Karta pracy z historii nr 5 klasa I KLO Miesiąc – kwiecień – maj

Komentarze

Transkrypt

Karta pracy z historii nr 5 klasa I KLO Miesiąc – kwiecień – maj
Karta pracy z historii nr 5
klasa I KLO
Miesiąc – kwiecień – maj -czerwiec
Dział: POLSKA POWOJENNA
l.p
Tematyka
1
Polska w okresie
rządów komunistycznych
2
Stosunki państwo–
Kościół
w Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej
3
Kryzysy ideologiczne,
gospodarcze
i społeczne
w Polsce Ludowej
4
Upadek rządów
komunistycznych
w Polsce. Początki
III Rzeczypospolitej
5
Wybrane zagadnienia
z życia religijnego
w XX
wieku
Wiedza i umiejętności
Uczeń charakteryzuje układ polityczny i jego ewolucję w 1945
r. oraz po 1947 r., wskazuje cechy systemu stalinowskiego w
Polsce, omawia przejawy destalinizacji.
Uczeń wyjaśnia założenia polityki państwa i ich realizację
wobec Kościoła i stosunek duchowieństwa do niej,
ocenia znaczenie wyboru Karola Wojtyły na papieża,
wymienia przykłady represjonowania duchowieństwa,
tłumaczy rolę Kościoła i duchowieństwa dla społeczeństwa
polskiego, dokonuje samodzielnej oceny działań władz
państwowych wobec Kościoła Katolickiego.
Uczeń krytycznie ocenia obiektywizm przekazów,
charakteryzuje genezę, przebieg i konsekwencje wystąpień
społecznych w Polsce, charakteryzuje postawy polskiego
społeczeństwa wobec nowej rzeczywistości, omawia działania
opozycji i sposoby zwalczania jej przez nowe władze.
Uczeń omawia politykę władz w początkach lat
osiemdziesiątych, charakteryzuje postawy i warunki życia
społeczeństwa. Charakteryzuje sytuację polityczną i społecznoekonomiczną w Polsce w drugiej połowie lat osiemdziesiątych,
dokonuje oceny decyzji władz i opozycji o podjęciu rozmów
przy „okrągłym stole”.
Uczeń omawia problem ekumenizmu, zna nowe ruchy
religijne, umie wskazać zagrożenia wynikające z działalności
sekt. Przedstawia sytuację Kościoła katolickiego i innych
wyznań w Polsce i na świecie w XX w., potrafi ocenić zmiany,
jakie zaszły w Kościele katolickim po II wojnie światowej,
ocenia działalność Jana Pawła II jako głowy Kościoła i
autorytetu moralnego.
Z powyższych zagadnień obowiązkowo należy zaliczyć:
- kartkówki,
- teksty źródłowe z podręcznika,
- pracę na podany przez nauczyciela na lekcji temat,
- sprawdzian.
Wykazać się znajomością map: Polska po II wojnie światowej.
Oprócz tego rozwiązujemy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela arkusze
maturalne.

Podobne dokumenty