Zał. nr 7.16. do SIWZ

Komentarze

Transkrypt

Zał. nr 7.16. do SIWZ
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHY
PRZEDSZKOLE
ZAKRĘT, UL. SZKOLNA
_________________________________________________________________________________________________________
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
KATEGORIA – 45421141-4
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
ŚCIANY DZIAŁOWE Z KSZTAŁTEK SZKLANYCH
ARCHIKON Szczesiak & Wilczek s.c.
PAŹDZIERNIK, 2009r
116
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHY
PRZEDSZKOLE
ZAKRĘT, UL. SZKOLNA
_________________________________________________________________________________________________________
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP................................................................................................................................................118
1.1. Przedmiot ST.................................................................................................................................118
1.2. Zakres stosowania ST...................................................................................................................118
1.3. Zakres robót objętych ST..............................................................................................................118
1.4. Określenia podstawowe................................................................................................................118
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót..............................................................................................118
2. MATERIAŁY I SYSTEMY....................................................................................................................118
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....................................................................................118
2.2. Systemowa ściana z pustaków szklanych ....................................................................................118
2.2.1 Kształtki szklane - luksfery...........................................................................................................118
3. SPRZĘT...............................................................................................................................................119
3.1. Ogólne wymagania .......................................................................................................................119
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych.......................................................................................119
4. TRANSPORT.......................................................................................................................................119
4.1. Ogólne wymagania .......................................................................................................................119
4.3. Transport elementów systemu......................................................................................................119
5. WYKONANIE ROBÓT.........................................................................................................................119
5.1. Ogólne zasady wykonania robót....................................................................................................119
5.2. Warunki przystąpienia do robót.....................................................................................................119
5.3. Wykonanie ścian wewnętrznych systemowych z pustaków szklanych..........................................119
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..........................................................................................................120
6.1. Ogólne zasady ..............................................................................................................................120
6.2. Badania w czasie wykonywania robót............................................................................................120
6.3. Badania w czasie odbioru..............................................................................................................120
7. OBMIAR ROBÓT................................................................................................................................120
7.1. Ogólne zasady...............................................................................................................................120
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.................................................................................................120
7.3. Wielkości obmiarowe ....................................................................................................................120
8. ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................................120
8.1. Ogólne zasady...............................................................................................................................120
8.2. Wymagania przy odbiorze.............................................................................................................121
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI...................................................................................................................121
9.1. Ogólne zasady ..............................................................................................................................121
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA............................................................................................................121
10.1. Normy..........................................................................................................................................121
10.2. Inne dokumenty ..........................................................................................................................121
ARCHIKON Szczesiak & Wilczek s.c.
PAŹDZIERNIK, 2009r
117
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHY
PRZEDSZKOLE
ZAKRĘT, UL. SZKOLNA
_________________________________________________________________________________________________________
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
systemowych ścian działowych z pustaków szklanych (luksferów).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza ST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie systemowych ścian działowych z pustaków szklanych w holu głównym na parterze przy
schodach reprezentacyjnych, przy użyciu systemów i materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
systemowa ściana z pustaków szklanych – aluminiowa rama mocowana za pomocą dybli do
konstrukcji budynku wypełniona pustakami szklanymi z zastosowaniem profili poziomych i pionowych.
ściana działowa – ściana pionowa , nienośna, dzieląca wnętrze.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY I SYSTEMY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Systemowa ściana z pustaków szklanych
W skład systemu wchodzą:
- aluminiowy profil „U” (dwie powłoki, nieocieplany) tworzący ramę w obwodzie konstrukcji
- złącze kątowe
- aluminiowy profil wyrównawczy
- klipsy z tworzywa sztucznego gr 3mm.
- pustak szklany
- fuga wykończeniowa
- ocynkowane wzmocnienia stalowe
- dybel ramy
- pianka montażowa
Zastosowanie:
Ściany działowe w pomieszczeniu wypoczywalni i basenu
2.2.1 Kształtki szklane - luksfery
Podstawowe parametry kształtek szklanych:
Kolor
długość
szerokość
grubość
ARCHIKON Szczesiak & Wilczek s.c.
wg projektu kolorystyki
19 cm
19 cm
8 cm
PAŹDZIERNIK, 2009r
118
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHY
PRZEDSZKOLE
ZAKRĘT, UL. SZKOLNA
_________________________________________________________________________________________________________
masa
odporność na nagłe zmiany temperatury
wytrzymałość na ściskanie
tłumienie dźwięku
2,4 kg
30oC
7,5 Mpa
40 dB
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych
Roboty należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.3. Transport elementów systemu
Elementy systemu należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego
o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót montażowych ścianek wewnętrznych należy:
- zakończyć roboty stanu surowego,
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian,
5.3. Wykonanie ścian wewnętrznych systemowych z pustaków szklanych
Czynności wstępne:
Powierzchnie styku ściany działowej z podłożem bądź ścianami bocznymi bezwzględnie doprowadzić do
idealnego wypoziomowania i wypionowania.
Zwymiarować w naturze otwór, w którym mają zostać zamontowane pustaki szklane przed rozpoczęciem
montażu elementów aluminiowej ramy.
Montaż:
Elementy przyciętej na wymiar aluminiowej ramy mocować do konstrukcji budynku za pomocą kotew
(dybli) odpowiednio do żelbetu lub cegły, według zasad osadzania ram okiennych w max. odstępach co 80
cm. Pozostałą przestrzeń pomiędzy ramą a konstrukcją budynku wypełnić pianką montażową i położyć
materiał wykończeniowy (fugę).
Ułożyć listwy dystansowe wokół zamocowanych ram aluminiowych. Następnie ułożyć klipsy systemowe na
podstawie ramy. Na przygotowanych klipsach układać pustaki szklane w pierwszej warstwie, pamiętając o
wkładaniu pomiędzy każdy pustak klipsa mocującego.
Jako wzmocnienie ścian stosować płaskowniki stalowe, ocynkowane, w co drugą fugę. W szczelinach,
gdzie stosujemy płaskowniki zbrojeniowe, klipsy ciasno wsuwać na płaskownik i ustalać ich położenie tak,
aby znajdowały się w punkcie krzyżowania fug. Pozostałe umieszczać co najmniej 2 cm od krawędzi
pustaka (nie mogą stykać się z jego rogami)
Stalowe zbrojenie umieszczać maksymalnie w odległości 500 mm od krawędzi. Ostatnią warstwę
pustaków układać wsuwając klipsy z każdej strony pustaka szklanego.
ARCHIKON Szczesiak & Wilczek s.c.
PAŹDZIERNIK, 2009r
119
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHY
PRZEDSZKOLE
ZAKRĘT, UL. SZKOLNA
_________________________________________________________________________________________________________
Po zamontowaniu pustaków szklanych pozostałe spoiny wypełnić specjalnym silikonem, który jest
istotnym elementem składowym całego systemu. Brzegi pustaków szklanych przed położeniem silikonu
należy oczyścić, celem uzyskania jak najlepszej przyczepności. Silikonowanie przeprowadzać zaczynając
od dolnego rogu i po przekątnej, poprzez ścianę kontynuować pracę do górnego rogu. Pojedyncze
powierzchnie, które wykańczane są etapami, nie powinny być większe niż 1 m2, ponieważ późniejsze
wygładzanie byłoby utrudnione, jeżeli materiał wykończeniowy utworzy już warstewkę utwardzoną. Punkty
krzyżowe powinny być każdorazowo potraktowane kroplą silikonu, aby wypełnić otwór powstały w
zaokrąglonych rogach pustaka.
Po wypełnieniu spoin silikonem pozostawiamy ścianę do jego zastygnięcia na czas około 24.
Ścianę wykonać jako podwójną z pustką powietrzną w celu zwiększenia izolacyjności cieplnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inżyniera.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania pustaków szklanych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach PN-75/B-13078
„Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania” i umożliwiać ocenę
wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania materiałów,
- prawidłowości wykonania ścianek
- wyglądu powierzchni ścianek
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię murowanych ścianek określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni,
7.3. Wielkości obmiarowe
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
ARCHIKON Szczesiak & Wilczek s.c.
PAŹDZIERNIK, 2009r
120
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHY
PRZEDSZKOLE
ZAKRĘT, UL. SZKOLNA
_________________________________________________________________________________________________________
8.2. Wymagania przy odbiorze
Ścianka murowana z kształtek nie może zawierać pustaków nadpękniętych bądź wyszczerbionych.
Lica pustaków powinny leżeć w jednej pionowej płaszczyźnie. Odchylenia od tej płaszczyzny nie powinny
być większe niż 3mm na 1m.
Szerokość spoin między pustakami szklanymi nie może być mniejsza niż 3,7 mm.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek,
- wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-75/B-13078
PN-EN 1051-1:2005
68/B-10020
PN-68/B-10024
PN-B-03002:1999
Norma ISO
Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne
stosowania.
Szkło w budownictwie. Pustaki szklane. Część 1: Definicje i opis.
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy
odbiorze.
Konstrukcje murowe niezbrojone.
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty
„Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2,
Arkady, Warszawa, 1990
ARCHIKON Szczesiak & Wilczek s.c.
PAŹDZIERNIK, 2009r
121