miejski plan ewakuacji - Urząd Miasta Sieradza

Komentarze

Transkrypt

miejski plan ewakuacji - Urząd Miasta Sieradza
URZĄD MIASTA SIERADZA
ZATWIERDZAM
ZATWIERDZAM
PREZYDENT – SZEF OBRONY CYWILNEJ
MIASTA SIERADZA
-----------------------------------------
PLAN
EWAKUACJI (PRZYJĘCIA)
LUDNOŚCI, ZWIERZĄT I MIENIA
II STOPNIA
NA WYPADEK MASOWEGO ZAGROŻENIA
Część opisowa (legenda)
UZGODNIŁ
OPRACOWAŁ
---------------------------------
---------------------------------
SIEARDZ - 2011
OPINIA
STAROSTY SIERADZKIEGO
2
STRONA UZGODNIEŃ
Lp.
Osoba Funkcyjna
1.
Komendant Powiatowy Policji w
Sieradzu
2.
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Sieradzu
3.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Sieradzu
Dyrektor
Dariusz Kałdoński
4.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
Sp. z o.o. w Sieradzu
Prezes
Robert Chrzanowski
5.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sieradzu
Dyrektor
Krzysztof Bejmert
6.
Zarząd Oddziału Miejskiego OSP RP w
Sieradzu
Komendant Miejski
Piotr Lewandowski
7.
Straż Miejska w Sieradzu
Komendant
Marek Pacyna
8.
Z-ca Prezydenta Miasta Sieradza
Cezary Szydło
9.
Sekretarz Miasta Sieradza
Jarosław Zienkiewicz
10.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych
Jadwiga Maciejewska
Kierownik Referatu Gospodarki
Gruntami i Rolnictwa
Andrzej Piaskowski
11.
Data i Podpis
Uwagi
3
SPIS TREŚCI
Lp.
Nazwa dokumentu
Strona
Wstęp ..............................................................................................................
6
I.
Cel i zamiar ewakuacji (przyjęcia) ludności ………………………….……...
10
II.
Wykaz osób kierujących procesem ewakuacji (przyjęcia ) ludności
i plan ich powiadamiania ………………………………………………….....
17
Sposób powiadamiania ludności o zarządzonej ewakuacji ………………….
20
CZĘŚĆ OPISOWA
III.
III.A Organizacja powiadamiania o ewakuacji (przyjęciu) ludności oraz łączności
kierowania i współdziałania ……………………………………....................
IV. Zestawienie elementów organizacyjnych ewakuacji (przyjęcia) i czas ich
rozwinięcia …………………………………………………………………...
V.
Zestawienie ludności planowanej do ewakuacji (przyjęcia) i zagrożonej
zniszczeniem infrastruktury z podziałem na poszczególne osiedla ……….....
23
25
26
VI. Zagrożona zniszczeniem infrastruktura ...........................................................
VII. Zestawienie planowanych, niezbędnych środków transportowych do
zabezpieczenia ewakuacji (przyjęcia) ludności ……………………….……..
27
28
VIII. Organizacja zabezpieczenia porządkowo – ochronnego i regulacji ruchu ......
29
IX.
Organizacja zabezpieczenia medyczno – sanitarnego i technicznego …..…...
30
X.
Zadania i podział odpowiedzialności członków Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w procesie ewakuacji …………………………...
34
Aktualizacja…………………………………………………………..............
37
XII. Załączniki: ......................................................................................................
38
XI.
Zarządzenie i wytyczne w sprawie ewakuacji I stopnia
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze
Normy żywieniowo-bytowe ludzi i zwierząt
Zabezpieczenie potrzeb żywnościowych osób ewakuowanych
Karta ewakuacji
Karta ewidencji osób ewakuowanych
Karta ewidencji ewakuowanych grup osób
Karta ewidencji ewakuowanych zwierząt
Karta ewidencji ewakuowanego mienia
Karta ewidencji ewakuowanej unikalnej aparatury, urządzeni
i dokumentacji naukowej
11. Karta świadczeń osobistych i rzeczowych
12. Porozumienia
13. Zestawienie liczbowe mieszkańców miasta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CZĘŚĆ GRAFICZNA
Mapa w skali 1:10 000
4
ARKUSZ ZMIAN
Lp.
Opis zmiany
Data
wprowadzenia
Podpis
5
WSTĘP
Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego
zagrożenia ma umożliwić wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na prezydenta art. 17 ust. 6
i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr. 241, poz. 2416 z póź. zm.) oraz § 3 punkt
8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)
w związku z ustaleniami wynikającymi
z wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad
ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.
Plan opracowano w celu zapewnienia zmniejszenia stopnia zagrożenia oraz zapewnienia
podstawowych warunków przetrwania społeczeństwu miasta Sieradza w sytuacji wystąpienia
symptomów masowego zagrożenia.
Treść planu odniesiono do:
Sytuacji związanych z możliwością wystąpienia awarii i katastrof w zakładach, obiektach
1.
hydrotechnicznych oraz klęsk żywiołowych lub aktu terrorystycznego, którego skutki
mogą zagrażać życiu i zdrowiu znacznej ilości ludzi, a ich likwidacja może być skuteczna
tylko w ścisłym współdziałaniu różnych organów publicznych oraz specjalistycznych
służb, inspekcji, instytucji, a także organizacji społecznych i pozarządowych.
Założenia, że w działaniach mających na celu zapobieganie skutkom zagrożeń i klęsk
2.
żywiołowych oraz w ich usuwaniu do pomocy organom władzy samorządowej
i rządowej powołane zostały:

przy
Prezydentach
Miast,
Burmistrzach,
Wójtach
–
Gminne
Zespoły
Zarządzania Kryzysowego,

przy Starostach – Powiatowe Zespoły Zarządzania Kryzysowego,

przy Wojewodzie Łódzkim - Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.
W planie opisuje się zamiar działania, sposoby oraz organizację powiadamiania
i zabezpieczenia ewakuacji ludności. Plan zawiera dodatkowe informacje
niezbędne do
wykonania zadań w zakresie kierowanie ewakuacją, w tym dokumenty dotyczące tworzenia
i funkcjonowania zespołów organizacyjnych ewakuacji ludności.
6
W planie przyjęto założenie, że w sytuacji wystąpienia nagłego, nieprzewidywalnego
zagrożenia kierujący akcją ratunkową może
realizować ewakuację I stopnia polegającą
na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów / miejsc, w których
wystąpiło bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia
natychmiast po zaistnieniu
zagrożenia w oparciu o aktualny plan ewakuacji ludności II stopnia stanowiący element
Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego.
Podstawowe pojęcia i definicje.
Masowe zagrożenie – sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami technicznymi lub
innymi zdarzeniami, która stwarza potencjalną możliwość utraty zdrowia, życia ludzkiego,
wystąpienia szkody w mieniu albo i środowisku, charakteryzująca się dużym obszarem
zagrożeniowym i/lub dużą liczbą zagrożonych osób.
Strefa zagrożenia – miejsca, rejony i obszary, w których występują zagrożenia dla życia
i zdrowia ludzkiego, zwierząt oraz środowiska i mienia, spowodowane przez naturalne
katastrofy, awarie techniczne lub inne.
Miejsca bezpieczne – rejony, obszary, na których w rozpatrywanym aktualnie czasie nie
występują zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego
i mienia.
Cel planu.
Celem planu jest ujednolicenie przedsięwzięć koordynacyjnych podejmowanych przez
zobowiązane podmioty, poprzez :
- scharakteryzowanie rodzajów ewakuacji,
- wskazanie podmiotów do udziału w ewakuacji oraz określenie im zadań,
- wskazanie rodzajów działań,
- wskazanie mechanizmów koordynacyjnych działań związanych z przygotowaniem,
prowadzeniem i zabezpieczeniem logistycznym ewakuacji.
Plan ten uwzględnia;
- Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP – zmniejszenie ryzyka wystąpienia konfliktu
zbrojnego, przy jednoczesnym wzroście zagrożenia terrorystycznego,
7
- występowanie katastrof naturalnych i awarii technicznych powodujących konieczność
ewakuacji osób, zwierząt i mienia.
Organizacja i zarządzenie ewakuacji I i II stopnia.
W przypadku ewakuacji I i II stopnia, decyzję o jej przeprowadzeniu w zależności od rodzaju
i skali zagrożenia podejmują;
- prezydent, burmistrz, wójt, starosta i wojewoda z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
- organy kierujące działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub ich
usunięcia w zależności od obszaru objętego klęską, tj.;

prezydent, burmistrz, wójt – na obszarze gminy,

starosta – na obszarze powiatu,

wojewoda – na obszarze województwa – w tym zdarzeń radiacyjnych o zasięgu
wojewódzkim,

minister – na obszarze większym niż jedno województwo, a także w przypadku zdarzeń
radiacyjnych o zdarzeniu krajowym.
Do obowiązków prezydenta, burmistrza, wójta oraz właściwego terenowo organu obrony
cywilnej należy zabezpieczenie warunków niezbędnych do przetrwania ewakuowanej
i poszkodowanej ludności oraz ewakuowanych zwierząt.
I. CEL I ZAMIAR EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI
1. W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń;
- powodziowych wzdłuż rzek WARTA i ŻEGLINA,
- katastrofy drogowej z udziałem cystern z TSP na drogach krajowych Nr 12, 14 i 83,
drogach wojewódzkich Nr 499 i 480, a także na szlaku kolejowym Sieradz – Łódź
Kaliska, Sieradz – Kalisz,
- wyciekiem amoniaku z urządzeń chłodniczych (1,2 – 1,5 t) w Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej „WART-MILK”,
- pożarowych rejonu Starego Miasta (Rynek) wraz z przyległymi ulicami,
- terrorystycznych w obiektach sakralnych, punktach handlowo – usługowych,
placówkach oświatowo – wychowawczych, społecznych i sportowych,
w celu zmniejszenia stopnia zagrożenia oraz zwiększenia możliwości przetrwania
ludności, ewakuację prowadzić koncentrując się na;
a) sprawnej ewakuacji ludności z osiedli miasta; Woźniki, Kopernika, Męka, Stare Miasto,
Chabie, Monice, 1-go Maja (częściowo), Hetmańskie (częściowo),
b) przygotowaniu niezbędnej liczby miejsc bytowania w tymczasowych miejscach
8
zakwaterowania, tj.: w placówkach oświatowych, remizach strażackich, ośrodkach
wypoczynkowych i sportowych, i innych (wg potrzeb),
c) zapewnieniu warunków niezbędnych do przetrwania sytuacji kryzysowej ludności
z terenów zagrożonych.
2. Podstawowe zadania ewakuacji.
Ewakuacja, to przemieszczenie ludności, zwierząt i transporcie mienia z miejsc
zagrożonych do stref bezpiecznych. Z uwagi na uwarunkowania, występują trzy stopnie
ewakuacji;
I stopnia – polegająca na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia
z miejsc nagłego i nieprzewidzianego zagrożenia do strefy bezpiecznej. Realizuje się ją
natychmiast po zaistnieniu zagrożenia. organizuje się na polecenie prezydenta, burmistrza,
wójta. Ewakuację tę można realizować w oparciu o dokumentację dla II stopnia.
II stopnia – polegającą na planowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia
z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, stref zalewowych oraz
rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla
ludności, zwierząt lub mienia w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. realizuje się ją
w sytuacjach wystąpienia symptomów zagrożenia.
III stopnia – polegającą na przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia podczas
podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny.
W ramach ww. ewakuacji, organizowana jest również samoewakuacja polegająca na
przemieszczeniu ludności z rejonów, w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie
zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia. Prowadzona jest we własnym
zakresie, w oparciu o własne środki transportowe ludności, zakwaterowanie i wyżywienie.
Kierowanie samoewakuacją w przypadku miasta Sieradza ograniczy się do określania
zalecanych kierunków, dróg – rejonów docelowych ewakuowanym.
W przypadkach rozmieszczania ludności poza granice miasta, przygotowane będą
uzgodnienia pomiędzy jednostkami administracji samorządowej.
3. Miejsca ewakuowania ludności, zwierząt i mienia, trasy przemieszczania.
W celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań zarządzić nakaz natychmiastowego
opuszczenia zagrożonych terenów przez turystów i przybyszów z zewnętrz.
 Mieszkańców zagrożonych powodzią rzeki WARTA z osiedli;
a) Sieradz – Woźniki 650 osoby, zamieszkałe przy ul. Nadwarciańskiej, Obwodowej,
9
Andrzejewskiego, Błonie, Strażackiej i Złotej, ewakuować do;
- Szkoły Podstawowej Nr 6 ul. Uniejowskiej 199 - 150 osób,
-
Ośrodka Wypoczynkowego w Męce – 50 osób,
-
OSP Męcka Wola i Męka – 100 osób,
-
Gimnazjum Nr 1 Aleja Grunwaldzka 10 – 350 osoby.
b) Kopernika – 120 osób, zamieszkałych przy ulicach; Mostowej, Lokajskiego,
Kwiatowej, Parkowej częściowo Olendry Małe, Portowej i Wałowej ewakuować do;
- Szkoły Podstawowej Nr 9 ul. Władysława Łokietka 55.
 Mieszkańców zagrożonych powodzią rzeki ŻEGLINA z osiedli;
a) Chabie – 700 osób, zamieszkałych przy ulicach; Witosa, Sąsiedzka, Łąkowa, Olendry
Duże, Wspólna, Opłotki, Wierzbowa, Wesoła i Działkowa, ewakuować do;
-
Szkoły Podstawowej Nr 4 ul. 23 Stycznia 18 – 200 osób,
-
Gimnazjum Nr 3 ul. Broniewskiego 30 – 200 osób,
-
Szkoły Podstawowej Nr 10 Aleja Grunwaldzka 10 – 200 osób,
-
OSP Monice ul. Krakowskie Przedmieście 156 – 60 osób,
-
OSP Sieradz ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 40 osób.
b) Stare Miasto – 430 osób, zamieszkałych przy ulicach; Podzamcze, Podrzecze, Rynek
Praski, Rzeczna, Szewska, Żabia, Wschodnia, Stroma, częściowo Zamkowa i Podwale,
ewakuować do;
-
Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Kościuszki 14 – 200 osób,
-
Gimnazjum Nr 2 ul. Rycerska 4 – 230 osób.
c) Mieszkańców domów jednorodzinnych przy ul. Sienkiewicza ewakuować do;
-
Gimnazjum Nr 1 Aleja Grunwaldzka 10 – 50 osób.
 Mieszkańców zagrożonych powodzią cieku wodnego KRASAWNA z osiedli;
a) 1-go Maja – 80 osób, zamieszkałych przy ulicach; Tulipanowej i Różanej
(częściowo), Konwaliowej i Liliowej, ewakuować do;
-
Szkoły Podstawowej Nr 9 ul. Władysława Łokietka 55.
b) Hetmańskie – 40 osób, zamieszkałych częściowo przy ul. Wiśniowieckiego, Jana
Kazimierza, Batorego, Sapiehy, Chodkiewicza, Sobieskiego i Ketlinga, ewakuować
do;
-
Szkoły Podstawowej Nr 10 Aleja Grunwaldzka 10.
 W przypadku skażeń TSP w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „WART – MILK”
pracowników ewakuować do rejonów – stref bezpiecznych określonych planem
10
Spółdzielni. Może nią być objętych od 30 do 40 osób. Ludność zamieszkała
w bezpośrednim sąsiedztwie OSM podlegać będzie samoewakuacji na zasadach
określonych ww. planem z uwzględnieniem ustaleń dodatkowych Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu i Prezydenta Miasta.
Łącznie ewakuacją II stopnia może być objętych około 2110 osób.
Na terenie miasta, nie ma większych kompleksów leśnych. Pożary na dużą skalę, z uwagi na
zwartą zabudowę i zastosowane materiały, mogą zaistnieć w rejonie Starego Miasta wraz
z przyległymi ulicami; Dominikańską, Kolegiacką, Wodną, Warszawską, Warcką, Zamkową,
Rycerską, Kościuszki, Toruńską, Żabią i Szewską oraz Krótką, Ogrodową i Żwirki i Wigury.
W takiej sytuacji Prezydent Miasta może zarządzić samoewakuację ludności na kierunkach
„przeciwnych do kierunków wiatru”.
4. Działania na trasach przemieszczania.
Na drogach ewakuacyjnych z nw. osiedli – terenów zagrożonych, bądź dotkniętych
nadzwyczajnymi zagrożeniami wystawić;
- Oś. Woźniki i Męka – na skrzyżowaniu dróg; Sienkiewicza, Widawska i Uniejowska
oraz Uniejowska – Borek, patrole ruchome i posterunki kontrolne funkcjonariuszy
policji i straży Miejskiej.
- Oś. Stare Miasto – w rejonie Rynku patrol ruchomy lub stały Straży Miejskiej.
- Oś. Chabie – na skrzyżowaniu ul. Opłotki, Wierzbowa i Krakowskie Przedmieście
patrol ruchomy i regulacji ruchu Policji.
- Oś. Kopernika – na skrzyżowaniu ul. Sarańskiej i Wojska Polskiego oraz Sarańskiej –
P.O.W. ruchomy patrol i regulacji ruchu Policji.
- Oś. 1-go Maja i oś. Hetmańskie – patrole ruchome i regulacji ruchu Straży Miejskiej
i Policji.
- W rejonie przyległym do Okręgowej Spółdzielni mleczarskiej „WART-MILK”
wystawić posterunek kontrolny lub patrol ruchomy Policji.
Dodatkowo, w rejonach zdarzeń uruchomione będą patrole Policji i Straży Miejskiej
z zadaniem ochrony (nadzoru) pozostawionego przez mieszkańców mienia.
Celem
sprawnego
przemieszczania
ludności,
zwierząt
i
mienia,
w
rejonach
ewakuacyjnych utworzyć:
11
a) dla oś. Woźniki:
 1 zespół ewidencyjno - informacyjny (ZEI) -
przy skrzyżowaniu ul. Widawskiej
i Złotej (rejon starej zlewni mleka),
 1 zespół pomocy medycznej (ZPM) – ruchomy.
b) dla oś. Stare Miasto:
 1 zespół ewidencyjno - informacyjny (ZEI) - w rejonie Rynku.
c) dla oś. Chabie:
 1 zespół ewidencyjno - informacyjny (ZEI) - w rejonie skrzyżowania ul. Wierzbowej
i Krakowskiego Przedmieścia ( apteka).
d) dla oś. Kopernika:
 1 zespół ewidencyjno - informacyjny (ZEI) - w rejonie sklepu spożywczego.
Zadaniem Zespołu ewidencyjno – informacyjnego (ZEI) jest;
- koordynowanie
działalnością
komórek
organizacyjnych
prowadzących
sprawy
rejestracji i wydawania kart ewakuacji,
- rejestrowanie i wydawanie kart ewakuacji osobom, którym kart takich wcześniej nie
wydano,
- informowanie mieszkańców o organizacji ewakuacji oraz kierowanie ich do miejsc
załadunku lub zbiórki.
Zespół pomocy medycznej (ZPM) organizowany jest;
- na bazie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sieradzu
i rozmieszczany jest w punktach docelowych ludności ewakuowanej z zadaniem
udzielania doraźnej
pomocy medyczno
–
sanitarnej
oraz
kierowania osób
wymagających pomocy specjalistycznej do jednostek służby zdrowia (szpitale,
przychodnie, ośrodki zdrowia).
Struktury organizacyjne ww. Zespołów opracowywane będą w zależności od stopnia
zaistniałego zagrożenia oraz jego umiejscowienia.
5. Zabezpieczenie socjalno – bytowe ewakuowanej ludności.
Zabezpieczenie socjalno – bytowe ewakuowanej ludności zapewniają dyrektorzy szkół
podstawowych i gimnazjów przy współudziale Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sieradzu.
Dostawy wody do spożycia, higieny osobistej i gotowania żywności (łącznie około 7,5 –
15 l/dobę) zapewni Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sieradzu z wykorzystaniem istniejącej sieci wodociągowej, a w razie potrzeby
beczkowozów.
12
Do zapewnienia ludności w produkty żywnościowe wykorzystywana będzie miejska sieć
handlu detalicznego, hurtowego oraz punkty żywienia zbiorowego ujęte w planie HNS, a
także szkolne kuchnie i wyznaczone sale.
Osoby ewakuowane, winny zabrać z sobą żywności na okres 3 dni. Po wyczerpaniu
zapasów własnych Urząd Miasta wydawać będzie żywność, bądź talony wyżywieniowe.
Mieszkańcy ewakuowani winni również zabrać z sobą:
- niezbędne dokumenty,
- posiadane środki ochrony przed skażeniami,
- najważniejsze rzeczy osobiste,
- podręczną apteczkę,
- bagaż nie przekraczający 20 kg na osobę dorosłą.
Opuszczane mieszkania winni zabezpieczać poprzez wyłączenie gazu, światła, wygaszenie
pieców, dokładne zamknięcie drzwi, okien.
6. Podział sił i ich zadania:
A) Do ewakuacji II stopnia mieszkańców osiedli miasta Sieradza w przypadku
wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, wykorzystanych będzie:
-
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Sieradzu 6 autobusów
marki JELCZ-M-11 z możliwością jednorazowego przewozu 300 osób wraz
z podręcznym bagażem,
-
z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sieradz Sp. z o.o. w Sieradzu 10 12 autobusów marki AUTOSAN z możliwością jednorazowego przewozu 480 osób
również z podręcznym bagażem,
-
około 100 prywatnych samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych
z możliwością jednorazowego przewozu około 300 osób (w ramach samoewakuacji).
B)
Do działań ratunkowo – ewakuacyjnych użyte będą:
-
jednostka OSP Sieradz włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
-
5 jednostek OSP miasta, tj.: Monice, Męcka Wola, Woźniki, Zapusta Wielka i Męka
z możliwością współdziałania z Policją i Strażą Miejską w pracach porządkowo –
ochronnych i regulacji ruchu na trasach przemieszczania się ludności.
2 dwu – osobowe patrole Straży Miejskiej oraz doraźne 4 patrole (posterunki)
Policji.
C) W toku ewakuacji, priorytetowe znaczenie mają:
-
użycie sił pogotowia ratunkowego miasta do udzielania pomocy chorym i rannym,
-
dostawy wody pitnej,
-
zabezpieczenie dostaw artykułów spożywczych i środków higienicznych.
13
D) W przypadku trudności w procesie ewakuacyjnym, Urząd Miasta współpracować
będzie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy w Sieradzu.
ewakuacją ludności kieruje przy pomocy Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego Prezydent Miasta ze stałego miejsca pracy.
E)
W zabezpieczeniu łączności powiadamiania oraz kierowania i współdziałania,
wykorzystane będą środki łączności radiowej w sieci wojewody łódzkiego, aparaty
komórkowe, rozgłośnia „Nasze Radio”, Telewizja Miejska, CB – radio, samochody
ze sprzętem nagłaśniającym KPP i Straży Miejskiej, i gońców Urzędu Miasta.
Bieżące meldunki i informacje z przebiegu ewakuacji przekazywane będą w formach
ustnych i pisemnych jednostkom nadrzędnym, w trybie alarmowym lub wg
odrębnych innych ustaleń.
Sprawozdania składane będą stosownie do ustaleń organów nadrzędnych.
EWAKUACJA ZWIERZĄT
Na terenie miasta Sieradza, przewiduje się jej prowadzenie równolegle z ewakuacją
ludności, sposobem kombinowanym, z wykorzystaniem przez właścicieli zwierząt sprzętu
własnego i metodą pędzenia.
Ewakuacja ta może wystąpić w osiedlu Sieradz – Woźniki i objąć około:
- 150 krów,
- 200 świń,
- 10-15 koni.
Miejscami docelowymi ewakuacji zwierząt będą głównie budynki inwentarskie prywatnych
właścicieli gospodarstw rolnych osiedla Sieradz – Męka, które nie są aktualnie
wykorzystywane z uwagi na zaniechania produkcji zwierzęcej.
Rozmieszczenie
zwierząt
dokonywane
będzie
na
zasadzie
pomocy
sąsiedzkiej.
Przemieszczanie zwierząt może być prowadzone ciągnikami, samochodami, wozami
i przyczepami z ulic; Nadwarciańskiej, Obwodowej, Andrzejewskiego, Błonie, Strażackiej,
Złotej – trasą główną, tj. ul. Widawską i Uniejowską.
Karmę dla zwierząt zapewnią ich właściciele. Opiekę weterynaryjną powiatowy lekarz
weterynarii. Orientacyjny czas zakończenia ewakuacji zwierząt to około ......... godz. od
momentu rozpoczęcia.
14
II. WYKAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PROCESEM EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI I PLAN ICH POWIADAMIANIA
Lp.
1.
Nazwa i adres jednostki
organizacyjnej
Urząd Miasta Sieradza
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
Imię i nazwisko
Funkcja
Stanowisko służbowe
w MZZK
Prezydent Miasta
-„-
-„-
5.
-„-
6.
7.
8.
-„Straż Miejska
Kościuszki 5
98-200 Sieradz
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Polna 5
98-200 Sieradz
Przewodniczący
I Z-ca
II Z-ca
Przewodniczącego
-„-
4.
dom
Przewodniczącego
Sekretarz Miasta
3.
praca
MZZK
Z-ca Prezydenta Miasta
2.
Nr telefonu
Adres zamieszkania
Kierownika Biura
Bezpieczeństwa
Obywateli UM
Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych UM
Kierownik Referatu
Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
Komendant
członek
członek
członek
członek
Dyrektor
członek
15
9.
10.
11.
12.
13.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Sp. z o.o.
Jana Pawła II 64
98-200 Sieradz
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Związek OSP RP
Zarząd Oddziału
Miejskiego w Sieradzu
Krakowskie Przedmieście
nr 1
98-200 Sieradz
Komenda Powiatowa
Policji
Sikorskiego 2
98-200 Sieradz
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej
Grzesika i Piwnika 1
98-200 Sieradz
Prezes
członek
Dyrektor
członek
Komendant Miejski
ZOSP RP
członek
Komendant
członek
Komendant
członek
16
PLAN POWIADAMIANIA OSÓB KIERUJĄCYCH PROCESEM
EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI
PREZYDENT MIASTA
tel. 43 8266116- służbowy
I Zastępca przewodniczącego
MZZK
MCZK
UM-Sieradz
tel. 43 826 61 52
tel. sł. 43 826 61 59
tel. 509-7
pr.
tel. sł. 43 826 61 52
tel.
pr.
Ł1
Ł2
tel. sł. 43 827 06 55
tel.
pr.
tel. sł. 43 826 61 17
tel.
pr.
Ł1
Ł2
tel. sł. 43 822 37 05
tel.
pr.
tel. sł. 43 827 97 60
tel.
pr.
Ł1
Ł2
tel. sł. 43 826 61 06
tel.
pr.
tel. sł. 43 827 71 49
tel.
pr.
Ł1
Ł2
tel. sł. 43 827 52 39
tel.
pr.
Łącznik 1
Łącznik 2
III. SPOSÓB POWIADAMIANIA LUDNOŚCI O ZARZĄDZONEJ EWAKUACJI
Powiadamianie ludności o ewakuacji odbywa się poprzez informacje na stronie
www.umsieradz.pl oraz przy pomocy komunikatów z radiowozów policyjnych oraz OSP,
regionalnej rozgłośni radiowej, a także syren alarmowych, gongów i dzwonów kościelnych.
Administracja domów
mieszkalnych
kierownicy
zakładów pracy,
sołtysi
PREZYDENT
MIASTA SIERADZA
Szef OC Miasta
Komunikaty
podawane
radiowęzły zakładowe, itp.
Komunikaty podawane prze ruchowe
środki nagłaśniające – policji, straży,
pożarnej, itp.
Miejski Zespół Zarządzania
Kryzysowego
Komunikaty (zarządzenia szefów OC)
w formie obwieszczeń rozplakatowane
na administrowanym terenie.
MCZK
Dyżurni, Dyspozytorzy
STAROSTA
SIERADZKI
Szef OC Powiatu
WOJEWODA
ŁÓDZKI
Szef OC
Województwa
Komunikaty
w
formie
ulotek
(zawiadomień) rozplakatowanych w
miejscach zamieszkania informujących
szczegółowo o prowadzonej akcji
ratowniczej (ewakuacji).
Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego
Komunikaty i instrukcje dostępne np.
poprzez strony internetowe, w sieciach
komórkowych SMS itp.
PCZK
PSK PSP
PSK Policji
Wojewódzki Zespół
Zarządzania Kryzysowego
WCZK
WSKR
SK KW Policji
przez
Komunikaty podawane przez regionalne
rozgłośnie radiowe i telewizyjne.
.
Komunikaty podawane przez środki
masowego
przekazu
w
sieci
ogólno-krajowej.
Informacje przekazywane przez
Do ewakuacji ludność przystępuje natychmiast po sygnale.
Przewodniczący
Zespołu i
administrację
domów mieszkalnych
kierowników
zakładów informuje
pracy
Miejskiego niezwłocznie poprzez Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego
o zaistniałym zdarzeniu Starostę Sieradzkiego, przedstawiając swoją ocenę sytuacji oraz
informację o zamierzonych działaniach.
18
WYKORZYSTANIE ROZGŁOŚNI RADIOWYCH I OŚRODKÓW TELEWIZYJNYCH
DO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI
MIASTA SIERADZA
Rozgłośnie radiowe
(regionalne, lokalne)
Ośrodki telewizyjne
(regionalne, lokalne, kablowe)
Lp.
Nazwa rozgłośni
1.
Rozgłośnia Regionalna
Nasze Radio sp. z. o. o
ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz
Zasady współpracy
Informacje dla ludności
przekazywane drogą telefoniczną
lub elektroniczną
Nazwa rozgłośni
Zasady współpracy
Telewizja Miejska TV Sieradz
Aleja Pokoju 11
98-200 Sieradz
Telewizja Sieradz
Studio Filmowe
98-200 Sieradz, Aleja Pokoju 11
Informacje dla ludności przekazywane
telewizją regionalną.
Sieradzka Telewizja Regionalna
Kościuszki 5/39
98-200 Sieradz
-„-
-„-
19
Rejon
(Strefa zagrożenia)
Osiedla
(Miejscowość)
Syreny sterowane radiowo
ze
SK KP PSP
(szt.)
Syreny
elektroniczne
(szt.)
Syreny ogółem
(szt.)
Pozostałe syreny
alarmowe
(szt.)
Syreny uruchamiane
z WCZK
(szt.)
OC
OSP
Zakł
OC
OSP
Zakł
OC
OSP
Zakł
OC
OSP
Zakł
OC
OSP
Zakł
Męka
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Męcka Wola
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
Woźnik
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Monice
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
MIASTO
Zapusta
Wielka
Sieradz
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
SIERADZ
OSM
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
teren miasta
11
-
-
7
-
-
-
-
-
4
-
-
11
-
-
11
7
1
7
-
-
-
2
-
4
5
1
11
-
-
Ogółem
Pojazdy z
urządzeniami
nagłośniającymi
WYKORZYSTANIE SYREN I RUCHOMYCH URZĄDZEŃ NAGŁAŚNIAJĄCYCH
DO ALARMOWANIA LUB OSTRZEGANIA LUDNOŚCI
W GMINIE SIERADZ
KPP - 2
SM - 1
20
III.A. ORGANIZACJA POWIADAMIANIA O EWAKUACJI (PRZYJĘCIU)
LUDNOŚCI ORAZ ŁĄCZNOŚCI KIEROWANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA
Starosta Sieradzki
tel/fax. 43 822 78 62
kom. …………………….
Z-ca przewodniczącego
Powiatowego Zespół
Zarządzania Kryzysowego
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
tel./fax. 43 822 42 12
tel./fax. 43 822 42 12
Prezydent Miasta
tel./fax. 43 826 61 16
Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
tel./fax. 43 826 61 52
Komendant Pow. PSP
tel. 43 827 97 60
I Z-ca przewodniczącego
Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
tel./fax. 43 826 61 59
Komendant Miejski OSP
998
tel. ……………………...
kom.. ……………………
Komendant Pow. Policji
tel. 43 827 77 01
997
kom. …. ……………….
Komendant SM
tel. 43 822 37 05
kom
Prezes MPK
tel. 43 827 52 39
kom……………………...
Naczelnik WEiSS UM
986
tel. 43 826 61 06
kom.
21
ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI KIEROWANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA
Łączność
telefoniczna
(nr tel.)
987
42/6641409
42/6641410
43/8224212
43/8266152
Łączność
komórkowa
(nr tel.)
---
---
---
Łączność
faksowa
(nr faksu)
42/6641401
42/6641408
43/8227861
43/8225557
43/8223005
43/8266152
Poczta
elektroniczna
(e-mail)
[email protected]
uw.gov.pl
pczk_siera
[email protected]
sekretariat
@umsieradz
.pl
997
43 827
7701
Inne
SPZOZ
OSP
ZPL
ZPM
ZR
ZW
ZZ
ZZb
ZEI
MCZK
PCZK
WCZK
Rodzaj
środka
KPP
Jednostki współdziałające
Elementy organizacyjne ewakuacji
Inne
jednostki
np.
sąsiednie.
Gminy,
LPR, media
43 827
5771
503 852
022
Łączność
radiotelefoniczna
(nr kanału)
43 827
74 26
Ruchome środki
łączności (gońcy)
(nr. rej. samoch)
22
IV. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ORGANIZACYJNYCH EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI I CZAS ICH ROZWINIĘCIA
Czas realizacji przedsięwzięć
D
P
G+2
Uwagi
D
G+2
G+2
P
G+4
D
G+0,1
P
G+1
D
G+2
P
G+2
G+1
G+2
G+2
D
G+6
G+4
P
G+3
G+4
Złożenie meldunku o gotowości
zespołu.
G+4
G+2
8.
D
G+2
P
Odpowiedzialny
G+3
D
w docelowym miejscu
przeznaczenia
ZW
ZR
ZPM
G+4
P
G+4
Sprawdzenie gotowości do
działania poszczególnych
stanowisk.
Uwaga czas osiągnięcia gotowości:
- w rejonie ewakuacji
- G+4
- na trasie ewakuacji
- G+5
- w rejonie rozmieszczenia
- G+6
D
ZPM
G+0,1
G+2
7.
G+2
6.
P
ZZ
G+2
Przygotowanie stanowisk pracy
zespołu (umieszczenie
kierunkowskazów, wywieszek
informacyjnych, itp.).
Postawienie zadań
G+2
5.
G+3
Przybycie osób funkcyjnych do
miejsca rozwinięcia.
D
G+4
4.
G+1
Uruchomienie świadczeń
osobistych i rzeczowych.
G+2
3.
G+2
2.
Przyjęcie sygnału (informacji
o decyzji ewakuacji), pobranie
dokumentów.
Powiadomienie osób funkcyjnych
o stawiennictwie.
G+0,1
P
ZZb
G+0,1
ZEI
1.
na trasach
ewakuacji
ZPL
ZPM
w rejonach objętych ewakuacją
Wyszczególnienie czynności
G+2
Lp.
P – w czasie pracy
D – po pracy
23
V.
ZESTAWIENIE LUDNOŚCI PLANOWANEJ DO EWAKUACJI
INFRASTRUKTURY Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OSIEDLA
Rejon
(Strefa zagrożenia)
Oś. Woźniki
Osiedle
(Miejscowość)
Liczba obiektów
ewakuowanych
gosp.
rolne.
zakł.
pracy
Sieradz - Woźniki
(PRZYJĘCIA)
I
ZAGROŻONEJ
Liczba inwentarza
inne
Liczba osób do
ewakuacji
650
trzoda
bydło
konie
200
150
10-15
Rejony rozmieszczenia
(Miejscowość)
Sposób
ewakuacji
ul. Sienkiewicza
Sieradz
50
Oś. Kopernika
Sieradz
120
Oś. Chabie
Sieradz
700
Sieradz
430
Sieradz
80
Określenie zastępczego zakwaterowania oraz
miejsca przemieszczenia zwierząt
Szkoła Podstawowa Nr 6
Ośrodek
Kombinowana
Wypoczynkowy-Męka
-pieszo
Prywatne gospodarstwa rolne na terenie oś.
OSP Męcka Wola i Męka
- pojazdami
Gimnazjum Nr 1
„
Szkoła Podstawowa Nr 9
Sieradz – Męka z wykorzystaniem ciągników,
samochodów, pojazdów z przyczepami.
„
„
„
Szkoła Podstawowa Nr 4
Gimnazjum Nr 3, Szkoła
Podstawowa Nr 10, OSP
Monice, OSP Sieradz
Szkoła Podstawowa Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Oś. Stare Miasto
„
„
„
„
Szkoła Podstawowa Nr 9
Oś. 1 Maja
„
Szkoła Podstawowa Nr
10
Oś. Hetmańskie
Sieradz
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska
ZNISZCZENIEM
Sieradz
Ogółem
40
1
40
1
2110
„
„
„
Teren zamiejski
200
150
10-15
24
VI.
ZAGROŻONA ZNISZCZENIEM INFRASTRUKTURA
Zagrożone zniszczeniem
Rejon
(Strefa zagrożenia)
Osiedle
(Miejscowości)
Użytki
rolne
Nieużytki
Budynki
mieszkalne
Drogi
Mosty
(kładki)
Linie
kolejowe
Oczyszczal
nie ścieków
ha
ha
szt.
km
szt.
km
szt.
Miasto
Woźniki
1
Sieradz
Kopernika
1
Chabie
1
Stare Miasto
4
Linie
energetycz
ne
km
Stacje
transf.
Stacje
redu. gaz
szt.
szt.
Obiekty
z mat.
chem.
szt.
Zakł.
prod.
szt.
obiekty
MOSiR
1 Maja
-
Hetmańskie
-
ul.
Sienkiewicza
2
Ogółem
25
VII.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH, NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DO ZABEZPIECZENIA EWAKUACJI
(PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI
Rodzaj i ilość środków transportowych
do przewozu zwierząt do
do przewozu ludzi
Rejon
(Strefa zagrożenia)
Osiedle
(Miejscowość)
autobus
Miasto
Sieradz
Woźniki
4
200
Kopernika
1
50
Chabie
4
200
Stare Miasto
Ogółem
do zabezpieczenia
zespołów
ewakuacyjnych
przewozu mienia
Sam
ciężarowy
ciągnik
przyczepa
sam.
ciężarowy
6
sam.
dostawczy
ciągnik
przyczepa
sam.
ciężarowy
sam.
dostawczy
ciągnik
przyczepa
sam.
osobowy
sam.
dostawczy
Nazwa podmiotu
wydzielającego środki
transportowe
i sposób ich pozyskania
wraz
z paliwem
10
1
50
1 Maja
1
50
Hetmańskie
1
50
12
600
26
VIII. ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA PORZĄDKOWO - OCHRONNEGO
I REGULACJI RUCHU
Osiedle
(Miejscowość)
liczba
stan
liczba
stan
Radiowozy
Rejon
(Strefa zagrożenia)
Jednostki
organizacyjne OSP
lub OC
Patrole
Posterunki
regulacji ruchu
Zabezpieczenie porządkowo-ochronne
Uwagi
Ogółem
27
IX.
ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA
I TECHNICZNEGO
Rejon
Osiedle
(Strefa zagrożenia) (Miejscowość)
Nazwa
i adres
jednostki
ochrony zdrowia
MEDYCZNO
-
SANITARNEGO
Zabezpieczenie
medyczno-sanitarne
Lekarze
Pielęgniarki
Karetki
Pracownicy
PSSE
Samochód
Uwagi
Ogółem
28
Transport do przewozu wody
Rejon
(Strefa zagrożenia)
Osiedle
(Miejscowość)
Nazwa
i adres jednostki
(właściciela)
Rodzaj cysterny
Pojemność
w tys. litrów
Szt.
Razem
możliwości
dowozu wody
w tys. litrów
Uwagi
Ogółem
29
Transport do przewozu żywności
Rejon
Osiedle
(Strefa zagrożenia) (Miejscowość)
Nazwa
i adres jednostki
(właściciela)
Nazwa i typ środka
transportu
Ładowność
(ton)
Szt.
Razem
możliwości
Przewozowe
(ton)
Uwagi
Ogółem
30
Rejon
(Strefa zagrożenia)
Osiedle
(Miejscowość)
Nazwa
i adres jednostki
(właściciela)
Zabezpieczenie techniczne
Obsada
Sprzęt i wyposażenie
Uwagi
Ogółem
31
X.
ZADANIA I PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW MIEJSKIEGO
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PROCESIE EWAKUACJI
Nadzór i kierowanie całością akcji w sytuacji wystąpienia symptomów zagrożenia dla
ludności, zwierząt lub mienia sprawuje – Prezydent Miasta Sieradza przy pomocy
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie Zespołu Miejskiego zarządzane
jest przez Przewodniczącego - Prezydenta lub na wniosek członka zespołu w składzie:
1. I Z- ca Przewodniczącego Zespołu – I Z-ca Prezydenta Miasta,
2. II Z-ca Przewodniczącego Zespołu – Sekretarz Miasta,
3. Członkowie:
[
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli UM,
Komendant Miejski Związku OSP RP w Sieradzu,
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM,
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UM,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu,
Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sieradzu,
Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,
Komendant Straży Miejskiej w Sieradzu,
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Sieradzu.
Na czas prowadzenia ewakuacji powoływany jest w Urzędzie Miasta Sieradza stały
dyżur pełniący obowiązki Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które czuwa nad
sprawnym obiegiem informacji oraz powiadamia członków Miejskiego Zespołu
o posiedzeniu.
Dla zwiększenie możliwości przetrwania ludności i zapewnienie sprawnej realizacji
ewakuacji członkowie Zespołu odpowiadają za:
Siatka Odpowiedzialności
Zadanie
Osoba
funkcyjna
Prezydent
Miasta
Przewodniczący
MZZK
I Z-ca Prezydenta
I Z-ca
Przewodniczącego
MZZK
Sekretarz Miasta
II Z-ca
Przewodniczącego
MZZK
Kierownik Biura
Bezpieczeństwa
Obywateli UM
Komendant
Miejski Związku
OSP RP w
Sieradzu
Kierowanie
i nadzorowanie
Zabezpieczenie
medyczno
sanitarne
Zabezpieczenie
logistyczne
Zabezpieczenie
porządkowo
ochronne
i regulacji ruchu
Rozwinięcie
Zespołów
Organizacyjnych
Ewakuacji
Informowanie
ludności,
ostrzeganie
i alarmowanie
W
--
--
--
--
W
G
--
--
--
--
G
G
--
--
--
--
G
P
--
P
--
W
G
G
P
P
--
--
G
32
Siatka Odpowiedzialności
Zadanie
Osoba
funkcyjna
Naczelnik
Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych
UM
Kierownik
Referatu
Gospodarki
Gruntami i
Rolnictwa UM
Dyrektor
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w
Sieradzu
Dyrektor
Samodzielnego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Sieradzu
Komendant
Powiatowy Policji
w Sieradzu
Komendant
Powiatowy
Państwowej
Straży Pożarnej
w Sieradzu
Komendant
Straży
Miejskiej
w Sieradzu
Prezes
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacji Sp.
z o.o. w Sieradzu
Zabezpieczenie
logistyczne
Zabezpieczenie
porządkowo
ochronne
i regulacji ruchu
Rozwinięcie
Zespołów
Organizacyjnych
Ewakuacji
Informowanie
ludności,
ostrzeganie
i alarmowanie
--
G
--
G
--
--
G
--
--
--
--
G
--
P
--
W
P
--
G
--
G
--
--
W
--
P
G
P
W
--
--
P
P
--
--
P
P
P
--
--
W
--
P
--
Kierowanie
i nadzorowanie
Zabezpieczenie
medyczno
sanitarne
P
W
P
P
Legenda:
W - osoba wiodąca – odpowiadająca za określony obszar działania
G - osoba główna – realizująca działania w określonym obszarze
P - osoba pomocnicza – wypełniająca pomocnicze funkcje w określonym obszarze
33
Zadania członków Miejskiego Zespołu:
1. I Z- Ca Przewodniczącego Zespołu – I Z-ca Prezydenta i Sekretarz Miasta odpowiadają
za zapewnienie funkcjonowania Zespołu, w tym dokumentowanie jego prac, realizację
zadań stałego dyżuru oraz dostarczanie informacji dotyczących występujących zagrożeń
i prowadzonej ewakuacji, koordynują działalnością Zespołu.
2. Komendant Miejski Związku OSP – wypracowuje założenia do realizacji akcji
ratowniczych, przygotowuje propozycje decyzji i poleceń dla Przewodniczącego Zespołu,
współdziała ze służbami, instytucjami, organizacjami i organami uczestniczącymi w
realizacji zadań w ramach akacji ratunkowej, dokonuje kalkulacji sił i środków.
Współpracuje z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie organizacji i planowania ewakuacji
zwierząt.
3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zabezpiecza ludność ewakuowaną
w niezbędne środki pierwszej potrzeby, współdziała z instytucjami i przedsiębiorstwami
mogącymi udzielić pomocy socjalnej.
4. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zabezpiecza niezbędną
opiekę medyczną i psychologiczną ludności ewakuowanej. Organizuje
funkcjonowanie Zespołów
Sanitarnej
i
i zapewnia
Pomocy Medycznej oraz zgłasza potrzeby do Inspekcji
uwzględnia
przy
planowaniu
ewakuacji
zabezpieczenie
sanitarno - epidemiologiczne.
5. Komendant Powiatowy Policji zabezpiecza porządek publiczny w rejonie ewakuacji
w czasie przejazdu i w rejonie, do którego ludność została ewakuowana.
6. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zabezpiecza zakwaterowanie i posiłek
dla
ludności
ewakuowanej.
Organizuje
i
zapewnia
funkcjonowanie
Zespołów
Ewidencyjno - Informacyjnych.
7. Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa odpowiada za zabezpieczenie
transportu do ewakuacji ludności, zwierząt i mienia oraz przewozu wody i żywności.
Organizuje i zapewnia funkcjonowanie Zespołów Pomocy Logistycznej, w tym
Technicznej.
Zadaniami
wspólnymi
dla
członków
Zespołu
Miejskiego
zaangażowanych
w ewakuację są:
1. Wzajemna wymiana informacji o zagrożeniu jego likwidacji i usuwania skutków,
szczególnie przez służby dyżurne lub dyspozytorskie: Straży Pożarnej, Policji, Służby
Zdrowia, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
34
2. W wypadku sytuacji kryzysowej nawiązanie i utrzymanie łączności z Powiatowym
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz podległymi (nadzorowanymi) jednostkami
organizacyjnymi na obszarze wystąpienia zagrożenia.
3.
Powołanie
ekspertów
i
specjalistów
do
pracy
w
Miejskim
Zespole
oraz przedstawicieli organizacji społecznych i pozarządowych realizujących zadania
w zakresie ratownictwa, a także pomocy humanitarnej.
4. Bieżąca znajomość ilości i rodzaju podległych (nadzorowanych) sił biorących udział
w likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia oraz ewakuacji.
5. Bieżące (terminowe) przesyłanie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
informacji
(meldunków
sytuacyjnych,
sprawozdań)
doraźnych
lub
okresowych
odpowiednio do ustaleń, a także współudział w opracowywaniu projektów aktów prawa
miejscowego wydawanego przez Prezydenta w związku z ewakuacją.
Wszystkie instytucje i organizacje zaangażowane w realizację zadań związanymi
z ewakuacją:
1. Poszukują źródeł dodatkowego zaopatrzenia i wyposażenia zapewniającego sprawną
likwidacje i usuwanie skutków zagrożenia a oraz prowadzenie ewakuacji.
2. Opracowują system wewnętrznego powiadamiania i zachowują zdolność do wykonywania
przewidzianych dla nich zadań.
Organy oraz kierownicy instytucji i organizacji wymienieni w planie zobowiązani
są do zapewnienia ciągłości kierowania i działania szczególnie poprzez obsadę stanowisk
przygotowanymi pracownikami do prowadzenia skutecznych działań, wyposażenie personelu
w niezbędne materiały i środki oraz do zapewnienie zmianowości pracy.
XI.
AKTUALIZACJA
Plan podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na dwa lata. Nadzór nad procesem
aktualizacji Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia sprawuje Kierownik
Biura Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miasta Sieradza.
35
XII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - zarządzenie i wytyczne w sprawie ewakuacji II stopnia.
Załącznik nr 2 - sygnały alarmowe.
Załącznik nr 3 - normy żywieniowo-bytowe ludzi i zwierząt.
Załącznik nr 4 - zabezpieczenie potrzeb żywnościowych osób ewakuowanych.
Załącznik nr 5 - karta ewakuacyjna.
Załącznik nr 6 - karta ewidencji osób ewakuowanych.
Załącznik nr 7 - karta ewidencji ewakuowanych grup osób.
Załącznik nr 8 - karta ewidencji ewakuowanych zwierząt.
Załącznik nr 9 - karta ewidencji ewakuowanego mienia.
Załącznik nr 10 - karta ewidencji ewakuowanej unikalnej aparatury, urządzeń
i dokumentacji naukowej.
Załącznik nr 11 - karta świadczeń osobistych i rzeczowych.
Załącznik nr 12 - porozumienia.
Załącznik nr 13 - zestawienie liczbowe mieszkańców miasta.
36
Załącznik nr 1
PROJEKT
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr ........./……......
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA
Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia ………………… r.
w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację
I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia
Na podstawie Art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr. 241, poz. 2416
z póź. zm.) oraz § 3 punkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)
z
ustaleniami
wynikającymi
z
wytycznych
Szefa
Obrony
w związku
Cywilnej
Kraju
z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia
na wypadek masowego zagrożenia zarządza się, co następuje:
§ 1.
W sytuacji wystąpienia nagłego, nieprzewidywalnego zagrożenia ewakuację I stopnia
realizuje się natychmiast po zaistnieniu zagrożenia. Ewakuacja I stopnia polega na
niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów / miejsc, w których
wystąpiło bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia.
§ 2.
Ewakuację I stopnia można
realizować w oparciu o aktualny plan ewakuacji ludności
II stopnia stanowiący element Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego.
§ 3.
37
Wprowadza się wytyczne ustalające sposób organizacji działania w przypadku, gdy
ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową na terenie objętym tą akcją.
§ 4.
Zobowiązuje się kierowników wydziałów i referatów Urzędu Miasta Sieradza, kierowników
zakładów pracy, instytucji oraz dyrektorów szkół do terminowej realizacji zadań określonych
w wytycznych do zarządzenia.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Sieradza.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Sieradza
Szef Obrony Cywilnej Miasta
38
PROJEKT
Załącznik do zarządzenia Nr ......./.........
Prezydenta Miasta Sieradza
Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia ...........................r.
Wytyczne
do prowadzenia ewakuacji w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi
organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia
1.
Nadzór i kierowanie całością akcji w sytuacji wystąpienia nagłego, nieprzewidywalnego
zagrożenia i niezwłocznego przemieszczenia ludności, zwierząt, mienia sprawuje Prezydent przy pomocy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2.
Zespół Miejski uruchamiany jest alarmowo w trybie natychmiastowym przez
Przewodniczącego Zespołu Miejskiego - Prezydenta Miasta lub na wniosek członka
zespołu w składzie:
1) I Z- Ca Przewodniczącego Zespołu – I Zastępca Prezydenta Miasta,
2) zabezpieczenie organizacyjne – II Z-ca Przewodniczącego Zespołu –Sekretarz Miasta,
3) zabezpieczenie w zakresie ratownictwa – Komendant Miejski Związku OSP
w Sieradzu,
4) zabezpieczenie socjalne - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5) zabezpieczenie medyczne - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sieradzu,
6) zabezpieczenie bezpieczeństwa publicznego – Komendant Powiatowy Policji
w Sieradzu,
7) zabezpieczenie zakwaterowania – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Sieradza,
8) zabezpieczenie transportu – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółki
z o.o. w Sieradzu.
3.
Członkowie Zespołu Miejskiego wyznaczają zastępców na wypadek nieobecności.
4.
Przewodniczący Zespołu Miejskiego w miarę potrzeby może zapraszać do udziału
w pracach Zespołu inne osoby.
5.
Na czas prowadzenia ewakuacji I stopnia powoływany jest stały dyżur pełniący
obowiązki Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które czuwa nad sprawnym
obiegiem informacji oraz powiadamia członków Zespołu o zaistniałym zdarzeniu
i nadzwyczajnym posiedzeniu Zespołu.
6.
Zadania członków Zespołu Miejskiego:
39
1) I Z-Ca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca Prezydenta Miasta
odpowiada za
zapewnienie funkcjonowania Zespołu, w tym dokumentowanie jego prac, realizację
zadań stałego dyżuru oraz dostarczanie informacji dotyczących występujących
zagrożeń i prowadzonej ewakuacji, koordynuje działalności Zespołu.
2) II Z-ca Przewodniczącego Zespołu- Sekretarz Miasta – planuje
przedsięwzięcia,
przedstawia Przewodniczącemu Zespołu propozycje działania wraz z kalkulacją
czasową, uzgadnia współdziałanie poszczególnych członków zespołu z instytucjami
i innymi osobami biorącymi udział w procesie ewakuacji.
3) Komendant Miejski Związku OSP – wypracowuje założenia do realizacji akcji
ratowniczych, przygotowuje propozycje decyzji i poleceń dla Przewodniczącego
Zespołu, współdziała ze służbami, instytucjami, organizacjami i organami
uczestniczącymi w realizacji zadań w ramach akacji ratunkowej, dokonuje kalkulacji
sił i środków. Współpracuje z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie organizacji
i planowania ewakuacji zwierząt.
4) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- zabezpiecza ludność
ewakuowaną w niezbędne środki pierwszej potrzeby, współdziała z instytucjami
i przedsiębiorstwami mogącymi udzielić pomocy socjalnej.
5) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zabezpiecza
niezbędną opiekę medyczną i psychologiczną ludności ewakuowanej, rozwija Punkt
Pomocy Medycznej oraz zgłasza potrzeby do Inspekcji Sanitarnej i uwzględnia przy
planowaniu ewakuacji zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne.
6) Komendant Powiatowy Policji zabezpiecza porządek publiczny w rejonie ewakuacji,
w czasie przejazdu i w rejonie, do którego ludność została ewakuowana.
7) Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zabezpiecza zakwaterowanie
i posiłek dla ludności ewakuowanej, prowadzi ewidencję i punkt informacyjny.
8) Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. odpowiada za
zabezpieczenie transportu do ewakuacji.
7.
Ewakuację prowadzić w granicach miasta do rejonów bezpiecznych, a jednocześnie
położonych możliwie najbliżej miejsca zamieszkania.
8.
Powiadamianie ludności o ewakuacji odbywa się poprzez przekazanie bezpośrednich
informacji z administracji domów mieszkalnych, przez kierowników zakładów pracy
oraz przy pomocy komunikatów z radiowozów policyjnych i regionalnych rozgłośni
radiowych, a także syren alarmowych, gongów i dzwonów kościelnych.
40
9.
Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu, lub terenu, prowadzący
ewakuację
obowiązany
jest
niezwłocznie
zawiadomić
jednostkę
ochrony
przeciwpożarowej bądź policję lub prezydenta.
10. Członkowie Zespołu Miejskiego mają obowiązek ścisłej współpracy z organem
kierującym akcją ratunkową, od którego otrzymują informacje o zagrożeniu
i prowadzonych działaniach, w szczególności:
1) rejon, teren, obiekt lub zespół budynków, dla którego zarządził ewakuacje,
2) rodzaj zagrożenia, który był czynnikiem determinującym ogłoszenie ewakuacji,
3) liczbę ewakuowanych, miejsce, do którego dokonano ewakuacji.
11. Przewodniczący Zespołu Miejskiego niezwłocznie poprzez Miejskie Centrum informuje
o
zaistniałym
zdarzeniu
Starostę
Sieradzkiego
na
administrowanym
terenie,
przedstawiając swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.
12. Kierowanie akcją odbywa się w Urzędzie Miasta Sieradza przy wykorzystaniu
technicznych i ruchomych środków łączności lub w
miejscu określonym przez
Przewodniczącego Zespołu Miejskiego.
Decyzję
o przeprowadzeniu ewakuacji I stopnia organ kierujący akcją ratunkową
podejmuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), oraz
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w
sprawie
ochrony przeciwpożarowej
budynków,
innych
obiektów
budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 1219) w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać plany operacyjno – ratownicze, rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69,
z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z późn. zm).
Prezydent Miasta Sieradza
Szef Obrony Cywilnej Miasta
41
Załącznik nr 3
Normy żywieniowo – bytowe ludzi i zwierząt
Zabezpieczenie socjalno – bytowe organizują szefowie OC województw, powiatów i tych
gmin, na terenie których planowane jest rozmieszczenie ewakuowanej ludności.
Zabezpieczenie socjalno – bytowe obejmuje zakwaterowanie oraz zaopatrzenie w niezbędne
artykuły konsumpcyjne (żywność, wodę, odzież, energię itp.).
Do zakwaterowania ewakuowanej ludności wykorzystuje się: ośrodki wczasowe, domy
wypoczynkowe, hotele, internaty, świetlice i inne pomieszczenia nadające się do tego celu.
W razie potrzeby ludność ewakuowaną dokwateruje się do ludności miejscowej. Jako normę
zakwaterowania przyjmuje się 2 – 3m2 powierzchni mieszkalnej na osobę.
Najważniejszym czynnikiem warunkującym przetrwanie ludności jest zabezpieczenie
odpowiedniej ilości wody dla ewakuowanej ludności. Minimalna ilość wody powinna
wynikać z następującego zestawienia.
Podstawowe zaopatrzenie ludności w wodę
Woda do spożycia
2,5 – 3 litr/doba
Praktyki podstawowej
higieny
2-6 litr/doba
Gotowanie żywności
3 – 6 litr/doba
Suma
7,5 – 15 litr/doba
w zależności od pory roku
oraz występujących
warunków atmosferycznych
w zależności od rodzajów
żywności, norm kulturowych
i socjalnych
1
Wskazanym jest przyjęcie wartości 15 litrów/osoba/dzień, jako minimalną ilość wody, przy
określaniu pojemności ewakuacyjnej rejonów.
Do zaopatrywania ewakuowanej ludności w produkty żywnościowe, wykorzystuje się sieć
handlu detalicznego i hurtowego oraz punkty zbiorowego żywienia. Przy planowaniu
zaopatrzenia ewakuowanej ludności należy uwzględnić wymóg zabrania przez nią żywności
na okres 3 dni. W razie wprowadzenia systemu reglamentowania zaopatrzenia, terenowa
administracja samorządowa wydaje ewakuowanej ludności bony (talony) na podstawie
odcinków „C” kart ewakuacji.
Po wyczerpaniu przez ludność zapasów własnych żywności jednostki samorządu
terytorialnego (gminy) wydają żywność dla ewakuowanej ludności z uwzględnieniem
poniższych kryteriów:
 2100 kcal/osoba/dzień,
 białka powinny być źródłem 10 – 12% całkowitej energii,
 tłuszcze powinny być źródłem 17% całkowitej energii.1
1
Dane opracowane na podstawie podręcznika pt. „Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster
Response” – the Sphere Project, edycja z 2004r.
42
Powyższe kryteria żywności są adresowane tylko dla ludności całkowicie zależnej od
dostarczanej żywności. W przypadku gdy ludność może sama zapewnić sobie część
zaopatrzenia, powyższe stawki żywnościowe powinny ulec modyfikacji (redukcji) na
podstawie przeprowadzonej właściwej oceny.
Przy określaniu pojemności ewakuacyjnej regionu należy także wziąć pod uwagę liczbę
ustępów. Należy dążyć do spełnienia wymogów określonych w § 28 ust. 1 rozdział 4
załącznika nr 3 pt. „Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych” do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650
z późn. zm.):
 1 miska ustępowa i 1 pisuar – 30 mężczyzn,
 1 miska ustępowa – 20 kobiet.
Zabezpieczenie łączności obejmuje:
 łączność powiadamiania,
 łączność kierowania i współdziałania.
W łączności powiadamiania wykorzystuje się dostępne środki łączności radiowej
i przewodowej (w tym regionalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne oraz CB-radio). Ludność
podlegająca ewakuacji powiadamia się nadając komunikaty przez regionalne rozgłośnie
radiowe i telewizyjne, rozwieszając plakaty, rozdając ulotki oraz wykorzystując ruchome
środki nagłaśniające. Członków zespołów zarządzania kryzysowego i obsady elementów
organizacyjnych ewakuacji powiadamia się przez środki łączności telefonicznej
(radiotelefonicznej) oraz gońców (dublujących system powiadamiania technicznymi środkami
łączności).
W łączności kierowania i współdziałania wykorzystuje się środki łączności telefonicznej
(w tym komórkowej), radiotelefonicznej, dalekopisowej, poczty elektronicznej i faksowej.
W systemie łączności kierowania i współdziałania należy przewidzieć łączność
z przełożonymi,
organami
współdziałającymi
oraz
ogniwami
realizującymi
i zabezpieczającymi proces ewakuacji (przyjęcia) ludności, a mianowicie między:
a. zespołami zarządzania kryzysowego województwa, powiatów i gmin,
b. ZEI a powiatowymi i gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,
c. ZZb a odpowiednimi ZEI i ZZ,
d. ZZ a odpowiednimi ZEI i ZZb,
e. ZW a powiatowymi, gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego, ZZ i ZR,
f. ZR a powiatowymi, gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego i ZW,
g. ZPM a terenowymi jednostkami służby zdrowia,
h. ZPL powinny posiadać środek łączności (np. telefon, radiotelefon) do odbierania
informacji o awariach samochodowych środków transportowych na trasach przejazdu.
Niemniej istotne dla sprawnego przebiegu ewakuacji jest prowadzenie właściwej pracy
informacyjnej oraz realizacja innych przedsięwzięć, które będą zapobiegały panice
i ograniczały niekontrolowane opuszczanie rejonów zagrożonych.
43
Warunki transportu zwierząt oraz normy żywieniowo – bytowe – wyciąg
z rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, zmieniającego dyrektywy
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
Statki do transportu zwierząt lub statki przewożące kontenery z domowymi
nieparzystokopytnymi oraz gatunkami domowego bydła, owiec, kóz i świń, w przypadku
podróży przekraczających 24 godziny muszą posiadać odpowiednią ilość ściółki oraz karmy
i wody, wystarczającą do pokrycia minimalnego zapotrzebowania na wodę i karmę,
określonego w tabeli 1 dla planowanych podróży plus 25 % lub trzydniowy zapas ściółki,
karmy lub wody, w zależności od potrzeby.
Tabela 1
Minimalny zapas wody i karmy na statkach transportujących zwierzęta lub kontenerowcach
Kategoria
Karma (w % żywej masy
zwierząt)
Świeża woda (litry
na zwierzę) (*)
Pasza
Pasze treściwe
Bydło i nieparzystokopytne
2
1,6
45
Owce
2
1,8
4
Świnie
-
3
10
(*)
Minimalne wymagania dla wody określone w czwartej kolumnie mogą
zostać zastąpione dla wszystkich gatunków przez porcję wody
stanowiącą 10% masy żywca.
Pasza może zostać zastąpiona paszą treściwą, i odwrotnie. Jednakże, powinno się
zwracać uwagę na potrzeby pewnych kategorii zwierząt, w celu dostosowywania się do zmian
karmy w zależności od potrzeb metabolicznych.
WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ŁADOWNEJ
Wielkość powierzchni ładownej dla zwierząt musi osiągać co najmniej następujące
parametry:
A. DOMOWE ZWIERZĘTA NIEPARZYSTOKOPYTNE
Transport kolejowy
Konie dorosłe
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) (*)
Młode Konie (6-24 miesięcy) (do podróży trwającej do
48 godzin)
1,2 m2 (0,6 x 2 m)
44
Młode konie (6-24 miesięcy) (do podróży trwającej
ponad 48 godzin)
2,4 m2 (1,2 x 2 m)
Źrebięta (0-6 miesięcy)
1 m2 (0,6 x 1,8 m)
Kucyki (poniżej 144 cm)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)
(*)
Standardowa szerokość wagonu do wykorzystania wynosi: 2,6 do 2,7 m.
Uwaga: W trakcie długich podróży, źrebiętom oraz młodym koniom zapewnia się
możliwość leżenia.
Te dane liczbowe mogą różnić się maksymalnie o 10 % w odniesieniu do dorosłych koni
i kucyków oraz o 20 % w odniesieniu do młodych koni i źrebiąt, w zależności nie tylko
od masy oraz rozmiarów ale także od kondycji fizycznej, warunków meteorologicznych
oraz przewidywanego czasu podróży.
Transport drogowy
Konie dorosłe
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
Młode Konie (6-24 miesięcy) (do podróży trwającej do
48 godzin)
1,2 m2 (0,6 x 2 m)
Młode konie (6-24 miesięcy) (do podróży trwającej
ponad 48 godzin)
2,4 m2 (1,2 x 2 m)
Kucyki (poniżej 144 cm)
1 m2 (0,6 x 1,8 m)
Źrebięta (0-6 miesięcy)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)
Uwaga: W trakcie długich podróży, źrebiętom oraz młodym koniom zapewnia się
możliwość leżenia.
Te dane liczbowe mogą różnić się maksymalnie o 10 % w odniesieniu do dorosłych koni
i kucyków oraz o 20 % w odniesieniu do młodych koni i źrebiąt, w zależności nie tylko
od masy oraz rozmiarów, ale także od kondycji fizycznej, warunków meteorologicznych
oraz przewidywanego czasu podróży.
B.
BYDŁO
Transport kolejowy
Przybliżona masa (w
kg)
Powierzchnia w m2 na
zwierzę
Małe cielęta
55
0,30 do 0,40
Cielęta średnich rozmiarów
110
0,40 do 0,70
Ciężkie cielęta
200
0,70 do 0,95
Kategoria
45
Bydło średnich rozmiarów
325
0,95 do 1,30
Bydło ciężkie
550
1,30 do 1,60
Bardzo ciężkie bydło
>700
>1,60
Te dane liczbowe mogą różnić się w zależności nie tylko od masy oraz rozmiarów
zwierzęcia ale także od ich kondycji fizycznej, warunków meteorologicznych oraz
przewidywanego czasu podróży.
Transport drogowy
Przybliżona masa (w
kg)
Powierzchnia w m2 na
zwierzę
Małe cielęta
50
0,30 do 0,40
Cielęta średnich rozmiarów
110
0,40 do 0,70
Bydło średnich rozmiarów
200
0,70 do 0,95
Ciężkie cielęta
325
0,95 do 1,30
Bydło ciężkie
550
1,30 do 1,60
Bardzo ciężkie bydło
>700
>1,60
Kategoria
Te dane liczbowe mogą różnić się w zależności nie tylko od masy oraz rozmiarów
zwierzęcia ale także od ich kondycji fizycznej, warunków meteorologicznych oraz
przewidywanego czasu podróży.
C.
OWCE/KOZY
Transport kolejowy
Kategoria
Owce strzyżone
Owce niestrzyżone
Owce maciorki w zaawansowanej ciąży
Masa w kg
Powierzchnia w m2 na
zwierzę
<55
0,20 do 0,30
>55
>0,30
<55
0,30 do 0,40
>55
>0,40
<55
0,40 do 0,50
>55
>0,50
46
Kozy
Kozy w zaawansowanej ciąży
<35
0,20 do 0,30
35 do 55
0,30 do 0,40
>55
0,40 do 0,75
<55
0,40 do 0,50
>55
>0,50
Powierzchnia określona powyżej mogą różnić się w zależności nie tylko od rasy,
wielkości, kondycji fizycznej, oraz długości runa zwierząt, ale również od warunków
meteorologicznych oraz czasu podróży.
Transport drogowy
Masa w kg
Powierzchnia w m2 na
zwierzę
Owce strzyżone oraz jagnięta o masie
<55
0,20 do 0,30
26 kg i powyżej
>55
>0,30
Owce niestrzyżone
<55
0,30 do 0,40
>55
>0,40
<55
0,40 do 0,50
>55
>0,50
<35
0,20 do 0,30
35 do 55
0,30 do 0,40
>55
0,40 do 0,75
<55
0,40 do 0,50
>55
>0,50
Kategoria
Owce maciorki w zaawansowanej ciąży
Kozy
Kozy w zaawansowanej ciąży
Powierzchnia określona powyżej mogą różnić się w zależności nie tylko od rasy,
wielkości, kondycji fizycznej oraz długości runa zwierząt, ale również od warunków
meteorologicznych oraz czasu podróży. Na przykład dla małych jagniąt może być
przewidziana powierzchnia poniżej 0,2 m2 na zwierzę.
47
D.
ŚWINIE
Transport kolejowy oraz drogowy
Wszystkie świnie muszą mieć możliwość przebywania co najmniej w naturalnej pozycji
leżącej i stojącej.
Aby spełnić te minimalne wymagania, gęstość załadunku podczas transportu
w przypadku świń o masie około 100 kg nie powinna przekraczać 235 kg/m2.
W zależności od rasy, wielkości oraz kondycji fizycznej wymagana powierzchnia może
zostać zwiększona o 20 % z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz czasu
podróży.
Średnia masa
Powierzchni na świnię
15 kg
0,13 m2
25 kg
0,15 m2
50 kg
0,35 m2
100 kg
0,51 m2
Transport morski
Żywa waga w kg
m2/zwierzę
10 lub mniej
0,20
20
0,28
45
0,37
70
0,60
100
0,85
140
0,95
180
1,10
270
1,50
48
E.
DRÓB
Gęstość mająca zastosowanie do transportu drobiu w kontenerach
Należy zapewnić minimalną powierzchnię podłogową:
Kategoria
Powierzchnia w cm2
Pisklęta jednodniowe
21-25 cm2 na pisklę
Drób inny niż pisklęta jednodniowe: masa
w kg
Powierzchnia w cm2 na kg
< 1,6
180-200
1,6 do < 3
160
3 do < 5
115
>5
105
Te dane liczbowe mogą różnić się w zależności nie tylko od masy i wielkości ptaków,
ale także od ich kondycji fizycznej, warunków meteorologicznych oraz przewidywanego
czasu podróży.
49
Załącznik nr 4
Zabezpieczenie potrzeb żywnościowych osób ewakuowanych
Rejony rozmieszczenia
ewakuowanej ludności
(Osiedle – Miejscowość)
Nazwa artykułu spożywczego
Liczba osób
Sposób zabezpieczenia
(Nazwa i adres jednostki – właściciela)
Uwagi
50

Podobne dokumenty