Urządzenia testujące / Mierniki / Narzędzia

Komentarze

Transkrypt

Urządzenia testujące / Mierniki / Narzędzia
Urządzenia testujące /
Mierniki / Narzędzia
7
Urządzenia testujące
do kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.02, 7.04
Testery do kabli . . . . . . . . . . . . . . . 7.03
Uniwersalne szczypce . . . . . . . . . . 7.04
Zestaw serwisowy. . . . . . . . . . . . . 7.05
Urządzenie do instalacji
uchwytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.06
Uchwyty do kabli / klipsy. . . . . . . 7.06
7
Urzºdzenia testujºce, Mierniki, Narzêdzia
Kontroler
■
■
■
Do niewielkich i szybkich diagnoz
Sygna³ sk³ada siê z 9 linii interfejsu RS232,
i one sº wyœwietlane
Czerwony LED indukuje pozytywne
sygna³y, zielony LED negatywne sygna³y
■
■
■
2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 19, 20 sº wyœwietlane
wspomniane linie sº po³ºczone 1:1
DB25 wtyczka i gniazdo
Nr. produktu
Tester
12.03.8605
Multi – Network Cable Tester
■
■
Testuje nieustannie kable 8-¿y³owe z
wtyczkº RJ45
Stosuje siê przy transmisjach danych,
instalacjach i serwisie, g³ównie w
obszarze telekomunikacji.
■
■
Urzºdzenie rozpoznaje otwarte,
krótkie- obwody i krzy¿owe po³ºczenia
Obs³uguje okablowanie typu:
10Base-T, AT&T 258A, EIA / TIA 568 i
Token Ring
Nr. produktu
Tester kabli sieciowych „skrêtka“
13.01.3392
Szczypce do kabli 8-Pin 8-Contact
■
Metalowe szczypce do ciêcia, giêcia i
zgniatania
■
Dla wtyczek RJ45
Nr. produktu
Szczypce 8P8C
19.06.1020
Szczypce do koñcówek typu HiRose RJ45
■
■
■
Specjalne szczypce tylko do koñcówek
HiRose
Zaciska wtyczkê, kabel oraz izolacjê w
jednym ruchu
W razie z³ego zacisku, mo¿liwe jest
odblokowanie
■
■
Mocna konstrukcja
Metalowe
Nr. produktu
Szczypce do wtyczek HiRose RJ45
7.02
19.06.1029
Tester do kabli Multi-Network
• Urządzenie do testowania kabli sieciowych z wtyczkami
BNC oraz 8-pinowymi przewodami z wtyczkami RJ-45
• Urządzenie posiada dwie wtyczki 2 RJ-45; z zasilaniem
typu Remote Kit do kabli leżących na ścianie
• Urządzenie rozpoznaje połączenia otwarte oraz krótkieobwody (wire/wire lub wire/shield)
• Dwa złącza (BNC/RJ-45) do testowania urządzenia
• Urządzenie z wyświetlaczem dwuliniowym (LED)
sygnalizuje sekwencyjnie, który pin danej wtyczki
kablowej typu RJ-45 z końcówka A jest połączony,
z którym pinem kabla końcówki typu B, manualne lub
automatyczne przełączanie, możliwość rozwijania;
w przypadku krótkich obwodów więcej niż dwa LED
zapalą się równocześnie
Tester kabli sieciowych
Nr. produktu 13.01.3383
7
Urzºdzenia testujºce, Mierniki, Narzêdzia
VALUE IDC urzºdzenie
■
Urzºdzenie do wykrawania zakoñczeñ w
Patch panelu kat. 5 z IDC blokami
Nr. produktu
VALUE IDC urzºdzenie
25.99.8799
Uniwersalne szczypce, zgniatajºce
dla wtyczek modu³owych
■
■
Dla 4/6/8-pinowych modu³owych wtyczek:
AMP System WE lub DEC (RJ-12 i MMJ)
Odpowiednie do ciêcia, zdejmowania i
zawijania izolacji
■
■
■
W razie z³ego zacisku, mo¿liwe jest
odblokowanie
Uniwersalne w u¿yciu
Mocne metalowe kleszcze
Nr. produktu
Universalne szczypce do modu³owych wtyczek
19.06.1048
Uniwersalne szczypce w pude³ku
do modu³owych wtyczek
■
■
■
Do 4/6/8-pinowych, modu³owych wtyczek:
AMP System WE lub DEC (RJ-12 i MMJ)
Odpowiednie do ciêcia, zdejmowania i
zawijania izolacji
W razie z³ego zacisku, mo¿liwe jest
odblokowanie
■
■
■
Uniwersalny w u¿yciu
Mocne metalowe kleszcze
Dostarczane w pude³ku z miejscem na
wtyczki
Nr. produktu
Universalne szczypce do modu³owych wtyczek z pude³kiem
19.06.1050
Profesjonalny zestaw dla elektronika PC
■
■
■
■
Mocna, plastikowa skrzynka z gºbkowym
wype³nieniem
Chroni przed wypadaniem narzêdzi
Lutownica – uzupe³niona gazem
butanowym
ZawartoϾ:
1 Lutownica gazowa
3 Akcesoria do lutowania (koñcówka,
szczotka, skrobaczka itp.)
1 Pêseta, zaostrzona
1 Pêseta krzy¿owa, z normalnym zakoñc
zeniem
1 trzy-punktowa, zagiêta pêseta
2 IC-obcêgi (normalny otwarte/zamkniête)
1 obcêgi
1 uniwersalny wkrêtak
1 d³ugie kombinerki
1 kombinerki do ciêæ brzegowych
1 obcinak do kabla
1 rºczka œrubokrêta z wymiennymi
wk³adami (Torx: T10, T15, T20, rowek:
PZ1, PZ2, PH1, PH2, rowek: 1/4”, 5/32”)
1 p³aski: 3mm
1 krzy¿ak, wºski: PH1
Nr. produktu
Zestaw serwisowy PC
7.04
19.06.2026
Urzºdzenia testujºce, Mierniki, Narzêdzia
7
Zestaw serwisowy – standard
■
■
Etui z suwakiem
Wszystkie narzêdzia wykonane z
nierdzewnej, chromowanej stali
■
ZawartoϾ:
2 6-kºt (4/6mm)
1 para szczypiec
1 trzypunktowa pêseta
1 Torx (T15)
1 IC przeŸroczysta rurka
1 IC – obcêgi
2 krzy¿ak (3.5mm)
2 p³aski (3.5mm)
Nr. produktu
19.06.2005
Profesjonalny zestaw dla informatyka
■
■
■
Opakowanie zamykane na suwak
Wszystkie narzêdzia ze stali nierdzewnej
Zestaw sk³ada siê z:
1 urzºdzenie do wysy³ania sygna³ów z
oddzielnym wyjœciem na zewnêtrzne
urzºdzenia do pomiarów. (na przyk³ad
oscyloskop)
1 detektor impulsowy dla TTL i CMOS
obwodów 1 uniwersalna rºczka do
œrubokrêta
1 nak³adka do koñcówek
2 Torx(T10, T15)
3 krzy¿ak (4; 5; 6mm)
3 p³aski (3; 4; 5mm)
1 pêseta zagiêta
1 trzypunktowa pêseta
1 antystatyczna opaska na nadgarstek
1 urzºdzenie do uk³adu scalonego 14; 16
pinowe
1 urzºdzenie do uk³adu scalonego 24; 28
pinowego
1 urzºdzenie do usuwania uk³adu scalonego
1 urzºdzenie do usuwania uk³adu scalonego
z mechanizmem
Nr. produktu
Zestaw serwisowy profi
19.06.2015
Profesjonalny zestaw dla elektrotechnika
■
Idealny dla elektroników,
elektrotechników i serwisantów
komputerowych
■
ZawartoϾ:
- 5” cêgi do ciêcia drutu
- 5” cº¿ki d³ugie
- 4.5” Cº¿ki wygiête
- 6” cêgi do ciêcia drutu
- 6” cº¿ki wygiête
- 8” Narzêdzie do zdejmowania izolacji
- 9.5” Narzêdzie do zdejmowania izolacji
- 9.5” Cº¿ki
- 6 szt. precyzyjnych œrubokrêtów
- PRO-SOFT kolorowe œrubokrêty:
Gwiazdkowe: 3x75, 5x, 6x100, 6x38mm
P³askie: 3x75, 5x, 6x100, 6x38mm
Nasadowe: 5mm, 6mm
- Œrubokrêt tester
- Œrubokrêt nastawczy
- Nó¿ techniczny
- 6” Pêseta
- IC Ekstraktor
- 7 szat sk³adane klucze ampulowe
- Szczotka
- 3 ostrza
- blokowany
- Kolor: szary
- Latarka
- Lusterko
- Zestaw 6 szt. kluczy p³askich
- 6” no¿yczki
- Zestaw 5 szt. pilników
- 6” klucz „francuski“
- Zestaw lutowniczy 3 szt.
- M³otek
- Puszka oleju
- Tuba na narzêdzia
- 3M/10“ miarka
- Spoiwo lutownicze
- Lutownica – podstawka
- Lutownica
- Pompka do zdejmowania lutu
- 30W Ceramiczna lutownica
- 2 szt. zdejmowanych palet
- Walizka na narzêdzia (456x330x105mm)
Nr. produktu
Profesjonalny zestaw dla elektronika
19.06.2045
Aktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji
7.05
BestSeller
Zestaw serwisowy standard
7
Urzºdzenia testujºce, Mierniki, Narzêdzia
Uchwyty do kabli / urzºdzenie
do instalacji uchwytów
■
■
■
■
Ró¿nego rodzaju uchwyty do
zastosowania do kabli ró¿nego typu na
zewnºtrz oraz wewnºtrz budynków
Dostêpne w 4 d³ugoœciach (15cm, 25cm,
30cm, 44cm) oraz 2 ró¿nych szerokoœciach
(3.7mm, 4.8mm)
Dodatkowe miejsce na opis (odpowiednie
tylko dla 19.08.3276)
100 szt. pakowanych w torebce foliowej
Urzºdzenie do instalacji uchwytów
■ Urzºdzenie jest w ruchu dopóki nie
poka¿º siê odciête koñcówki. Koñcówki
zale¿º od ustawienia urzºdzenia
Nr. produktu
Zaciski do kabli, 15cm, 3.7mm, zakrzywiony
Zaciski do kabli, 25cm, 4.8mm, zakrzywiony
Zaciski do kabli, 44cm, 4.8mm
Zaciski do kabli, 30cm, 4.8mm, z etykietº
Zaciskarka do kabli
19.08.3270
19.08.3272
19.08.3274
19.08.3276
19.06.1000
Uchwyty do kabli
■
■
10 kolorowych uchwytów do kabli
(21mm)
Odpowiednie do ka¿dego typu kabli
■
Otwieranie i zamykanie bardzo ³atwe,
jednoczeœnie bardzo stabilne
Nr. produktu
Zaciski do kabli
19.08.3250
Klipsy na kable z etykietami
■
■
■
9 klipsów dla lepszego u³o¿enia kabli
Samoprzylepne etykiety do ³atwego
u¿ycia
Odpowiednie dla ka¿dego rodzaju kabli
■
ZawartoϾ: Klips 1x130mm (10
kana³owe, mo¿liwoœæ rozdzielenia na dwa
klipsy po 5 kana³ów), 2x60mm, 6x25mm
szerokoœci, samoprzylepne nalepki,
nalepki na oznaczenie kabli
Nr. produktu
Zaciski do kabli, z etykietº
19.08.3260
Klipsy do kabli
■
■
■
10 klipsów dla lepszego u³o¿enia kabli
Samoprzylepne etykiety do ³atwego
u¿ycia
Odpowiednie dla ka¿dego rodzaju kabli
■
ZawartoϾ: Klipsy 2x88mm, 2x54mm,
6x27mm szerokoϾ, samoprzylepne
etykietki
Nr. produktu
Klipsy do kabli
7.06
19.08.3265