Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Komentarze

Transkrypt

Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Karta przedmiotu
obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
WydziałNauk o Bezpieczeństwie
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe
Profil: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Kod kierunku: BN
Stopień studiów: I
Specjalności:
1
2
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Przedmiot
Nazwa przedmiotu
Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kod przedmiotu
WNOB BNA1S PW1a 12/13
Kategoria przedmiotu
Moduł Przedmiotów do wyboru
Liczba punktów ECTS
5
Język wykładowy
polski
Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr
3
W
0
C
0
K
40
S
0
L
0
Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia, Lektorat K — KonwersatoriumS — SeminariumL — Labolatorium, WarsztatyI — Inne
I
0
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
3
Cele przedmiotu
Cel 1 Przekazać studentom zakres wiedzy o istocie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 2. Zapoznać
studentów z zasadami ochrony dóbr kultury w przypadku konfliktu zbrojnego. 3. Przedstawić prawne podstawy
ochrony środowiska w Polsce. 4. Przygotować studentów do pełnienia funkcji związanych z ochroną dziedzictwa
kulturowego i naturalnego.
4
Wymagania wstępne
1 Nie ma.
5
Modułowe efekty kształcenia
MW1 Student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zna
podstawy prawne dotyczące ochrony środowiska w Polsce.
MU2 Student, który zaliczył przedmiot: potrafi identyfikować dobra kultury i właściwie je analizować, posiada
umiejętność swobodnego dokonywania porównań między nimi, umie wskazać zadania instytucji odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego w kraju, potrafi w sposób krytyczny odczytać teksty
źródłowe.
MK3 Student, który zaliczył przedmiot: jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy, zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji, jest otwarty na poglądy innych i skłonny do
podjęcia dyskusji na tematy związane z ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
MW4 Student, który zaliczył przedmiot: jest świadomy zagrożeń dóbr kultury oraz konieczności ich ochrony i zabezpieczenia.
6
Treści programowe
Strona 2/6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Lp
K1
Konwersatorium
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
1. Dziedzictwo kulturowe i zabytki - 4 godz. Konwersatorium. Omówienie pojęć
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz form i zasad ochrony. Przedstawienie
przykładów wybranych elementów dziedzictwa kulturowego. 2. Uregulowania
prawne ochrony dóbr kulturowych - 4 godz. Konwersatorium. Omówienie
przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska w odniesieniu do ochrony
dziedzictwa kulturowego oraz zabytków. 3. Plan zagospodarowania
przestrzennego w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego - 4 godz.
Konwersatorium. Omówienie ochrony dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do
planu zagospodarowania przestrzennego. 4. Ochrona dóbr kultury w razie
konfliktu zbrojnego - 4 godz. Konwersatorium. Omówienie konwencji haskiej
oraz Międzynarodowego Rejestru Dóbr Kulturalnych Objętych Ochroną
Specjalną. Przedstawienie przykładów łamania konwencji. 5. Zagrożenia dóbr
kultury we współczesnym świecie - 4 godz. Konwersatorium. Omówienie
zagrożeń dóbr kultury w odniesieniu do konfliktów zbrojnych, klęsk
żywiołowych, aktów wandalizmu, kradzieży itp. 6. UNESCO - 4 godz.
Konwersatorium. Omówienie działalności UNESCO w związku z działaniami na
rzecz rozwoju nauki i kultury oraz udzielaniem pomocy materialnej, technicznej
i kadrowej w organizowaniu oświaty. Przedstawienie zadań i działalności
Polskiego Komitetu ds UNESCO. 7.Podstawy prawne ochrony środowiska
w Polsce - 4 godz. Konwersatorium. Omówienie regulacji prawnych dotyczących
ochrony środowiska w Polsce w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego
i naturalnego. Przedstawienie znaków rozpoznawczych dóbr kultury
podlegających ochronie. 8. Zakres kompetencji rządowych i samorządowych
organów administracji - 4 godz. Konwersatorium. Omówienie zasad
funkcjonowania i działania administracji rządowej i samorządowej w odniesieniu
do ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 9. Polska Lista Dziedzictwa
Światowego UNESCO oraz instytucje kultury w Polsce - 4 godz.
Konwersatorium. Omówienie poszczególnych instytucji kultury w Polsce oraz
przedstawienie polskich obiektów z Listy Dziedzictwa Światowego UNESCO. 10.
Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, a rozwój cywilizacyjny - 4
godz. Konwersatorium. Omówienie społecznych oczekiwań i wyzwań
cywilizacyjnych w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
w odniesieniu do krajobrazu. Wyjaśnienie pojęcia kształtowania krajobrazu.
Razem
7
Metody dydaktyczne
M5.
M8.
M10.
M16.
Dyskusja
Praca w grupach
Prezentacje multimedialne
Wykłady
Strona 3/6
Liczba godzin
40
40
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
8
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
40
Konsultacje przedmiotowe
23
Egzaminy i zaliczenia w sesji
2
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
50
Opracowanie wyników
0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
10
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
125
całego nakładu pracy studenta
5
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
9
Metody oceny
Ocena podsumowująca
P6. Średnia ważona ocen formułujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
1 Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej średniej ważonej ocen formułujących.
Kryteria oceny
Na ocenę 3
Na
Na
Na
Na
10
ocenę
ocenę
ocenę
ocenę
3.5
4
4.5
5
Uzyskanie średniej ważonej ocen formułujących w zakresie 2,51 - 3,25
z zastrzeżeniem, że przynajmniej 2 z 3 ocen składowych muszą być pozytywne.
Uzyskanie średniej ważonej ocen formułujących w zakresie 3,26 - 3,50.
Uzyskanie średniej ważonej ocen formułujących w zakresie 3,51 - 4,25.
Uzyskanie średniej ważonej ocen formułujących w zakresie 4,26 - 4,50.
Uzyskanie średniej ważonej ocen formułujących w zakresie 4,51 - 5,00.
Macierz realizacji przedmiotu
Strona 4/6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MW1
MU1
MK1
MW2
11
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W01, K_W02,
K_W03, K_W04,
K_W05, K_W06,
K_W07, K_W08,
K_W09, K_W10,
K_W11, K_W12,
K_W13, K_W14,
K_W15, K_W16,
K_W17, K_W18,
K_W19
K_U01, K_U02,
K_U03, K_U04,
K_U05, K_U06,
K_U07, K_U08,
K_U09, K_U10,
K_U11, K_U12,
K_U13, K_U14,
K_U15, K_U16,
K_U17
K_K01, K_K02,
K_K03, K_K04,
K_K05, K_K06,
K_K07, K_K08,
K_K09, K_K10
K_W01, K_W02,
K_W03, K_W04,
K_W05, K_W06,
K_W07, K_W08,
K_W09, K_W10,
K_W11, K_W12,
K_W13, K_W14,
K_W15, K_W16,
K_W17, K_W18,
K_W19
Treści programowe
Metody
dydaktyczne
Sposoby oceny
K1
M5, M8, M10,
M16
P6
K1
M5, M8, M10,
M16
P6
K1
M5, M8, M10
P6
K1
M5, M8, M10,
M16
P6
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
[1] Teresa Gardocka , Jacek Sobczak — Prawna ochrona zabytków, Warszawa, 2010, Adam Marszałek
[2] D. Drewniacki — Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w razie konfliktów zbrojnych., Warszawa, 1999,
AON
[3] W. Białek, A. Białek -Guillemette — Kształtowanie się poglądów na ochronę dóbr kultury podczas wojny,
Warszawa, 1998, OiKZ
[4] Murzyn Monika A., Purchla Jacek — Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania., Kraków,
2007, MCK
Literatura uzupełniająca:
[1] W. Kaszyński — Zadania dla wojska w zakresie ochrony dóbr kultury nowe standardy, Warszawa, 2002,
AON
Strona 5/6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
[2] M. Pietraś — Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie., Lublin, 2000, UMC-S
[3] H. Nieć — Ojczyzna dzieła sztuki. Międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny kulturalnej,
Warszawa, 1980, PWN
Publikacje/prace zbiorowe:
[1] Międzynarodowe konflikty zbrojne a ustalenia haskiej konwencji o ochronie dóbr kultury. — L. Łukaszuk,
W. Śmiałek, D. Drewniacki (red.) , Warszawa, 1997 [AON]
12
Informacje o nauczycielach akademickich
Oboba odpowiedzialna za kartę
dr Zbigniew Kopa (kontakt: [email protected])
Oboby prowadzące przedmiot
dr Zbigniew Kopa (kontakt: [email protected])
Strona 6/6

Podobne dokumenty