Warszawa, dn - Związek Rzemiosła Polskiego

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, dn - Związek Rzemiosła Polskiego
Warszawa, dn. 13. 05. 2016 r.
Zapytanie ofertowe
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Szanowni Państwo,
W ramach projektu opracowywanego przez konsorcjum w składzie Związek Rzemiosła
Polskiego (lider projektu) oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (partner
projektu) w odpowiedzi na Konkurs dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy
Europejskich na lata 2014-2020 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Departament
Informacji i Promocji,
zapraszamy do złożenia oferty na:
Przeprowadzenie 32 dwudniowych szkoleń dla około 1280 przedsiębiorców w 16
województwach. Każde szkolenie prowadzone będzie przez dwóch trenerów w dwóch
grupach.
Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
80500000-9 Usługi szkoleniowe.
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający:
Konsorcjum w składzie: Związek Rzemiosła Polskiego (lider projektu) oraz Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości (partner projektu) powołane na podstawie Umowy
o współpracy z dnia 10.05.2016 r. w celu wspólnej realizacji projektu opracowywanego
w odpowiedzi na Konkurs dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich
na lata 2014-2020 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Departament Informacji
i Promocji.
Związek Rzemiosła Polskiego:
Mazowiecka Izba Rzemiosła Przedsiębiorczości
ul. Miodowa 14
ul. Smocza 27
00-246 Warszawa
01-048 Warszawa
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
NIP: 526-025-13-68
NIP:527-020-62-28
Tel: 22 50 44 223
Tel: 22 838 32 17, 22 838 16 10,
Fax: 22 831-96-10
Fax: 22 838 35 53
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Procedurą udzielania zamówień przez
Wnioskodawców stanowiącą załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu.
Link do dokumentacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/wspolpraca-zmediami-i-partnerami-spoleczno-gospodarczymi/konkurs-dotacji-na-dzialania-edukacyjne-wzakresie-funduszy-europejskich-na-lata-2014-2020-2021/
II. Opis przedmiotu zamówienia (przedmiot zamówienia i termin realizacji)
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 32 dwudniowych
szkoleń dla średnio 40 osobowych grup uczestników. Szkolenia realizowane będą w 16
województwach, po dwa w każdym województwie w odstępie czasowym. Każde
szkolenie będzie prowadzone w dwóch podgrupach szkoleniowych liczących średnio 20
osób, każda przez innego trenera. Szkolenie będzie składać się z następujących części:
ogólnej (4 godziny zegarowe prowadzone wspólnie przez dwóch trenerów), warsztatowej
(10 godzin zegarowych dla dwóch podgrup jednocześnie) oraz czterech godzin konsultacji
osobistych dla każdej grupy szkoleniowej. Każde szkolenie prowadzone będzie
w wynajętym ośrodku/hotelu.
2. Termin realizacji: początek września 2016 - koniec września 2017. Dokładne terminy
szkoleń zostaną podane po podpisaniu umowy wsparcia z Ministerstwem Rozwoju.
Tematyka szkolenia:
1)
ogólna - przekrojowa prezentacja Funduszy Europejskich (FE) na lata 2014-2020
realizowanych na podstawie Umowy Partnerstwa oraz finansowanych w ramach Polityki
Spójności UE, tj:
a) 6 krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny
Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia (omawiany
w tych województwach, których dotyczy), Pomoc Techniczna
b) 16 regionalnych programów operacyjnych (w danym województwie omawiany RPO
dotyczący tego województwa)
c) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
d) Programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa
e) oraz przygotowanie i realizacja projektów dofinansowanych z FE ze szczególnym
uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji (Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz
Regionalne Inteligentne Specjalizacje) i zwrotnych instrumentów finansowych.
2) specjalistyczna – przedstawienie tematu innowacyjności oraz współpracy nauki i biznesu
w kontekście Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
Zaproponowane w ramach szkolenia działania edukacyjne powinny kłaść nacisk
w szczególności na zagadnienia współpracy przedstawicieli świata nauki (uczelni wyższych,
jednostek naukowych), biznesu i instytucji otoczenia biznesu w wypracowywaniu
innowacyjnych rozwiązań biznesowych przy wykorzystaniu środków FE. Szkolenie ma na
celu przedstawienie możliwości, jakie FE dają przedsiębiorcom oraz korzyści jakie mogą
osiągnąć. Szkolenie ma pokazać przedsiębiorcom, że innowacyjność jest kluczowym
elementem sukcesu i przewagi konkurencyjnej na rynku.
Szkolenie powinno uwzględniać również pokazanie dobrych praktyk i przykładów sukcesu
przedsiębiorców wprowadzających innowacyjne rozwiązania w swoich firmach w tym w
zakresie: produktu, oferowanych usług i oferowanych usługach, a także przykłady udanej
współpracy przedstawicieli nauki i biznesu.
Forma prowadzenia zajęć:
Każde szkolenie musi zawierać w sobie następujące elementy: wykład, warsztaty np.:
w formie dyskusji, prac w grupach - tzw peer-learning (czyli nauka przez wymianę wiedzy),
gier edukacyjnych, praktycznych ćwiczeń i zadań, studiów przypadków), konsultacje
osobiste. Zaproponowane formy prowadzenia szkolenia muszą charakteryzować się wysokim
poziomem interaktywności i zaangażowania przedsiębiorców i kłaść nacisk na praktyczny
aspekt zajęć.
Zadania trenera::
Trenerzy będą odpowiedzialni za:
1. zbadanie potrzeb informacyjnych zrekrutowanych przedsiębiorców wchodzących
w skład danej grupy szkoleniowej w oparciu o otrzymane wyniki badania (przed
każdym szkoleniem, Zamawiający dostarczy
trenerom wypełnione ankiety
uczestników pozyskane podczas rekrutacji.), a następnie wybór sposobu przekazania
wiedzy dostosowany do danej grupy uczestników
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
2. zmodyfikowanie na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb edukacyjnych
uczestników, programu szkolenia i materiałów szkoleniowych
3. poprowadzenie szkolenia (4 godziny sesji plenarnej prowadzonej wspólnie przez
dwóch trenerów, 10 godzin warsztatów) prowadzonych samodzielnie prze jednego
trenera w rozbiciu na dwa dni szkoleniowe.
4. przeprowadzenie pod koniec każdego dnia szkolenia 2 godzin zegarowych konsultacji
osobistych z uczestnikami szkoleń.
Ponadto trenerzy zobowiązani będą do:
 uwzględnienia w przygotowywanych materiałach szkoleniowych oraz w prowadzeniu
zajęć, wytycznych merytorycznych opracowanych przez Zamawiającego
 udziału w spotkaniach zespołu trenerów w Warszawie, w siedzibie Zamawiającego.
Forma współpracy: Pomiędzy Zamawiającym reprezentowanym przez Związek Rzemiosła
Polskiego (ZRP) lub Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRIP)
a Wykonawcami będą zawarte umowy zlecenia po podpisaniu przez lidera projektu umowy
o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów z taką liczbą Oferentów, która jest
niezbędna, aby zrealizować zadanie przewidziane w projekcie w opisie przedmiotu
zamówienia (m.in. zakres tematyczny szkoleń oraz obszar terytorialny). Umowy zlecenia
zostaną podpisane z Wykonawcami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów po
pozytywnym dla Zamawiającego rozstrzygnięciu Konkursu przez Ministerstwo Rozwoju.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
 dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia,
tj. spełniają kryteria dostępu:
o posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie Funduszy
Europejskich
o posiadają wiedzę praktyczną z zakresu tematyki szkolenia (w dziedzinie
aplikowania
o
środki
unijne
2014-2020,
realizacji
projektów
współfinansowanych z FE w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz
w perspektywie 2014-2020).
o posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców
z Funduszy Europejskich 2014-2020
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
o posiadają doświadczenie w prowadzeniu aktywizujących działań edukacyjnych
przynajmniej w jednej z wymienionych form: blended learning, gry
symulacyjne, peer learning, konsultacje osobiste, praca interaktywna z grupą
 dołączą do oferty przykładowy program szkolenia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim lub
współpartnerem projektu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli
3. Oferent jest zobowiązany dołączyć do formularza ofertowego oświadczenie o braku
w/w powiązań pomiędzy składającym ofertę a Zamawiającym (konsorcjum: ZRP
i MIRIP) stanowiącym Załącznik nr 4.
4. W przypadku gdy którykolwiek z trenerów wskazanych przez Wykonawcę nie spełnia
warunków określonych w zapytaniu ofertowym, jego kandydatura na trenera zostanie
odrzucona.
2.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego.
4. Do oferty należy dołączyć: CV Wykonawcy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych z dopiskiem na potrzeby „Konkursu dotacji na działania edukacyjne
dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”, referencje, Załącznik nr 2
potwierdzający doświadczenie w zakresie prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców
z zakresu Funduszy Europejskich, Załącznik nr 3 potwierdzający doświadczenie
w prowadzeniu zajęć edukacyjnych podobnych do przewidzianych w projekcie oraz
Załącznik nr 4 o braku powiązań pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku
polskim.
6. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę albo osobę
umocowaną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane
przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób
czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien
wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyników.
Miejsce oraz termin dostarczania ofert
1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Związek Rzemiosła Polskiego (00-249
Warszawa, ul. Kapitulna 2/6, pok. 109 lub 110) lub w siedzibie Mazowiecka Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości: 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27, pok. 103, przesłać pocztą na jeden
z podanych powyżej adresów lub mailem (skan) na adres: [email protected] lub na adres
[email protected] do dnia 23 maja 2016 r. godz. 10:00.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Kontakt z zamawiającym
1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Magdalena Weremczuk, 22 838 01
72 wew. 121, email: [email protected], fax: 22 838 35 53, Norbert
Pruszanowski tel. 22 50 44 256, 603 952 351, email: [email protected], fax: 22 831-96-10.
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
drogą pisemną, faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
VII. Ocena ofert
1. Ocenie merytorycznej zostaną podane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi
formalne i kryteria dostępu. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru
oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów:
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
a) cena łączna brutto za realizację 1 usługi szkoleniowej składającej się z z następujących
elementów: (waga: 50 %)
1) zbadanie potrzeb informacyjnych rekrutowanych przedsiębiorców wchodzących w
skład danej grupy szkoleniowej i w oparciu o otrzymane wyniki badania, wybór
sposobu przekazania wiedzy dostosowany do danej grupy uczestników
2) zmodyfikowanie na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb edukacyjnych
uczestników, programu szkolenia i materiałów szkoleniowych
3) poprowadzenie dwudniowego szkolenia (złożonego z 4 godzin sesji plenarnej
prowadzonej wspólnie z drugim trenerem, 10 godzin warsztatów
4) przeprowadzenie 4 godzin zegarowych konsultacji osobistych z uczestnikami szkoleń
w trakcie dwudniowego szkolenia
W formularzu ofertowym prosimy o podanie ceny za każdy z wymienionych elementów
jednej usługi szkoleniowej.
Do punktacji będzie brana pod uwagę łączna cena brutto wymienionych wyżej elementów
jednej usługi szkoleniowej.
b) udokumentowane referencjami doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu
Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców zdobyte w ciągu ostatnich 4 lat liczonych
od dnia ogłoszenia konkursu, tj. od 28.04.2012 do 28.04.2016 r. - 30%
c) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu przynajmniej jednej z form zajęć
edukacyjnych przewidzianych w projekcie: tj.: doświadczenie w przeprowadzeniu
konsultacji osobistych, w pracy interaktywnej z grupą: np. z wykorzystaniem
warsztatów, peer learning, gier symulacyjnych, blended learningu – 20 %
Waga w % jest równa liczbie punktów.
2.
Ocena
dokonana
zostanie
w
oparciu
o
następujące
wzory:
Liczba punktów za Kryterium „cena łączna brutto za realizację jednej usługi szkoleniowej
składającej się z 4 elementów = 50 pkt.
Punkty liczone będą wg następującego wzoru:
Cena:
(Cena łączna minimalna za jedną usługę szkoleniową/Cena łączna za jedną usługę
szkoleniową badanej oferty) x100 x 50%
Liczba punktów za Kryterium „udokumentowane referencjami doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców zdobyte
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
w ciągu ostatnich 4 lat liczonych od dnia ogłoszenia konkursu, tj. od 28.04.2012 do
28.04.2016 r” - 30 pkt.
Punkty za to kryterium przyznane będą w skali 0-30 pkt.:

Jeżeli oferent posiada udokumentowane referencjami doświadczenie w prowadzeniu
powyżej 10 szkoleń– 30 pkt.
 Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu od 5 do 10
szkoleń– 20 pkt.
 Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu poniżej 5
szkoleń– 0 pkt.
Liczba punktów za Kryterium „udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu
przynajmniej jednej z form zajęć edukacyjnych przewidzianych w projekcie: tj:
doświadczenie w przeprowadzeniu konsultacji osobistych, w pracy interaktywnej z grupą: np.
z wykorzystaniem warsztatów, peer learning, gier symulacyjnych, „blended learning”, etc. 20 pkt.
Punkty za to kryterium „przyznane będą w skali 0-20 pkt.:
 Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu powyżej 10
zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem przynajmniej jednej z ww. form – 20 pkt.
 Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu od 5 do 10
zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem przynajmniej jednej z ww. form – 10 pkt.
 Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu poniżej 5
zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem przynajmniej jednej z ww. form 0 pkt.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którzy zaoferowali najkorzystniejszą
ofertę zgodnie z przedstawionymi wyżej wyliczeniami.
4. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
5. W przypadku przekroczenia budżetu przeznaczonego na szkolenia, zastrzegamy możliwość
negocjacji ceny z Wykonawcami, który uzyskali najwyższą liczbę punktów. Jeśli wybrany
Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą,
który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez
dokonania wyboru, powiadamia Oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania
bez dokonania wyboru, poprzez umieszczenie informacji na stronie www.zrp.pl oraz
www.mirip.org.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
VIII Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy wyłonieni Wykonawcy podali ceny
przekraczające budżet projektu i nie zgodzili się na ich obniżenie lub postępowanie obarczone
jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Podobne dokumenty