pobierz - AWF Biała Podlaska

Komentarze

Transkrypt

pobierz - AWF Biała Podlaska
PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT
1. Zamawiający: Zespół Wdrożeniowy projektu AiWIL w/m
2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach wyposażenia laboratorium do
badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu.
3. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-publiczne.html i tablicy ogłoszeń w siedzibie AWF
Warszawa Filia w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2 od dnia 21.10.2014r.
4. Termin składnia ofert upłynął dnia 24.10.2014r.
5. W wyniku zaproszenia do składania ofert, otrzymano 8 ofert od następujących
Wykonawców:
1) IRMAR P.P.H.U. Ireneusz Wawryszuk 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 9i
– ofertę otrzymano e-mailem w dniu 23.10.2014r. o godz. 1544, Wykonawca oferuje
wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie:
 Części I – za cenę 4 543,00 zł brutto;
2) MEBLE R.C Barzyńscy Spółka Jawna 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II
16 – ofertę dostarczono osobiście w dniu 24.10.2014r. o godz. 900, Wykonawca oferuje
wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie:
 Części I – za cenę 9 022,00 zł brutto,
 Części V – za cenę 29 282,00 zł brutto,
 Części VII – za cenę 870,00 zł brutto,
3) PPUH MARONEX B i B Broniewicz Spółka Jawna 21-500 Biała Podlaska,
ul. Kościuszki 26 – ofertę otrzymano e-mailem w dniu 24.10.2014r. o godz. 925,
Wykonawca oferuje wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie:
 Części I – za cenę 4 532,00 zł brutto,
 Części II – za cenę 2 919,00 zł brutto,
 Części V – za cenę 22 419,00 zł brutto,
4) TRONUS Polska Sp. z o.o. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A – ofertę otrzymano
faksem w dniu 24.10.2014r. o godz. 1316, Wykonawca oferuje wykonanie całego zakresu
przedmiotu zamówienia w zakresie:
 Części I – za cenę 5 205,55 zł brutto,
 Części II – za cenę 3 313,62 zł brutto,
 Części IV – za cenę 9 330,51 zł brutto,
 Części V – za cenę 36 761,00 zł brutto,
 Części VI – za cenę 8 191,80 zł brutto,
 Części VII – za cenę 2 029,50 zł brutto,
5) FHU ELZAP Elżbieta Pyrek 30-375 Kraków, ul. Kozienicka 109a – ofertę otrzymano
e-mailem w dniu 24.10.2014r. o godz. 1331, Wykonawca oferuje wykonanie całego
zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie:
 Części I – za cenę 6 419,53 zł brutto,
 Części II – za cenę 5 859,69 zł brutto,
 Części VI – za cenę 5 977,80 zł brutto,
„Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Strona 1 z 5
6) MIKOMAX Warszawa Sp. z o.o. 01-194 Warszawa, ul. Młynarska 8/12 – ofertę
otrzymano e-mailem w dniu 24.10.2014r. o godz. 1455, Wykonawca oferuje wykonanie
całego zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie:
 Części I – za cenę 9 622,00 zł brutto,
 Części III – za cenę 6 388,00 zł brutto,
 Części V – za cenę 19 990,00 zł brutto,
7) GOBI Adam Boryń 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 22A – ofertę otrzymano e-mailem
w dniu 24.10.2014r. o godz. 1503, Wykonawca oferuje wykonanie całego zakresu
przedmiotu zamówienia w zakresie:
 Części I – za cenę 5 536,38 zł brutto,
 Części V – za cenę 20 349,86 zł brutto,
8) ELDOR Sp. z o.o. 43-300 Bielsko Biała, Plac Smolki 4/5 – ofertę otrzymano e-mailem
w dniu 24.10.2014r. o godz. 1604, Wykonawca oferuje wykonanie całego zakresu
przedmiotu zamówienia w zakresie:
 Części I – za cenę 6 383,70 zł brutto,
 Części V – za cenę 17 470,05 zł brutto,
 Części VI – za cenę 6 420,60 zł brutto,
6. Do oceny ofert stosowano następujące kryterium: najniższa cena brutto oferty za realizację
całego zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie danej części.
7. W wyniku badania i oceny ofert za najkorzystniejszą wybrano:
 Część I – Wykonawcę PPUH MARONEX B i B Broniewicz Spółka Jawna
21-500 Biała Podlaska, ul. Kościuszki 26, który zaoferował najniższą cenę oraz
zobowiązał się do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach
określonych w zaproszeniu do składania ofert:
Porównanie złożonych ofert:
Nr
oferty
3
1
4
7
8
5
2
6
Nazwa i adres wykonawcy
PPUH MARONEX Spółka Jawna
B i B Broniewicz
21-500 Biała Podlaska, ul. Kościuszki 26
IRMAR P.P.H.U. Ireneusz Wawryszuk
20-207 Lublin, ul. Turystyczna 9i
TRONUS Polska Sp. z o.o.
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A
GOBI Adam Boryń
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 22A
ELDOR Sp. z o.o.
43-300 Bielsko Biała, Plac Smolki 4/5
FHU ELZAP Elżbieta Pyrek
30-375 Kraków, ul. Kozienicka 109a
MEBLE R.C Barzyńscy Spółka Jawna
21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 16
MIKOMAX Warszawa Sp. z o.o.
01-194 Warszawa, ul. Młynarska 8/12
Cena brutto
oferty
Miejsce
Uwagi
4 532,00
1
4 543,00
2
5 205,55
3
5 536,38
4
6 383,70
5
6 419,53
6
9 022,00
7
9 622,00
8
„Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Strona 2 z 5
 Część II – Wykonawcę PPUH MARONEX B i B Broniewicz Spółka Jawna
21-500 Biała Podlaska, ul. Kościuszki 26, który zaoferował najniższą cenę oraz
zobowiązał się do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach
określonych w zaproszeniu do składania ofert:
Porównanie złożonych ofert:
Nr
Nazwa i adres wykonawcy
oferty
3
4
5
PPUH MARONEX Spółka Jawna
B i B Broniewicz
21-500 Biała Podlaska, ul. Kościuszki 26
TRONUS Polska Sp. z o.o.
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A
FHU ELZAP Elżbieta Pyrek
30-375 Kraków, ul. Kozienicka 109a
Cena brutto
oferty
Miejsce
Uwagi
2 919,00
1
3 313,62
2
5 859,69
3
 Część III – złożono jedną ofertę, Wykonawca MIKOMAX Warszawa Sp. z o.o.
01-194 Warszawa, ul. Młynarska 8/12, zobowiązał się do wykonania całego zakresu
przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert za
cenę brutto 6 388,00 zł.
 Część IV – złożono jedną ofertę, Wykonawca TRONUS Polska Sp. z o.o. 01-237
Warszawa, ul. Ordona 2A, zobowiązał się do wykonania całego zakresu przedmiotu
zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert za cenę brutto
9 330,51 zł.
 Część V – Wykonawcę MIKOMAX Warszawa Sp. z o.o. 01-194 Warszawa,
ul. Młynarska 8/12, który zaoferował najniższą cenę oraz zobowiązał się do wykonania
całego zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do
składania ofert:
Porównanie złożonych ofert:
Nr
Nazwa i adres wykonawcy
oferty
8
6
7
ELDOR Sp. z o.o.
43-300 Bielsko Biał,a Plac Smolki 4/5
MIKOMAX Warszawa Sp. z o.o.
01-194 Warszawa, ul. Młynarska 8/12
GOBI Adam Boryń
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 22A
Cena brutto
oferty
Miejsce
Uwagi
17 470,05
oferta nie
odpowiada
wymaganiom i
niebrana pod uwagę
przy wyborze ofert
– krzesło Talia z
pozycji 8 – brak
możliwości
różnorodnego
wybarwienia
siedziska,
możliwości łączenia
w rzędy,
składowania w
stosie
19 990,00
1
20 349,86
2
„Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Strona 3 z 5
3
2
4
PPUH MARONEX Spółka Jawna
B i B Broniewicz
21-500 Biała Podlaska, ul. Kościuszki 26
MEBLE R.C Barzyńscy Spółka Jawna
21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 16
TRONUS Polska Sp. z o.o.
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A
22 419,00
3
29 282,00
4
36 761,00
oferta niepełna i
niebrana pod uwagę
przy wyborze ofert
– w poz. 5,6,10,11,
15 i 16, brak
oferowanego okresu
gwarancji, a w poz.
16 również nazwy
produktu
 Część VI – Wykonawcę FHU ELZAP Elżbieta Pyrek 30-375 Kraków, ul. Kozienicka
109a, który zaoferował najniższą cenę oraz zobowiązał się do wykonania całego zakresu
przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert:
Porównanie złożonych ofert:
Nr
Nazwa i adres wykonawcy
oferty
5
8
4
FHU ELZAP Elżbieta Pyrek
30-375 Kraków, ul. Kozienicka 109a
ELDOR Sp. z o.o.
43-300 Bielsko Biała, Plac Smolki 4/5
TRONUS Polska Sp. z o.o.
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A
Cena brutto
oferty
Miejsce
Uwagi
5 977,80
1
6 420,60
2
8 191,80
3
 Część VII – Wykonawcę MEBLE R.C Barzyńscy Spółka Jawna 21-500 Biała
Podlaska, Aleja Jana Pawła II 16, który zaoferował najniższą cenę oraz zobowiązał się
do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
w zaproszeniu do składania ofert:
Porównanie złożonych ofert:
Nr
Nazwa i adres wykonawcy
oferty
2
4
MEBLE R.C Barzyńscy Spółka Jawna
21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 16
TRONUS Polska Sp. z o.o.
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A
Cena brutto
oferty
Miejsce
Uwagi
870,00
1
2 029,50
2
8. Inne uwagi:
Z wybranym Wykonawcą MIKOMAX Warszawa Sp. z o.o. 01-194 Warszawa,
ul. Młynarska 8/12, w zakresie części nr III i V o łącznej wartości zamówienia brutto
26 378,00 zł. netto 21 445,53 zł., zostanie podpisana umowa na warunkach określonych we
wzorze umowy, który stanowił załączniki nr 2 do zaproszenia. Pozostałym Wybranym
Wykonawcom/Dostawcom, zostanie złożone zamówienie na warunkach określonych w
zaproszeniu do składania ofert – niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu dwóch dni od
terminu wyboru oferty.
„Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Strona 4 z 5
9. Postępowanie przeprowadzili i dokonali badania i oceny ofert w imieniu Zamawiającego:
mgr inż. Karol Kowieski – odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia oraz
Bożena Jarocka – odpowiedzialna za sprawy proceduralne, związane ze złożeniem
i wyborem oferty oraz opracowaniem dokumentacji postępowania.
10. Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) mgr inż. Karol Kowieski
– ..............................................................
2) Bożena Jarocka
– ..............................................................
28.10.2014r. mgr Aneta Łuć
………………….......….………….………
(data i podpis kierownika jednostki wnioskującej)
Załączniki:
1) zaproszenie do składania ofert (wraz z załącznikami i dowodem zamieszczenia na stronie
internetowej);
2) oferty wykonawców
„Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Strona 5 z 5

Podobne dokumenty