Generuj PDF - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Źródło:
http://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/nadanie-obywatelstwa-p/2506,Nadanie-obywatelstwa-polskiego.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 15:50
DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU
KARTA USŁUGI
Nadanie obywatelstwa polskiego
Nr:
SOC-OP.0133.3.2014
Data zatwierdzenia:
16 09 2014 r.
Co chcę załatwić?
Uzyskać obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP
Kogo dotyczy?
Cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium RP legalnie, z wyłączeniem pobytu na
podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
Co przygotować?
Jakie dokumenty muszę
wypełnić?
Wymagane dokumenty:
/należy złożyć stosownie do okoliczności/
1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zgodny z rozporządzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza
wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do
wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie
nadania obywatelstwa polskiego – wypełniony czytelnie, pismem naśladującym druk;
należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki, w przypadku braku niezbędnych danych
wniosek może być pozostawiony bez rozpoznania
2. Aktualna fotografia osoby której wniosek dotyczy, nieuszkodzona, kolorowa, o
wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym
tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
3. Kserokopia paszportu /oryginał do wglądu/
4. Kserokopia karty pobytu /oryginał do wglądu/
5. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego
6. Odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego
7. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa
dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium
województwa dolnośląskiego
8. Kserokopia decyzji zezwalającej na pobyt stały bądź czasowy w Polsce, zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zaświadczenie o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE
9. Kserokopia dokumentu tożsamości współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci
stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
10. Posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo
polskie
11. Posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości,
jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego
12. Dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca
13. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną lub społeczną
14. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
15. Inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku- nie wymienione
wyżej
16. Gdy wniosek obejmuje małoletnie dziecko należy dołączyć także:
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego
• 1 aktualną fotografię osoby której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o
wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym
tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
• kserokopię paszportu /oryginał do wglądu/
• kserokopię karty pobytu /oryginał do wglądu/
• kserokopię decyzji zezwalającej na pobyt stały lub czasowy w Polsce
• kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica potwierdzającego tożsamość i
obywatelstwo
• poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa
dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium
województwa dolnośląskiego
• oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody
na nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu przyjęte do protokołu przed właściwym
miejscowo organem
• oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na nadanie
obywatelstwa polskiego, przyjmowane do protokołu przed właściwym miejscowo organem
Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez
pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których
oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu
przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w sprawie powinny
być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego
tłumacza przysięgłego bądź konsula RP.
Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym
/przez notariusza/ za pośrednictwem wojewody lub konsula.
Wypełnij wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z aneksem jeżeli obejmujesz
więcej niż jedno dziecko.
Wniosek można pobrać w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
lub na stronie internetowej www.duw.pl
Jak wypełnić dokumenty?
Ile muszę zapłacić?
Gdzie załatwię sprawę?
Co zrobi Urząd?
Jaki jest czas reakcji?
Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem na stronie 12-13 wniosku.
OPŁATA SKARBOWA:
1. Poświadczenie zgodności kopii z oryginałem - 5zł
2. Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9zł
UWAGA
Beneficjentem opłat skarbowych jest Urząd Miasta Wrocławia.
Opłatę skarbową można wpłacać:
na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
lub
w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.40
środa w godz. 8.00-17.40
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
PARTER – punkt obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Po przybyciu do urzędu proszę pobrać z automatu biletowego znajdującego się obok pokoju
0139 bilet do Oddziału Obywatelstwa Polskiego.
Informacja:
tel. 71 340 66 09
Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00
środa w godz. 8.00-18.00
1. Zweryfikuje wniosek.
2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
3. Przekaże wniosek do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Procedura nadania obywatelstwa polskiego nie podlega przepisom Kodeksu postępowania
administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń. Przekazanie wniosku do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych następuje niezwłocznie, gdy zostaną złożone wszystkie
wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne bądź nie zostały do niego
załączone wszystkie wymagane dokumenty organ administracji wzywa wnioskodawcę do
usunięcia braków, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, z pouczeniem, że
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Jak się odwołać?
Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można złożyć odwołania.
Podstawa prawna
Art. 18-29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim/ Dz. U. z 2012 r. poz.
161 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa
polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu
nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa
polskiego /Dz. U. 2012 poz. 927/
Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa
Załączniki do strony
●
●
Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego 69.88 KB
Aneks do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego 29.38 KB
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
liczba wejść: 25886