1 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Komentarze

Transkrypt

1 §3 §4 §5 §6 §7 §8
Regulamin Rachunków Bieżących "TANDEM"
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka
I.
3)
3.
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez Kasę Rachunku
bieżącego "TANDEM", zwanego dalej „Rachunkiem”, służącego do
gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń i
dokonywania transakcji związanych z prowadzoną przez członka
działalnością gospodarczą.
§2
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru
identyfikacji podatkowej NIP.
Członek Kasy ubiegający się o otwarcie Rachunku obowiązany jest
poinformować Kasę o wszystkich posiadanych rachunkach służących
do dokonywania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, informując o nazwach i adresach banków lub
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz o numerach
rachunków, jak również wskazać, który z tych rachunków jest
rachunkiem podstawowym.
§6
Od daty otwarcia Rachunku Kasa zobowiązuje się wobec Posiadacza
Rachunku:
1)
przyjmować wpłaty na Rachunek oraz przechowywać środki
pieniężne zgromadzone na Rachunku, zapewniając im należyte
bezpieczeństwo,
2)
przeprowadzać na jego zlecenie rozliczenia finansowe, w tym
rozliczenia operacji dokonywanych przy użyciu Kart VISA
wydanych do Rachunku.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1)
Kasa - Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. F.
Stefczyka,
2)
Rachunek - Rachunek bieżący ""TANDEM"" prowadzony przez Kasę
dla członków spełniających wymogi określone w niniejszym
Regulaminie,
III. Dysponowanie środkami pieniężnymi na Rachunku
3)
Posiadacz Rachunku - członka/-ów Kasy, z którym/-i Kasa zawarła
Umowę o prowadzenie Rachunku,
§7
4)
Środki dostępne - kwotę środków zgromadzonych na Rachunku, którą
Posiadacz Rachunku może swobodnie dysponować powiększoną o
środki pozostające do wykorzystania na podstawie zawartej umowy linii
pożyczkowej w Rachunku pomniejszone o dokonane, a nierozliczone
operacje dokonane kartami płatniczymi,
5)
Limit pożyczki
pożyczkowej,
6)
7)
Debet - niedozwolone ujemne saldo,
8)
Karta IKM - kartę wydawaną do Rachunku służąca, wraz z numerem
PIN, do elektronicznej identyfikacji jej posiadacza przy czynnościach
dokonywanych przez niego osobiście w Kasie, w szczególności kartę
płatniczą typu VISA,
9)
Umowa - zawartą pomiędzy Kasą, a Posiadaczem Rachunku umowę o
prowadzenie Rachunku.
-
kwotę
dopuszczalnego
zadłużenia
w
linii
Karta VISA - kartę płatniczą umożliwiającą dokonywanie operacji, w
tym wypłaty gotówki w Bankomatach sieci SKOK24, jak również
innych Bankomatach oznakowanych logo VISA lub dokonywanie
płatności za nabywane towary lub usługi, jak również korzystanie z
innych dostępnych usług,
Wpłaty i wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i
bezgotówkowej.
§8
1.
Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane na podstawie ustnej lub
pisemnej dyspozycji złożonej na formularzach udostępnionych przez
Kasę, z zastrzeżeniem postanowień § 32.
2.
Osoba dokonująca wypłaty w gotówce, do kwoty określonej uchwałą
Zarządu podawanej do wiadomości członków poprzez umieszczenie
stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia
działalności przez Kasę, autoryzuje (potwierdza) złożenie dyspozycji
przy użyciu karty IKM i złożenie podpisu pod dyspozycja w obecności
upoważnionego pracownika Kasy. W przypadku, kiedy osoba
dokonująca wpłaty nie posiada karty IKM stosuje się postanowienia
ust.3.
3.
Identyfikacja bez użycia Karty IKM następuje na podstawie dwóch
dokumentów tożsamości.
4.
Osoba dokonująca wypłaty w gotówce powyżej kwoty, o której mowa
w ust.2 obowiązana jest okazać dokument tożsamości i złożyć podpis
pod dyspozycją w obecności upoważnionego pracownika Kasy.
5.
Kasa może żądać podania danych nie wskazanych w dyspozycji,
związanych z identyfikacją osoby dokonującej dyspozycji, Posiadacza
Rachunku lub beneficjenta dyspozycji.
6.
Na każde żądanie Kasy Posiadacz Rachunku zobowiązany jest okazać
dowód tożsamości.
7.
Zasady identyfikacji określone w niniejszym paragrafie obowiązują
także przy dokonywaniu czynności przez Pełnomocnika.
8.
Kasa odmówi realizacji dyspozycji pisemnej, której zapis nosi ślady
przerabiania, przekreślania, wycierania lub zmieniania w inny sposób.
9.
Nazwa Posiadacza Rachunku, odcisk stempla firmowego oraz podpisy
na dyspozycjach składanych przez Posiadacza Rachunku lub stałego
Pełnomocnika muszą być zgodne z nazwą, treścią stempla oraz
podpisami zamieszczonymi na Karcie wzorów podpisów. Używanie
faksymile zamiast podpisu jest niedozwolone.
§3
1.
2.
Posiadaczami Rachunku mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające
miejsce zamieszkania w kraju, będące członkami Kasy, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, które prowadzą działalność
gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej.
Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą posiadać w Kasie wyłącznie
jeden Rachunek. Ograniczenie to nie ma zastosowania w wypadku, gdy
członek Kasy prowadzi więcej niż jedną działalność, o której mowa w
ust. 1.
§4
Rachunek prowadzony jest w walucie polskiej.
II. Otwarcie Rachunku
§9
§5
1.
Otwarcie Rachunku następuje na podstawie Umowy zawartej w formie
pisemnej pomiędzy Kasą, a Posiadaczem Rachunku.
2.
Składając wniosek o zawarcie Umowy Rachunku członek obowiązany
jest przedłożyć w oryginale bądź uwierzytelnionych notarialnie
odpisach:
1)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
oraz, inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności
gospodarczej, jeżeli wymaga tego rodzaj prowadzonej
działalności,
2)
zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON lub
potwierdzenie złożenia wniosku o jego nadanie,
R/R/RB/1.1
Wypłata środków z Rachunku może nastąpić także przy użyciu Karty VISA
wydanej do Rachunku.
§ 10
1.
Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane do wysokości środków
dostępnych na Rachunku.
2.
Po spełnieniu warunków określonych w Umowie Posiadacz Rachunku
może wystąpić, o ile oferta Kasy to przewiduje, o otwarcie linii
pożyczkowej w Rachunku.
3.
W przypadku braku na Rachunku środków własnych Posiadacza
Rachunku wszelkie płatności z Rachunku regulowane są w ciężar linii
pożyczkowej w Rachunku.
1/4
4.
Debet powstały wskutek dokonania wypłaty w kwocie przekraczającej
stan środków dostępnych na Rachunku, powinien być niezwłocznie
wyrównany. Od kwoty debetu Kasa pobiera odsetki jak od zadłużenia
przeterminowanego.
5.
Kwoty wpłacone na Rachunek, Kasa w pierwszej kolejności zalicza na
pokrycie pobieranych w ciężar Rachunku należności z tytułu odsetek od
debetu o jakim mowa w ust.4, debetu, prowizji i opłat, w tym
pobieranych w ciężar Rachunku na podstawie odrębnie zawartych
umów.
Posiadacz Rachunku lub stały Pełnomocnik (o ile mieści się to w zakresie
jego umocowania) może złożyć w oddziale Kasy prowadzącym Rachunek
pisemną dyspozycję dotyczącą zablokowania określonej kwoty na Rachunku
na rzecz innego podmiotu lub zablokowania Rachunku (wstrzymania wypłat z
Rachunku).
§ 16
1.
Dyspozycja blokady środków na rzecz innego podmiotu powinna
zawierać zlecenie dokonania nieodwołalnej blokady, wysokość kwoty,
która będzie podlegała blokadzie, tytuł blokady, nazwę podmiotu, na
rzecz, którego ma być dokonana blokada oraz termin ważności blokady.
2.
Dokonanie blokady na Rachunku może nastąpić do wysokości środków
dostępnych na Rachunku.
3.
Środki
objęte
blokadą
podlegają
oprocentowaniu
według
obowiązujących w SKOK zasad i stawek ustalonych dla Rachunku.
4.
Na dowód dokonanej blokady oddział SKOK wydaje Posiadaczowi
Rachunku Zaświadczenia o zablokowaniu środków na Rachunku.
5.
Zwolnienie środków w okresie ważności blokady może nastąpić jedynie
na podstawie zwróconego przez Posiadacza Rachunku Zaświadczenia o
zablokowaniu środków na Rachunku, opatrzonego adnotacją podmiotu
na rzecz, którego była dokonana blokada, o wyrażeniu zgody na jej
zwolnienie, podpisaną pod stemplem firmowym przez Posiadacza
Rachunku.
§ 11
1.
2.
Posiadacz Rachunku może zlecić Kasie realizację dyspozycji złożonych
przez niego w formie stałego zlecenia:
1)
płatności regulowanych okresowo o stałej kwocie w podanych
terminach na wskazany rachunek,
2)
obsługę pożyczek i kredytów zaciągniętych w Kasie lub poza
Kasą.
Stałe zlecenia mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej,
osobiście przez Posiadacza Rachunku lub stałego Pełnomocnika na
odpowiednim formularzu udostępnionym przez Kasę.
§ 12
1.
Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do zapewnienia na Rachunku
środków pieniężnych w wysokości i terminach umożliwiających
wykonanie zleceń.
2.
Kasa wykona zlecenie stałe o ile kwota środków dostępnych wystarcza
na realizację zlecenia w pełnej wysokości.
3.
W przypadku braku środków pieniężnych na Rachunku w wysokości
umożliwiającej wykonanie zlecenia nie zostanie ono zrealizowane; w
tym przypadku Kasa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia.
4.
Posiadacz Rachunku może odwołać zlecenie, złożyć nowe zlecenie,
dokonać zmian w zleceniu, z tym, że zamiar dokonania zmian zgłasza
Kasie najpóźniej w dniu poprzedzającym jego wykonanie. Każda
zmiana zlecenia wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17
1.
W dyspozycji dokonania blokady Rachunku (wstrzymania wypłat z
Rachunku) Posiadacz Rachunku powinien podać tytuł (powód), z
jakiego jest dokonywana blokada, dokonując jednocześnie zastrzeżenia
kart wydanych do Rachunku.
2.
Za zgodą SKOK dyspozycja blokady Rachunku może być przyjęta
telefonicznie lub faxem. Posiadacz Rachunku jest zobowiązany
potwierdzić na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od jej złożenia,
ustanowienie blokady, pod rygorem cofnięcia blokady przez SKOK.
3.
Dyspozycja blokady Rachunku złożona na piśmie obowiązuje do czasu
pisemnego jej odwołania przez Posiadacza Rachunku.
V. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku
§ 18
§ 13
1.
Kasa wykonuje dyspozycję w dniu jej złożenia lub najpóźniej w
następnym dniu roboczym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
1.
2.
Środki zgromadzone na Rachunku oraz saldo debetowe, podlegają
oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej.
W przypadku wskazania w treści dyspozycji daty przyszłej jako daty jej
wykonania – Kasa wykonuje dyspozycję we wskazanej dacie przyszłej.
2.
3.
Kasa odmawia wykonania dyspozycji:
Wysokość stóp procentowych określa uchwała Zarządu Kasy, z tym
zastrzeżeniem, że maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku
rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu
lombardowego Narodowego Banku Polskiego
3.
Informacje o wysokości i zmianie stopy procentowej podawane są do
wiadomości członków w komunikatach Zarządu wywieszanych na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Kasy i w miejscach, w których
prowadzona jest obsługa członków Kasy.
4.
1)
2)
3)
w przypadku braku środków na Rachunku,
4)
jeżeli jest ona niezgodna z postanowieniami Umowy lub
niniejszego Regulaminu,
5)
jeżeli zawiera niepełne dane, w wyniku czego nie może zostać
zrealizowana,
6)
w innych przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
od chwili zajęcia Rachunku przez organ egzekucyjny,
jeżeli osoba składająca dyspozycję odmawia udzielenia informacji,
o których mowa w § 8 ust.5,
Podstawą identyfikacji zlecenia płatniczego jest numer rachunku
wskazany przez Posiadacza Rachunku. Kasa nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów w numerach
rachunku wskazanych w zleceniu płatniczym.
§ 14
Zarząd Kasy, może w drodze uchwały określić kwotę, powyżej której
Posiadacz Rachunku powinien zgłosić planowaną wypłatę z wyprzedzeniem.
Kwota oraz okres wyprzedzenia podawane są do wiadomości członków
poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w
miejscach prowadzenia działalności przez Kasę.
IV. Blokady
§ 19
1.
Zmiana wysokości stóp procentowych może nastąpić w przypadku
ekonomicznie uzasadnionej potrzeby ich dostosowania do aktualnych
warunków rynkowych, a w szczególności w razie zmiany, co najmniej
jednego z następujących parametrów:
1)
wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank
Polski,
2)
wysokości stóp procentowych ustalanych przez
Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową ,
3)
4)
5)
wysokości stóp procentowych ustalanych przez banki,
6)
rentowności obligacji i innych papierów wartościowych
emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski.
stawek WIBOR,
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszanej przez Prezesa GUS,
§ 15
R/R/RB/1.1
Krajową
2/4
2.
Zmiana stopy procentowej w trakcie obowiązywania Umowy w
wypadkach określonych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga jej wypowiedzenia.
V. Pełnomocnictwa
4.
Z chwilą zamknięcia Karty, wydanej do Rachunku dla Posiadacza Karty,
ulegają zamknięciu Karty wydane do tego Rachunku Użytkownikowi/
Użytkownikom Kart.
5.
Do wydawania i obsługi karty VISA w sprawach nie uregulowanych w
niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu
Wydawania Kart VISA dla członków Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych.
§ 20
1.
Posiadacz Rachunku może udzielić stałych lub jednorazowych
pełnomocnictw do dysponowania środkami zgromadzonymi na
Rachunku na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3.
Na dowód udzielenia pełnomocnictwa Posiadacz Rachunku składa
osobiście, w obecności upoważnionego pracownika Kasy, własnoręczny
podpis pod oświadczeniem o ustanowieniu pełnomocnika
sporządzonym na formularzu udostępnionym przez Kasę.
4.
VII. Udzielanie informacji o stanie Rachunku
§ 24
Kasa przestrzega tajemnicy obrotów i stanów Rachunku.
§ 25
Kasa udziela informacji o obrotach i stanach Rachunku na żądanie:
Kasa dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa w sposób inny niż
określony w ust. 3, z tym zastrzeżeniem, iż tożsamość i własnoręczność
podpisu Posiadacza Rachunku na dokumencie pełnomocnictwa
powinna być potwierdzona notarialnie, a w przypadku udzielenia
pełnomocnictwa przez Posiadacza Rachunku przebywającego poza
granicami kraju – przez polską placówkę dyplomatyczną lub
konsularną.
5.
Pełnomocnikowi
pełnomocnictw.
6.
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci Posiadacza Rachunku lub
pełnomocnika.
nie
przysługuje
prawo
udzielania
1.
Pełnomocnictwo może zostać udzielone przy zawarciu Umowy, jak
również w trakcie jej obowiązywania.
2.
3.
Stałe pełnomocnictwo obowiązuje aż do odwołania.
2)
3)
upoważnionych organów władzy lub administracji państwowej,
1)
osobiście przez Posiadacza Rachunku poprzez
oświadczenia wobec upoważnionego pracownika Kasy,
2)
poprzez doręczenie Kasie oświadczenia Posiadacza Rachunku o
odwołaniu pełnomocnictwa, pod warunkiem notarialnego
uwierzytelnienia
podpisu
Posiadacza
Rachunku
pod
oświadczeniem.
1.
Kasa przesyła bezpłatnie Posiadaczowi Rachunku raz w miesiącu
wyciągi z Rachunku określające wykaz zrealizowanych transakcji,
wysokość debetu, wysokość pobranych (należnych) prowizji i opłat,
wysokości środków dostępnych na Rachunku, chyba że Posiadacz
Rachunku wyraził pisemnie zgodę na inny sposób informowania go o
zmianach stanu Rachunku i ustaleniu salda.
2.
Posiadacz Rachunku zobowiązany jest zgłosić Kasie niezgodność stanu
Rachunku lub salda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyciągu, o
którym mowa w ust.1
złożenie
4.
Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą złożenia
oświadczenia wobec upoważnionego pracownika Kasy lub z dniem
doręczenia Kasie takiego oświadczenia.
5.
Kasa nie odpowiada za realizację dyspozycji złożonych przez
pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo nie zostało skutecznie odwołane
przez Posiadacza Rachunku.
§ 22
1.
Jeżeli z treści pełnomocnictwa nie wynika co innego, pełnomocnictwo
stałe obejmuje umocowanie do dysponowania Rachunkiem na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie dla Posiadacza Rachunku, z
zastrzeżeniem ust.2.
2.
Pełnomocnictwo stałe nie obejmuje umocowania do zawarcia umowy o
otwarcie linii pożyczkowej w Rachunku.
VI. Karty wydawane do Rachunku
VIII. Zamknięcie Rachunku
§ 27
Zamknięcie Rachunku następuje w wypadku wygaśnięcia Umowy na skutek:
Kasa może wydać Posiadaczowi Rachunku Kartę VISA na jego pisemny
wniosek po uprzednim podpisaniu przez Posiadacza Rachunku umowy
o kartę VISA.
2.
Na wniosek Posiadacza Rachunku Karta VISA może zostać wydana
stałemu pełnomocnikowi do dysponowania Rachunkiem, po podpisaniu
przez Posiadacza Rachunku umowy o kartę VISA dla Pełnomocnika.
Niezależnie od tego, czy Rachunek Tandem jest prowadzony na rzecz
jednej, czy więcej osób fizycznych, spośród Kart wydanych do tego
Rachunku tylko jedna Karta może być Kartą wydaną dla Posiadacza
Karty, natomiast pozostałe będą Kartami wydanymi dla Użytkownika/
Użytkowników Kart. Współposiadacze Rachunku wskazują, któremu z
nich ma być wydana Karta dla Posiadacza Karty.
1)
2)
rozwiązania Umowy za porozumieniem stron,
3)
ustania członkostwa w Kasie.
wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza Rachunku lub przez
Kasę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia,
§ 28
1.
Posiadacz Rachunku może wypowiedzieć Umowę Rachunku w każdym
czasie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
2.
Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć Umowę Rachunku z
zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 27 pkt. 2). W szczególności
wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli:
1) dyspozycje obciążeniowe spowodowały powstanie salda
debetowego, które nie zostało wyrównane,
2) Posiadacz Rachunku zaprzestał prowadzenia działalności
gospodarczej.
3.
W przypadku określonych w ust. 2 pkt. 1) Kasa może zablokować na
Rachunku środki wymagane do spłaty zobowiązań Posiadacza
Rachunku wobec Kasy.
§ 23
1.
innych podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów
prawa.
§ 26
Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić:
R/R/RB/1.1
Posiadacza Rachunku lub stałego pełnomocnika do dysponowania
Rachunkiem,
dalszych
§ 21
3.
1)
§ 29
1.
Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.
Posiadacz Rachunku zobowiązany jest w oświadczeniu o
wypowiedzeniu Umowy wskazać sposób zadysponowania środkami
zgromadzonymi na Rachunku.
3.
Kasa zobowiązana jest w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy
wskazać przyczynę wypowiedzenia i wezwać Posiadacza Rachunku do
wskazania sposobu zadysponowania środkami zgromadzonymi na
Rachunku.
3/4
4.
W przypadku, gdy Posiadacz Rachunku nie wskaże sposobu
zadysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunku zostaną one
umieszczane na nieoprocentowanym rachunku prowadzonym przez
Kasę.
na Rachunku Kasa pobiera należne opłaty i prowizje z najbliższych
wpływów na Rachunek.
3.
§ 30
Upływ terminu wypowiedzenia pociąga za sobą automatycznie:
1)
2)
zastrzeżenie wszystkich Kart VISA wydanych do Rachunku.
§ 31
wskaźnika poziomu inflacji,
4)
wprowadzenia usług dodatkowych.
podwyższenia standardu obsługi,
wzrostu kosztów obsługi wskutek czynników zewnętrznych,
niezależnych od Kasy takich jak: wzrostu cen energii, usług
pocztowych, rozliczeń międzybankowych,
§ 37
1.
Informację o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu Kasa
doręcza Posiadaczom Rachunku listem zwykłym.
Jeżeli Posiadacz Rachunku zobowiązał się do odbioru korespondencji
osobiście w jednostce Kasy prowadzącej Rachunek, nie odebraną
korespondencję uznaje się za doręczoną po upływie 30 dni od dnia jej
sporządzenia.
2.
Jeżeli w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji, o której mowa
w ust. 2, Posiadacz Rachunku nie złoży oświadczenia o nieprzyjęciu
postanowień zmienionego Regulaminu, zmienione postanowienia wiążą
strony z dniem wskazanym w zawiadomieniu.
Postanowienia ust. 1 nie stosuje w odniesieniu do wypowiedzenia
Umowy lub zawiadomienia o zmianie Regulaminu; w takim wypadku
korespondencję wysyła się na adres Posiadacza Rachunku znajdujący
się w prowadzonej przez Kasę dokumentacji Posiadacza Rachunku.
3.
Korespondencję przesłaną listem poleconym na adres wskazany przez
Posiadacza Rachunku, awizowaną a nie odebraną przez adresata uważa
się za doręczona w dacie pierwszego awizowania.
1.
Kasa zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie
trwania Umowy o prowadzenie Rachunku.
2.
3.
Złożenie oświadczenia o nie przyjęciu postanowień zmienionego
Regulaminu przez Posiadacza Rachunku, jest równoznaczne z
wypowiedzeniem przez członka Umowy Rachunku.
X. Postanowienia końcowe
§ 32
Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się o ile Regulamin usługi eSKOK nie stanowi inaczej.
§ 33
1.
1)
2)
3)
zamknięcie Rachunku,
IX. Zmiana Regulaminu
4.
Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli opłat z ważnych przyczyn, w
razie zmiany:
§ 38
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy z
dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 39
Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2009r.
Posiadacz Rachunku obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kasę
na piśmie o:
1)
zmianie imienia, nazwiska, adresu, nazwy, miejsca prowadzenia
działalności, serii i numeru dokumentu tożsamości,
2)
3)
utracie dokumentu tożsamości,
otwarciu, prowadzeniu lub zamknięciu rachunku bankowego w
banku lub innej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
w tym rachunku wskazanego jako rachunek podstawowy.
2.
Posiadacz Rachunku ponosi odpowiedzialność za skutki nie
zawiadomienia Kasy o zmianie danych, o jakich mowa w ust. 1 pkt. 1
lub utracie dokumentu tożsamości.
3.
W razie nie zawiadomienia Kasy o zmianie imienia, nazwiska, nazwy
lub adresu i zwrotu do Kasy wysłanej korespondencji, Kasa pozostawia
korespondencję w aktach ze skutkiem doręczenia.
4.
Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika.
§ 34
Posiadacz Rachunku obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kasę na
piśmie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 35
Kasa może zażądać udzielenia dodatkowych ustnych lub pisemnych
wyjaśnień jak również przedłożenia dokumentów wymaganych do dokonania
dyspozycji, a w wypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego
prawa - uzależnić dokonanie dyspozycji od ich udzielenia bądź przedłożenia.
§ 36
1.
Z tytułu dokonywania wpłat i wypłat oraz innych czynności związanych
z prowadzeniem Rachunku Kasa pobiera prowizje i opłaty. Wysokość
prowizji i opłat określana jest przez Zarząd Kasy w Tabeli opłat i
Cennikach podawana do wiadomości członków w komunikatach
Zarządu wywieszanych na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kasy i w
miejscach, w których prowadzona jest obsługa członków Kasy.
2.
Rachunek obciążany jest należnymi prowizjami i opłatami bez
dodatkowej zgody Posiadacza Rachunku. W przypadku braku środków
R/R/RB/1.1
4/4

Podobne dokumenty