Strefa zamieszkania

Komentarze

Transkrypt

Strefa zamieszkania
PRZEPISY DOTYCZĄCE STREFY ZAMIESZKANIA
Od połowy września Straż Miejska podjęła decyzję o poprawie sytuacji związanej z parkowaniem na osiedlu Wschód gdzie
obowiązują przepisy dotyczące znaku D – 40 „Strafa zamieszkania”
Akcja ta wynikła z wielu interwencji i skarg mieszkańców, którzy oburzeni są licznymi przypadkami łamania przepisów ruchu drogowego
dotyczących parkowania pojazdów w strefie zamieszkania. Przez tydzień rozdawaliśmy ulotki informacyjne kierowcom, którzy nie stosowali
się do przepisów obowiązujących w strefie zamieszkania. Następnie wystawialiśmy wezwania, i jak się okazało, wielu zgłaszających się
kierowców nie miało pojęcia co oznacza znak D – 40 i jakie przepisy obowiązują w strefie zamieszkania
Określenie strefy zamieszkania
Art. 2: Kodeksu drogowego. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (...)
16) strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a
wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami.
Znak D-40 " strefa zamieszkania " oznacza wjazd do strefy zamieszkania.
Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane
znakami ostrzegawczymi
W strefie zamieszkania samochód jest gościem, który musi uszanować prawa gospodarzy, czyli pieszych
Drodzy Czytelnicy, przeprowadźcie proszę krótki test wśród swoich znajomych – ilu z nich poda Wam prawidłowo dopuszczalną prędkość
w strefie zamieszkania? Na pewno niewielu, przede wszystkim ci, którzy stosunkowo niedawno ukończyli kurs na prawo jazdy. Kierowcy,
zwłaszcza ci mieszkający w dużych miastach, rozpoznają na ogół znak D-40 oznaczający wjazd do strefy zamieszkania, ale mają dość
mgliste pojęcie o rygorach, jakie się z nim wiążą.
Wielu po prostu uważa go za znak informujący o wjeździe na osiedle, dający bliżej niesprecyzowane uprawnienia pieszym. Tymczasem
zasady ruchu w strefie zamieszkania sformułowane są bardzo precyzyjnie, w sposób jednoznacznie restrykcyjny wobec kierowców.
Samochód, a nawet rower, jest w strefie zamieszkania ledwie tolerowanym intruzem, a w najlepszym wypadku – gościem, który musi
uszanować prawa gospodarzy terenu, czyli pieszych.
Wyznaczenie strefy zamieszkania służy więc przede wszystkim bezpieczeństwu pieszych poruszających się po osiedlu. Jednak nie tylko!
Dla administratorów osiedli mieszkaniowych jest to właściwie jedyny skuteczny sposób porządkowania ruchu na osiedlowych uliczkach, z
których większość nie należy zazwyczaj do kategorii dróg publicznych. Przepisy kodeksu na drogach niepublicznych stosuje się bowiem
tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. A to oznacza brak możliwości karania np. za parkowanie
utrudniające życie innym.
Strefa zamieszkania jest jednak wyjątkiem – w jej obrębie kodeks drogowy obowiązuje także na drogach niepublicznych, co daje podstawy
prawne do interwencji policji i straży miejskiej, gdy łamane są jego przepisy.
Ustąp pierwszeństwa pieszym - W strefie zamieszkania nie obowiązują przepisy kodeksu drogowego nakazujące pieszym korzystanie z
chodnika lub pobocza, chodzenia lewą stroną jezdni itd. Przeciwnie – pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo
przed autami oraz rowerami. Dopuszcza się również możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby
starszej.
Natychmiast zwolnij - Konsekwencją uprzywilejowania pieszych jest radykalne ograniczenie prędkości wszelkich pojazdów poruszających
się w obrębie strefy zamieszkania. Dopuszczalna prędkość pojazdów (nie tylko samochodów!) wynosi 20 km/h.
Parkuj w wyznaczonych miejscach - Brak znaku zakazującego postoju na uliczce leżącej w strefie zamieszkania nie oznacza jeszcze, że
możesz zostawić tam samochód. Postój dozwolony jest bowiem wyłącznie na miejscach wyznaczonych specjalnie w tym celu.
Zachowaj ostrożność przy wyjeździe - Wyjazd ze strefy zamieszkania na inną drogę traktowany jest przez przepisy tak samo jak włączanie
się do ruchu (art. 17 ust. 1 pkt 1 kd). Opuszczając strefę zamieszkania, musisz więc ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom
ruchu.
Znak D-41 " koniec strefy zamieszkania " oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania