiającego.
5. Wykonawca przed wbudowaniem określonego materiału lub urządzenia zobowiązany
jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ich zgodności z dokumentacją
wykonawczą oraz przyjętym standardem uŜytkowym, przy czym bezskuteczny upływ 5dniowego terminu, jaki strony ustalają na akceptację lub odmowę akceptacji przez
Zamawiającego, jest równoznaczny z wyraŜeniem akceptacji przez Zamawiającego.
6. Wykonawca przedstawi w celu dokonania wyboru przez Zamawiającego nie mniej niŜ
trzy przykładowe elementy wyposaŜenia w kaŜdym rodzaju, przynajmniej na 60 dni przed
planowaną dostawą wyposaŜenia.
Odbiór robót budowlanych
§ 11
1. Wszelkie czynności związane z odbiorami elementów robót, odbiorami częściowymi i
odbiorem końcowym, podlegać będą procedurze opisanej w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
2. Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych
robót będzie dokonywany przez co najmniej jednego z jego przedstawicieli ze strony
Zamawiającego wymienionych w § 3 ust. 2 umowy i winien nastąpić w terminie nie
dłuŜszym niŜ 7 dni roboczych po ich zgłoszeniu do odbioru przez wpis do dziennika
budowy.
3. Odbiorom częściowym podlegają dostawy i roboty budowlano – montaŜowe, dla
których Strony ustaliły w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy
dokonanie odbioru częściowego. Odbiory winny być dokonane przez Zamawiającego w
terminie do 10 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia przez wpis do dziennika
budowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoŜy Inspektorowi
nadzoru niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty,
świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 22 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
4. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu umowy, tj.
wykonanie wszystkich czynności i prac określonych w § 1 ust. 1 i 2 umowy, a takŜe
przeprowadzenie rozruchu obiektu i jego wszystkich urządzeń i instalacji, uzyskanie
pozytywnych wyników rozruchu oraz uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie. Do
czynności odbioru końcowego stosuje się odpowiednio ust. 3 powyŜej, przy czym
przystąpienie do czynności odbioru końcowego nastąpi nie później niŜ w ciągu 14 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór określonego elementu podlegającego
odbiorowi częściowemu lub przedmiotu umowy z powodu wada istotnych, Wykonawca
usunie powstałe wady istotne i zgłosi ponownie określony element odbioru częściowego
lub przedmiot umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy czym
czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje zmiany terminów
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Za wady istotne rozumie się wady
uniemoŜliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi i
uŜytkowymi.
6. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji bądź inne dokumenty
dotyczące uŜytkowania zamontowanych urządzeń i wyposaŜenia.
7. JeŜeli w trakcie dokonywania odbioru przedmiotu umowy bądź jego określonej części
stwierdzono wady nieistotne, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do
ich usunięcia.
Zasady rozliczeń
§ 12
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie płatne częściami, przelewem
na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wystawionej po
wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia, wraz z kopią protokołu odbioru części prac
wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik
nr 2 do umowy, jednak nie wcześniej niŜ po przedstawieniu przez Wykonawcę
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 5 zdanie 1 poniŜej.
2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie rozliczane na podstawie
faktur częściowych nie częściej niŜ raz w miesiącu, za zakończone i odebrane części prac
podlegających odbiorowi zgodnie z załącznikiem nr 2, przy czym suma kwot na fakturach
częściowych nie moŜe przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2
umowy, a pozostałe 20 % będzie płatne na podstawie faktury końcowej.
3. Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą wartości poszczególnych
elementów wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 2),
odebranych przez Zamawiającego. Protokoły odbioru części prac dla ich zafakturowania
sporządza Wykonawca a podpisują kierownik budowy, inspektor nadzoru branŜy
właściwej dla odbieranych robót, oraz koordynator zespołu inspektorów nadzoru ze strony
Zamawiającego.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół
odbioru końcowego wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na uŜytkowanie obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej rozliczenie końcowe z
podwykonawcami z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot
naleŜnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie końcowe
przedmiotu umowy musi zawierać pisemne oświadczenia podwykonawców, podpisane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, Ŝe rozliczenie obejmuje
pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 23 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
5. Najpóźniej na trzy dni robocze przed upływem 30 dniowego terminu, o którym mowa
w § 12 ust. 1 powyŜej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący wątpliwości
dowód (w szczególności oświadczenie podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie
realizacji płatności na rzecz podwykonawcy(ów)), Ŝe dokonał zapłaty wynagrodzenia
podwykonawców, odpowiadającego czynnościom i pracom objętym bezpośrednio
wcześniejszą fakturą Wykonawcy przedstawioną Zamawiającemu do zapłaty. JeŜeli
Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas
przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia
objętego bezpośrednio wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn
opóźnienia w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin
wymagalności kaŜdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty
kaŜdej wierzytelności zawierające co najmniej: nazwę/firmę podwykonawcy i datę
umowy z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury,
protokół odbioru,.
6. Zamawiający na kaŜdym etapie realizacji niniejszej Umowy będzie upowaŜniony do
dokonania zapłaty naleŜności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na
rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek
prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej
części wynagrodzenia. Zamawiający moŜe z tego upowaŜnienia skorzystać
w szczególności, jeŜeli Wykonawca nie wykaŜe zgodnie z ust. 5 powyŜej, Ŝe dokonał
zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, lub w celu dokonania rozliczenia, o
którym mowa w ust. 4 powyŜej. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niŜ w
terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia dokonania przelewu, zawiadamia na piśmie
Wykonawcę o zapłacie naleŜności na konto podwykonawcy.
7. Strony uznają, Ŝe zgodnie z istotą wiąŜącego ich stosunku prawnego Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia swoich podwykonawców, w związku z czym
gdyby Zamawiający jako współdłuŜnik solidarny zapłacił takie naleŜne podwykonawcy
wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie
poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, w tym w szczególności zapłacone
wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za opóźnienie w płatności, uzasadnione i
poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej
rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do trzech dni od dnia otrzymania od
Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający moŜe potrącić wymienione
naleŜności z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy.
8. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed
zapłatą przez Zamawiającego faktury Wykonawcy za dany miesiąc, zostały zapłacone
przez Wykonawcę faktury podwykonawców za miesiąc poprzedni. Nie dotyczy to
pierwszej faktury wystawionej za przedmiot umowy.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w
płatności naleŜnych faktur.
10. Celem zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz wzajemnych
rozliczeń finansowych, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu
co kwartał pisemnego oświadczenia o nieposiadaniu faktur wymagalnych, które nie
zostały uregulowane przez Wykonawcę w terminie, a mogą być przedmiotem roszczeń
finansowych w stosunku do Wykonawcy.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 24 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
§ 13
1. Wykonawca złoŜył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania
umowy w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości
…………….. zł. (słownie: …………………………… złote 00/100).
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostało złoŜone w formie
…………………….. (w przypadku zabezpieczenia składane w formie innej niŜ pienięŜna
musi być ono bezwarunkowe).
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie
pienięŜnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez
zastrzeŜeń. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niŜ w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie
innej niŜ pienięŜna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres waŜności winien obowiązywać
co najmniej do 30 – go dnia po dacie odbioru końcowego oraz do 14 – go dnia po dacie
upływu okresu rękojmi.
5. Wykonawca, w przypadku gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje równieŜ
okresu rękojmi za wady, jest zobowiązany w terminie do 14 dni przed upływem waŜności
zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy z tytułu
rękojmi za wady w wysokości 3% wynagrodzenia brutto w formie przewidzianej jako
obligatoryjna ustawą Prawo zamówień publicznych.
Rękojmia za wady
§ 14
1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, które ujawnią
się w terminie 36 miesięcy liczonych od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy
potwierdzonego odbiorem końcowym bez zastrzeŜeń.
2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający moŜe
Ŝądać ich usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuŜszym niŜ 14 dni. Do
usunięcia wady stosuje się postanowienia § 15 ust. 8 i 11.
3. W sytuacji określonej w § 4 ust. 5 Zamawiający moŜe Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia
naleŜnego Wykonawcy. JeŜeli Zamawiający zapłacił wynagrodzenie Wykonawcy, ma
prawo do potrącenia kwoty, o którą powinno nastąpić obniŜenie wynagrodzenia, z
udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
4. W przypadku gdy wady są istotne, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli
wady są nieusuwalne albo jeŜeli z okoliczności wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła ich
usunąć w odpowiednim czasie bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie.
Gwarancja
§ 17
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 120-miesięcznej gwarancji na wykonane
konstrukcje, dach, okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową, 60-miesięcznej gwarancji na
pozostałe wykonane roboty budowlano-montaŜowe i gwarancję na urządzenia i elementy
wyposaŜenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta, lecz nie
krótszej niŜ 24 miesiące, liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, oraz
zobowiązuje się do wykonywania na koszt własny bieŜącej konserwacji instalacji i
zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji oraz przeglądów okresowych
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 25 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
zamontowanych urządzeń i elementów wyposaŜenia zgodnie z zaleceniami bądź
wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny
przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji budynku, a takŜe przeglądów okresowych
wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.
2. BieŜąca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji i urządzeń, i obejmuje w
szczególności wymianę elementów (w tym teŜ materiałów eksploatacyjnych takich jak:
filtry, paski klinowe w centralach wentylacyjnych i inne, które mają wpływ na ich
niezawodne funkcjonowanie), okresowe próby, pomiary, jak i wymianę materiałów
eksploatacyjnych w okresie gwarancji. Przeglądy winny być przeprowadzane zgodnie z
zaleceniami, lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych,
instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań nie częściej niŜ
co 6 miesięcy.
3. W ramach gwarancji dla urządzeń transportu bliskiego (UTB) Wykonawca
zobowiązany jest do:
a) nieodpłatnej bieŜącej konserwacji zgodnie z DTR urządzeń zapewniając
niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy, oraz dokonywania przeglądów
konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie
zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. nr 220 poz. 2180 ),
b) wykonywania pomiarów oporności izolacji obwodów elektrycznych i skuteczności
działania elektrycznych urządzeń ochronnych dźwigu w terminach wymaganych
przepisami oraz przekazanie protokołów Zamawiającemu,
c) załoŜenia i prowadzenia dziennika konserwacji z zapisami wykonywanych czynności i
wyników przeglądów,
d) prowadzenia całodobowego pogotowia dźwigowego,
e) czynności związanych z usuwaniem występujących usterek lub awarii Wykonawca
zobowiązany jest wykonać w ciągu dwóch godzin od chwili powiadomienia przez
uŜytkownika o niesprawności dźwigu w godzinach 8.00-18.00 oraz bezzwłocznie
całodobowo maksymalnie do jednej godziny w przypadku konieczności uwolnienia osób
znajdujących się w kabinie.
4. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim
kosztem i staraniem.
5. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z gwarancji niezaleŜnie od
przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi.
6. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę,
producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w obiekcie
DS. Nawojka przy ul. Reymonta 11 w Krakowie, a jeŜeli będzie to technicznie
niemoŜliwe, wszelkie działania organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza
obiektem obciąŜają Wykonawcę.
7. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki
poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu
nie moŜe przekroczyć 2 (dwóch) dni od zgłoszenia usterki (powiadomienia
telefonicznego, e-mail), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku
zgłoszenia usterki instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej uniemoŜliwiającej
prawidłową eksploatację urządzeń bądź zagraŜającej Ŝyciu i zdrowiu, czas reakcji nie
moŜe przekroczyć 4 (czterech) godzin.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 26 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
8. Z zastrzeŜeniem ust. 7 naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie
dłuŜszym niŜ 14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia
przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem lub e-mailem). W przypadku
konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten nie moŜe być
dłuŜszy niŜ 28 dni, chyba Ŝe Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone
pisemnym protokołem konieczności.
9. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłuŜeniu o okres naprawy, tj. czas
liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki.
10. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowiązany jest
do wymiany, na własny koszt, wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od
wad.
11. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do
usuwania wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po
uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.
12. JeŜeli z jakiejkolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie
usunie wady (usterki) w wyŜej zastrzeŜonych terminach, Zamawiający ma prawo bez
utraty gwarancji zaangaŜować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a
Wykonawca zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od
daty otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty.
13. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków
eksploatacji określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych
wystawionych przez producentów, i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu.
Odstąpienie od umowy
§ 16
1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo
odstąpienia od niniejszej umowy w niŜej opisanych przypadkach.
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, nie później niŜ w terminie trzech miesięcy od
dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniŜszych okoliczności:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,
c) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie
będzie go realizował przez okres 30 dni, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,
d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni
od chwili otrzymania decyzji o ich podjęciu od Zamawiającego,
e) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu
przez Zamawiającego terminie,
f) Wykonawca spowodował zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do
terminów realizacji wynikających z punktów kontrolnych zawartych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyŜej 3 miesięcy,
g) Wykonawca nie przedłoŜy Zamawiającemu w terminie polisy ubezpieczeniowej
zgodnie z zasadami określonymi w § 18 umowy,
h) Wykonawca powierzył wykonanie czynności i prac innym podwykonawcom niŜ
wskazani w ofercie lub załączniku nr 3 do umowy bez uzyskania akceptacji
Zamawiającego stosownie do postanowień § 9 ust. 4, chyba Ŝe powierzenie tych
czynności i prac było konieczne z powodu niedających się przewidzieć okoliczności, w
szczególności z powodu wystąpienia siły wyŜszej,
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 27 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
i) Wykonawca nie zastosował się do Ŝądania Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust.
4,
j) wystąpienia u Wykonawcy duŜych trudności finansowych, w szczególności
wystąpienie zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej
wartości przekraczającej 200 000 złotych.
3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od
umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.
5. W razie odstąpienia od umowy bądź przerwania jej wykonywania Wykonawca:
a) przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w
toku wg stany na dzień odstąpienia,
b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony, na koszt
Zamawiającego, jeŜeli do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn, za które
Zamawiający odpowiada; w pozostałych wypadkach koszty zabezpieczenia ponosi
Wykonawca,
c) zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz
zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca.
6. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia pod warunkiem ich prawidłowego
wykonania.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zachowują prawo dochodzenia zapłaty
kar umownych.
Kary umowne
§ 17
1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym
łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć
50% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust.
2 umowy, chyba Ŝe odstąpienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kaŜdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminów
wykonania poszczególnych punktów kontrolnych (terminów pośrednich określonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy) lub
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 umowy,
c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kaŜdy dzień
zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego
w celu usunięcia wad,
d) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości
0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kaŜdy dzień zwłoki
liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 14 ust. 2 lub § 15 ust. 8 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z
naleŜnych do zapłaty faktur lub zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 28 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
4. Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych, a Zamawiający zobowiązany jest do
ich zapłaty za:
a) niedotrzymanie terminu odbioru częściowego lub końcowego z przyczyn, za które
odpowiada Zamawiający, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust.
2 umowy za kaŜdy dzień zwłoki,
b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §
4 ust. 2 umowy.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego
wysokość zastrzeŜonych kar umownych.
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia
określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
Ubezpieczenie
§ 18
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe dokona na własny koszt ubezpieczenia budowy od
wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej w terminie do 7 dni od
daty przekazania terenu budowy wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego
do wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w
§ 4 ust. 2, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy dana umowa ubezpieczenia nie dopuszcza cesji praw
wynikających z polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zawarcia
wspólnie wraz z wykonawcą umowy ubezpieczenia budowy od ryzyk w całym okresie
realizacji umowy, przy czym wszelkie koszty i czynności związane z przedmiotowym
ubezpieczeniem obciąŜają Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zapewnić ciągłość ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i
odpowiedzialności
cywilnej.
Wykonawca
zobowiązany
jest
przedkładać
Zamawiającemu aktualną polisę nie później niŜ 7 dni przed wygaśnięciem
dotychczasowego dokumentu ubezpieczenia (polisy).
Siła wyŜsza
§ 19
1. Przez okoliczność siły wyŜszej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze
nadzwyczajnym, którego nie moŜna było przewidzieć ani mu zapobiec.
2. JeŜeli wskutek okoliczności siły wyŜszej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą
Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem niewaŜności, uzgodnią sposób i
zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.
Poufność
§ 20
Osoby, którymi przy wykonywaniu umowy posługują się Strony, nie mogą bez
upowaŜnienia wzajemnego Stron umowy upubliczniać uzyskanej w związku z
wykonywaniem dzieła wiedzy o treści umowy, ani Ŝadnych dokumentów i informacji
temat dotyczących jej realizacji. Nie dotyczy to przypadków, gdy obowiązek udzielenia
informacji lub udostępnienia dokumentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem
niewaŜności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złoŜenia, z zastrzeŜeniem § 10
umowy.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 29 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności.
3. JeŜeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne,
Strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliŜsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.
4. Realizacja ust. 3 nie wpływa na waŜność pozostałych postanowień niniejszej umowy.
§ 22
1. śadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności
Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do kaŜdorazowego powiadamiania się listem poleconym o
zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną
korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.
759 oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 243
poz.1623 z późn. zm), wraz z przepisami wykonawczymi.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze Stron.
.........................................
Zamawiający
.....................................
Wykonawca
Miejscowość ............................................... dnia ...................................... 2013 roku.
Akceptuję wzór umowy
.....................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 30 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŜe
innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. W postępowaniu o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ,tzw. „progi unijne”, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności dotyczących: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego się Wykonawcy z
postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego się
Wykonawcy.
5. Wykonawca lub uczestnik konkursu moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676
Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
9.1
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem, albo w terminie 15 dni – jeŜeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw.
„progi unijne”,
9.2
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 31 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niŜ
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi
unijne”.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
10.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej – jeŜeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”,
10.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeŜeli wartość
zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.
11. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt 9 i 10 wnosi się:
11.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne” – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia,
11.2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niŜ kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne” – w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. JeŜeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złoŜenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niŜ w terminie:
12.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem,
12.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający:
12.2.1 nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia, albo
12.2.2 opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia
w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,
12.3 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający:
12.3.1 nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, albo
12.3.2 zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający moŜe
przedłuŜyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 32 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze.
16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy.
20. Zamawiający, nie później niŜ na 7 dni przed upływem waŜności wadium, wzywa
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuŜenia waŜności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia
postępowania do zawarcia umowy. JeŜeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą.
21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego,
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3
ustawy.
22. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn.
zm.) o sądzie polubownym, jeŜeli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji, jeŜeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.
25. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 33 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o
zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek
wniesienia skargi nie moŜna rozszerzyć Ŝądania odwołania ani występować z nowymi
Ŝądaniami.
26. Zamawiający informuje, iŜ szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej
zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP.
18) Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19) Informacja o umowie ramowej.
1. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości zawarcia umowy ramowej.
20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP.
1. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zamówień uzupełniających.
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli Zamawiający dopuszcza ich
składanie.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi na
fakt, iŜ dopuszcza się moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.
1. [email protected]
2. www.bratniak.krakow.pl
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą.
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich (PLN).
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26) Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia,
odpowiednio do treści postanowień SIWZ, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 34 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
FORMULARZ OFERTY
_______________________________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY –
Fundacja Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków
_______________________________________________________________________
Nazwa (Firma) Wykonawcy –
………………………………………………………………………………….,
Adres siedziby –
……………………………………………………………………………………,
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………,
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................;
E-mail: ..............................................................;
NIP - .................................................; REGON - .................................................;
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy
robót budowlanych w zakresie wykonania remontu w Domu Studenckim „Nawojka”
(skrzydła zachodnie i wschodnie), połoŜonym przy ul. Reymonta 11, 30-059 Kraków,
zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR)
oraz przedmiarem, składamy poniŜszą ofertę:
1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto
……………………….…………*, plus naleŜny podatek VAT w wysokości …....... * %,
co daje kwotę brutto ….................................................... * (słownie : …......................
…................................................................ *),
2) oferujemy termin realizacji zamówienia do 8 miesięcy, z uwzględnieniem zapisów
treści pkt 4) SIWZ i wzoru umowy,
3) oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni liczony od doręczenia faktury
odpowiednio dla wymagań określonych w SIWZ,
4) oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, Ŝe spełniamy warunki udziału w
postępowaniu określone w SIWZ oraz Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i
zasadami postępowania oraz zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy (wzorem
umowy),
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 35 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
5) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: .............................
……………………... (dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium przelewem) *,
6) oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia,
7) oświadczamy, iŜ oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i
warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie czego
załączamy kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposaŜenia,
wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów,
8) oświadczamy, Ŝe oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania
wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w
odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy realizacji,
9) oświadczamy, Ŝe oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania
wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w
odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy realizacji,
10) oświadczamy, Ŝe dokonamy na własny koszt ubezpieczenia budowy od wszelkich
ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej w terminie do 7 dni od daty przekazania
terenu budowy wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego do wartości wynikającej
z kwoty brutto umowy,
11) oświadczamy, Ŝe zobowiązujemy się do wniesienia tytułem zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy równowartość 10% wartości ceny ofertowej nie później niŜ w dacie
zawarcia umowy w formie: …………………………………………………………*,
(pieniądze, poręczenia itp., zgodnie z pkt 15)1. SIWZ) *,
12) oświadczamy, Ŝe wskaźnik bieŜącej płynności finansowej, wyliczony zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w SIWZ, za ostatni rok obrotowy, tj. za rok 2011 i 2012, a w
przypadku gdy okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, wynosi ........................*,
co potwierdzone jest danymi wynikającymi z załączonych do oferty dokumentów
dotyczących sytuacji ekonomicznej Wykonawcy,
oraz
13) oświadczamy, Ŝe posiadamy za rok 2011 i 2012, a w przypadku gdy okres działalności
jest krótszy, to w tym okresie, przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów na poziomie ........................*zł., co potwierdzone jest danymi wynikającymi z
załączonych do oferty dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej Wykonawcy,
14) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart,
15) załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy,
załącznik nr 2 – wykaz robót Wykonawcy,
załącznik nr 3 – wykaz osób,
załącznik nr 4 – kalkulacja ceny oferty,
załącznik nr 5 – wzór umowy (fakultatywnie),
załącznik nr 6 – wykaz podwykonawców (o ile są przewidziani),
załącznik nr 7 – oświadczenie Wykonawcy (powiązania kapitałowe),
inne – .................................................................*.
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego
załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2013 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 36 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Załącznik nr 1 do formularza oferty
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie V
etapu remontu DS. Nawojka przy ul. Reymonta 11 w Krakowie, nr sprawy
CRZP/UJ/277/2013, oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki, dotyczące:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie
zamówienia,
5. brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2013 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 37 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Załącznik nr 2 do formularza oferty
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ ROBÓT WYKONAWCY
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie V
etapu remontu DS. Nawojka przy ul. Reymonta 11 w Krakowie, nr sprawy
CRZP/UJ/277/2013, oświadczamy Ŝe w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyliśmy następującą(e) robotę(y) – na
potwierdzenie spełnienia warunku z pkt 5)2.SIWZ:
1. Przedmiot robót (rodzaj i zakres czynności).
2. Całkowita wartość brutto.
3. Data i miejsce wykonania.
4. Nazwa, adres i telefon zleceniodawcy (fakultatywnie).
5. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie zamówienia zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i jego prawidłowego ukończenia.
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2013 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 38 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Załącznik nr 3 do formularza oferty
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Niniejszy załącznik zawiera wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie
(przewidzianych do realizacji) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczamy, iŜ posiadają one
wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, oraz uprawnienia,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. kierownictwo robót
i personel uprawniony do wykonywania zastrzeŜonych dla określonych zawodów
czynności, czyli:
1.kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a takŜe
posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową i doświadczenie w
kierowaniu budową co najmniej dwóch robót polegających na remoncie czy budowie
hotelu albo domu studenckiego lub innego obiektu zbiorowego zamieszkania w
zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci
i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, a takŜe posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i
doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami przy budowie lub
remoncie budynków, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
3.kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a takŜe
posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu
co najmniej dwoma robotami przy budowie lub remoncie budynków, w zakresie
odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
4.kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikacji przewodowej bez ograniczeń, a takŜe posiadającego minimum
trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma
robotami budowlanymi przy budowie lub remoncie budynków w zakresie
odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
– na potwierdzenie spełnienia warunku z pkt 5)4.SIWZ
NaleŜy przedstawić wykaz osób wraz z informacją o podstawie dysponowania w
przypadku, gdy są to osoby lub pomioty udostępniające swoje zasoby Wykonawcy naleŜy
dołączyć stosowne zobowiązanie, opisać ich kwalifikacje zawodowe, okres praktyki
zawodowej i doświadczenia, według na przykład poniŜszej tabeli.
Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje
Okres praktyki Opis
doświadczenia
i
oraz informacja zawodowe (np. zawodowej
wykształcenia ze wskazaniem
o
podstawie nr uprawnień)
(opisem)
danych
dysponowania
potwierdzających spełnienie
i/lub załączone
warunków opisanych w pkt
zobowiązania o
5)4. SIWZ
udostępnieniu
1.
2.
3.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 39 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
4.
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2013 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 40 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Załącznik nr 4 do formularza oferty
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Niniejszy załącznik zawiera wyliczoną cenę ryczałtową oferty, tj. kosztorysy
uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposaŜenia wraz z nośnikami
cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów.
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2013 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 5 do formularza oferty
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Niniejszy załącznik zawiera zaakceptowany wzór umowy i jest fakultatywny
(nieobowiązkowy).
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2013 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 6 do formularza oferty
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, usług i/lub
dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z
fakultatywnym (nieobowiązkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu,
odpowiednio dla danej części zamówienia.
Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca
zapowiada zatrudnienie podwykonawców.
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2013 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 41 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Załącznik nr 7 do formularza oferty
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
(powiązania kapitałowe)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie V
etapu remontu DS. Nawojka przy ul. Reymonta 11 w Krakowie, nr sprawy
CRZP/UJ/277/2013, oświadczamy, Ŝe wobec nas nie zachodzi przesłanka wykluczenia z
niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, co oznacza, Ŝe:
I. nie naleŜymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz.
331 z późn. zm.) *,
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2013 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
albo
II. naleŜymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z
późn. zm.), lecz pomimo naszej przynaleŜności do ww. grupy, na dowód czego
przedkładamy w załączeniu do niniejszego oświadczenia stosowną listę jej członków,
oraz złoŜenia przez nas odrębnej oferty w niniejszym postępowaniu, istniejące między
nami powiązania nie prowadzą do naruszenia uczciwej konkurencji pośród
Wykonawców biorących udział w rzeczonym postępowaniu. *
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2013 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 42 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
Spis zawartości:
Kod
Nazwa Ilość stron
Część I 45000000
Roboty budowlane - WYMAGANIA OGÓLNE
Część II
45400000
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Część III
45300000
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000
Instalacje ogrzewania i wentylacji
Część IV
453000000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9
Instalacje wodno kanalizacyjne oraz ciepłej wody
Część: V45300000
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 43 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Część: I
Kod: 45000000 Roboty budowlane
WYMAGANIA OGÓLNE
CZĘŚĆ OGÓLNA - charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy
Dotyczy wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich szczegółowych
Specyfikacji technicznych (SST) dla remontu Domu Studenckiego „Nawojka” przy ul.
Reymonta 11 w Krakowie.
SPIS ZAWARTOŚCI:
1.
Wstęp
2.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
3.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
4.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
5.
Informacje o terenie budowy
5.1.
Organizacja robót budowlanych
5.1.1. Personel Wykonawcy
5.2.
Obowiązki Wykonawcy
5.3.
Faza wykonawcza
5.3.1. Wymagania ogólne
5.3.2. Wymagania Zamawiającego i dokumentacja Wykonawcy
5.4.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
5.5.
Zabezpieczenia robót, materiałów oraz obiektu przed uszkodzeniem lub
kradzieŜą
5.6.
Raportowanie zajść i incydentów na terenie budowy
5.7.
Ochrona środowiska
5.8.
Warunki bezpieczeństwa pracy
5.9.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
5.9.1. Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposaŜeniem
5.9.2. Woda
5.9.3. Tymczasowe oświetlenie i energia
5.9.4. Komunikacja telefoniczna / telefaks
5.9.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu
5.9.6. Ogrodzenia
5.10.
Zabezpieczenia chodników i jezdni
5.10.1. Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sąsiedztwie placu budowy
5.10.2. Naprawianie uszkodzeń na drogach dojazdowych do placu budowy
5.10.3. Przeciwdziałanie zakłóceniom w ruchu drogowym
5.10.4. Utrzymanie dróg dojazdowych oraz chodników
6.
Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
7.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, związane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola
jakości
7.1.
Program zapewnienia jakości (PZJ)
7.2.
Zasady kontroli jakości robót
7.3.
Badania i pomiary
7.4.
Raporty z badań
7.5.
Badania prowadzone przez Zamawiającego
7.6.
Certyfikaty i deklaracje
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 44 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
13.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Kontrole i testy
Testy końcowe Komisji Odbiorowej
Testy dodatkowe
Negatywne wyniki testów końcowych przeprowadzonych przez Komisję
Odbiorową
UmoŜliwienie czynności kontrolnych i konserwacyjnych
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Wymagania dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Czas przeprowadzenia obmiaru
Rejestr obmiarów
Dokumenty laboratoryjne
Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór częściowy
Odbiór końcowy
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
1.
Wstęp
Dom studencki przy ul. Reymonta w Krakowie stanowi obiekt o rzucie w kształcie
litery „u” z częścią główną i skrzydłami: wschodnim i zachodnim. Budynek wzniesiony
w konstrukcji tradycyjnej. Posiada 6 kondygnacji nadziemnych w tym jedną
kondygnację piwnic, dwie klatki schodowe dostępne z korytarzy oraz dźwig osobowy.
Stan techniczny budynku - średni.
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów Przetargowych i naleŜy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.
2.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Remont Domu Studenckiego „Nawojka” przy ul. Reymonta 11 w Krakowie.
3.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
Specyfikacja techniczna S-45000000 - Wymagania ogólne - charakterystyka projektu i
obowiązki Wykonawcy odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Remont Domu Studenckiego
„Nawojka” przy ul. Reymonta 11 w Krakowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych remontowych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z
2003r. z późniejszymi zmianami) w Domu Studenckim „Nawojka” przy ul. Reymonta
11 w Krakowie.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 45 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi Wykonawcy,
występującego w roli generalnego wykonawcy głównej fazy realizacji projektu.
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia - Remont części Domu
Studenckiego Nawojka – skrzydło zachodnie i wschodnie, zlokalizowanego przy ul.
Reymonta 11, 30-059 Kraków. Roboty remontowe obejmują w Skrzydle Wschodnim
cztery kondygnacje natomiast w Skrzydle Zachodnim pięć kondygnacji budynku i
polegają m.in. na remoncie pomieszczeń i instalacji wraz z remontem poszycia
dachowego i elewacji.
Numeracja pomieszczeń objętych zakresem remontu:
Skrzydło zachodnie:
Parter - 13 pokoi: Z0/6, Z0/7, Z0/8, Z0/9, Z0/10, Z0/11, Z0/12, Z0/13, Z0/14, Z0/15,
Z0/16, Z0/17, Z0/18, kuchnia: Z0/20 oraz cześć korytarza Z0/19
I piętro – 12 pokoi: Z1/2, Z1/3, Z1/4, Z1/5, Z1/6, Z1/7, Z1/8, Z1/9, Z1/10, Z1/11, Z1/12,
Z1/13, kuchnia Z1/15 oraz część korytarza Z1/16
II piętro - 12 pokoi: Z2/2, Z2/3, Z2/4, Z2/5, Z2/6, Z2/7, Z2/8, Z2/9, Z2/10, Z2/11,
Z2/12, Z2/13, kuchnia Z2/15 oraz część korytarza Z2/16
III piętro - 12 pokoi: Z3/2, Z3/3, Z3/4, Z3/5, Z3/6, Z3/7, Z3/8, Z3/9, Z3/10, Z3/11,
Z3/12, Z3/13, kuchnia Z3/15 oraz część korytarza Z3/16
Skrzydło wschodnie:
I piętro – 13 pokoi: W1/2, W1/3, W1/4, W1/5, W1/6, W1/7, W1/8, W1/9, W1/10,
W1/11, W1/12, W1/13, W1/14 oraz korytarz z aneksem kuchennym: W1/15
II piętro – 13 pokoi: W2/2, W2/3, W2/4, W2/5, W2/6, W2/7, W2/8, W2/9, W2/10,
W2/11, W2/12, W2/13, W2/14 oraz korytarz z aneksem kuchennym: W2/15
III piętro – 13 pokoi: W3/2, W3/3, W3/4, W3/5, W3/6, W3/7, W3/8, W3/9, W3/10,
W3/11, W3/12, W3/13, W3/14 oraz korytarz z aneksem kuchennym: W3/15
Zamawiający: Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
”Bratniak” ul. Piastowska 47 30-067 Kraków.
Przedmiot i zakres robót:
Zakres podstawowych prac i czynności obejmuje w szczególności realizację robót
budowlanych, elektrycznych, wod-kan, wentylacji mechanicznej w 88 pokojach
mieszkalnych na pięciu (skrzydło lewe - zachodnie) i trzech kondygnacjach (skrzydło
prawe - wschodnie), korytarzach i pomieszczeniach towarzyszących, a takŜe wymianę
pionów w pomieszczeniach baru i stołówki studenckiej (parter i piwnice) oraz wymiana
więźby dachowej i poszycia dachowego i remont elewacji (skrzydło zachodnie, ostatnia
kondygnacja), a takŜe realizację czynności wynikających z obowiązków gwarancyjnych
w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producentów lub
z zakresem i formą wynikającą z obowiązujących przepisami prawa w oparciu o
dokumentację projektowo - wykonawczą w branŜy architektonicznej i branŜach
instalacyjnych, z przedmiarami, tj.:
PROJEKT nr 678
• projekt architektoniczno-budowlany o nr 678.11
• projekt konstrukcji o nr 678.12 + ekspertyza techniczna 678.12-10
• projekt instalacji wewnętrznej wody zimnej, ciepłej, hydrantowej i kanalizacji
sanitarnej o nr 678.15
• projekt instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania o nr 678.16.2
• projekt instalacji wentylacji mechanicznej o nr 678.16.5
• projekt instalacji elektrycznych o nr 678.18
• projekt instalacji słaboprądowych o nr 678.19
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 46 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
• informacja BIOZ o nr 678.BIOZ
PROJEKT nr 558
• projekt architektoniczno-budowlany i informacja BIOZ o nr 558.11
• projekt konstrukcji wraz z ekspertyzą konstrukcyjną o nr 558.12
• projekt instalacji wod.-kan., C.W.U., i P.POś. o nr 558.15
• projekt instalacji grzewczych o nr 558.16.2
• projekt wentylacji mechanicznej o nr 558.16.5
• projekt instalacji elektrycznych o nr 558.18
Z UWAGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH NASTĘPUJĄCYMI
NADZORAMI AUTORSKIMI
• Protokół Nadzoru Autorskiego nr 558.11 NA 01 (dotyczy: zmiana układu
konstrukcyjno – funkcjonalnego, instalacji wewnętrznych oraz warunków ochrony
przeciwpoŜarowej)
• Protokół Nadzoru Autorskiego nr NA 02E – proj. Nr 558.18 – Projekt instalacji
elektrycznych (dotyczy instalacji słaboprądowych)
• Protokół Nadzoru Autorskiego nr NA 03E – proj. Nr 558.18 – Projekt instalacji
elektrycznych (dotyczy instalacji wentylacji bytowej)
Zakres robót:
A - Roboty budowlane
Skrzydło Wschodnie Piętro I , II, III, IV i Skrzydło Zachodnie Parter, Piętro I, II, III:
• wyburzenie istniejących ścianek działowych,
• odbicie tynków wewnętrznych na stropach i ścianach,
• demontaŜ starych posadzek,
• murowanie nowych ścianek działowych,
• montaŜ konstrukcji stalowej – belek stalowych,
• wykonanie zabezpieczenia p.poŜ.,
• wykonanie wszystkich instalacji,
• wykonanie tynków, sufitów podwieszonych i prac malarskich,
• montaŜ stolarki drzwiowej,
• prace wykończeniowe – posadzki, flizy, gładzie, malowanie,
• wydzielenie placu budowy ściankami działowymi z płyt GK lub paździerzowych
Skrzydło Zachodnie IV Piętro:
• demontaŜ warstw pokrycia dachu i więźby dachowej,
• rozbiórka ścian kolankowych
• montaŜ stropu,
• murowanie ścian kolankowych,
• montaŜ nowej więźby dachowej z pokryciem,
• wykonanie obróbek dachowych,
• demontaŜ starego i montaŜ nowego orynnowania,
• wykonanie zabezpieczeniem p.poŜ.,
• wykonanie elewacji (w części remontowanej): ocieplenie ścian budynku płytami
styropianowymi, wykonanie tynków zewnętrznych,
• montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej.
B - Wymiana instalacji sanitarnych
• wentylacja,
• instalacja c. o.,
• kanalizacja ,
• zimna woda,
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 47 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
• ciepła woda,
• instalacja p.poŜ.
• cyrkulacja wodna,
• stromachy
C - Wymiana instalacji elektrycznej
• instalacja elektryczna,
D - Instalacje słaboprądowe i teletechniczne
• okablowanie strukturalne (komputerowo – telefoniczne)
• okablowanie telewizyjne
• sygnalizacja poŜaru,
• ewakuacyjna,
• zasilanie awaryjne
WAśNE
Zakres prac wyłączonych z zakresu prac na IV piętrze skrzydła zachodniego:
• Wykonanie ścian działowych wraz z ich wykończeniem
• Wykonie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi
• Wykonie łazienek wraz z wyposaŜeniem
• Wykonie pomieszczeń kuchni wraz z infrastrukturą
• Wykonie sufitów podwieszonych
• MontaŜ drzwi wewnętrznych
• Instalacji zimnie i cieplej wody uŜytkowej wraz z armaturą
• Instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
• Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
• Instalacja elektryczna
Zakresem prac objęte są wyprowadzenia instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody uŜytkowej oraz kanalizacyjnej, umoŜliwiające kontynuowanie
tych instalacji w późniejszym terminie, naleŜy równiej wykonać wszelkie przejścia w/w
instalacji przez strefy poŜarowe wraz ich odpowiednim zabezpieczeniem. Ponadto,
naleŜy wykonać w całości instalację przeciwpoŜarową i wentylacyjną.
Faza Wykonawcza
Wymieniona powyŜej faza musi być opracowana przez Wykonawcę na bazie:
 załączonych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
określonych w niniejszym dokumencie, który zawiera zbiory wymagań, niezbędnych do
określenia standardu i jakości wykonywanych robót, sposobu ich wykonania,
właściwości zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania,
 uzgodnień z Zamawiającym.
Projekt architektoniczno – budowlany stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu
został opracowany w ramach przetargu i tworzy integralną część Dokumentacji
Ofertowej.
4.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Wykonawca wykona wszelkie sprawdzenia wymiarów na budowie i porówna z
wykonaną inwentaryzacją. Zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbędne
tymczasowe obiekty związane z zapleczem budowy. Wykonawca zabezpieczy
odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umieści tablicę informacyjną.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 48 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wykonawca wykona niezbędne przyłącza do infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy.
5.
Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jest trwale wydzielona część obiektu oddana do remontu oraz
wydzielony teren obok remontowanego budynku na skład materiałów i skład
wywoŜonego gruzu, a takŜe współuŜytkowana droga dojazdowa do budynku
(Wykonawca ponosi koszt wykupienia wjazdówek na teren przeznaczony na zaplecze
budowy zgodnie z cennikiem obowiązującym na AGH).
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy na czas remontu
opisany w ogólnych warunkach umowy:
Teren przeznaczony na zaplecze budowy – wydzielona część terenu za budynkiem
Domu Studenckiego Nawojka od strony dziedzińca słuŜyć będzie do gromadzenia
materiałów masowych (piasek, cement, wapno, gruz) oraz sprzętu – np. betoniarka lub
agregat do zapraw. W tym wydzielonym miejscu budowy mogą takŜe być składowane
kontenery (max 3) z wywoŜonym gruzem. Po zakończeniu prac remontowych objętych
umową Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia terenu zewnętrznego do stanu
sprzed remontu.
Zamawiający zakłada, iŜ transport materiałów odbywać się będzie za pomocą windy
towarowej zewnętrznej typu w-bet.
WAśNE!
Roboty są prowadzone w obiekcie uŜytkowanym.
Zgodnie z określonym zakresem prac remontowych, zwymiarowanym w przedmiarze i
wydzielonym na projekcie wykonawca wydzielając teren budowy od pozostałej części
domu studenckiego dokona tego za pomocą przegród gipsowo - kartonowych
osadzonych na stałych rusztach przykręconych do ścian korytarza na stałe i
zagipsowanych, aby pył i hałas nie przedostawały się do pozostałej części obiektu
zamieszkałej przez studentów. PowyŜej opisane wydzielenie wykona wykonawca na
własny koszt, a po zakończeniu prac i protokolarnym odbiorze dokona demontaŜu
wydzieleń i przywróci stan pierwotny ścian, sufitów i podłóg.
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 8 miesięcy, liczonych od daty udzielenia
zamówienia, tj. podpisania umowy, przy czym skrzydło zachodnie wraz z dachem do 6
miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy, natomiast skrzydło wschodnie do 8
miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
Zamawiający wyklucza moŜliwość prowadzenia prac jednocześnie w obu skrzydłach.
2.1
Organizacja robót budowlanych
Zgodnie z art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 9.02.2004. Nr 19,
poz.177) Prawo zamówień publicznych niniejsza specyfikacja określa roboty budowlane
jako wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr.207, poz.2016).
2.3.1
Personel Wykonawcy
Wykonawca musi wyznaczyć wykwalifikowanych, doświadczonych kierowników
poszczególnych branŜ. KaŜda osoba musi być pisemnie zaakceptowana przez
Zamawiającego. Zatwierdzenie moŜe być w kaŜdej chwili cofnięte. W takim przypadku
osoba lub osoby muszą być natychmiastowo zastąpione przez inne, które muszą być
zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić zastępstwo o
kwalifikacjach równorzędnych lub lepszych na czas nieobecności jakiegokolwiek
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 49 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
członka swojego personelu nadzorczego. W Ŝadnym wypadku Wykonawca nie moŜe
usuwać lub zmieniać składu swojego personelu bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
W wyjątkowych okolicznościach i z waŜnych powodów, Zamawiający moŜe poprosić o
zamianę kogoś z personelu Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe odmówić spełnienia tej
prośby jako nieuzasadnionej. Wykonawca musi ponieść wszystkie koszty związane z
zakończeniem zatrudnienia i musi zapewnić w zamian kompetentną osobę na swój
koszt. Osoba lub osoby, które zakończyły w ten sposób pracę nie mogą być ponownie
zatrudnione na budowie lub być w jakikolwiek sposób związane z budową.
Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawcę pracownicy do wykonania robót objętych
Umową muszą być przez cały czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i
nadzór Wykonawcy. Nie mogą być nigdy identyfikowani jako pracownicy
Zamawiającego lub jego wyznaczonych przedstawicieli.
Przez cały czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawować pełną kontrolę i nadzór
nad swoimi pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszą dostosować się do
wszystkich stosowanych zasad, przepisów, rozporządzeń oraz muszą szybko
skorygować jakiekolwiek zauwaŜone naruszenia.
Wykonawca musi zapewnić dostateczną liczbę asystentów technicznych, robotników
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych w celu właściwego i terminowego
wykonania robót.
2.2
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca musi wykonać roboty budowlane w taki sposób i w takim czasie tak aby
Ŝadne działanie, zaniedbanie lub zwłoka ze strony Wykonawcy nie spowodowała
naruszenia przez Zamawiającego prawa lub przepisów nałoŜonych przez organa
administracji architektoniczno - budowlanej, lub naruszenia przez Zamawiającego
umów ze stronami trzecimi.
Wykonawca musi zaznajomić się ze szczegółami wymagań Zamawiającego oraz celami
projektu tak jak zostało określone dalej w niniejszym dokumencie. Wykonawca musi
prowadzić zarejestrowaną działalność zgodną z polskim prawem.
2.3
Faza wykonawcza
Wykonawca musi dostarczyć wszystkie materiały, oraz urządzenia i kolejno
wykonywać prace, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wymogami
Zamawiającego zawartymi w umowie.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i demontaŜowych musi odłączyć
od rozbieranego obiektu wszystkie sieci instalacyjne: wodociągową, gazową, cieplną,
elektryczną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną i inne.
2.3.2
Wymagania ogólne
Wykonawca musi zapewnić wykonanie prac, zabezpieczyć dostawy i/lub roboty
budowlane wymienione w niniejszym dokumencie. Koszt prac, dostaw i/lub usług musi
być objęty ceną ofertową, pokrywającą wszystkie konieczne aspekty do prawidłowego i
kompletnego wywiązania się ze zobowiązań.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 50 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego w przeciągu 7 dni od daty
pojawienia się przesłanek, które mogą mieć w jego opinii wpływ na harmonogram i/lub
mogą spowodować koszty dodatkowe. Zamawiający nie będzie rozwaŜać jakichkolwiek
zapytań po upływie powyŜszego terminu.
Wykonawca moŜe być obciąŜony kaŜdymi kosztami poniesionymi przez
Zamawiającego w związku z błędem, zaniedbaniem, działaniem lub brakiem działania
ze strony Wykonawcy, jego podwykonawców lub dostawców.
2.3.3
Wymagania Zamawiającego i dokumentacja Wykonawcy
W ramach swoich obowiązków Zamawiający dostarczy Wykonawcy swoje wymagania
ujęte w projekcie architektoniczno - budowlanym i innymi dokumentami niezbędnymi
do realizacji zadania. Zamawiający bezpłatnie dostarczy Wykonawcy 1 komplet
dokumentacji oraz jedną w wersji CAD. Jakiekolwiek dalsze kopie Wykonawca musi
wykonać na swój koszt. śadna rewizja, zgoda czy zatwierdzenie nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiązań czy teŜ odpowiedzialności. Błędy, pomyłki,
dwuznaczności, sprzeczności, niepełności i inne wady muszą być poprawione przez
Wykonawcę i na jego koszt.
Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraźnie widoczną
rewizją i datą mogą być uŜyte na budowie przez pracowników.
Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonanie i zakończenie robót będą całkowicie zgodne ze
stosowanym prawem i przepisami oraz dokumentami tworzącymi Umowę wraz z
kolejnymi zmianami i modyfikacjami.
Wykonawca musi zabezpieczyć Zamawiającego przed doznaniem szkody powstałej na
skutek skarg lub w związku z robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawcę.
Wykonawca musi być odpowiedzialny za koordynację wszystkich branŜ, z drobnymi
pracami budowlanymi związanymi z instalacjami.
Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu na piśmie szczegółowy opis specyfikacji
robót oraz metod, jakie proponuje do jej wykonywania. Kiedy będzie to wymagane
przez Zamawiającego, Wykonawca będzie przygotowywał opis metod dla kaŜdej pracy
i tam gdzie będzie to konieczne zamieści szczegółowe oszacowanie ryzyka związanego
z pracą. Ryzyka te mogą obejmować, ale nie mogą być ograniczone do ryzyka
zagroŜenia środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa, wyrządzenia szkody sąsiadującej
własności lub innym osobom trzecim.
Przy zakańczaniu prac, Wykonawca musi przygotować i dostarczyć Zamawiającemu 3
komplety dokumentacji powykonawczej, obejmujących wszystkie prace, oraz instrukcję
obsługi i konserwacji tak jak zostało to określone przez Zamawiającego. Wykonawca
musi przeprowadzić w zadawalający Zamawiającego sposób szkolenie dla pracowników
do obsługi instalacji i urządzeń przez niego wykonanych.
Instrukcje obsługi i konserwacji muszą zawierać szczegóły warunków gwarancji
dostawców oraz listę części zamiennych dla urządzeń dostarczonych i zamontowanych
przez Wykonawcę.
Wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji muszą być oprawione oraz muszą być
dostarczone w języku polskim.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 51 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego dla
swoich podwykonawców, dostawców oraz na materiały i urządzenia, które będą uŜyte
podczas wykonywania robót. Zatwierdzenie to nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za ich zgodność z Polskimi Normami i standardami.
Wykonawca musi poprosić Zamawiającego o zatwierdzenia tak aby je uzyskać w czasie
pozwalającym na wykonanie robót i/lub dostarczenie materiałów na budowę zgodnie z
harmonogramem.
Przyjmuje się, Ŝe przed złoŜeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznał się z lokalizacją
budynku i jego otoczeniem, rodzajem i jakością gruntu, ilością i jakością robót i
materiałów potrzebnych do remontu modernizacyjnego budynku, drogami dojazdowymi
na plac budowy, uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu, otoczeniem budowy,
wymogami Zamawiającego i instytucji uzgadniających, oraz otrzymał wszelkie inne
informacje mogące mieć wpływ na jego ofertę. Teren budowy zostanie przekazany
Wykonawcy na podstawie Protokołu przejęcia placu budowy.
Wykonawca oświadcza, iŜ dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych
obiektów, a w swojej ofercie zawarł kompletną wycenę prac remontowych.
2.4
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstałe podczas
wykonywania robót w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej majątku
i podejmie wszelkie moŜliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom.
śadna z okoliczności nie moŜe być interpretowana jako zobowiązanie Wykonawcy do
odszkodowania za szkody wymienione poniŜej lub zobowiązanie Wykonawcy do
rekompensaty na rzecz Zamawiającego w przypadku:
 Szkód powstałych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub stałego, praw dostępu do
powietrza, wody lub innych praw kogokolwiek, będących nieuniknioną konsekwencją
prowadzenia prac budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy,
 Zranienia jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majątku.
Zamawiający, ani Ŝadna osoba działająca w jego imieniu nie będą odpowiedzialni za
zranienia Wykonawcy i/lub któregokolwiek z jego pracowników, przedstawicieli lub
działających w jego imieniu lub świadczących dla niego usługi, powstałe na skutek
wypadku lub zranienia podczas wykonywania robót i w rezultacie budowy.
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty związane ze szkodami
poniesionymi przez Zamawiającego na skutek roszczeń zgłoszonych przeciwko niemu
w związku z realizacją inwestycji, pod warunkiem, iŜ Zamawiający był zobowiązany do
poniesienia tych wydatków.
2.5
Zabezpieczenia robót, materiałów oraz obiektu przed uszkodzeniem lub
kradzieŜą
Wykonawca zabezpieczy całość robót wraz z przenośnymi materiałami, oraz sprzętem
znajdującym się na placu budowy w ciągu całego okresu trwania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie potrzebne środki ostroŜności, aby nie
dopuścić do strat lub szkód względem robót, materiałów bądź obiektu, spowodowanych
kradzieŜą lub innym działaniem. W tym celu zapewni potrzebną ochronę i oświetlenie
dla bezpieczeństwa robót i ochrony mienia publicznego.
Na własny uŜytek Wykonawca moŜe zatrudnić na terenie budowy pracowników
ochrony w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjeŜdŜające na
teren budowy lub go opuszczające oraz personel będą wówczas podlegały kontroli
drogowej oraz słuŜb ochrony. To zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowiązków
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 52 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robót, materiałów i obiektu przed szkodą lub
kradzieŜą. Zamawiający nie bierze Ŝadnej odpowiedzialności za straty powstałe w
wyniku kradzieŜy na terenie budowy w okresie trwania umowy.
2.6
Raportowanie zajść i incydentów na terenie budowy
Zamawiający winien być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i
zajściach, które mogą wystąpić na terenie budowy.
2.7
Ochrona środowiska
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy w zakresie:
 ochrony gleby
 ochrony wód
 ochrony powietrza
 ochrony przed hałasem
Wykonawca musi natychmiast poinformować Zamawiającego o napotkaniu
jakichkolwiek toksycznych lub niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac
na budowie.
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy codziennie lub co tydzień
– zgodnie z decyzją Zamawiającego wszelkich odpadów, które nagromadziły się w
wyniku prowadzonych przez niego i jego podwykonawców prac oraz robót
wykonywanych przez innych wykonawców zatrudnionych przez Zamawiającego.
Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest
oczyścić plac budowy i usunąć z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze
materiały budowlane, odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle, i przekaŜe całość
terenu Zamawiającemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczeń i zgodnym z
docelowym przeznaczeniem.
Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie
przeznaczone do tego celu przez właściwe władze administracyjne. Usunięcie materiału
odpadowego oraz jego transport na wyznaczone wysypisko naleŜy do zakresu wyłącznej
odpowiedzialności Wykonawcy a takŜe odbywa się całkowicie na jego koszt.
Oczyszczanie terenu budowy z odpadów winno odbywać się na bieŜąco, tak, aby plac
budowy był zawsze wolny od zanieczyszczeń.
Cały sprzęt budowlany oraz materiały wykorzystywane w pracach budowlanych przez
Wykonawcę winny być składowane w miejscach nie stwarzających zagroŜeń dla
środowiska, zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiającego, które Wykonawca
przedstawił mu do zatwierdzenia jako element swojego ogólnego planu organizacyjnego
zagospodarowania placu budowy.
Urządzenia i maszyny budowlane pracujące na budowie muszą spełniać wymagania
Dyrektywy Unii Europejskiej nr 79/113/EEC w zakresie emisji hałasu pochodzącego z
urządzeń budowlanych.
Wykonawca musi zwrócić uwagę na połoŜenie istniejących drzew, i zieleni niskiej, aby
je chronić musi postawić odpowiednie ogrodzenie wokół nich. W Ŝadnych
okolicznościach nie moŜe zanieczyszczać ani składować szkodliwych substancji w
pobliŜu tych drzew. Wykonawca musi na swój koszt dostarczyć nowe drzewa oraz
zieleń niską zniszczoną w czasie przebiegu robót budowlanych.
Wykonawca winien spełniać wszelkie wymagania przepisów ochrony środowiska oraz
sprawić aby podwykonawcy równieŜ spełniali powyŜsze wymagania.
Wykonawca podejmie wszelkie działania w celu zminimalizowania wszelkich
niedogodności, takich jak: kurz, dym, wonie i hałas, będących skutkiem prac
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 53 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
wykonawczych. Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca zadba o nie
powstawanie kurzu ze śmieci i gruzu (np. poprzez polewanie wodą).
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i zainstaluje specjalne kubły
oraz stalowe kontenery na odpady, dostępne przez cały czas. Wykonawca zainstaluje
równieŜ stalowy kontener na odpady mieszane. Pełne kontenery będą natychmiast
usuwane z terenu budowy i zastępowane nowymi.
Wykonawca upewni się, iŜ nie powstają Ŝadne szkodliwe substancje zanieczyszczające
atmosferę czy wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urządzeń i
pojazdów mechanicznych. W przypadku jakichkolwiek wycieków czy emisji
szkodliwych substancji naleŜy niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia i
instalacje w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
Zanim Wykonawca podejmie czynności związane z usuwaniem odpadków z placu
budowy, winien wpierw pisemnie powiadomić Zamawiającego o rodzaju odpadków, ich
charakterystyce i ilości. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego pisemnie o
sposobie transportu odpadków na legalne wysypisko. Wykonawcy nie wolno palić ani
zakopywać Ŝadnych odpadków na terenie budowy.
2.8
Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego, i będzie przestrzegał zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz.401) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r nr 118 poz.1263).
Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy w którym
występują zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w
sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy daszkami ochronnymi.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iŜ wszystkie osoby zatrudnione przez niego na
placu budowy, będą mieli stosowne przeszkolenie w zakresie BHP.
Wykonawca przez cały czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic
budowy przez swoich pracowników, pracowników podwykonawców i dostawców. Musi
zapewnić, Ŝe nie popełnią oni Ŝadnych naduŜyć lub nie spowodują naruszenia własności
wobec sąsiadujących właścicieli i/lub mieszkańców lub mienia publicznego, z
wyjątkiem gdzie wymaga tego wykonanie robót i tylko z pisemnym pozwoleniem
Zamawiającego. Wykonawca musi być odpowiedzialny i musi zabezpieczyć
Zamawiającego przed wszystkimi skargami i działaniami jakichkolwiek stron,
wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tego wymogu.
Wykonawcy nie wolno wykonać Ŝadnej pracy, która w opinii Zamawiającego moŜe
spowodować konflikt lub naruszenie praw sąsiednich mieszkańców.
Wykonawca musi wykonywać prace zewnętrzne w ramach zwykłych godzin roboczych,
uzgodnionych wcześniej na piśmie z Zamawiającym. Wykonawca nie otrzyma
dodatkowej zapłaty w przypadku gdy do programowego zakończenia robót , konieczna
stanie się praca w godzinach nadliczbowych.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 54 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i porządku. Wykonawca
oczyści, przy uŜyciu szczot i węŜy z wodą, wszystkie chodniki i drogi, uŜywane przez
jego personel oraz pojazdy, przynajmniej raz dziennie i/lub tak często jak to konieczne,
aby utrzymać w czystości (oczyszczone z błota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki.
Wykonawca zapewni własne węŜe i podłączenie do punktów poboru wody.
Wymaga się od Wykonawcy, aby regularnie usuwał, wszelkie odpady budowlane, gruz
oraz śmieci, równieŜ po skończeniu robót budowlanych. Powinien teŜ przywrócić do
pierwotnego stanu wszelkie tereny, naruszone podczas wykonywania robót.
Pojazdy opuszczające teren budowy, przed wjazdem na drogi publiczne, winny mieć
koła, etc. oczyszczone z ziemi i błota.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na placu
budowy, równieŜ dla gości, podczas całego procesu budowlanego. Wstęp na plac
budowy powinien być zabroniony osobom bez pisemnej przepustki. Wykonawca winien
dokonać wszelkich niezbędnych działań związanych z wstępem na budowę.
Wykonawca powinien podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony środowiska i
uniknięcia niepotrzebnego hałasu i zakłóceń.
Wykonawca powinien uzyskać oraz wyposaŜyć ochronę w przepustki/identyfikatory
oraz w inne dokumenty potrzebne dla swojego personelu oraz personelu
podwykonawców.
2.9
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
2.3.4
Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposaŜeniem
Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu własnego jak i Zamawiającego,
zabezpieczy je podczas trwania robót i usunie po ich ukończeniu. Wykonawca zapewni
teŜ pokój konferencyjny o dostatecznej powierzchni wyposaŜony w meble oraz
instalację grzewczą i elektryczną, który przeznaczony będzie do spotkań Wykonawcy
oraz spotkań z Zamawiającym bądź przedstawicielami Zamawiającego. Wykonawca
zapewni, zabezpieczy i usunie po ukończeniu robót wszystkie potrzebne pomieszczenia
do bezpiecznego przechowywania materiałów, urządzeń, etc., naleŜących do
Wykonawcy.
W razie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom
schrony, a takŜe przechowalnie ubrań, suszarnie, pomieszczenie do spoŜywania
posiłków, dostęp do wody pitnej oraz artykuły pierwszej pomocy. Wykonawca
wyposaŜy i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukończeniu robót. Wykonawcy nie
wolno uŜywać stałych pomieszczeń lub jakichkolwiek ich części na potrzeby
tymczasowego uŜytku. Konsumpcja posiłków w jakichkolwiek budynkach stałych
znajdujących się w trakcie budowy jest zabroniona.
Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urządzenia
sanitarne, pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe
instalacje wodociągowe i odpływowe, zgodnie z przepisami higieniczno - sanitarnymi a
po ukończeniu robót usunie wszystkie urządzenia sanitarne wraz z zanieczyszczeniami,
całkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na którym były zainstalowane,
zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca zapewni odpływ z tymczasowych
urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zabezpieczy urządzenia
tymczasowe i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.
Wykonawca pokryje wszelkie opłaty oraz inne obciąŜenia finansowe, które mogą być
nałoŜone przez Zamawiającego w związku z wybudowaniem tymczasowych
pomieszczeń na potrzeby robót.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 55 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
śadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostaną postawione bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, co do ich akceptowanej jakości oraz
lokalizacji i rozmieszczenia.
Tymczasowe pomieszczenia uŜytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla
pracowników Wykonawcy, podwykonawców lub dostawców nie mogą się znajdować
poza granicą placu budowy.
2.3.5
Woda
Wykonawca zapewni potrzebą ilość czystej wody na potrzeby robót budowlanych i
urządzeń, jak i podłączenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wodę, wskazanego
przez Zamawiającego.
Wykonawca wykona tymczasowe instalacje wodociągowe na terenie budowy, poniesie
wszelkie koszty z tym związane, zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy oraz usunie po
zakończeniu robót wszystkie tymczasowe instalacje. Opłaty za dostarczenie wody
poniesie Wykonawca.
2.3.6
Tymczasowe oświetlenie i energia
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnego oświetlenia
zewnętrznego placu budowy oraz oświetlenia bezpieczeństwa i zapewnienie energii dla
wykonywania robót budowlanych, opomiarowania, tymczasowego okablowania, opraw
jak teŜ za podłączenie do wskazanego przez Zamawiającego punktu dostawy energii,
oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane. Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i
usunie po zakończeniu robót wszelkie niezbędne instalacje.
Tymczasowe oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie bezpieczeństwa będzie dostępne na
uŜytek Zamawiającego oraz wszystkich innych Wykonawców, którzy mogą być
zatrudnieni przez Zamawiającego.
2.3.7
Komunikacja telefoniczna / telefaks
Wykonawca zapewni co najmniej dwie linie telefoniczne i faks na uŜytek własnego
personelu nadzorującego przebieg robót i ureguluje wszelkie opłaty z tym związane.
Wykonawca wyposaŜy swój personel nadzorujący w telefony komórkowe.
2.3.8
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdów uŜywanych
do wykonywania robót budowlanych. Wyznaczy równieŜ drogi przeznaczone dla ruchu
pieszego, których szerokość dla ruchu jednokierunkowego winna wynosić 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Wyjścia z obiektów oraz przejścia wychodzące na drogi
zabezpieczy poręczami ochronnymi. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetli
i oznakuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
2.3.9
Ogrodzenia
Wykonawca ogrodzi teren placu budowy w taki sposób, aby nie stwarzało zagroŜenia
dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m z bramą i
miejscem dla wartownika.
Wykonawca zapewni, iŜ wejście na plac budowy i wyjście z niego odbywać się będzie
przez punkt kontrolny obsługiwany przez cały dzień roboczy. NaleŜy notować
nazwisko, zawód i miejsce pracy w budynku wszystkich osób wchodzących i
wychodzących z placu budowy.
2.10
Zabezpieczenia chodników i jezdni
2.3.10 Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sąsiedztwie placu budowy
Wykonawca zobowiązuje się nie powodować w trakcie prowadzonych prac
budowlanych zbędnych utrudnień w ruchu drogowym oraz pieszym w bezpośrednim
sąsiedztwie placu budowy oraz na Ŝadnych przylegających terenach uŜyteczności
publicznej, a takŜe podejmie wszelkie konieczne kroki w celu nie powodowania
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 56 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
zbędnych utrudnień dla sąsiedztwa. W szczególności Wykonawca podejmie wszelkie
kroki w celu ochrony sąsiadów przed niedogodnościami związanymi z robotami
budowlanymi.
2.3.11 Naprawianie uszkodzeń na drogach dojazdowych do placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany dokonać na własny koszt oraz w sposób moŜliwie
najbardziej efektywny napraw wszelkich uszkodzeń spowodowanych na drogach
dojazdowych do placu budowy, lub w instalacjach podziemnych lub nadziemnych w
trakcie prowadzenia prac, bez względu na to, czy uszkodzenia te zostały spowodowane
przypadkowo, czy teŜ były wynikiem zamierzonego i przewidzianego działania ze
strony Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych. Naprawy muszą zostać
wykonane w sposób satysfakcjonujący dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie
jednakŜe ponosił Ŝadnej odpowiedzialności za uszkodzenie instalacji, której połoŜenia
nie moŜna było wywnioskować, dokonując oględzin terenu gołym okiem, z wyjątkiem
przypadków, gdy ich połoŜenie było zaznaczone na planach, w specyfikacjach lub teŜ na
innych dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej Umowy, lub teŜ w
przypadku, gdy Wykonawca wiedział o istnieniu takich instalacji, lub teŜ w inny sposób
zostało mu to zakomunikowane.
2.3.12 Przeciwdziałanie zakłóceniom w ruchu drogowym
Wykonawca jest zobowiązany się zapewnić, aby transport ładunków z i na plac budowy
odbywał się bez powodowania zakłóceń w ruchu drogowym. W przypadku, gdyby
transportowanie ponadnormatywnych ładunków wymagałoby uzyskania specjalnego
zezwolenia, Wykonawca będzie zobowiązany takie zezwolenie uzyskać od właściwych
władz administracyjnych na swój koszt.
2.3.13 Utrzymanie dróg dojazdowych oraz chodników
Wykonawca musi utrzymywać przez cały czas w czystości drogi dojazdowe na budowę,
chodniki i ścieŜki, oraz będzie je oczyszczał z gruzu, śmieci i błota. Wszystkie pojazdy
wjeŜdŜające lub wyjeŜdŜające z budowy z ładunkiem, który moŜe spowodować kurz lub
brud np. kruszywo, piasek, Ŝwir, ziemia lub, które mają nadmiar materiałów, śmieci itp.
muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wypadaniem lub zwiewaniem tych
materiałów.
Wykonawca naprawi na własny koszt wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwej
pracy środków transportu oraz poniesie wszelkie koszty i opłaty z tym związane.
6.
Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Definicje dotyczące jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, zostały ujęte w specyfikacjach technicznych
poszczególnych branŜ.
7.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, związane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości
Wymagania dotyczące właściwości poszczególnych wyrobów budowlanych, zostały
ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branŜ.
Ponadto projekt budowlany, projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe i robocze
muszą odpowiadać, standardom, przepisom, itp. uzgodnionych wzajemnie przez
Zamawiającego i Wykonawcę w następującej kolejności:
1. Normy Europejskie (EN), Standardy i Przepisy, w szczególności międzynarodowe
standardy (lEC: Międzynarodowe Pełnomocnictwo ds. Elektromechanicznych).
2. Normy jakościowe, oparte na wymogach polskich norm, przy uwzględnieniu
europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 57 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
norm przenoszących normy europejskie, normy państw członkowskich UE przenoszące
europejskie normy zharmonizowane,
3. Polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe,
4. Polskie normy przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U
z 2002 r Nr 75, poz.690)
5. Polskie aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien wdroŜyć formalny system zapewnienia jakości celem
zademonstrowania zgodności z wymogami Umowy. System zapewnienia jakości nie
zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań i odpowiedzialności.
Szczegóły planu zapewnienia jakości, procedur, metod i dokumentacji naleŜy przekazać
Zamawiającemu do wcześniejszej aprobaty zanim realizacja kaŜdego z etapów projektu
czy etapów wykonawczych zostanie rozpoczęta. KaŜdy z dokumentów przekazanych
Zamawiającemu powinien zawierać podpisane oświadczenie jakości zgodne ze
szczegółami określonymi w Systemie Zapewnienia Jakości Wykonawcy. Zamawiający
jest upowaŜniony do kontroli kaŜdego z aspektów systemu oraz Ŝądania podjęcia
działań korygujących.
Wykonawca powinien wyposaŜyć jedno z pomieszczeń na budowie w próbki
materiałów oraz detali wykonawczych celem zatwierdzenia ich przez Zamawiającego.
2.11
Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 BHP,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
 wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Zamawiającemu);
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
 wykaz urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 58 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
2.12
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań
materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach
i wytycznych technicznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone,
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
2.13
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
2.14
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 59 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
2.15
Badania prowadzone przez Zamawiającego
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od
Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
2.16
Certyfikaty i deklaracje
1. Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
8.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i
robót budowlanych nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Roboty budowlane mogą być realizowane w etapach przez kilku wykonawców często
pracujących jednocześnie lub w kolejno jeden po drugim, dlatego teŜ waŜnym jest, aby
praca była całkowicie i ciągle koordynowana z pracami poprzedzającymi, bieŜącymi
oraz następującymi lub wykonywana przez innych wykonawców w uporządkowany
sposób przy pełnej i kompletnej współpracy.
Stosownie do tego, Wykonawca winien umoŜliwić innym wykonawcom realizację ich
prac oraz koordynować we wszystkich aspektach i szczegółach kaŜdą fazę wykonawczą
budowy wspólnie z Zamawiającym oraz innymi wykonawcami.
Zakłada się, Ŝe Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrolę oraz
zaakceptuje prace wykonane przez innych zanim rozpocznie realizację własnych prac
oraz poinformuje Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztów wynikłych z niespełnienia
tego warunku.
Wykonawca potwierdza, Ŝe jego obowiązki dotyczące koordynacji i współpracy
stanowią istotny warunek Umowy.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 60 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wykonawca winien koordynować oraz w pełni współpracować z Zamawiającym.
Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania Zamawiającemu
miesięcznego raportu z postępu robót, przedstawiającego rzetelny postęp w realizacji
robót w kaŜdym miesiącu. Format i zawartość tego raportu winna być uprzednio
uzgodniona z Zamawiającym.
2.17
Kontrole i testy
UpowaŜnieni przedstawiciele Zamawiającego i Inspektora powinni mieć w
uzasadnionym czasie pełny dostęp do wszystkich miejsc w których są wykonywane
roboty budowlane oraz wszystkich miejsc, w których materiał jest składowany, w
trakcie produkcji, przetwarzania czy budowy (na placu budowy lub gdziekolwiek).
UpowaŜnieni przedstawiciele Zamawiającego posiadają prawo do dokonywania
kontroli, inspekcji, pomiarów i testów materiałów i jakości wykonania, jak równieŜ
kontroli z postępu prac oraz produkcji i przetwarzania materiałów.
Wykonawca winien umoŜliwić przedstawicielom Zamawiającego pełną sposobność
realizacji tych czynności z uwzględnieniem łatwego dostępu, urządzeń, zezwoleń oraz
odzieŜ ochronną. śadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcę od Ŝadnych
obowiązków czy odpowiedzialności.
Wykonawca powinien zawiadomić (w ciągu 5 dni) Zamawiającego ilekroć jakakolwiek
część pracy jest gotowa, przed przykryciem lub zakryciem części pracy, zapakowaniem
do przechowania lub transportu. Zamawiający winien w takiej sytuacji dokonać
przeglądu, inspekcji, pomiarów lub testów bez uzasadnionego opóźnienia lub
zawiadomić Wykonawcę, iŜ takie czynności nie są przez Zamawiającego wymagane.
Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego o
powyŜszym, winien on, jeśli i kiedy wymagane przez Zamawiającego, odkryć część
prac, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. Działania te wykonane zostaną
na koszt Wykonawcy bez wpływu na realizację harmonogramu wykonawczego.
Wykonawca winien dostarczyć całość aparatury, wsparcie, dokumentację oraz inne
informacje, elektryczność, paliwo, produkty zuŜywalne, przyrządy, materiały oraz
odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel. Elementy te są konieczne do
przeprowadzenia niezbędnych testów weryfikujących jakość wykonania, materiały,
instalacje, wyposaŜenie oraz inne części robót zgodnie z umową. Wykonawca winien
uzgodnić z Zamawiającym czas i miejsce przeprowadzenia określonych testów
instalacji, materiałów lub innych części robót. PowyŜsze nie zwalnia Wykonawcy od
stosowania się do postanowień Polskich Norm, Standardów i Przepisów.
Zamawiający ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczących przeprowadzenia
prób i testów. Jeśli okaŜe się, Ŝe testowana instalacja, materiały czy jakość wykonania
nie spełnia wymogów Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych testów zostanie
poniesiony przez Wykonawcę.
Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego nie później niŜ 24 godziny o
zamiarze przeprowadzenia prób i testów. Jeśli Zamawiający nie ma zamiaru wziąć
udziału w próbach i testach w uzgodnionym czasie i miejscu, Wykonawca moŜe
przeprowadzić testy (o ile Zamawiający nie poinstruował inaczej), które następnie
powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 61 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wykonawca winien natychmiast przekazać Zamawiającemu naleŜycie zatwierdzony
raport z przeprowadzonych prób i testów. Po przeprowadzeniu testów Zamawiający
powinien potwierdzić stosowny dokument.
Jeśli w rezultacie kontroli, inspekcji próby, pomiaru czy testu, Zamawiający
zidentyfikuje jakąkolwiek wadliwą instalację, materiał czy jakość wykonania lub
niezgodność z Umową, ma prawo do odrzucenia instalacji, materiałów, projektu czy
jakości wykonania poprzez zawiadomienie o tym fakcie Wykonawcy z podaniem
przyczyn takiej decyzji. Wykonawca winien w tej sytuacji natychmiast naprawić szkody
oraz zapewnić, Ŝe odrzucony element ponownie spełnia warunki Umowy.
Jeśli wymogiem Zamawiającego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiałów,
projektu czy jakości wykonania, testy naleŜy powtórzyć według tych samych załoŜeń i
warunków. Jeśli odrzucenie i ponowne testy spowoduje poniesienie przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione
koszty lub stosowna kwota zostanie potrącona w płatności miesięcznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane próby, testy materiałów
budowlanych, inspekcje przeprowadzane w zakresie wymaganym przez przepisy,
nadzór architektoniczno - budowlany i Zamawiającego.
Zanim zostaną zamówione materiały, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu
do aprobaty dwie próbki tych materiałów. JednakŜe aprobata próbek nie zwalnia
Wykonawcy z istotnego obowiązku dostarczenia materiałów o satysfakcjonującej
jakości. Materiały, które zostaną uznane za niezgodne z wymaganiami tych
wyspecyfikowanych lub zatwierdzonych naleŜy natychmiast usunąć z placu budowy
oraz zastąpić na koszt Wykonawcy materiałami właściwymi.
Jeśli na rysunkach lub specyfikacjach zostały uŜyte nazwa handlowa, uŜycie takiego
produktu nie jest obowiązkowe, stanowi jednak wskazówkę dotyczącą rodzaju,
wykonania, stylu, wymaganej jakości. Jeśli Wykonawca moŜe zaproponować produkt
alternatywny, Wykonawca winien ocenić czy wskazany produkt alternatywny jest
ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczyć pisemny wniosek o jego
zatwierdzenie. Wniosek winien zawierać kopię arkuszy danych technicznych
nominowanego produktu łącznie z arkuszem danych technicznych produktu
alternatywnego z zaznaczeniem róŜnic pomiędzy oboma produktami, jak równieŜ próbki
jeśli wymagane przez Zamawiającego.
2.18
Testy końcowe Komisji Odbiorowej
Wykonawca powinien zorganizować testy końcowe przeprowadzone przez komisję
odbiorową - zgodnie z ustaleniami wynikającymi ze wcześniejszego rozdziału - po
przekazaniu całej, niezbędnej dokumentacji powykonawczej i instrukcjami dotyczącymi
konserwacji obiektu.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia testów
końcowych 21 dni wcześniej przed ustaleniem terminu wykonania testów. JeŜeli nie
umówiono się inaczej, Testy końcowe zostaną przeprowadzone przez Komisję
Odbiorową w terminie 14 dni po upływie wcześniej ustalonych 21 dni okresu
zawiadomienia.
2.19
Testy dodatkowe
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 62 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
W przypadku braku pozytywnych wyników z testów końcowych przeprowadzonych
przez Komisję Odbiorową, zgodnie Zamawiający ma prawo Ŝądać ponownego
przeprowadzenia testów dowolnej instalacji lub elementów budowlanych na takich
samych warunkach jak wcześniej.
2.20
Negatywne wyniki testów końcowych przeprowadzonych przez Komisję
Odbiorową
JeŜeli elementy budowlane lub instalacje nie przejdą pomyślnie odbiorów końcowych
przeprowadzonych powtórnie przez Komisję Odbiorową, to Zamawiający ma prawo do
redukcji kwoty umowy o kwotę, która odpowiada stracie poniesionej przez
Zamawiającego w związku z brakiem pozytywnych wyników testów.
2.21
UmoŜliwienie czynności kontrolnych i konserwacyjnych
W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie środki dostępu, drabiny, etc.,
wraz z potrzebnym personelem, umoŜliwiające Zamawiającemu i Inspektorom nadzoru
czynności kontrolne oraz pomiar robót.
9.
Dokumenty budowy
2.22
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzędowym,
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz strony technicznej budowy.
Zapisy będą prowadzone w sposób czytelny, dokonywane trwała techniką w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą kolejno oznaczone
numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru,
działającego z upowaŜnienia Zamawiającego.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
 uwagi i polecenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru
 datę zarządzenia ewentualnego wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
 inne istotne informacje o przebiegu robót
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 63 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się,
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma prawa do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
10.
Wymagania dotyczące obmiaru robót
2.23
Wymagania ogólne
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o
zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w podanych ilościach nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione według instrukcji Zamawiającego, na piśmie.
Uzgodniony obmiar gotowych robót, wraz z dokumentami odbiorowymi stanowić
będzie podstawę do rozliczenia etapu robót jeŜeli tak określa Umowa.
2.24
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą
akceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt będą dostarczone przez
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie przez cały okres trwania robót.
2.25
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i ostatecznym odbiorem robót, a
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót,
propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania
się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
2.26
Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w przyjętych jednostkach i wpisuje do rejestru obmiarów.
2.27
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie
Zamawiającego.
11.
Opis sposobu odbioru robót budowlanych
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 64 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Szczegółowe opisy odbioru robót branŜowych ujęto w poszczególnych częściach
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu.
2.28
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający i Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiającego.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
2.29
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
2.30
Odbiór końcowy
Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na czas oraz opłacić
wszystkie pozwolenia, dokumentację pozwolenia, próbki, testy, wstępne instalacje,
inspekcje, certyfikaty, homologacje, itd. niezbędne dla osiągnięcia oczekiwanych
rezultatów oraz spełnienia podanych wymagań.
W szczególności dokumenty te winny zawierać, ale nie ograniczać się do następujących
pozycji:
 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami – Dokumentacja
powykonawcza
 Rysunki powykonawcze dla robót architektoniczno-konstrukcyjnych, instalacyjnych i
elektrycznych
 Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub
zamienne)
 Protokoły badań i sprawdzań lub ekwiwalentne pozwolenie umoŜliwiające
uŜytkowanie urządzeń zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.
 Protokoły badań i sprawdzań lub ekwiwalentne pozwolenie stwierdzające
zastosowanie regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych.
 Protokoły badań i sprawdzań instalacji w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej.
 Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia
 Rejestry obmiarów (oryginały)
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 65 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
 Po otrzymaniu kompletu dokumentów od Wykonawcy, Zamawiający jest
zobowiązany zawiadomić zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych
organy:
o Inspekcji Ochrony Środowiska
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
o Państwowej Inspekcji Pracy
o Państwowej StraŜy PoŜarnej
 Kompletu dokumentów do złoŜenia wniosku o zakończeniu robót budowlanych
 Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu:
o oryginał dziennika budowy
o oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania remontu z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na remont oraz przepisami, oraz o
doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie
korzystania - ulicy, czy sąsiednich nieruchomości.
o protokoły badań i sprawdzań
o inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą.
12.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Na Ŝyczenie Zamawiającego, Wykonawca przedłoŜy pisemne rozwiązanie ofertowe.
które, o ile zaakceptowana przez Zamawiającego, moŜe przyczynić się do:
 przyśpieszenia ukończenia prac,
 zmniejszenia kosztów Zamawiającego wynikających z uŜytkowania,
 zwiększenia wydajności lub wielkości ukończonych prac,
 innej korzyści Zamawiającego.
Wykonawca przygotuje wyŜej omawiane rozwiązanie ofertowe na swój koszt i wystawi
stosownie w formie aneksu.
13.
Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych, zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branŜ, w
tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Wszystkie elementy dokumentacji projektowej, zostały ujęte w pkt. 5.3.2 niniejszej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru.
Gdy podana norma jest nieaktualna lub wycofana bez zastąpienia naleŜy powołać się na
normę aktualną, obowiązującą.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 66 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
Część II
Kod: 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Spis zawartości:
1.
Wstęp
2.
Opis budynku
2.1.1. Dane ogólne i zakres zamierzenia budowlanego
2.1.2. Dane techniczne
3.
Prace projektowe
3.1.
Ochrona p.poŜ.
3.1.1. Klasyfikacja ogniowa
3.1.2. Oddzielenia przeciw-poŜarowe
3.2.
Konstrukcja
4.
Specyfikacja techniczna
4.1.
Wyburzenia
4.1.1. Wstęp
4.1.2. Zakres prac
4.2.
Wylewki
4.3.
Prace murarskie
4.3.1. Wymagania ogólne
4.4.
Przebicia ścian
4.5.
Tynkowanie
4.5.1. PodłoŜa
4.5.2. System tynkowania wnętrz
4.6.
Malowanie
4.6.1. Wymagania normowe
4.6.2. Zasady ogólne przy wykonywaniu robót malarskich
4.6.3. PodłoŜa
4.6.4. Podkłady
4.6.5. Powłoki
4.6.6. Badania i zakres badań
4.7.
Wykończenie posadzki
4.7.1. Wstęp
4.7.2. Wykładziny
4.8.
Prace ślusarskie
4.8.1. Wstęp
4.8.2. Ślusarka drzwiowa, panele i ościeŜnice
4.8.3. Drzwi wewnętrzne
4.8.4. Aluminiowe drzwi, ościeŜnice
4.9.
Stolarka
4.9.1. Drzwi wewnętrzne
4.9.2. Sufit podwieszony w korytarzach i kuchniach
4.9.3. Parapety
4.10.
Okucia drzwiowe
4.10.1. Chwytaki elektromagnetyczne drzwi
4.10.2. Odbojniki drzwiowe
4.10.3. Zamki i klucze
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 67 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
4.11.
4.11.1.
4.11.2.
4.11.3.
5.
6.
Izolacje
Ogólne
Izolacje cieplne
Izolacja akustyczna
Obmiar robót
Odbiór robót
1.
Wstęp
Dokument opisuje wymagania dla robót wykończeniowych dla budynku Domu
Studenckiego „Nawojka” przy ul. Reymonta 11 w Krakowie.
2.
Opis budynku
2.3.14 Dane ogólne i zakres zamierzenia budowlanego
Dom studencki „Nawojka” przy ul. Reymonta 11 w Krakowie. Obiekt wyposaŜony w
instalację sanitarną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną i słaboprądową. Budynek
posiada funkcję uŜytkową jako dom studencki i okresowo hotelową. Funkcja ta nie
ulega zmianie.
Budynek średniowysoki, posiada 6 kondygnacji nadziemnych, w tym jedną
kondygnację piwnic, dwie klatki schodowe dostępne z korytarzy oraz dźwig osobowy.
Przedmiotem inwestycji jest remont części Domu Studenckiego Nawojka, który
obejmuje następujące prace:
− Nowy podział pokoi (powstały w wyniku przebudowy ścianek działowych)
wyposaŜonych w węzły łazienkowe oraz kuchnie (wydzielone w korytarzach, wspólne
dla kilku pokoi mieszkalnych),
− Remont ciągów komunikacyjnych (korytarze) w zakresie wymiany elementów
wykończenia – malowanie.
Zakres robót budowlanych
− wyburzenia istniejących ścianek działowych, warstw posadzkowych, oraz kominów
wentylacyjnych;
− wykonania otworów w wewnętrznych ścianach nośnych w związku ze zmianą
lokalizacji wejść do pomieszczeń wraz z osadzeniem nadproŜy z belek stalowych
− zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych;
− wykonania nowych ścianek działowych i odcinków ścian oddzielenia poŜarowego;
− wykonania nowych podłóg wraz z izolacją akustyczną;
− montaŜ stolarki drzwiowej,
− wykonania sufitów podwieszonych,
− lokalnego wzmocnienia stropów,
− doprowadzenia konstrukcji (w tym stropów) do zgodności z zapisami warunków
technicznych w zakresie szczelności, izolacyjności i nośności ogniowej.
Zakres robót konstrukcyjnych:
− wyburzenia fragmentów ścian nośnych;
− podparcie stropów na belkach stalowych w miejscach wyburzeń ścian nośnych;
− uzupełnienia ścian nośnych stanowiących ściany oddzielenia poŜarowego;
− lokalne wzmocnienia stropów drewnianych pod projektowane murowane ściany
działowe;
− wzmocnienie stropów w miejscach wykonywania otworów pod szachty instalacyjne;
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 68 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
− ewentualną wymianę skorodowanych drewnianych belek stropowych (decyzja na
etapie budowy po odkrywkach stropu),
− zabezpieczenie p.poŜ. konstrukcji stropu płytami Promaxon A,
− usunięcie istniejących warstw stropowych: sufitu podwieszanego (obrzut cementowy
na siatce stalowej) oraz zasypki z gruzu występującej pomiędzy belkami drewnianymi,
− wykonanie stalowych nadproŜy nad poszerzanymi i wykonywanymi otworami
drzwiowymi;
Zakres robót instalacyjnych:
− demontaŜu istniejących instalacji;
− wykonania instalacji i pionów instalacyjnych wraz z wyprowadzeniem ponad połać
dachu,
− rozprowadzenia instalacji (wody zimnej i wody zasilającej hydranty ppoŜ, ciepłej
wody uŜytkowej wraz z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej),
− rozprowadzenia instalacji elektrycznej oraz instalacji teleinformatycznych (szachty
pionowe i rozprowadzenie w korytarzach nad sufitem podwieszonym),
2.3.15 Dane techniczne
Dane techniczne dotyczące remontowanej części budynku:
Powierzchnia zabudowy istniejącego przebudowywanego budynku: 1 750,00m2
Wysokość:
≈20,30m
2.
Prace projektowe
Prace projektowe zostały wykonane w formie projektu architektoniczno – budowlanego,
który winien stanowić podstawę do wykonania projektu wykonawczego.
2.31
Ochrona p.poŜ.
Specyfikację ochrony p.poŜ. oparto na podstawie Wymagań ochrony przeciwpoŜarowej
określonych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych – patrz
załącznik nr 2 Opisu technicznego branŜy architektury.
2.3.16 Klasyfikacja ogniowa
Klasyfikacja wysokości: budynek średnio-wysoki (SW)
Typ: wielopiętrowy (6-cio kondygnacyjny, w tym piwnice)
Klasa odporności ogniowej: B
Kategoria zagroŜenia ludzi: ZLV.
2.3.17 Oddzielenia przeciw-poŜarowe
Zgodnie z § 216, ust 1 warunków technicznych w budynku dla stref poŜarowych
zakwalifikowanych do poszczególnych klas odporności poŜarowej, elementy budowlane
budynku powinny spełniać odpowiednio następujące wymagania w zakresie odporności
ogniowej:
Klasa odporności ogniowej elementów budynku5'
Klasa
odporności główna
konstrukcja
ściana
ściana
strop
poŜarowej konstrukcja
1 2)
dachu
zewnętrzna ', , wewnętrzna1''6',
nośna
budynku
1
2
3
4
5
6
„B"
REI
R120
R30
El 60 (o↔i)
E I 304)
60
przekrycie
dachu3',
7
RE 30
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 69 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Oznaczenia tabeli:
• R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą
zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
• E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
• I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
• (-)- nie stawia się wymagań.
1)
JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać
takŜe kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3
dla danej klasy odporności poŜarowej budynku.
2)
Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z
połączeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien
połaciowych, jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20% jej
powierzchni; nie dotyczą takŜe budynku, w którym nad najwyŜszą kondygnacją
znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.
Natomiast konstrukcja nośna naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien
połaciowych powinna być zabezpieczona do odporności ogniowej co najmniej R 15
(wymaganej dla konstrukcji dachu)
4)
Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu
klasy E I 30.
5)
Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy
i dylatacjami.
Zgodnie z § 223, ust 1 warunków technicznych w ścianach zewnętrznych budynku
wielokondygnacyjnego pasy międzykondygnacyjne połączone ze stropem winny
spełniać co najmniej 0,8 m wykonane w klasie odporności ogniowej El 60.
2.32
Konstrukcja
Planowane jest prowadzenie prac remontowych w skrzydle zachodnim na wszystkich
kondygnacjach poza piwnicą oraz w skrzydle wschodnim na piętrach I ÷ IV.
W wyniku załoŜonych prac remontowych niezbędne jest przeprowadzenie
następujących robót w zakresie konstrukcyjnym:
− wyburzenia fragmentów ścian nośnych;
− podparcie stropów na belkach stalowych w miejscach wyburzeń ścian nośnych;
− uzupełnienia ścian nośnych stanowiących ściany oddzielenia poŜarowego;
− lokalne wzmocnienia stropów drewnianych pod projektowane murowane ściany
działowe;
− wzmocnienie stropów w miejscach wykonywania otworów pod szachty instalacyjne;
− ewentualną wymianę skorodowanych drewnianych belek stropowych (decyzja na
etapie budowy po odkrywkach stropu),
− zabezpieczenie p.poŜ. konstrukcji stropów płytami Promaxon A (wg w proj.
architektury),
− usunięcie istniejących warstw stropowych w miejscach występowania stropów
drewnianych : sufitu podwieszanego (obrzut cementowy na siatce stalowej) oraz
zasypki z gruzu występującej pomiędzy belkami drewnianymi,
− wykonanie stalowych nadproŜy nad poszerzanymi otworami drzwiowymi.
3.
Specyfikacja techniczna
2.33
Wyburzenia
2.3.18 Wstęp
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 70 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wszystkie roboty wyburzeniowe, wywóz i składowanie materiałów powinny odbywać
się zgodnie z Polskim Prawem, wymaganiami Zamawiającego i Władz Lokalnych.
2.3.19 Zakres prac
W zakres prac wyburzeniowych związanych z budynkiem wchodzą:
− wyburzenia istniejących ścianek działowych, warstw posadzkowych, oraz kominów
wentylacyjnych,
− wyburzenia fragmentów ścian nośnych.
2.34
Wylewki
Zachód: wylewka samopoziomująca wzmocniona siatką zbrojeniową stanowiącą
podbudowę pod wykładzinę.
Wschód: wylewka istniejąca.
2.35
Prace murarskie
2.3.20 Wymagania ogólne
Prace murarskie naleŜy prowadzić zgodnie z Normami Polskimi:
− PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 11: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
− PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2:
Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów
− PN-B-19707:2003 -- Cement. Cement specjalny Skład, wymagania i kryteria
zgodności.
Mury mają być wykonane zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach. Wymiary
podane na rysunkach są wymiarami murów z uwzględnieniem warstw
wykończeniowych.
Zaprawy mają spełniać wymagania Polskich Norm. Zaprawy bądź kleje łączące bloczki
betonu komórkowego lub wapienno-piaskowego (SILKA) muszą spełniać wymagania
producenta pod kaŜdym względem, a szczególnie dotyczy to sposobu ich przygotowania
i uŜycia.
W przypadku mieszanek przygotowanych fabrycznie, jakość, proporcje składników
maja być opisane na opakowaniu. W przypadku, gdy mieszanka zawiera cement bądź
substancje higroskopijne, to proces ich transportu oraz składowania musi być
prowadzony w warunkach suchych, przy czym dodatkowo wymaga się, aby opakowania
były szczelne. Sprawdzenie spełniania wymagań pod względem jakości i składu moŜe
nastąpić tylko bezpośrednio przed uŜyciem. Wykonawca zmontuje i postawi wszelkie
konieczne rusztowania. Wszystkie rury, puszki, przełączniki, itd., mają być umocowane
w ścianach za pomocą zaprawy cementowej. Wykonawca zapewni odpowiednią
ochronę prowadzonych prac przed zanieczyszczeniem zaprawą lub w inny sposób.
2.36
Przebicia ścian
Wszystkie przejścia rur, kanałów wykonanych z niepalnych materiałów powinny być
prawidłowo uszczelnione ognioodpornymi masami. Przejścia rur lub kabli wykonane z
palnych materiałów powinny być wykonane z uŜyciem ognioodpornych uszczelnień.
2.37
Tynkowanie
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót tynkarskich w oparciu o normy i
przepisy, a w szczególności:
PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Zasady i reguły
PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Terminologia
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 71 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i
zasady koordynacji modularnej.
PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
PN-69/B-10023Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – Ŝelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa
PN-70/B-10026mineralnego, porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-65/B-10101Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania
i
badania
techniczne przy odbiorze
PN-B-10106- Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109- Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-75/B-10121Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280Roboty
malarskie
budowlane
farbami
wodnymi
i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701- Cementy powszechnego uŜytku.
PN-90/B30020 Wapno.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-ISO- 3443-1Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
określenia.
Tynkowanie powinno być wykonane w temperaturach powyŜej 5°C. Tynkowanie moŜe
być wykonane w niŜszych temperaturach tylko na warunkach podanych w „Wytycznych
wykonywania robot budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur".
ŚwieŜo połoŜony tynk musi być chroniony przed bezpośrednim światłem słonecznym i
wysuszeniem.
Przed tynkowaniem kaŜdej ściany, parapety, stolarka, ślusarka etc. powinny być
prawidłowo osłonięte. Osłony nie powinny być zdjęte przed zakończeniem tynkowania i
zaaprobowaniem. AŜ do pierwszej dostawy wszystkie tynkowane powierzchnie
powinny być idealnie czyste i nieuszkodzone. Nie powinno być Ŝadnych odbarwień i
plam. Odrzucone tynkowanie powinno być wycięte do podłoŜa i ponownie wykonane.
Przed tynkowaniem Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie powierzchnie ścian czy
nie ma luźnych elementów. Ewentualne obluzowania usunąć. Wykonawca powinien
kontynuować poprawki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 72 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wykonawca powinien na własny koszt zrobić wszelkie poprawki konieczne do
doprowadzenia robót do końcowego stanu idealnego. Wszystkie poprawki, jeśli są,
powinny być niewidoczne przy zakończeniu robót. Tynkowanie powinno być gładkie i
płaskie wg pionowych listew kierunkowych.
2.3.21 PodłoŜa
Przed połoŜeniem obrzutki, wszystkie rury, kable, gniazda przełączników i wszystkie
inne elementy naleŜy osadzić i obudować. Powierzchnie do otynkowania powinny być
wcześniej oczyszczone i zwilŜone. Jeśli w opinii Zamawiającego lub Inspektora nadzoru
powierzchnie betonowe do otynkowania są zbyt gładkie lub zbite, to powinny być
oczyszczone, szorstkie i zwilŜone.
Po oczyszczeniu i nawilŜeniu powierzchnie betonowe powinny być skropione
mieszanką zaprawy składającej się z 1 części cementu Portlandzkiego i 2 części
czystego ostrego piasku. Powłoka skrapiana powinna być zwilŜona przed obrzucaniem.
2.3.22 System tynkowania wnętrz
Zalecenia
Jeśli nie wyspecyfikowano inaczej, spoiny między tynkiem a stalą, betonem, a drewnem
muszą być wycięte na głębokość tynku.
Profile tynkowe jak listwy kątowe, profile łączeniowe, itp. naleŜy mocować prosto,
prostopadle do poziomu i w płaszczyźnie tynku.
Wbudowane elementy powinny być oczyszczone po skończeniu tynkowania.
Jeśli nie wyspecyfikowano inaczej, wszystkie zewnętrzne naroŜa z wyjątkiem ościeŜy
drzwiowych i okiennych, które nie schodzą do posadzki powinny być wyposaŜone w
cynkowane ogniowo kątowniki (1.80 m długie) umieszczone w tynku.
2.38
Malowanie
Roboty malar¬skie powinny być wykonane zgodnie z dokumen¬tacją techniczną.
Dopuszcza się tylko takie od¬stępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z Zamawiającym oraz
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
nadzór autorski lub inną równorzędną decyzją.
Przed rozpoczęciem robót malarskich Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji próby kolorystyczne, które naleŜy wykonać na powierzchni nie mniejszej niŜ
2,0 m2. Ostateczny wybór kolorystyki musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
Dopiero po akceptacji Zamawiającego moŜna przystąpić do wykonywania robót
malarskich.
2.3.23 Wymagania normowe
Roboty malarskie naleŜy wykonywać zgodnie z normami:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.
PN-69/B-10280 Roboty
malarskie
budowlane
farbami
wodnymi
i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
2.3.24 Zasady ogólne przy wykonywaniu robót malarskich
a) Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na
którą ma być nałoŜona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem,
zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz w niektórych przypadkach
zafluatowaniem,
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 73 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
b) Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C z
tym, Ŝe do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 10°C przy
szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20°C przy lakierowaniu i powlekaniu emalią,
c) Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas deszczów, pogody wietrznej i intensywnego
działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię,
d) Przy robotach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach
toksycznych naleŜy ściśle przestrzegać przepisów BHP.
2.3.25 PodłoŜa
a) Tynki zwykłe nowe niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B10100- Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1
B 11-12/72 poz. 139.
b) Uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania
przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Miejsca
naprawione powinny być suche. Tynki niedostatecznie skarbonizowane powinny być
przed malowaniem zafluatowane.
c). Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych
(kurz, sadze, tłuszcze itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy,
rdza)
d). Powierzchnia elementów betonowych powinna być oczyszczona z odstających
grudek związanego betonu oraz z tłustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny być
wypełnione zaprawą cementową, aby równość powierzchni całego podłoŜa odpowiadała
równości powierzchni otynkowanej.
e). Powierzchnia tynków gipsowych powinna być gładka, bez nierówności, pofalowań,
zadrapań, odbić lub rys skurczowych, powinna być jednolita, bez widocznych łączeń
lub zapiaszczenia.
f). Powierzchnia elementów drewnopochodnych powinna być wyrównana.
2.3.26 Podkłady
Powierzchnia pokryta podkładem powinna być równa, bez wgłębień, pofałdowań i
uszkodzeń oraz bez smug i śladów pędzla. Dopuszczalna jest chropowatość podkładu
odpowiadająca rodzajowi faktury pokrytego podłoŜa. Podkład na tynku i betonie
powinien odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 w zakresie prawidłowości
odchyleń powierzchni i krawędzi. Podkład wyrównawczy dwuwarstwowy ze
szpachlówki powinien całkowicie pokrywać podłoŜe, być gładki, bez uszkodzeń,
nawarstwień, rys skurczowych, zadrapań oraz wgłębień.
2.3.27 Powłoki
Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być
wykonana z farby do gruntowania, następne z farby nawierzchniowej,
b) powłoka powinna pokrywać całkowicie bez prześwitów podłoŜe lub podkład, nie
wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug i śladów pędzla; dopuszczalna
jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrytego podłoŜa lub
podkładu,
2.3.28 Badania i zakres badań
Badania obejmują:
a) sprawdzenie podłoŜy,
b) sprawdzenie podkładów,
c) sprawdzenie powłok.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 74 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Ponadto - na podstawie atestów materiałów oraz zapisów w dzienniku budowy naleŜy
sprawdzić jakość materiałów uŜytych do wykonania robót malarskich. Materiały,
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem i budzą
wątpliwości, powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenia podłoŜy, podkładów naleŜy przeprowadzać w trakcie odbiorów
częściowych (międzyoperacyjnych), a sprawdzenie powłok w trakcie odbioru
końcowego.
Sprawdzenie podłoŜy obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją i sprawdzenie
jakości powierzchni.
Sprawdzenie podkładów obejmuje:
− sprawdzenie wyglądu powierzchni
− sprawdzenie wsiąkliwości
− sprawdzenie wyschnięcia
− sprawdzenie skuteczności fluatowania
Sprawdzenie powłok obejmuje:
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
− sprawdzenie przyczepności
− sprawdzenie odporności na wycieranie
− sprawdzenie odporności na zmywanie
Badania naleŜy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5°C i przy
wilgotności względnej powietrza poniŜej 75 %. Powłoki zewnętrzne naleŜy badać
podczas bezdeszczowej pogody. Powłoki malarskie naleŜy badać nie wcześniej niŜ po
upływie 14 dni od ich ukończenia.
2.39
Wykończenie posadzki
2.3.29 Wstęp
Wykończenia podłóg powinny być wykonane do odpowiedniej grubości i wysokości, z
określonym spadkiem tam gdzie konieczne oraz idealnie płaskie i gładkie.
Przed połoŜeniem warstw wykończeniowych, Wykonawca powinien starannie i
całkowicie oczyścić podłoŜe, usunąć brud, tłuszcz, olej i inne niepoŜądane materiały, i
jeśli konieczne szorować wodą i/lub szorstkować. Wszystkie te czynności winny być
zaaprobowane przez Zamawiającego. Ponadto przed połoŜeniem wykończenia moŜe
być wymagane przetarcie podłoŜa cementem.
Plamy z oleju w podłoŜu powinny być usunięte produktem czyszczącym alkalia.
Posadzki powinny być połoŜone w czasie określonym przez konsultacje z
Zamawiającym. Wszystkie wykończenia podłóg powinny być wykonane przez
wyspecjalizowanych wykonawców, z preferencją dostawców materiałów oraz przez
kompetentnych rzemieślników zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Wszystkie instrukcje i wskazówki dotyczące materiałów podłoŜa i robót podane przez
dostawców / producenta powinny być ściśle przestrzegane.
2.3.30 Wykładziny
Wykładziny Marmoleum i Artoleum (np. firmy Forbo) min. gr. 2mm o wysokiej
odporności uŜytkowej, trudno zapalne, odporne na duŜe obciąŜenia i działanie kółek
meblowych lub równowaŜne. Standard koloru wyspecyfikuje Zamawiający. Układanie i
przyklejanie posadzki wg wskazówek wytwórcy.
2.40
Prace ślusarskie
2.3.31 Wstęp
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 75 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Mocowania uŜyte do części metalowych powinny być z tego samego materiału i mieć
taki sam wygląd jak część mocowana; w przeciwnym razie naleŜy zapobiec korozji
elementów. Umiejscowienie detali ślusarki, co jest czynnikiem decydującym o
ostatecznych wymiarach, powinno być wykonane z największą dokładnością.
Dokładne sprawdzenia umiejscowienia muszą być dokonane przed i podczas murowania
oraz w czasie wykańczania, jeśli to konieczne.
Wszystkie koszty będące rezultatem niewłaściwych pomiarów, źle ustawionych
tolerancji, błędów w obliczeniach, niedbałego transportu, składowania i montaŜu na
budowie, jak równieŜ koszty będące rezultatem braku osłon po montaŜu będą po stronie
Wykonawcy.
2.3.32 Ślusarka drzwiowa, panele i ościeŜnice
Aby otrzymać stabilną konstrukcję drzwi, ościeŜnice, panele powinny być dostarczone i
zainstalowane razem z wszystkimi niezbędnymi mocowaniami, śrubami, uszczelkami
etc. Wszystkie w/w pozycje powinny być zaznaczone na rysunkach jako: do wykonania
przez, lub w imieniu Wykonawcy. Konstrukcja i uŜyte materiały są do aprobaty przez
Zamawiającego. Wszystkie takie pozycje pojawiające się na rysunkach, powinny być
dostarczone i zainstalowane, nawet jeśli nie są ujęte szczegółowo w specyfikacjach.
OścieŜe wykonane z giętych profili stalowych min. grubość 1.5mm, dla drzwi
stalowych 2.5mm, dostarczane z fabryki z powłoką poliestrową. Wewnętrzne drzwi
powinny być dostarczane z uszczelką akustyczną.
OścieŜnice do mocowania w ścianach murowanych wyposaŜone w kotwy V.
2.3.33 Drzwi wewnętrzne
Wymknięcia drzwiowe w korytarzach Profile aluminiowe przeszklone o szczelności i
izolacyjności EI 30 lub równowaŜne
Powinny być typu wewnętrznego z izolacją akustyczną 30 dB.
Skrzydło drzwiowe powinno mieć grubość 45 mm, wykonane z blachy stalowej 1,0
mm, galwanizowanej, z warstwą izolacji akustycznej i uszczelką EPDM
OścieŜnice z zimnogiętych profili 2,5 mm
Zewnętrzne wykończenie malowaniem proszkowym
Drzwi powinny być wyposaŜone w próg z uszczelką plus standardowe akcesoria jak
klamki, kotwy.
Łączniki powinny być galwanizowane na gorąco
Minimalna szerokość drzwi 90 cm
Drzwi odporne ogniowo powinny być EI 30.
2.3.34 Aluminiowe drzwi, ościeŜnice
Drzwi pokazane na rysunkach i informacje podane w specyfikacjach pokazują tylko
zasady.
Jeśli koniecznym jest zapobiec efektom elektrolitycznym między uŜytymi materiałami,
to powinny one być odpowiednio zaizolowane.
Odpowiednie zabezpieczenia powinny być podjęte, aby uniknąć mostków termicznych i
kondensacji. Przekładka termiczna powinna mieć gr. 16 mm dla profili o wartości
U=2,6 W/m2K. Wszystkie zestawy paneli szklanych powinny zawierać system
odprowadzenia skroplin i wyrównania ciśnień.
Aluminiowe profile zewnętrznych i wewnętrznych drzwi powinny spełniać następujące
wymagania:
− Współczynnik U dla profili aluminiowych - max 2,6 W/m2K
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 76 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
− Wodoszczelność - 600 Pa
− Infiltracja powietrza< 0,1 m3/mdPa2/3
Drzwi wyposaŜone w szklane i stalowe panele.
Stalowe panele w drzwiach powinny być typu warstwowego. Wewnętrzne i zewnętrzne
panele stalowe pełne minimalnej grubości 2 mm. Izolacja pianką PUR, całkowita
grubość panelu 35 mm. Wymagany współczynnik U max 2,6 W /m2K.
2.41
Stolarka
2.3.35 Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań i kuchni typu DOM, PFAFFENHAIN lub
„PORTA", przylgowe, okleinowane, płytowe bez profilowań (o odporności ogniowej EI
30 i EI 60) – kolor naleŜy uzgodnić z Zamawiającym i/lub biurem projektów – o
izolacyjności akustycznej min. R7V = 25 dB (Porta „90" So=976 mm, Ho=2053 mm)
lub równowaŜne
Drzwi wewnątrz lokalowe w mieszkaniach typu
DOM,
PFAFFENHAIN
lub
„PORTA” przylgowe, okleinowane, płaskie, z ościeŜnicą metalową, wg zestawień (np.
Porta „80”/„90”) lub równowaŜne
Rysunki oraz informacje zawarte w tej specyfikacji pokazują jedynie podstawowe
załoŜenia.
Drzwi wejściowe do jednostek mieszkalnych będą o odporności ogniowej EI 30.
Drzwi wejściowe do kuchni będą o odporności ogniowej EI 60.
− Skrzydło drzwi przylgowe, okleinowane.
− Standardowe drzwi do WC i łazienek naleŜy wyposaŜyć w kratkę wentylacyjną.
− Kolor wykończenia określi i zatwierdzi Zamawiający.
− Producenta drzwi naleŜy uzgodnić z Zamawiającym.
Zaaprobowanie drzwi dostarczonych na budowę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zamontowania drzwi prostych, które pozostaną płaskie po zawieszeniu.
2.3.36 Sufit podwieszony w korytarzach i kuchniach
Ruszt:
Stalowe profile zimnogięte łącznie z wszystkimi koniecznymi wieszakami i
mocowaniami. Rozstaw osiowy 600 x 600 mm, ruszt o przekroju T. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym.
2.3.37 Parapety
Wewnętrzne parapety okienne – istniejące.
2.42
Okucia drzwiowe
2.3.38 Chwytaki elektromagnetyczne drzwi
Chwytaki elektromagnetyczne, które naleŜy zastosować są typu, np.:
UNIMA EM-900 N lub równowaŜny
− Napięcie zasilania
- 24V DC
− Prąd pobierany
- 45 + 50 mA
− Powłoka stalowa antykorozyjna
− Charakter pracy
- ciągła.
Aprobata 046/94 Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony PoŜarowej w Józefowie.
2.3.39 Odbojniki drzwiowe
Lokalizację odbojnika naleŜy skoordynować z lokalizacją drzwi.
2.3.40 Zamki i klucze
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 77 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
W drzwiach ognioodpornych naleŜy zamontować zamki ognioodporne. Odpowiedni
zestaw klamki ognioodpornej naleŜy dopasować do zamka oraz ognioodporności drzwi.
2.43
Izolacje
2.3.41 Ogólne
Wszystkie materiały izolacyjne naleŜy instalować zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie materiały
izolacyjne wodo- i parochronne powinny spełniać następujące polskie normy:
PN-69/B - 10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B - 24620
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B - 24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-79/B - 27617
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN- 74/B - 30175
Kit asfaltowy uszczelniający.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
BN-78/6753-05 BN-82/6759-05. BN-80/6759-04
2.3.42 Izolacje cieplne
Współczynnik przenikania ciepła elementów budowlanych naleŜy obliczyć według
polskiej normy PN-EN-ISO 6946 i zgodnie z obliczeniami naleŜy dobrać grubość
materiału izolacyjnego bądź sprawdzić podane grubości. Projekt nie obejmuje zakresem
wymiany izolacji termicznej w budynku.
2.3.43 Izolacja akustyczna
Izolacja akustyczna stropów (podłóg) wewnętrznych – płyty z wełny mineralnej
Stropotherm gr. 6 cm firmy Gullfiber lub równowaŜne, odcięcie wylewki od ścian przez
wywinięcie izolacji akustycznej – taśma dylatacyjna lub równowaŜne.
4.
Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót (kod 45.00.00.00) – Wymagania ogólne „Charakterystyka projektu i obowiązki
Wykonawcy”.
5.
Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót (kod 45.00.00.00) – Wymagania ogólne „Charakterystyka projektu i obowiązki
Wykonawcy”.
Gdy podana norma jest nieaktualna lub wycofana bez zastąpienia naleŜy powołać się na
normę aktualną, obowiązującą.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 78 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
Część III
Kod: 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Instalacje ogrzewania i wentylacji
Kod: 45331000
Spis zawartości:
1.
Wstęp
2.
Ogólne wymagania techniczne
2.1.
Ogólne załoŜenia
2.2.
Materiały zabronione do stosowania
2.3.
Instalacja wody grzewczej
2.3.1. Rury i elementy połączeniowe
2.3.2. Zawory i inne urządzenia
2.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
2.3.4. Izolacja cieplna
2.3.5. Wymagania instalacyjne dla rurociągów
2.3.6. Grzejniki
2.4.
Rury osłonowe
2.5.
Ognioodporna masa uszczelniająca
2.6.
Ogólne wymagania dla rurociągów
2.7.
Wentylacja
2.7.1. Wentylacja hybrydowa
2.7.2. Kanały wentylacyjne i izolacja
2.7.3. Elementy zakańczające
2.7.4. System sterowania
3.
Próby, zamocowania, oznaczenia
3.1.
Badania i próby
3.1.1. Rurociągi
3.2.
Próby
3.2.1. Ogólne warunki wykonania prób
3.2.2. Bezpieczeństwo
3.2.3. Próby ciśnieniowe i płukanie instalacji
3.2.4. Przyrządy i sprzęt do prób
3.2.5. Rurociągi poddawane próbom i procedura prób
3.2.6. Próba ciśnieniowa powietrzem
3.3.
Warunki techniczne dla podpór
3.3.1. Wymagania ogólne
3.3.2. Materiały i wykonawstwo
3.4.
Tabliczki znamionowe, kody kolorowe i napisy na instalacjach mechanicznych
i kontrolnych
4.
Obmiar robót
5.
Odbiór robót
1.
Wstęp
Dokument opisuje wymagania dla robót instalacyjnych ogrzewania i wentylacji dla
budynku Domu Studenckiego „Nawojka” przy ul. Reymonta 11 w Krakowie.
2.
Ogólne wymagania techniczne
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 79 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
2.1
Ogólne załoŜenia
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montaŜowych” – cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Wykonawca musi mieć pewność, Ŝe wszystkie instalacje są wyposaŜone we wszystkie
potrzebne elementy, armaturę i Ŝe istnieje gwarancja ich właściwego funkcjonowania.
Rurociągi poprowadzić w sposób umoŜliwiający przejęcie wydłuŜeń termicznych przez
kompensację naturalną (zmiany kierunków odgałęzień).
Instalacja została zaprojektowana w sposób umoŜliwiający pomiar przepływu. Zawory
odcinające zapewniają moŜliwość wymknięcia poszczególnych gałęzi instalacji.
Instalacje rurowe wykonać przy uwzględnieniu wykorzystania rozwiązań źródła ciepła
(wymiennikownia). Odpowietrzenie i odwodnienie uwzględnia przyjęte rozwiązania w
istniejącym zładzie. Prędkość przepływu czynnika grzejnego nie powinna przekraczać
wartości dopuszczalnych przy których moŜliwe jest występowanie wibracji.
Wszystkie rurociągi, zarówno kolana, trójniki i armatura naleŜy izolować termicznie dla
ograniczenia strat ciepła. Izolację wykonać zgodnie z wymaganiami producentów oraz
Warunkami Technicznymi.
2.2 Materiały zabronione do stosowania
Wszystkie materiały odnoszą się do systemu ogrzewania, wentylacji oraz systemów
pokrewnych.
KATEGORIA A (ściśle zabroniona):
− CFCs - związki węgla z chlorem i fluorem
− HCFCs - HydrochIororotluorocarbons
− Halon - związki polifluorowcowęglowodorów (fluoropochodna węglowodoru)
zawierająca i/lub atomy bromu
− PCBs - polychlorowany bifenyl
− Materiały radioaktywne
− Azbest
− Substancje rakotwórcze
− Ołów
− Łupki ołowiowe Teflon
− Sól kadmowa
− Sól chromowa Rtęć
− Sól rtęciowa Sól niklowa
KATEGORIA B (moŜe zostać zaakceptowana pod warunkiem, Ŝe nie istnieje materiał
zastępczy):
− Akrylonitryl - Butadiene-Styren Kauczuk (ABS)
− Polichloropren
− Poliformaldehyd (Deirin)
− Poliuretan kauczuku
− Poliuretan farb i lakierów
− Chlorek poliwinylu (Tygon)
− Poliwinyl Floride (Tedlar)
− Węglowodór fluorowcowany
− Nylon (róŜne - niektóre akceptowalne)
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 80 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
2.3
Instalacja wody grzewczej
2.3.1
Rury i elementy połączeniowe
Rurociągi wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu instalacyjnych wg PN-80/H74219 łączone przez spawanie.
Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, umoŜliwiającym w
najniŜszych punktach odwodnienie, a w najwyŜszych odpowietrzenie instalacji. W
najwyŜszych punktach instalacji naleŜy zamontować zawory odpowietrzające, a
w najniŜszych punktach instalacji spusty.
Przy wszystkich przejściach przez ściany i podłogi naleŜy stosować rury osłonowe.
Poziome przejścia przez ściany powinny być zakończone równo ze ścianą po jej
wykończeniu, przepusty w podłogach wyprowadzić 20mm nad poziom wykończonej
podłogi. Rury naleŜy układać w sposób umoŜliwiający kompensację wydłuŜeń
cieplnych.
Wymiary rur z tworzyw sztucznych: 20x2.8 mm; 25x3.5; 32x4.4.
Rury naleŜy łączyć zgodnie z instrukcją producenta rur.
W skład systemu wchodzą:
− Zawiesia i podpory,
− Zawory odcinające i regulacyjne,
− Wszystkie niezbędne urządzenia kontrolne,
− Urządzenia odpowietrzające i spustowe,
− Prefabrykowane kształtki izolacyjne.
W pomieszczeniach sanitarnych jednostek mieszkalnych zaprojektowano wykonanie
wnęk z drzwiczkami rewizyjnymi, w których przewiduje się w przyszłości wykonanie
pomiaru zuŜycia ciepła oraz wody zimnej i ciepłej.
2.3.2
Zawory i inne urządzenia
Wszystkie zawory odcinające do obsługi systemów oraz zawory zwrotne winny mieć
konstrukcję nie wymagającą dozoru i konserwacji oraz powinny być całkowicie
szczelne w połoŜeniu zamkniętym. Zawory regulacyjno-pomiarowe, pracujące jako
zawory odcinające uŜywać bez naruszania nastawy zaworu. Zawory regulacyjnopomiarowe zainstalować z króćcami do pomiaru róŜnicy ciśnień.
Zawory spustowe o minimalnej średnicy nominalnej 20 mm, montować ze złączką do
węŜa. Zawory spustowe maja być umieszczone tak, Ŝeby zapewnić moŜliwość spustu
wszystkich odcinków instalacji.
Odpowietrzenia instalacji wody grzewczej (HW) wykonać zgodnie z Polską Normą PN91/B¬02420 przez zamontowanie w najwyŜszych punktach instalacji odpowietrzników
automatycznych z zaworami odcinającymi. Spust montować w najniŜszym punkcie
instalacji.
Wszystkie zainstalowane urządzenia wykonać zgodnie z Polską Normą: PN-EN 12570
'Armatura przemysłowa -- Metoda ustalania wielkości elementu napędowego'.
2.3.3
Zabezpieczenia antykorozyjne
Rury oraz wszelkie części stalowe naleŜy zabezpieczyć przed korozją i pomalować
farbą ochronną.
2.3.4
Izolacja cieplna
Wykonanie i odbiór termoizolacji wg PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń
energetycznych -- Wymagania i badania i PN-B-02421:2000.
2.3.5
Wymagania instalacyjne dla rurociągów
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 81 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Instalacja obejmuje:
1) Układ kompensacji naturalnej rurociągów wraz z punktami stałymi.
2) Miejscowe odpowietrzenie.
2.3.6
Grzejniki
Grzejniki instalować płytowe, wyposaŜone z wbudowaną wkładką zaworu
termostatycznego z regulacją wstępną. Grzejniki montować do ścian lub podłogi
typowymi uchwytami z fabrycznymi elementami mocowania w kolorach uzgodnionych
z Zamawiającym. Grzejniki mają być dostarczone z odpowiednimi opakowaniami.
Opakowań tych nie naleŜy usuwać przed zakończeniem budowy.
2.4
Rury osłonowe
Tuleje ochronne rur naleŜy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje
umoŜliwiają na niewielkie przemieszczenia i wydłuŜenia rur, które przez nie przechodzą
oraz pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez podłogę
powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię wykończonej podłogi.
Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą.
Minimalna średnica tulei ochronnej powinna być większa o 50% od średnicy przewodu.
Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe naleŜy zalać uŜywając
nie¬kurczliwej zaprawy, o składzie według zaleceń producenta. NaleŜy zwrócić uwagę
na zapewnienie wodoszczelności kaŜdego
przejścia przez podłogę; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną tych
przejść.
Tuleje rur zarówno dla ścian jak stropów mają być lekkie, obcięte pod kątem prostym i
bez zadziorów. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane prowadzić
w rurach osłonowych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa.
2.5
Ognioodporna masa uszczelniająca
Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową,
naleŜy uŜyć ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany
przez odpowiednią instytucję do tego upowaŜnioną oraz odpowiadać lokalnym
przepisom budowlanym i normom międzynarodowym. Producenci muszą posiadać
wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.
2.6
Ogólne wymagania dla rurociągów
Rurociągi naleŜy układać w kierunku odbiornika, pozwoli to na niezakłócony przepływ
medium oraz odpowietrzenie przez istniejące odpowietrzniki przy źródle ciepła oraz
automatyczne przy grzejnikach. UmoŜliwi to równieŜ spuszczanie wody ze zładu.
Instalacja została zaprojektowana z wykorzystaniem kompensacji naturalnej.
Główne zawory spustowe rurociągów pozostawiono nie zmienione na istniejącej
instalacji w budynku.
Prowadzenie rurociągów powinno minimalizować długość zładu oraz ilość urządzeń.
2.7
Wentylacja
2.7.1
Wentylacja hybrydowa
− Wywiew
Wentylacja hybrydowa działa jako mechaniczna z wykorzystaniem sił naturalnych
charakterystycznych dla wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja pracuje w układzie
ciągłym.
Zaprojektowane nasady kominowe zapewniają skuteczną wentylację niezaleŜnie od
warunków atmosferycznych, wytwarzają niewielkie podciśnienie przy małym zuŜyciu
prądu (około 12W) oraz charakteryzują się cichą pracą.
− Nawiew
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 82 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Nawiew powietrza świeŜego przez nawiewniki higrostreowane umieszczone w oknach.
2.7.2
Kanały wentylacyjne i izolacja
Piony wentylacyjne z rur stalowych. Kanały poziome z rur okrągłych SPIRO prowadzić
naleŜy w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.
Wszystkie przewody, jeśli nie pokazano inaczej, wykonać jako okrągłe spiralne lub
prostokątne, z pokrytej galwanicznie blachy stalowej według Polskich Normy PN-EN
1505:2001 i PN-EN 1507:2007.
Sieć przewodów będzie wyposaŜona w elementy regulacyjne, podpory oraz inne
akcesoria. Wszystkie elementy armatury i podparć mają być ze stali pokrytej
galwanicznie.
Stosownie do wymagań przeciwpoŜarowych, przewody biegnące przez pomieszczenia
których nie obsługują mają być obłoŜone materiałem o odporności ogniowej co
najmniej odporności ogniowej ścian dzielących.
Przewody muszą spełniać wymagania BN-88/8865-04 'Przewody i kształtki blaszane
oraz ich połączenia. Podstawowe wymagania i badania'. Przekroje przewodów
wentylacyjnych mają odpowiadać PN-EN 1505:2001 „Wentylacja budynków -Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -Wymiary”.
Izolacja cieplna ma być zgodna z polską normą: PN-85/B-02421.
2.7.3
Elementy zakańczające
Elementy zakańczające (wentylacji wywiewnej) umieszczono w łazienkach w sposób
umoŜliwiający indywidualną regulację przepływu.
2.7.4
System sterowania
Zaprojektowany układ wentylacji z wykorzystaniem wentylacji grawitacyjnej nie
wymaga centralnego sterowania. Po uruchomieniu instalacji naleŜy dokonać regulacji
przepływów z uwzględnieniem wszystkich odgałęzień, stosownie od pory roku.
3 Próby, zamocowania, oznaczenia
3.1
Badania i próby
3.1.1
Rurociągi
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla
urządzeń, dostarczonych na plac budowy.
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie
kontroli materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie montaŜu.
Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia
odpowiedniości i przydatności materiałów, oraz do upewnienia się, Ŝe wykonywana
fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw i
warunków technicznych.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i/lub Inspektorowi nadzoru kopie wszystkich
dokumentów dotyczących materiałów poddanych przez Wykonawcę kontroli,
świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.
W kaŜdym przypadku powinny być one przesłane do Zamawiającego i/lub Inspektora
nadzoru (w ciągu 7 dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawcę.
3.2
Próby
Wykonawca przeprowadza próby hydrostatyczne. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek
wątpliwość, co do jakości jakiegoś materiału, Wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe próby, które mogą ustalić przydatność tego materiału.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 83 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
3.2.1
Ogólne warunki wykonania prób
Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem
nadzoru.
Harmonogram pracy ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy.
PoŜądane jest aby sprzęt i/lub instalacje były kontrolowane i testowane jak tylko będą
dostępne do tego celu.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące w próbach.
Personel Wykonawcy ma być w pełni zaznajomiony z rodzajem wyposaŜenia jaki ma
testować.
Próby naleŜy wykonać z precyzją i zgodnie z przepisami, i praktyką zdefiniowaną przez
przedstawiciela Zamawiającego Inspektora nadzoru.
Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca.
Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Zamawiającemu i/lub Inspektorowi
nadzoru spis sprzętu do prób w celu zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w
dobrym stanie.
Przetestowanie sprzętu odbywa się według wskazówek producenta.
Przed rozpoczęciem prób naleŜy uzyskać zgodę Zamawiającego i/lub Inspektora
nadzoru na ich procedurę.
Wykonawca zapewni, Ŝe będą spełnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczeństwa i Ŝe jego personel jest całkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami;
Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich przeprowadzonych prób.
Podpisana kopia kaŜdego protokołu zostaje przedłoŜona Zamawiającemu i/lub
Inspektorowi nadzoru.
3.2.2
Bezpieczeństwo
Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, Ŝe próby zostaną wykonane w
sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa.
3.2.3
Próby ciśnieniowe i płukanie instalacji
Rozdział niniejszy opisuje przemywanie i próby ciśnieniowe jakie muszą być
przeprowadzone na instalacji będącej w budowie dla zapewnienia czystości i
wytrzymałości mechanicznej oraz szczelności rur.
Wykonawca przygotuje procedurę płukania i prób dla wszystkich instalacji rurowych
wchodzących w zakres Robót. Procedura ma podawać, które ciągi rur zostaną
sprawdzone w kaŜdej z prób oraz wartość ciśnienia próbnego. Procedurę naleŜy
przedłoŜyć Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia na co najmniej
dwa (2) tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prób ciśnieniowych.
Podczas prób ciśnieniowych naleŜy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, poprzez
otwieranie odpowietrzeń lub równowaŜnych, dla uniknięcia nadmiernego wzrostu
ciśnienia w urządzeniach - nie biorącym udziału w próbie, oraz aby zapobiec
uszkodzeniu wszystkich urządzeń, tym poddawanym próbom i pozostałym.
NaleŜy takŜe unikać przypadkowego wytworzenia próŜni przy opróŜnianiu instalacji z
wody, po próbie.
Nie naleŜy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków
pogodowych, które mogą wpłynąć na odczyty pomiarowe, a takŜe kiedy temperatura
wody w rurociągach i osprzęcie poddanym próbom będzie niŜsza niŜ 5°C, chyba Ŝe
Zamawiający i Inspektor nadzoru wyraŜą na to zgodę. Nie naleŜy wykonywać prób
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 84 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
hydrostatycznych zanim płukanie instalacji nie odbędzie się w sposób zadawalający dla
Zamawiającego.
Zamawiający i Inspektor nadzoru zostaną powiadomieni o gotowości Wykonawcy do
podjęcia prób, ze wskazaniem które odcinki przewodów i wyposaŜenie będą im
poddane.
W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie,
które zostanie utrzymane przez około jedną godzinę, aby sprawdzić szczelność
przewodów zanim zostanie rozpoczęta ich kontrola szczegółowa. Wstępna kontrola
odcinków rur i oprzyrządowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę, a
wszystkie wykryte przecieki i usterki mają być usunięte. Następnie ciśnienie ma zostać
utrzymane (lub przywrócone i zachowane przez 1 godzinę, jeśli zostało usunięte
podczas napraw) na czas dostatecznie długi aby InŜynier mógł przeprowadzić kontrolę
przecieków i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.
Zamawiający i Inspektor nadzoru dołoŜą starań aby pilnie podjąć i zakończyć tę
kontrolę, i dokonać odbioru tych linii, które pozytywnie przeszły ogólne próby
ciśnieniowe, tak Ŝeby nie opóźniać okresu konstrukcyjnego.
Po kaŜdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposaŜenia ma być całkowicie
opróŜniony przez Wykonawcę.
W razie wykrycia podczas prób potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian,
Wykonawca niezwłocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogólne próby ciśnieniowe
danej jednostki nie będą uwaŜane za zakończone, dopóki usunięcie usterek i wymiany
nie zostaną potwierdzone ponownymi próbami, zadawalającymi dla Zamawiającego i
Inspektora nadzoru.
3.2.4
Przyrządy i sprzęt do prób
Wykonawca zapewni sprzęt potrzebny do prób ciśnieniowych wszystkich przewodów.
Są to spręŜarki powietrza, zawory, oprzyrządowanie do prób ciśnieniowych, filtry,
zaślepki, pokrywy, siatki itp.
Wykonawca dostarczy takŜe elementy szpulowe, ślepe kołnierze, śruby i uszczelki
potrzebne do prób.
3.2.5
Rurociągi poddawane próbom i procedura prób
Wszystkie przewody układu po zmontowaniu mają być poddane próbie ciśnieniowej
przeprowadzanej przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego i/lub Inspektora
nadzoru wg następującej procedury:
Jeśli w niniejszym opracowaniu nie powiedziano inaczej, wszystkie układy rur,
włączając te które przeznaczono do pracy pod ciśnieniem poniŜej 0.3 bar (nadciśnienia)
mają być poddane próbie wodnej według Polskich Norm i warunków technicznych dla
rurociągów.
Tam, gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnieniowego będzie tak
wysokie, Ŝe spowoduje uszkodzenie innego osprzętu w poddanej próbie instalacji,
naczynie naleŜy zaślepić i wyizolować z instalacji poddanej próbie.
Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia- próbnego
przypisanego urządzeniom podłączonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepła,
naczynia, itp.), to rury i urządzenia są jednocześnie poddawane próbie na określone
ciśnienie.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 85 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Tam, gdzie ciśnienie próbne odcinka rur jest większe niŜ ciśnienie próbne stosowane dla
urządzeń podłączonych do tego odcinka, to takie podłączone urządzenie (z wyjątkiem
pomp, turbin, dmuchaw i spręŜarek) moŜe być poddane próbie wodą o ciśnieniu
równym ciśnieniu przewidzianym dla niego. Jeśli dany odcinek rurociągu nie ma
zaworu odcinającego tuŜ przy takim podłączonym urządzeniu, a Zamawiający i/lub
Inspektor nadzoru uznał za właściwe dokonanie prób wszystkich części tego układu rur
na pełne ciśnienie, Wykonawca zaślepi rurę sąsiadującą bezpośrednio z takim
przyłączonym urządzeniem i przetestuje wszystkie części tej linii na pełne ciśnienie.
Zaślepki trzeba takŜe załoŜyć na wszystkich podłączeniach do pomp, turbin, dmuchaw i
spręŜarek, z wyjątkiem miejsc gdzie zawory odcinające są umieszczone w
bezpośrednim sąsiedztwie takiego urządzenia; w tym przypadku naleŜy załoŜyć zawory
odpowietrzające.
Szkła wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na działanie ciśnienia części
przyrządów (z wyjątkiem wspomnianych poniŜej) powinny zostać włączone do próby
hydrostatycznej urządzeń lub rurociągów do których są podłączone i przetestowane przy
tym samym ciśnieniu, chyba Ŝe to ciśnienie spowodowałoby uszkodzenie tych
przyrządów.
Mierniki i przetworniki ciśnienia, przepływomierze wraz z przewodami rurowymi,
łączącymi te przyrządy z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym układem
rurowym, nie powinny być włączone do tej próby hydrostatycznej.
W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, Ŝe budowa jakichś części lub
części układu rur powoduje, Ŝe próba hydrostatyczna jest niewykonalna, moŜna dla tych
części lub części układu rur zastąpić próbę hydrostatyczną próbą pneumatyczną.
Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prób podlegają zatwierdzeniu przez
Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
Zawory odciąŜające i rozrywalne membrany nie są poddawane ogólnej próbie ciśnienia.
Wszystkie zakładane przed próbą uszczelki, pakunki i śruby mają być takie same co w
gotowej instalacji, z wyjątkiem uszczelek kołnierzy zwęŜek pomiarowych i włazów,
które naleŜy ponownie otwierać, oraz z wyjątkiem połączeń tymczasowych.
Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach
przed rozpoczęciem prób.
Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom maja być otwarte. Jeśli zawór
ulokowany jest na końcu rury, powinien być zaślepiony lub zakorkowany. WyposaŜenie
ruchome powinno zawsze być usunięte na czas próby.
Przyrządy pomiarowe naleŜy przygotować do próby hydrostatycznej w następujący
sposób:
− Oprawki termometrów załoŜyć po płukaniu, ale przed próbą.
− Kryzy pomiarowe załoŜyć przed próbą.
− Manometry załoŜyć po płukaniu, ale przed próbą.
− Wszystkie przewody ciśnieniowe do mierników i przetworników ciśnienia muszą
zostać odłączone od przyrządów przed próbą. Przed ponownym podłączeniem przewody
te i zawory słuŜące do ich odcięcia naleŜy dokładnie przepłukać.
− Zawory sterujące i mierniki róŜnicy ciśnień załoŜyć po próbie.
3.2.6
Próba ciśnieniowa powietrzem
Rury, których nie moŜna poddać próbie hydrostatycznej, takie jak sieć spręŜonego
powietrza do urządzeń, przewody i linie zasilające silniki, i zawory napędzane
spręŜonym powietrzem, są badane pod ciśnieniem powietrza lub azotu.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 86 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Rury naleŜy poddać ciśnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla
przewodów rurowych.
Podczas próby powietrznej wszystkie złączki, spoiny i inne połączenia naleŜy sprawdzić
na przecieki stosując odpowiedni system wykrywania przecieków, zatwierdzony przez
Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
3.3
Warunki techniczne dla podpór
3.3.1
Wymagania ogólne
Wszystkie podparcia rur powinny spełniać wymagania niniejszych warunków
technicznych. Rurociągi mają być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla
uniknięcia nie potrzebnego ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury
jak i połączone z nimi urządzenia od nadmiernych obciąŜeń i napręŜeń dylatacyjnych.
Wytrzymałość podpory ustala się w oparciu o cięŜar rury, cięŜar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uŜytego do prób, w oparciu o większą wartość, cięŜar izolacji,
gdy takowa występuje, plus wszystkie występujące siły od wydłuŜeń cieplnych.
Rurociągi naleŜy podpierać stosując, gdzie to moŜliwe, kombinację podpór o wspólnej
wysokości. Nie izolowane rurociągi ze stali węglowej mogą być opierane bezpośrednio
na elementach podporowych.
NaleŜy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu
przez inŜyniera Projektu.
3.3.2
Materiały i wykonawstwo
Rurociągi wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu instalacyjnych wg PN-80/H74219 łączone przez spawanie. Maksymalne odległości pomiędzy podporami
przesuwnymi dla przewodu stalowego:
Średnica przewodu
Maksymalna
[mm]
odległość
DN15÷20
150 cm
DN25÷32
200 cm
DN40÷50
250 cm
DN65÷DN80
300 cm
DN80÷DN100
350 cm
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych oraz uszczelnić w
klasie poŜarowej danej przegrody np. zaprawą ogniotrwałą MGIII Promastop.
3.4
Tabliczki znamionowe, kody kolorowe i napisy na instalacjach mechanicznych
i kontrolnych
Wszystkie części istotne dla eksploatacji i obsługi instalacji jak zbiorniki, wentylatory,
zawory odcinające, sterownicze i rozdzielcze, skrzynki łączeniowe, elementy wewnątrz
i na zewnątrz szafek, bezpieczniki, urządzenia do włączania i sygnalizacji muszą mieć
swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znamionowych podaje się rok produkcji,
przeznaczenie, wydajność, ciśnienie, wysokość podnoszenia, opór i inne istotne dane.
Napisy mają być wyryte na tabliczkach (czarny napis na białej tabliczce) mocowanych
do pokryw, skrzynek kablowych itp.
Rozmiar, krój liter i treść napisów mają być zatwierdzone przez Zamawianego i /lub
Inspektora nadzoru. Tabliczki mocuje się wkrętami miedzianymi.
Tabliczki znamionowe naleŜy umieszczać w widocznych miejscach, w odległości
dogodnej dla odczytywania; nie wolno ich mocować do elementów, które nie są
zainstalowane na stałe. Tabliczki typu przywieszki do zaworów łączy się do tych
zaworów łańcuszkiem.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 87 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Mocowanie tabliczek dozwolone jest w miejscach, gdzie podłoŜe jest płaskie a
wydłuŜanie się warstwy podłoŜa będzie takie same jak wydłuŜanie się tabliczki.
Wszystkie rury i przewody rurowe powinny być oznakowane kodem kolorowym i
strzałką określającą medium i kierunek jego przepływu. Kolory kodowe nanosi się w
postaci przylepnej taśmy winylowej. Rodzaj taśmy ma być zatwierdzona przez
InŜyniera.
Wszystkie rury i przewody rurowe muszą być wyposaŜone w nalepki na początku i
końcu poszczególnych odcinków, po kaŜdej stronie przejścia przez ścianę lub podłogę,
na rozgałęzieniach, głównych zaworach odcinających i urządzeniach. Długie odcinki
mają mieć nalepki co kaŜde 20 metrów.
Obowiązujące Polskie Normy:
− PN-N-01270-14:1970
− PN-N-01270-01:1970
− PN-N-01270-02:1970
− PN-N-01270-03:1970
− PN-N-01270-04:1970
− PN-N-01270-07:1970
− PN-N-01270-08:1970
− PN-N-01270-09:1970
− PN-N-01270-12:1970
NaleŜy stosować następujące zasady:
Rurociągi powinny zostać pomalowane trwałymi kolorami identyfikującymi, a
dodatkowo opatrzone etykietkami zawierającymi numeryczne lub opisowe kody lub
znaki. Etykietka powinna dokładnie opisywać właściwości rurociągów, łącznie z
kierunkiem przepływu i ostrzeŜeniami o zagroŜeniach.
Środki do etykietowania rurociągów:
Rurociągi naleŜy etykietować przy pomocy opasek identyfikacyjnych.
Wykonać naleŜy jednokolorowe opaski identyfikacyjne, zgodne z normą PN-N-0127007:1970:
Średnica rury [mm] Szerokość opaski [mm] Odstęp pomiędzy opaskami [mm]
do 80
40
2000
80+160
60
3000
160+300
100
4000
Krawędzie opasek powinny być wykończone paskiem 10 mm w kolorze białym.
Opaski identyfikacyjne, ostrzegawcze i informacyjne na rurociągach powinny być
namalowane po obu stronach niedostępnych przejść, ścian dzielących i ścian
zewnętrznych oraz po obu stronach armatury, połączeń i rozgałęzień, co najmniej raz w
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 88 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
kaŜdym pomieszczeniu lub obszarze. Dotyczy to takŜe przewodów usytuowanych nad
sufitami podwieszanymi.
W przypadku wielu rur biegnących równolegle, wymiary opasek i odstępy między nimi
powinny być identyczne na wszystkich rurach, niezaleŜnie od średnicy, i umieszczone w
sposób estetyczny.
Armaturę naleŜy pomalować trwałym kolorem identyfikującym bez przemalowywania
jej podpór czy wsporników.
Opaski na rurach mogą być pomalowane lub przyklejone. Wybierana metoda
mocowania ma zagwarantować trwałość opaski.
Kierunek przepływu ma być wskazywany zgodnie z normą PN-N-01270-08:1970, przez
naniesienie strzałki.
Strzałki mają być umieszczone w sąsiedztwie kolorowych opasek identyfikujących.
Kody opisowe mają być umieszczone bezpośrednio na rurociągach, w celu lepszej
identyfikacji ich zawartości. Kody naleŜy nakładać w kontrastowych, białych i czarnych
kolorach. Kształt liter powinien być zgodny z normą PN-N-1270-07:1970
Kody mają zawierać następujące informacje:
− pełną nazwę zawartości rury
− parametry np. temperaturę, ciśnienie, itp.
− nominalną średnicę rurociągu.
Zgodnie z normą PN-N-01270-03:1970 kolory i wskazania identyfikujące określone
instalacje rurowe są następujące:
(Para) - P:
a) kolor - SREBRNOSZARY współczynnik jaskrawości beta > 0.50
b) opaska identyfikująca
c) kierunek przepływu
d) kod opisowy - P ..... MPa, Dn ... mm,
Kondensat - K:
a) kolor - SREBRNOSZARY współczynnik jaskrawości _ > 0.50
b) opaska identyfikująca
c) kierunek przepływu
d) kod opisowy - P... MPa, Dn ... mm,
Woda grzewcza 90/70°C - NP:
a) kolor - ZIELEŃ ( trójchromatyczna, współrzędne x,y I współczynnik jaskrawości
beta - zgodne
z wyŜej wymienioną normą).
b) opaska identyfikująca
c) kierunek przepływu
d) kod opisowy - NP BO°C, p= ... bar, DN ...mm; NP 50°C, p=... bar, DN ...mm;
Woda grzewcza 100/70°C - WP:
a) kolor - ZIELEŃ ( trójchromatyczna, współrzędne x, y I współczynnik jaskrawości
beta - zgodne
z wyŜej wymienioną normą). .
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 89 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
b) opaska identyfikująca
c) kierunek przepływu
d) kod opisowy - WP 45°C, p= ... bar, DN ...mm; WP 30°C, p= ... bar, DN ...mm;
Woda chłodnicza 6/14°C- CHW:
a) kolor - ZIELEŃ ( trójchromatyczna, współrzędne x,y I współczynnik jaskrawości
beta - zgodne z wyŜej wymienioną norma).
b) opaska identyfikująca
e) kierunek przepływu
d) kod opisowy - CHWZ 6°C p= ... bar DN ...mm; CHWP 12cC p= ... bar DN ...mm;
(SpręŜone powietrze ) - FO:
a) kolor - Niebieski ( trójchromatyczna, współrzędne x,y I współczynnik jaskrawości
beta - zgodne z wyŜej wymienioną normą).
b) opaska identyfikująca
c) kierunek przepływu
d) kod opisowy - COMPRESSEO AIR/SPRĘśONE POWIETRZE p= ... bar DN ...mm;
Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze powinny być umieszczone na rurociągach w pobliŜu opasek
identyfikujących. Zgodnie z normą PN-70/N-O1270/09 znak ostrzegawczy No. 7
powinien być umieszczony na rurociągach Wody Grzewczej 90/70°C; 100/70°C, Pary,
Kondensatu; Zgodnie z normą PN-70/N-O1270/09 znak ostrzegawczy No. 2 powinien
być pokazywany na rurociągach gazowych.
Inne uwagi ogólne:
Na rurach izolowanych opaski maja być umieszczone na izolacji.
Opaska i kod opisowy powinny być łatwo dostrzegalne i nie zasłaniane przez inne
instalacje, przewody itp.
Powierzchnie rur naleŜy oczyścić i przygotować dla zapewnienia dobrej przylepności
nalepek, bez marszczenia
i pęcherzy powietrza.
Etykietki i opaski mają być ustawione zgodnie z kierunkiem rury, bez załamań.
4 Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót (kod 45.00.00.00) – Wymagania ogólne „Charakterystyka projektu i obowiązki
Wykonawcy”.
5 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót (kod 45.00.00.00) – Wymagania ogólne „Charakterystyka projektu i obowiązki
Wykonawcy”.
Gdy podana norma jest nieaktualna lub wycofana bez zastąpienia naleŜy powołać się na
normę aktualną, obowiązującą.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 90 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
Część IV
Kod: 453000000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Kod: 45330000-9 Instalacje wodno kanalizacyjne oraz ciepłej wody uŜytkowej
Spis zawartości:
1.
ZałoŜenia ogólne
2.
Ogólne wymagania techniczne
2.1.
Zewnętrzna sieć przeciwpoŜarowa
2.2.
Sieć kanalizacyjna sanitarna i przyłącza kanalizacyjne
2.3.
Sieć kanalizacyjna deszczowa i przyłącza kanalizacyjne
3.
Instalacje wodne w budynku
3.1.
Instalacja zimnej wody
3.2.
Instalacja wody poŜarowej
3.3.
Instalacja centralnej ciepłej wody uŜytkowej z cyrkulacją
4.
Instalacje kanalizacyjne
4.1.
Kanalizacja sanitarna
4.2.
Kanalizacja deszczowa
5.
Systemy biernej ochrony przeciwpoŜarowej
6.
Materiały zabronione do stosowania
7.
Próby szczelności
8.
Obmiar robót
9.
Odbiór robót
10.
Podstawa płatności
11.
Uwagi końcowe
1
ZałoŜenia ogólne
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania wewnętrznych instalacji wody zimnej i
wody zasilającej hydranty ppoŜ, ciepłej wody uŜytkowej wraz z cyrkulacją oraz
kanalizacji sanitarnej dla remontowanej części istniejącego budynku Domu
Studenckiego „Nawojka” przy ul. Reymonta 11 w Krakowie.
2 Ogólne wymagania techniczne
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-MontaŜowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Wykonawca
musi mieć pewność, Ŝe wszystkie instalacje są wyposaŜone we wszystkie potrzebne
elementy, armaturę i Ŝe istnieje gwarancja ich właściwego funkcjonowania. Dla
instalacji wodociągowych naleŜy wykonać na kaŜdym odgałęzieniu zawory odcinające
zapewniające odcięcie poszczególnych gałęzi instalacji.
2.1
Zewnętrzna sieć przeciwpoŜarowa
Ochronę przeciw poŜarową budynku stanowi istniejące hydranty Hp80 na sieci
wodociągowej miejskiej.
2.2
Sieć kanalizacyjna sanitarna i przyłącza kanalizacyjne
Odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji miejskiej poprzez istniejącą sieć
kanalizacyjną pod posadzką kondygnacji piwnic. Sieć kanalizacyjna i przyłącza
kanalizacyjne nie wchodzą w zakres opracowania.
2.3
Sieć kanalizacyjna deszczowa i przyłącza kanalizacyjne
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 91 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Odprowadzenie wód opadowych z dachu za pomocą istniejącego systemu rynien i rur
spustowych do istniejącej kanalizacji miejskiej. Sieć kanalizacyjna deszczowa i
przyłącza kanalizacyjne nie wchodzą w zakres opracowania.
3 Instalacje wodne w budynku
3.1
Instalacja zimnej wody
W skład opracowania wchodzi:
− dobór średnic i prowadzenie rurociągów zimnej wody,
− rozmieszczenie przyborów sanitarnych,
− lokalizacja pionów i podejść do przyborów,
− dobór armatury i izolacji.
W zakresie niniejszego opracowania naleŜy wykonać wewnętrzną instalację wody
zimnej, która zasilana jest z istniejącej instalacji wodociągowej znajdującej się w
najniŜszej kondygnacji budynku (piwnicy).
Wymiarowania instalacji wody zimnej dokonano na podstawie wyznaczonych
przepływów obliczeniowych, w oparciu o normatywne wypływy z punktów
czerpalnych. Instalacje naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na
gwint wg. PN-H-74200. Łączenie przewodów, zmiany kierunków i średnic naleŜy
wykonać poprzez kształtki systemowe. Instalacja wyposaŜona powinna być w
niezbędną armaturę odcinająco-regulacyjną dla kaŜdego węzła sanitarnego. Całą
instalację zimnej wody naleŜy izolować w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem
otuliną z pianki poliuretanowej o grubości zgodnie z PN-B-02421. Rurociągi powinny
być montowane za pomocą systemowych rozwiązań. Wszelkie przejścia przez
przegrody konstrukcyjne naleŜy prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach przejść
przewodów instalacji wody zimnej przez granice stref poŜarowych naleŜy stosować
masę pęczniejącą ognioochronną producentów posiadających odpowiednie certyfikaty
w zakresie ochrony poŜarowej np. Hilti.
Piony wody zimnej, ciepłej wraz z cyrkulacją oraz kanalizacyjne prowadzić w
wydzielonych szachtach instalacyjnych. Na kaŜdym odgałęzieniu od pionu naleŜy
zainstalować zawory odcinające, natomiast pod pionami zawory przelotowe z zaworami
spustowymi. Przewody poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem tak, aby była moŜliwość
odwodnienia oraz odpowietrzenia instalacji.
3.2
Instalacja wody poŜarowej
Dom Studencki „Nawojka” wyposaŜony jest w istniejącą instalację hydrantową zgodnie
z PN-B-02865. Zasilanie projektowanych hydrantów p. poŜ. z istniejącej instalacji w
piwnicy. Przewiduje się hydrant ø25 o wydajności 1dm3/s z węŜem półsztywnym.
3.3
Instalacja centralnej ciepłej wody uŜytkowej z cyrkulacją
W skład opracowania wchodzi:
− dobór średnic i prowadzenie rurociągów ciepłej wody uŜytkowej i cyrkulacji,
− rozmieszczenie przyborów sanitarnych,
− lokalizacja pionów i podejść do przyborów,
− dobór armatury i izolacji.
W zakresie niniejszego opracowania naleŜy wykonać wewnętrzną instalację wody
ciepłej uŜytkowej wraz z cyrkulacją, która zasilana jest z istniejącej instalacji
znajdującej się w najniŜszej kondygnacji budynku (piwnicy).
Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji centralnej ciepłej wody uŜytkowej z
cyrkulacją pod stropem piwnic budynku. U podstaw pionów cyrkulacyjnych naleŜy
przewidzieć zawory termostatyczne oraz zawory regulacyjne z króćcami pomiarowymi
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 92 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
w celu zrównowaŜenia przepływów w instalacji. Wymiarowania instalacji wody ciepłej
dokonano na podstawie wyznaczonych przepływów obliczeniowych, w oparciu o
normatywne wypływy z punktów czerpalnych. Piony i poziomy rozprowadzające
wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint wg. PN-H-74200 przy
uŜyciu łączników, natomiast podejścia naleŜy wykonać z wielowarstwowych rur według
warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Całą
instalację ciepłej wody uŜytkowej z cyrkulacją naleŜy izolować w celu minimalizacji
strat ciepła otuliną z pianki poliuretanowej o grubości według PN-B-02421. Rurociągi
powinny być montowane za pomocą systemowych rozwiązań. Wszelkie przejścia przez
przegrody konstrukcyjne naleŜy prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach przejść
przewodów instalacji ciepłej wody uŜytkowej i cyrkulacji przez granice stref
poŜarowych naleŜy stosować masę pęczniejącą ognioochronną producentów
posiadających odpowiednie certyfikaty w zakresie ochrony poŜarowej np. Hilti.
Na kaŜdym odgałęzieniu od pionu naleŜy zainstalować zawory odcinające, natomiast
pod pionami zawory przelotowe z zaworami spustowymi. Przewody poziome naleŜy
prowadzić ze spadkiem tak, aby była moŜliwość odwodnienia oraz odpowietrzenia
instalacji.
4 Instalacje kanalizacyjne
4.1
Kanalizacja sanitarna
W skład opracowania wchodzi:
− dobór i rozmieszczenie przyborów sanitarnych,
− dobór średnic rur odpływowych kanalizacji sanitarnej,
− lokalizacja pionów i podejść do przyborów,
− lokalizacja i dobór wpustów podłogowych,
W zakresie niniejszego opracowania naleŜy wykonać wewnętrzną instalację kanalizacji
sanitarnej, zapewniającą grawitacyjny odpływ ścieków do istniejącej instalacji
znajdującej się w najniŜszej kondygnacji budynku (piwnicy).
Cała kanalizacja sanitarna złoŜona z pionów kanalizacyjnych oraz podejść pod przybory
sanitarne powinna być wykonana z rur i kształtek z polietylenu HDPE łączonych przez
zgrzewanie. Piony kanalizacyjne naleŜy wyposaŜyć w rewizje czyszczakowe (do
których powinien być zapewniony dostęp poprzez drzwiczki instalacyjne) oraz rury
wywiewne montowane na końcach pionów nad dachem. Dodatkowo zastosowano
zawory napowietrzające w celu usprawnienia działania instalacji. Wszystkie
pomieszczenia sanitarne (WC, łazienki oraz pomieszczenia zsypów) wyposaŜyć w
wpusty podłogowe wykonane ze stali nierdzewnej z dodatkowym kołnierzem
zabezpieczającym przed przenikaniem wody do warstw posadzkowych. Instalację
naleŜy mocować w równych odstępach za pomocą uchwytów lub obejm. Miejsca
mocowania instalacji powinny znajdować się pod kielichami. Poziomy instalacyjne
mocować przy rozgałęzieniach lub zmianach kierunku. Piony kanalizacyjne powinny
być mocowane co 2 m. Instalacja powinna mieć jeden punkt stały zapewniający
przenoszenie obciąŜeń rurociągów i jeden punkt przesuwny w obrębie jednego piętra.
Uzbrojenie na instalacji powinno posiadać dodatkowe mocowania. Podejścia
kanalizacyjne winny być wykonane jako podtynkowe. Przewody naleŜy prowadzić ze
spadkiem w kierunku odpływu ścieków do istniejącej sieci miejskiej. Wysokości
montaŜu przyborów sanitarnych wykonać zgodnie z wymogami producentów oraz PNB-01700.
4.2
Kanalizacja deszczowa
Kanalizację deszczową naleŜy zaprojektować w oparciu o podciśnieniowy system
odwadniania dachów np. "Geberit Pluvia" i „VM ZINC”, lub równowaŜny. Wszystkie
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 93 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
wpusty dachowe naleŜy przewidzieć jako ogrzewane. Całą instalację naleŜy wykonać z
rur i kształtek HDPE łączonych przez zgrzewanie.
MontaŜ instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji odwodnienia w
systemie podciśnieniowym. Całą kanalizację naleŜy izolować cieplnie eliminując
zjawisko kondensacji oraz minimalizując hałas. W szczególnych przypadkach
dopuszcza się zastosowanie kanalizacji deszczowej jako grawitacyjnej zewnętrznej.
5 Systemy biernej ochrony przeciwpoŜarowej
Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową,
naleŜy uŜyć ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany
przez odpowiednią instytucję do tego upowaŜnioną oraz odpowiadać przepisom
budowlanym i normom międzynarodowym. Producenci muszą posiadać wszystkie
wymagane certyfikaty ogniowe.
6 Materiały zabronione do stosowania
Zgodnie ze standardami i wymogami załoŜeń technologicznych poniŜej wymienione
materiały nie mogą być stosowane, a więc nie zostały zaakceptowane przez
Zamawiającego do instalacji.
KATEGORIA A (ściśle zabroniona):
− CFCs- związki węgla z chlorem i fluorem
− HCFCs –HydrochIororotluorocarbons
− Halon - związki polifluorowcowęglowodorów (fluoropochodna węglowodoru)
zawierająca i/lub atomy bromu
− PCBs -plychlorowany bifenyl
− Materiały radioaktywne
− Azbest
− Substancje rakotwórcze
− Ołów
− Łupki ołowiowe Teflon
− Sól kadmowa
− Sól chromowa Rtęć
− Sól rtęciowa Sól niklowa
KATEGORIA B (moŜe zostać zaakceptowana pod warunkiem, Ŝe nie istnieje materiał
zastępczy):
− Akrylonitryl - Butadiene-Styren Kauczuk (ABS)
− Polichloropren
− Poliformaldehyd (Deirin)
− Poliuretan kauczuku
− Poliuretan farb i lakierów
− Chlorek poliwinylu (Tygon)
− Poliwinyl Floride (Tedlar)
− Węglowodór fluorowcowany
− Nylon (róŜne - niektóre akceptowalne)
7 Próby szczelności
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić dla poszczególnych odcinków, a na
zakończenie próbę szczelności całej instalacji. Próby szczelności wykonać zgodnie z
normą PN-81/PN-10725. Przed przekazaniem instalacji wodnej do eksploatacji naleŜy
wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 94 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
8 Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne. Część ogólna - charakterystyka projektu
i obowiązki Wykonawcy pkt. 11.
9 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne. Część ogólna - charakterystyka projektu
i obowiązki Wykonawcy pkt. 12.
10
Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne. Część ogólna charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy pkt. 13.
11
Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montaŜowych cz. II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe", oraz
"Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych".
Przy wykonawstwie uwzględnić wymagania montaŜowe firm „Geberit” i „Aquatherm”.
Gdy podana norma jest nieaktualna lub wycofana bez zastąpienia naleŜy powołać się na
normę aktualną, obowiązującą.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 95 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Część: V
Kod: 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod: 45310000
SPIS ZAWARTOŚCI:
1.
Ogólne wymagana techniczne
1.1.
Ogólne załoŜenia
2.
Ocena zgodności i certyfikaty
3.
Wymagania branŜowe
4.
MontaŜ urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu
5.
Linie kablowe w budynku
6.
Instalacje odgromowe
7.
Ochrona przeciwprzepięciowa
8.
Połączenia wyrównawcze
9.
Instalacje ochrony przeciwporaŜeniowej
10.
Budowa i projektowanie uziemień
11.
Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych
12.
Osprzęt instalacyjny i rozdzielnice niskiego napięcia
13.
Oświetlenie wewnętrzne
14.
Oświetlenie ogólne
15.
Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe
16.
Kablowe systemy nośne
17.
Zasilanie wentylatorów dachowych
18.
Wymagania odbiorowe
18.1.
Odbiory częściowe
18.2.
Odbiór końcowy
19.
Uwagi końcowe
1.
Ogólne wymagana techniczne
Niniejsze wymagania dotyczą robót budowlanych, w zakresie instalacji elektrycznych
dla Domu Studenckiego „Nawojka” przy ul. Reymonta 11 w Krakowie.
1.1
Ogólne załoŜenia
Instalacje i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, przepisów
odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwporaŜeniowej, ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŜe wymagań Polskich Norm
odnoszących się do tych instalacji i urządzeń powinny zapewniać:
− dostarczenie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do
odbiorników, stosownie do potrzeb uŜytkowych.
− Ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i
atmosferycznymi, powstawaniem poŜaru, wybuchem i innymi szkodami.
− Ochronę przed emisją drgań i hałasu powyŜej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.
Zasilanie remontowanych części budynku projektuje się z istniejącej rozdzielni głównej.
Przewidziano remont skrzydła wschodniego i zachodniego obiektu. W skrzydle
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 96 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
wschodnim będą remontowane 3 kondygnacje (1, 2 i 3 piętro). W skrzydle zachodnim
będą remontowane 4 kondygnacje (parter, 1, 2 i 3 piętro). Środkowa część budynku oraz
piwnice nie są objęte zakresem projektu. W związku z przebudowa pomieszczeń oraz
faktem, iŜ istniejące instalacje elektryczne w remontowanej części budynku są
wyeksploatowane zachodzi konieczność zaprojektowania i wykonania nowych instalacji
dostosowanych do potrzeb remontowanych pomieszczeń.
Oświetlenie bezpieczeństwa naleŜy stosować w pomieszczeniach, których, nawet
krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego moŜe spowodować zagroŜenie dla
Ŝycia i zdrowia uŜytkowników. Przy czym czas działania tego oświetlenia, powinien
być nie mniejszy niŜ 1 godzina.
Oświetlenie ewakuacyjne naleŜy stosować w pomieszczeniach, na drogach
ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać nie mniej niŜ 1 godzina od zaniku zasilania
oświetlenia podstawowego.
Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt
ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki uŜytkowania całej jego powierzchni.
Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na
stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać róŜnic
natęŜenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami.
W instalacjach elektrycznych naleŜy stosować:
− złącza instalacji elektrycznej budynku umoŜliwiające odłączenie od sieci zasilającej i
usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, takŜe ingerencją osób niepowołanych.
− oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
− urządzenia ochronne róŜnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju instalacji inne
środki ochrony przeciwporaŜeniowej.
− wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych.
− zasady selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń.
− przeciwpoŜarowe wyłączniki prądu.
− połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami
przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
− zasady prowadzenia tras przewodów elektrycznych liniach prostych, równoległych do
krawędzi ścian i stropów
− urządzenia ochrony przeciwporaŜeniowej.
PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu powinien odcinać dopływ prądu do wszystkich
obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których
funkcjonowanie jest niezbędne podczas poŜaru.
PrzeciwpoŜarowy wyłącznik wyłączający istniejącą rozdzielnicę główną obiektu
pozostaje istniejący.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych budynku powinno
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego
usytuowania.
Główne pionowe ciągi instalacji elektrycznej naleŜy prowadzić w wydzielonych
kanałach lub szybach instalacyjnych zgodnie z Polskimi Normami.
Przewody i kable elektryczne naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający ich wymianę
bez naruszania konstrukcji budynku.
2.
Ocena zgodności i certyfikaty
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 97 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Ocena zgodności oznacza działanie polegające na wykazaniu, Ŝe określony wyrób i
proces jego produkcji jest zgodny z wymaganiami określonymi w normach i przepisach
prawnych.
W wyniku procesu certyfikacji bądź atestacji, producent wyrobu otrzymuje Certyfikat
Zgodności lub Świadectwo Zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań
określonych w przepisach.
Certyfikat Zgodności albo Świadectwo Zgodności wystawione przez stronę trzecią
podwyŜsza zaufanie do wyrobu, dając odbiorcy poczucie mocnych gwarancji, Ŝe wyrób
został dobrze sprawdzony, a proces jego produkcji podlega ciągłemu nadzorowi.
Urządzenia oraz wyroby zastosowane w obiekcie winny odpowiadać warunkom i
uregulowaniom prawnym, w tym:
− Ustawie o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 wraz z jej późniejszymi
zmianami (Dz.U.2004.204. 2087).
− Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 1 stycznia 2013r. (Dz.U.2004.92.881).
− Rozporządzeniom wykonawczym właściwych ministrów do ustawy o systemie oceny
zgodności
poświęcone
sprzętowi
elektrycznemu
oraz
kompatybilności
elektromagnetycznej.
3.
Wymagania branŜowe
Za prawidłowe wykonanie i wyposaŜenie w instalacje ogólne budynku i pomieszczeń
stacji wnętrzowej odpowiedzialny jest wykonawca prac budowlano – instalacyjnych,
który po wykonaniu robót objętych dokumentacją przekazuje poszczególne
pomieszczenia
Zamawiającemu
przy
współudziale
wykonawcy
robót
elektromontaŜowych.
4.
MontaŜ urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu
Przed przystąpieniem do montaŜu rozdzielnic naleŜy sprawdzić zgodność robót
budowlanych z rozwiązaniami elektrycznymi.
MontaŜ urządzeń rozdzielczych naleŜy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi
szczegółowymi instrukcjami montaŜu tych urządzeń.
Przy prowadzeniu prac w czynnym obiekcie naleŜy zawieszać w odpowiednich
miejscach wymagane tablice ostrzegawcze przenośne, a po zakończeniu robót
stacyjnych odpowiednie tablice ostrzegawcze stałe zgodnie z polską normą.
Kable naleŜy układać w sposób zapewniający ich szybką identyfikację i zapewniający
łatwy dostęp do wszystkich konstrukcji i pólek podczas rozbudowy i eksploatacji
zgodnie z wymaganiami.
5.
Linie kablowe w budynku
NaleŜy dokonać prawidłowego montaŜu kabli zapobiegający ich przegrzaniu oraz
uszkodzeniu mechanicznemu dla zapewnienia niezawodności pracy instalacji,
odpowiednich warunków jakości zasilania energią odbiorników oraz bezpieczeństwa
poŜarowego i poraŜeniowego instalacji
Kable powinny być tak dobrane, aby:
− w trakcie uŜytkowania nie występowały uszkodzenia powodowane szkodliwym
oddziaływaniem środowiska,
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 98 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
− w warunkach normalnej pracy nie występowało nadmierne nagrzanie się przewodów,
− zapewniona była odpowiednia jakość energii określana głównie odchyleniami napięcia
od wartości znamionowej.
W przypadku zbliŜenia instalacji elektrycznych wymaga się stosowania przewodów na
najwyŜsze napięcie, jakie występuje w zbliŜonych oprzewodowaniach.
Główne trasy kablowe w korytarzach wzdłuŜ pokoi będą prowadzone w korytkach
kablowych ułoŜonych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, a pojedyncze
przewody będą układane w rurach sztywnych.
Zastosowane w obiekcie kable elektroenergetyczne winny charakteryzować się
obciąŜalnością prądową długotrwałą ograniczoną dopuszczalnym przyrostem
temperatury, a zaleŜnej od przekroju, sposobu budowy i sposobu ułoŜenia w instalacji.
Przewód neutralny powinien mieć ten sam przekrój, co przewód fazowy w:
− obwodach jednofazowych lub dwuprzewodowych niezaleŜnie od przekroju tych
przewodów.
− obwodach wielofazowych i jednofazowych trójprzewodowych, których przekrój
przewodów fazowych jest mniejszy lub równy 16 mm2
W obwodach wielofazowych, w których przekrój przewodu fazowego jest większy niŜ
16 mm 2 w przypadku miedzi, przekrój przewodu neutralnego moŜe być mniejszy niŜ
przekrój przewodów fazowych.
Przewód neutralny N wyprowadzony z punktu neutralnego źródła prądu przemiennego,
jako przewód czynny uczestniczy w przesyłaniu energii elektrycznej, dlatego teŜ jego
przekrój musi być dostosowany do przewidywanych obciąŜeń roboczych.
W obwodach 1-fazowych oraz 3-fazowych, przy znacznej asymetrii obciąŜenia
poszczególnych faz, przekrój przewodu neutralnego powinien odpowiadać przekrojowi
przewodów fazowych.
NaleŜy zastosować system samoczynnego wyłączenia zasilania jako sposobu ochrony
przed dotykiem pośrednim. Spodziewany prąd zwarciowy moŜe być równy lub większy
od prądu zapewniającego samoczynne zadziałanie urządzenia odłączającego zasilanie w
czasie wymaganym przepisami, określony z charakterystyki czasowo - prądowej
urządzenia zabezpieczającego.
Impedancja obwodów instalacyjnych powinna być na tyle mała, aby prąd zwarciowy
powodował zadziałanie zabezpieczeń w odpowiednim krótkim czasie.
Wymagania w stosunku do przewodów ochronnych, ochronno – neutralnych i
neutralnych w instalacjach elektrycznych muszą być zgodne z normą PN-HD 60364.
Przewody powinny być ułoŜone i oznaczone w sposób umoŜliwiający ich identyfikację
w trakcie sprawdzania, badań lub zmian w instalacjach.
Przekrój przewodu ochronnego nie będącego częścią przewodu (kabla) wieloŜyłowego
lub przewodów jednoŜyłowych ułoŜonych pod wspólną osłoną nie powinien być
mniejszy niŜ 4 mm 2.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 99 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Jako przewody ochronne PE mogą być stosowane:
− Ŝyły przewodów wieloŜyłowych ,
− przewody (izolowane lub gołe) prowadzone we wspólnej osłonie z przewodami
czynnymi.
− ułoŜone na stałe przewody gołe lub izolowane.
− metalowe osłony, takie jak np.: powłoki, ekrany i pancerze niektórych rodzajów kabli
i przewodów.
− odpowiednie części przewodzące obce.
W sieciach systemu TN, w których ułoŜony na stałe, pojedynczy przewód (Ŝyła) spełnia
funkcję przewodu ochronnego i neutralnego, przekrój przewodu PEN nie moŜe być
mniejszy niŜ 10 mm2 Cu.
Zabrania się stosować
róŜnicowoprądowym.
przewodów
PEN
w
obwodach
za
wyłącznikiem
Temperatura pracy kabla nie moŜe być wyŜsza niŜ dopuszczalna dla danego materiału
izolacji.
Sposoby układania kabli i przewodów w instalacjach muszą być dostosowane do
charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeń, aby ograniczyć wzajemny wpływ
instalacji elektrycznych i środowiska.
Budowę linii kablowych naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN-E-05125:1976.
W korytarzach oraz w szachtach kablowych, ciągi kablowe oraz przewody naleŜy
układać w korytkach kablowych mocowanych do systemowych konstrukcji wsporczych
oraz w rurach PCV.
W przypadkach, gdy przewody naraŜone są na uszkodzenia mechaniczne naleŜy
przeprowadzać je w rurach PCV.
Instalacje przewodowe naleŜy prowadzić:
− w rurkach instalacyjnych pod tynkiem,
− w listwach przypodłogowych lub naściennych,
− na korytkach lub drabinkach lub równowaŜnych, wykorzystując prefabrykowane
elementy nośne i wsporcze.
6.
Instalacje odgromowe
Instalacje i urządzenia techniczne w budynku naraŜone są na występowanie przepięć
zewnętrznych i indukowanych wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi oraz
przepięć wewnętrznych spowodowanych zmianami manewrowymi i awaryjnymi w
układach elektrycznych.
Dla ochrony budynku od przepięć naleŜy zastosować instalacje ochrony odgromowej i
przepięciowej.
Instalacje odgromowe powinny stanowić zespół urządzeń
odprowadzających całkowicie lub częściowo ładunek do ziemi.
zbierających
i
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 100 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
W wyniku wyładowania piorunochronnego ładunek elektryczny sprowadzony na
budynek przepływając do ziemi powoduje powstanie fali przepięciowej bezpośredniej o
bardzo duŜej amplitudzie oraz przepięcia indukowane przez zmienne pole
elektromagnetyczne towarzyszące prądowi piorunowemu.
W wyniku powyŜszego budynek, w momencie uderzenia pioruna, naraŜony jest przez
skutki przepięciowe na moŜliwość poraŜenia elektrycznego ludzi lub uszkodzenia
urządzeń elektrycznych oraz instalacji współpracujących siecią elektryczną, jak sieci
komputerowe i urządzenia informatyczne oraz oddziaływanie cieplne powodujące
powstanie zagroŜenia poŜarowego.
Dla ochrony przed skutkami przepięć w instalacjach elektrycznych budynku naleŜy
zastosować instalację ochrony przeciwprzepięciowej.
Instalacje odgromowe naleŜy budować zgodnie z odpowiednimi przepisami
normatywnymi. NaleŜą do nich normy:
− PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
Instalacja piorunochronna (odgromowa) zewnętrzna winna składać się ze zwodów
nieizolowanych, przewodów odprowadzających, przewodów uziemiających i uziomów.
Budynek posiada istniejącą instalację piorunochronną. Projektowane na dachu nasady
kominowe wyposaŜone w wentylatory obejmuje się ochroną odgromową za pomocą
zwodów pionowych. Zwody pionowe naleŜy wykonać z drutu Fe/Zn o średnicy min.
8mm lub zastosować typowe zwody systemowe. NaleŜy zastosować zwody o takiej
wysokości, aby wszystkie elementy nasad znajdowały się w strefie ochronnej zwodów.
Projekt instalacji piorunochronnej przy wykorzystaniu zwodów pionowych i poziomych
wysokich winien wyznaczyć wysokość zwodu, który utworzy odpowiednią strefę
ochronną, w której znajdować się będzie obiekt chroniony i do której przedostanie się
wyładowania piorunowego jest mało prawdopodobne.
Instalacje wprowadzane do obiektu naleŜy połączyć z dowolnym elementem urządzenia
piorunochronnego.
Ekwipotencjalizację elementów przewodzących wewnątrz budynku naleŜy realizować
za pomocą połączeń wyrównawczych.
7.
Ochrona przeciwprzepięciowa
Urządzenia techniczne zainstalowane w budynku są bardzo wraŜliwe na oddziaływanie
przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi bądź teŜ powstałych
wskutek łączeń manewrowych lub awaryjnych.
Dlatego teŜ, aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych
konieczne jest wprowadzenie ograniczników przepięć.
Zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielczą sieć zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi
przez urządzenia przyłączone do instalacji naleŜy realizować w oparciu o normę PN-HD
60364-4-443:2006.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 101 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie, naleŜy zastosować w instalacji
elektrycznej ograniczniki przepięć, które wytłumią przepięcia do wartości poniŜej
poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych
z danej instalacji.
W kaŜdej strefie napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane przez zainstalowane
urządzenie powinno być wyŜsze od wartości udarowego napięcia dopuszczalnego dla
danej strefy.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne, których działanie moŜe być w sposób
niedopuszczalny zakłócane niskimi wartościami napięć, wywołanych przepływami
prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektu, naleŜy chronić za
pomocą ochronników.
Ochronniki naleŜy łączyć między przewodem zasilającym a ekranem lub przewodem
ochronnym lub z najbliŜszym elementem urządzenia piorunochronnego.
Rodzaj ochronników oraz ich charakterystyki naleŜy dobrać zaleŜnie od urządzenia
chronionego zgodnie z instrukcją obsługi z uwzględnieniem dodatkowych wymagań
podanych w arkuszach normy.
Przy wprowadzaniu instalacji elektrycznej do budynku czyli w rozdzielni głównej,
naleŜy instalować ograniczniki przepięć I stopień ( klasy B ).
W tablicach kondygnacyjnych naleŜy zainstalować ograniczniki przepięć II stopień (
klasy C).
Przy doborze przewodów do podłączenia ograniczników naleŜy równieŜ dostosować ich
przekroje do wartości bezpieczników znajdujących się przed ogranicznikami.
Minimalne przekroje przewodów stosowanych do połączenia ograniczników zaleŜności
od zabezpieczeń nadprądowych naleŜy dostosować do instrukcji montaŜowych,
określonych przez producentów ograniczników.
Ograniczniki klasy I naleŜy zabezpieczyć przed skutkami zwarć.
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej przewidziano ochronniki II-stopnia
(klasy C), które będą zamontowane w tablicach piętrowych. Ochronniki
przeciwprzepięciowe I-go stopnia (klasy B) znajdują się w istniejącej rozdzielnicy
głównej.
8.
Połączenia wyrównawcze
Podstawowym zadaniem połączeń wyrównawczych, jest wyrównanie potencjałów
łączonych części, tak, aby między tymi częściami nie pojawiły się napięcia stwarzające
zagroŜenia dla ludzi i urządzeń, jak równieŜ stwarzanie drogi prądowej dla prądów
zwarć umoŜliwiając wyłączenie uszkodzonych obwodów w wymaganym czasie.
Połączenie wyrównawcze naleŜy zastosować w przypadku, gdy zadań połączeń
wyrównawczych nie mogą spełniać przewody ochronne PE lub instalacje uziemiające i
ziemia.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 102 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Połączenia wyrównawcze główne powinny być uziemione, natomiast połączenia
wyrównawcze miejscowe w zaleŜności od celu ich zastosowania mogą być uziemione
lub nie.
Do głównej szyny uziemiającej naleŜy przyłączyć przewody wyrównawcze główne w
tym:
− przewody wyrównawcze połączone z rurociągami instalacji nieelektrycznych budynku
(rurociągami wodnymi, centralnego ogrzewania itp.)
− przewody wyrównawcze połączone z metalowymi konstrukcjami budynku,
metalowymi osłonami budynków.
− przewody wyrównawcze połączone z metalowymi powłokami lub ekranami
wprowadzonych do budynku kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych,
informatycznych itp.
− przewody ochronne wykonane dla innych celów niŜ ochrona przeciwporaŜeniowa
(instalacje antenowe budynku i części innych instalacji nie elektroenergetycznych, które
wymagają uziemienia).
Jako przewody wyrównawcze mogą być stosowane: miedziane przewody jednoŜyłowe
gołe lub izolowane miedziane Ŝyły przewodów wieloŜyłowych, stalowe przewody gołe
lub pokryte powłokami antykorozyjnymi.
Jako połączenia wyrównawcze mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części
obce np. stalowe konstrukcje budynku, metalowe rury wodociągowe.
Przewody wyrównawcze powinny być układane na podłoŜu stałym, wzdłuŜ moŜliwie
krótkiej trasy, w miejscach, w których nie będą naraŜone na uszkodzenia mechaniczne.
Przewody wyrównawcze powinny być łączone z częściami przewodzącymi dostępnymi
i częściami obcymi przez spawanie lub za pomocą zacisków śrubowych.
Połączenia z szynami wyrównawczymi powinny być wykonane za pomocą przewodów
i zacisków, a gdzie konieczne – za pomocą urządzeń ochrony przepięciowej (SPD)
Połączeniami powinny być objęte wszystkie zewnętrzne części przewodzące wchodzące
do budynku.
Szyny wyrównawcze powinny być moŜliwie najkrótszą drogą połączone z uziomem
otokowym budynku.
Minimalny przekrój miedzianych szyn wyrównawczych powinien wynosić 50 mm 2.
Wszystkie części przewodzące oraz linie elektroenergetyczne i teleinformatyczne
wchodzące do kolejnych stref LPZ powinny być na ich granicy połączone.
Połączenie powinno być wykonane za pomocą lokalnej szyny wyrównawczej, do której
naleŜy takŜe przyłączyć elementy ekranujące lub inne lokalne przedmioty metalowe (np.
obudowy wyposaŜenia)
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 103 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Wszystkie wewnętrzne części przewodzące o znacznych rozmiarach, takie jak
obramowanie drzwi metalowych, rury instalacyjne i korytka kablowe; powinny być
połączone moŜliwie najkrótszą trasą z najbliŜszą szyną wyrównawczą lub z innym
połączonym z nią urządzeniem metalowym.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które mogą same wytwarzać zagroŜenia poprzez
generowanie przepięć łączeniowych naleŜy zabezpieczyć za pomocą ograniczników
przepięć.
Na kaŜdej kondygnacji przewidziano miejscowe, systemowe szyny wyrównawcze
zabudowane w przestrzeni międzystropowej nad tablicami piętrowymi lub w szachtach
elektrycznych. Szyny naleŜy połączyć za pomocą przewodu LYŜo 16mm2 z główną
magistralą wyrównawczą w piwnicy.
Do szyn wyrównawczych przyłącza się:
- metalowe obudowy i szyny ochronne tablic elektrycznych
- rury i inne metalowe urządzenia zasilające instalacje wewnętrzne obiektu np. gazu,
wody, kanalizacji itp.
- metalowe konstrukcje stropów podwieszonych
- metalowe kanały wentylacyjne
- metalowe brodziki kabin prysznicowych w pokojach
Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DYŜo 4mm2.
9.
Instalacje ochrony przeciwporaŜeniowej
Aby zapobiec poraŜeniom elektrycznym w sieciach rozdzielczych i rozdzielczych
instalacjach elektrycznych naleŜy zastosować w budynku instalację ochrony
przeciwporaŜeniowej.
Instalację ochrony przeciwporaŜeniowej, naleŜy realizować w oparciu o Normę PN-HD
60364-4-41:2009.
Zaleca się zastosowanie środków ochrony przed dotykiem pośrednim (nazywany
ochroną przez samoczynne wyłączenie zasilania) przez zastosowanie uziemionych
przewodów ochronnych PE (PEN).
Szczegółowe rozwiązania ochrony naleŜy dostosować do systemu zastosowanych
uziemień w całej sieci rozdzielczej i instalacji elektrycznej niskiego napięcia.
Przekrój przewodu ochronnego PE naleŜy dobrać w zaleŜności od przekroju przewodów
fazowych instalacji elektrycznych.
Jako przewody ochronne PE mogą być stosowane:
− Ŝyła przewodu wieloŜyłowego
− przewody (izolowane lub gołe) prowadzone we wspólnej osłonie przewodami
czynnymi,
− ułoŜone na stałe przewody gołe lub izolowane.
− metalowe rury lub inne osłony przewodów.
− odpowiednie części przewodzące obce.
Zabrania się stosować za wyłącznikami róŜnicowoprądowymi przewodów ochronnych
PEN.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 104 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Klasyfikację stopni ochrony zapewnianych przez obudowy urządzeń, naleŜy dokonać w
oparciu o normę PN-EN 60529:2003
Stopnie oznaczyć literami kodu (IP) oraz dwoma cyframi, a w miarę potrzeby literą
dodatkową i/lub uzupełniającą.
Ochronę przeciwporaŜeniową zastosować w oparciu o dokumenty międzynarodowych
organizacji normalizujących IEC i CENELEC, które są oparte na strukturze
trójstopniowej:
− ochrona przed dotykiem bezpośrednim (uŜywana teŜ jest nazwa ochrona podstawowa)
− ochrona przy dotyku pośrednim (uŜywana jest teŜ nazwa ochrona dodatkowa)
− ochrona uzupełniająca
Ochrona uzupełniająca winna uzupełniać ochronę przed dotykiem bezpośrednim lub
pośrednim.
Ochrona podstawowa winna zapobiegać niezamierzonemu lub zamierzonemu dotykowi
bezpośredniemu.
Ochronę naleŜy zapewnić przez środki w postaci izolacji podstawowej, obudowy i
ogrodzeń.
Ochronę uzupełniającą ochrony przed dotykiem bezpośrednim realizować przez
zastosowanie wysokoczułych wyłączników róŜnicowoprądowych.
NaleŜy zastosować środki ochrony dodatkowej działającej przy uszkodzeniu izolacji
podstawowej w tym:
− samoczynne wyłączenie zasilania
− urządzenia II klasy ochronności
− izolowane stanowiska
− uziemione połączenia wyrównawcze
− separację elektryczną
NaleŜy zwrócić uwagę iŜ tylko w ochronie przez samoczynne wyłączenie zasilania
stosowane są uziemione przewody ochronne PE (PEN).
Przy pozostałych środkach ochrony, przy dotyku pośrednim, zabrania się stosować
przewodu PE, wymagane moŜe być jedynie zastosowanie przewodów CC uziemionych
(lub nie uziemionych)
Jako urządzenia ochronne naleŜy zastosować w ochronie przez samoczynne wyłączenie
− wyłączniki nadprądowe
− urządzenia róŜnicowoprądowe (nie mogą być zastosowane w sieci TN-C)
Urządzenia róŜnicowoprądowe to najczęściej wyłączniki róŜnicowoprądowe.
Stosowane mogą być równieŜ przekaźniki róŜnicowoprądowe. Współpracujące z
wyłącznikami nadprądowymi.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 105 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Przy zastosowaniu ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach TN
wszystkie części przewodzące dostępne winne być połączone przewodem PE (PEN)
układu sieciowego.
W obwodach gniazd wtyczkowych zastosowano wyłączniki róŜnicowoprądowe. Po
wykonaniu instalacji naleŜy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony
przeciwporaŜeniowej.
10.
Budowa i projektowanie uziemień
W skład instalacji uziemiającej winien wchodzić, co najmniej uziom (pogrąŜony w
ziemi) przewód uziemiający łączący część uziemianą z uziomem.
Instalację uziemiającą wyposaŜyć w zaciski probiercze ułatwiające pomiar rezystancji
uziemienia.
JeŜeli z tym samym uziomem łączy się więcej niŜ jedną część uziemianą, naleŜy
zastosować szyny uziemiające, do których naleŜy łączyć przewody ochronne PE lub
przewody wyrównawcze CC, które mają być uziemione oraz przewód uziemiający
przyłączony z drugiej strony do uziomu.
Uziomy sztuczne powinny być umieszczone na takiej głębokości, aby wysychanie
gruntu lub jego zamarzanie nie powodowało zwiększenie ich rezystancji ponad wartość
dopuszczalną.
Uziemienia powinny być tak dobrane, aby nie uległy uszkodzeniom na skutek:
− naraŜeń mechanicznych
− cieplnego działania największych spodziewanych prądów zwarciowych
− naraŜeń korozyjnych wywołanych przez środowisko
Uziemienia powinny być wykonane w miejscu wprowadzenia przewodu PEN (PE) do
budynku, a nie z dala od niego.
W budynku w jego przyziemnej kondygnacji naleŜy wykonać główną szynę
uziemiającą, nazywaną teŜ główną szyną wyrównawczą.
Do głównej szyny uziemiającej naleŜy przyłączyć:
− przewód uziemiający instalacji uziemiającej budynku.
− przewód ochronny ( PE ) łączący szynę uziemiającą z zaciskiem ochronnym PE
rozdzielni głównej
− główne przewody wyrównawcze
Dla instalacji elektrycznych ( o róŜnym przeznaczeniu) i instalacji odgromowych
budynku naleŜy wykonać wspólny uziom, przy czym instalacje elektryczne łączyć do
wspólnej szyny uziemiającej, a instalacje odgromowe – bezpośrednio do uziomu.
Uziom fundamentowy sztuczny naleŜy wykonać jako zamknięty pierścień, umieszczając
go w fundamentach ścian zewnętrznych budynku, jak i równieŜ w fundamentach ścian
wewnętrznych lub w płycie fundamentowej.
Remontowany budynek wyposaŜony jest w istniejącą instalację uziemiającą.
11.
Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 106 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Zabezpieczenie zwarciowe jest wymagane na początku w kaŜdym obwodzie
elektrycznym w miejscu wprowadzenia lub odgałęzienia obwodu, a takŜe w miejscach,
w których następuje zmniejszenie obciąŜalności zwarciowej przewodów.
KaŜdy obwód instalacji elektrycznej stanowiący zbiór elementów instalacji, winien
posiadać jedno i to samo zabezpieczenie nadprądowe.
Zabezpieczenia przeciąŜeniowe naleŜy stosować przy wszystkich odbiornikach i
urządzeniach, którym grozi niedopuszczalne nagrzewanie się w razie nadmiernego
obciąŜenia, niewłaściwych warunków zasilania bądź przekroczenia dopuszczalnych
środowiskowych warunków pracy.
Zabezpieczenie ponadnapięciowe naleŜy stosować, jeŜeli w następstwie znacznego
obniŜenia napięcia moŜe dojść do uszkodzenia urządzenia elektrycznego albo do
zakłóceń oraz strat w powiązanym z nim urządzeniu.
Zgrubne zabezpieczenia przeciąŜeniowe naleŜy zastosować dla przewodów układanych
w budynku, a to ze względu na zagroŜenie poŜarowe.
12.
Osprzęt instalacyjny i rozdzielnice niskiego napięcia
Do elektrotechnicznego sprzętu instalacyjnego zamontowanego w budynku zalicza się
między innymi:
− sprzęt instalacyjny – słuŜący do mocowania, łączenia oraz ochrony przed czynnikami
mechanicznymi kabli i przewodów
− przybory instalacyjne – słuŜące do przyłączania odbiorników elektrycznych
sterowania nimi oraz zabezpieczenia obwodów w instalacjach elektrycznych.
− łączniki izolacyjne– stwarzające w obwodzie przerwy izolacyjne.
− rozłączniki i styczniki – umoŜliwiające załączanie i wyłączanie obwodów w
warunkach roboczych.
− wyłączniki samoczynne – stanowiące zabezpieczenie przed skutkami zwarć i
przeciąŜeń odbiorów i instalacji.
− wyłączniki
róŜnicowo
–
prądowe,
zapewniające
realizację
ochrony
przeciwporaŜeniowej.
− bezpieczniki, których zadaniem jest ochrona instalacji przed skutkami zwarć
przeciąŜeń.
Rozdzielnica jako zespół urządzeń elektrycznych przeznaczonych do rozdziału energii
elektrycznej oraz łączenia i zabezpieczenia obwodów zasilających i odbiorczych winien
składać się z:
− aparatury
rozdzielczej,
zabezpieczeniowej,
pomiarowej,
sterowniczej
i
sygnalizacyjnej.
− szyn zbiorczych
− odpowiednich połączeń elektrycznych
− elementów izolacyjnych.
− konstrukcji mechanicznej i osłon
Istniejąca rozdzielnica główna zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w
piwnicy. PoniewaŜ projektowane tablice piętrowe zasilane są z istniejących odpływów
nie ma potrzeby jej rozbudowy. Wymianie podlegają wkładki bezpiecznikowe
zabezpieczeń wlz-tów.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 107 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Skrzydło wschodnie:
Dla zasilania instalacji remontowanych kondygnacji zostaną wykorzystane istniejące
tablice piętrowe. W tablicach zostanie wymieniona aparatura dostosowana do nowych
potrzeb. Zastosowano aparaturę modułową. Tablice są zasilane z rozdzielnicy głównej
RNN istniejącymi przewodami. Tablice kondygnacyjne są zlokalizowane w korytarzach
w istniejących wnękach instalacyjnych zamykanych drzwiami. Z tablic będą zasilane
tablice mieszkaniowe, oświetlenie i gniazda wtyczkowe w korytarzach oraz kuchnie
elektryczne i okapy. Z istniejącej tablicy na 4 piętrze będzie zasilana tablica
wentylacyjna.
Skrzydło zachodnie:
Tablice zaprojektowano w obudowach szafkowych podtynkowych typu wyposaŜonych
w aparaturę modułową zabezpieczeniowo łączeniową. Tablice są zasilane z rozdzielnicy
głównej istniejącymi przewodami. Przewidziano montaŜ projektowanych tablic w
miejsce istniejących. Z tablic będą zasilane tablice mieszkaniowe, oświetlenie i gniazda
wtyczkowe w korytarzach oraz kuchnie elektryczne i okapy. Z tablicy 4 piętrze będzie
zasilana tablica wentylacyjna.
Wyłączniki nadprądowe instalacyjne załączają i wyłączają obwód, ale głównym ich
zadaniem jest samoczynne wyłączenie obwodów w przypadku wystąpienia przeciąŜenia
lub zwarcia.
NaleŜy zastosować łączniki izolacyjne przeznaczone do wykonywania czynności
łączeniowych w czasie bezprądowym. Ich zadaniem będzie stworzenie w obwodzie w
danych warunkach eksploatacyjnych przerwy izolacyjnej lub zmiany połączeń w
obwodzie.
Rozłączniki muszą współpracować z urządzeniami zabezpieczającymi przed zwarciami
i przeciąŜeniami ( bezpiecznikami), winne tworzyć:
− rozłącznik z bezpiecznikami
− rozłącznik bezpiecznikowy
W konstrukcjach rozdzielnic naleŜy zastosować rozłączniki bezpiecznikowe w postaci
rozłączników listwowych, które przystosowane są do bezpośredniego montaŜu na
szynach zbiorczych rozdzielnicy, w układzie pionowym lub poziomym.
Styczniki winny stanowić zabezpieczenie podnapięciowe obwodów w przypadku
nadmiernego obniŜenia się napięcia na cewce.
Wyłączniki jako aparaty łączeniowe w miejscu zainstalowania winny spełniać zarówno
zadanie przewodzenia prądów w warunkach roboczych i awaryjnych jak i ich łączeniu, i
słuŜyć do samoczynnego wyłączania obwodu w przypadku wystąpienia zwarcia.
W celu umoŜliwienia swobodnego kształtowania charakterystyki czasowo - prądowej w
wyłącznikach naleŜy stosować wyzwalacze elektroniczne, według normy PN-EN
60947-2 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. - Wyłączniki.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 108 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
NaleŜy zastosować równieŜ wyłączniki izolacyjne, które spełniają następujące
wymagania:
− stan zapewniający bezpieczną przerwę izolacyjną w obwodzie odpowiada pozycji
dźwigni (stan OFF)
− stan otwarcia (OFF) nie moŜe być wskazywany , dopóki styki nie zostaną rozwarte na
bezpieczną odległość.
− W stanie otwartym wyłącznik moŜe być zabezpieczony przed zamknięciem.
Tablice elektryczne pokoi wyposaŜyć w układ pomiarowy energii elektrycznej dla
celów rozliczeń wewnętrznych uŜytkowników obiektu.
13.
Oświetlenie wewnętrzne
Instalacje elektryczne oświetleniowe i urządzenia oświetlenia elektrycznego powinny
spełniać wymagania ujęte w normie wieloarkuszowej PN-HD 60364-5-559:2012.
Podstawowymi parametrami źródeł światła, które naleŜy uwzględniać przy
projektowaniu instalacji oświetleniowych są:
− strumień świetlny wyraŜony w lumenach
− skuteczność światła
− trwałość lampy
− luminacja
− temperatura barwowa
− właściwości oddawania barw
− wielkość źródła w sensie fizycznym
− dozwolone połoŜenie pracy
− czas zapłonu lampy
− potrzeba stosowania statecznika i układu zapłonowego (zapłonnika ), bądź jednego z
tycz urządzeń.
Oprawy zastosowane w projekcie winny spełniać zadania:
− kształtowania właściwego rozsyłu strumienia świetlnego w przestrzeni.
− ograniczenia olśnienia, które winno być realizowane poprzez ograniczenie luminacji
opraw w określonych kierunkach
− ochronę źródła światła i elementów układu optycznego przed wpływami
zewnętrznymi.
− umoŜliwienie łatwej i bezpiecznej wymiany źródeł światła i przeprowadzenie
zabiegów konserwacyjnych.
Poza tym konstrukcja oprawy oświetleniowej musi stwarzać moŜliwość łatwego jej
rozmieszczenia w przestrzeni na odpowiedniej podporze, a takŜe zapewniać estetyczny
wygląd.
Spełnienie powyŜszych wymagań jest moŜliwe poprzez właściwą współpracę róŜnych
części oprawy oświetleniowej, do których naleŜą:
− klosze, odbłyśniki i rastry umoŜliwiające spełnienie dwóch pierwszych zadań.
− oprawki umoŜliwiające umocowanie źródła światła .
− urządzenia do umiejscowienia oprawy (zawieszenia, przykręcenia, zabudowania)
− siatki i klosze ochronne o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej termicznej,
stanowiące ochronę źródła światła,
− korpus składający się często z komory lampy i komory osprzętu.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 109 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
Konstrukcja oprawy oraz materiały zastosowane do jej budowy powinny zapewniać
uzyskanie jak największej sprawności oprawy i stabilności jej parametrów w długim
okresie uŜytkowania.
W zaleŜności od stopnia ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody, oprawy
oświetleniowe dzieli się zgodnie ze stopniami systemu klasyfikacyjnego przyjętego dla
całego sprzętu elektrotechnicznego.
Oznaczenie składa się z liter IP i występujących po nich dwóch cyfr.
Stopień ochrony wskazuje, w jakim środowisku moŜe oprawa pracować.
Z wymagań stawianych sieci oświetleniowej jako najistotniejsze naleŜy uznać
utrzymywanie napięcia na poziomie najbliŜszym znamionowemu.
Decydującym czynnikiem przy doborze przekroju przewodów nie jest obciąŜalność
robocza, (gdyŜ odbiorniki oświetleniowe posiadają stosunkowo małe moce), lecz
dopuszczalna wartość spadku napięcia.
14.
Oświetlenie ogólne
Zasilanie instalacji oświetlenia ogólnego w budynku zaprojektowano z tablic
kondygnacyjnych oraz z tablic jednostek mieszkalnych.
Wewnątrz tablic umieścić aparaturę łączeniowo-zabezpieczającą i sterowniczą.
Wszystkie tablice jednostek mieszkalnych wyposaŜyć w układ pomiarowy energii
elektrycznej dla celów rozliczeń wewnętrznych uŜytkowników obiektu.
Wszystkie odpływy z rozdzielni wyposaŜyć w zespolone wyłączniki nadprądowe i
róŜnicowoprądowe klasy AC lub A o prądzie róŜnicowym 30mA.
Przewidzieć następujące rodzaje sterowania oświetleniem:
− Oświetlenie korytarzy sterowane zegarem. Część opraw załączona na stałe i pełniąca
rolę oświetlenia nocnego i ewakuacyjnego. Pozostałe oprawy będą załączone
automatyczne zegarem o określonej godzinie.
− W kuchniach zamontowane wyłączniki czasowe. Oświetlenie w pozostałych
pomieszczeniach i pokojach załączane miejscowo łącznikami przy wejściach.
15.
Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe
W budynku przewidzieć oświetlenie ewakuacyjne w korytarzach.
Oświetlenie ewakuacyjne w korytarzach zrealizowane będzie z wykorzystaniem opraw
oświetlenia nocnego. Oprawy te wyposaŜone będą w autonomiczne źródła zasilania z
czasem podtrzymania 1 godzina.
Oświetlenie kierunkowe będzie zrealizowane za pomocą autonomicznych opraw
kierunkowych z odpowiednimi piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji. Czas
podtrzymania 1 godzina. Oprawy pracować będą w trybie TA (na ciemno).
Instalacje w pomieszczeniach, w których zabudowane będą sufity podwieszane
wykonać w przestrzeniach między sufitowych, jako na tynkowe, a następnie do osprzętu
łączeniowego prowadzić w ścianach działowych jako podtynkowe.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 110 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
16.
Kablowe systemy nośne
Przyjęto, Ŝe korytka kablowe głównych tras kablowych wewnątrz budynku montowane
będą w korytarzach i pomieszczeniach: korytka kablowe układane będą w przestrzeni
nad stropem podwieszanym.
Przekroje tras kablowych dostosować do ilości prowadzonych kabli.
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy ustalić szczegóły montaŜu z przedstawicielem
producenta.
Konstrukcje wsporcze dla mocowania korytek lub drabinek kablowych naleŜy
montować, co 1,5m, w niektórych przypadkach szczególnie obciąŜonych tras
kablowych, konstrukcje wsporcze winny być montowane w odstępach nie mniejszych
niŜ 1 m.
Kable komputerowe, teletechniczne, itp. naleŜy montować w oddzielnych korytkach
kablowych.
Kable montowane w korytkach ustawionych pionowo naleŜy mocować do tych korytek
wiązkami przy pomocy klamer taśmowych. Mocowanie naleŜy wykonać, co 1,5 m.
Konstrukcje wsporcze kablowe naleŜy wykonać z materiałów niepalnych (stal
ocynkowana). W przypadku przejścia przez przegrody oddzielające w budynku strefy
poŜarowe, naleŜy wykonać odpowiednie oddzielenia o odporności
na ogień, co najmniej 1 h.
Wszystkie przejścia tras kablowych przez stropy naleŜy uszczelnić masą o odporności
ogniowej przy najmniej takiej jak odporność przegrody.
17.
Zasilanie wentylatorów dachowych
Dla zasilania wentylatorów nasad kominowych zaprojektowano dwie tablice
wentylacyjne zasilane z istniejących tablic kondygnacyjnych na czwartym piętrze.
Tablice wentylacyjne wyposaŜono w aparaturę modułową. Wentylatory nasad
kominowych będą zasilane poprzez zasilacze typu 230VAC/12VDC. Do kaŜdego
zasilacza będą podłączone dwa wentylatory.
Przewiduje się pracę ciągłą wentylatorów z moŜliwością zdalnego wyłączania
wentylacji od sygnału z centrali sygnalizacji poŜaru CSP.
W tablicach wentylacyjnych przewiduje się sygnalizację pracy wentylatorów.
Kable prowadzić na dachach wzdłuŜ budynku i umieścić je w zamkniętych rurach
instalacyjnych.
Zainstalowanie wszystkich urządzeń elektrycznych i wszelkie prace elektromontaŜowe
związane, z instalacją wyposaŜenia elektrycznego naleŜy prowadzić zgodnie z normą
PN i innymi obowiązującymi normami i przepisami budowy urządzeń elektrycznych.
18.
Wymagania odbiorowe
18.1
Odbiory częściowe
Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót
przewidzianych do zakrycia oraz odbiory częściowe etapów robót (wymagana jest
dokumentacja fotograficzna charakterystycznych węzłów)
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają:
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 111 z 112
e-mail : [email protected]
SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu DS. /Nawojka/ w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2013
− kable ułoŜone w szachtach instalacyjnych,
− kable ułoŜone przestrzeni nad stropem podwieszonym.
Z odbiorów częściowych naleŜy sporządzić protokół
18.2
Odbiór końcowy
Wykonawca:
− przygotuje dokumentacje powykonawczą i przekaŜe ją z odpowiednim
wyprzedzeniem uŜytkownikowi.
− sprawdzi kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń i
układów,
− pisemnie zgłosi instalacje do odbioru
Komisja odbioru dokona:
− zbadania kompletności, aktualność i stan dokumentacji technicznej,
− dokona bezpośrednich oględzin wszystkich elementów urządzeń i instalacji w celu
sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,
− sprawdzi funkcjonowanie urządzeń oraz wyrywkowo pomiary sprawdzając zgodność
danych z przedstawionymi dokumentami (np. uziemień, izolacji, odległości itp.)
− ustali warunki i moŜliwość przekazania instalacji do eksploatacji ( właściwej lub
wstępnej) oraz załączenia jej pod napięcie,
− dokona próbnego załączenia instalacji pod napięcie, jeśli się do tego nadaje,
− sporządzi protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.
Odbiór końcowy naleŜy przeprowadzić w oparciu o wymagania ogólne zawarte w cz. I
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
19.
Uwagi końcowe
Wszystkie urządzenia i osprzęt elektryczny zastosowany w obiekcie podlega
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz
podlegające obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (wg
rozporządzenia 53 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r.), spełniają wyŜej
wymienione wymogi i posiadają deklarację zgodności.
Gdy podana norma jest nieaktualna lub wycofana bez zastąpienia naleŜy powołać się na
normę aktualną, obowiązującą.
__________________________________________________________________________________________
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków; tel. +4812-622-37-00, fax +4812-638-60-84;
www.bratniak.krakow.pl
Strona 112 z 112
e-mail : [email protected]

Podobne dokumenty