ZOBACZ PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Komentarze

Transkrypt

ZOBACZ PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
RZEPKOWO
NA LATA 2009 – 2016
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
SPIS TREŚCI
I
Wstęp
3
II
Charakterystyka miejscowości
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
5
5
5
6
9
9
10
Rys historyczny.
Położenie i powierzchnia .
Ludność.
Środowisko naturalne.
Środowisko kulturowe, zabytki.
Stan infrastruktury społecznej.
Gospodarka.
Infrastruktura techniczna.
III
Ocena zasobów sołectwa .
11
IV
Diagnoza aktualnej sytuacji – jacy jesteśmy.
12
V
Analiza SWOT.
14
VI
Wizja rozwoju miejscowości .
14
VII
Planowane kierunki rozwoju.
15
VIII
Harmonogram wdrażania planu.
15
IX
Materiały źródłowe
19
X
Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości
19
Strona 2
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
I. Wstęp
Rzepkowo to wieś folwarczna z zespołem dworsko – parkowym położona w
województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Sianów. Jej bliskie
położenie w stosunku do Morza Bałtyckiego i jezior (Jamno i Bukowo) to niewątpliwy atut
wsi. Okoliczne lasy i tereny zielone sprzyjają rozwojowi turystyki rowerowej i innej
aktywności turystycznej.
Rzepkowo jest wsią „popegeerowską”, wyróżniającą się latach siedemdziesiątych
bogatym życiem kulturalno-oświatowym. Działała tu świetlica wiejska a w niej: biblioteka,
klub sportowy (tenis stołowy, siatkówka), który organizował zawody między sąsiednimi
sołectwami. Miejsce to skupiało całą młodzież a także dorosłych. Odbywały się tu wszystkie
uroczystości okolicznościowe. Zmiany społeczno-gospodarcze spowodowały likwidację PGRów, co wpłynęło na zubożenie społeczeństwa i likwidację placówek.
Odnowa miejscowości daje nam szansę na lepszy byt materialny mieszkańców, poprawę
infrastruktury wsi, stworzenie możliwości korzystania z ofert kulturalno-oświatowych, co da
naszej młodzieży nowe szanse rozwoju i będzie ucieczką od emigracji .
Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika z
wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, a w szczególności
wytycznych Osi 3 PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada między innymi
wspieranie działań mających wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, a w
szczególności:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
Strona 3
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w
tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych,
budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu Odnowy
Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy oraz innymi dokumentami
strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym. Dlatego też Plan Odnowy
Miejscowości Rzepkowo wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Sianów, Strategię
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Strategię
Rozwoju
Turystyki
Województwa
Zachodniopomorskiego do 2015r., Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz Strategię
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007 – 2013.
II. Charakterystyka miejscowości
1.
Rys historyczny
Nazwa dawna: Repkow
Pierwsza wzmianka: 1299r.
Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy osobowej Rzepka. W najstarszych
dokumentach została zapisana jako Repechowe (1299,1309r.), Rebekow (1299r.), reperowe
(1300,1306,1308,1309r.), Repkom (1493,1779-85, przed 1945r.). Wieś folwarczna z
zespołem dworsko-parkowym. Rzepkowo obejmowało alodialne dobra szlacheckie i wieś.
Należało do dóbr w Osiekach. Po podziale w 1765 roku wraz z Kleszczami przypadło Karolowi
Fryderykowi Cocceji. W 1803 roku jego brat włączył Rzepkowo znów do dóbr osieckich. W
1867 r. dwór i ogrody wraz z majątkiem obejmowały 10,53 morgi. W 1939 roku właścicielem
majątku był Peter HILDEBRANDT z Osiek. Dobra obejmowały 434 ha ziemi. Prowadzono
gospodarkę rolno-hodowlaną.
Strona 4
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
2.
Położenie i powierzchnia.
Wieś położona przy drodze wojewódzkiej nr 203 oraz drodze gminnej łączącej Osieki z
Iwięcinem, 16 km od Koszalina, na równinnym terenie, otoczona równoległymi polami.
Położenie 54° 17' 16'' N 16° 15' 25'' E
Powierzchnia Rzepkowa obejmuje obszar 611,51 ha.
3.
Ludność:
Rzepkowo jest jedną mniejszych miejscowości Gminy Sianów pod względem struktury
zaludnienia. Na dzień 20.04.2009 r. miejscowość zamieszkuje 257 osób. Ich struktura
wiekowa wygląda następująco:
STRUKTURA WIEKOWA
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
RAZEM
0-18 lat
38
33
71
19-65 lat
82
87
169
65 lat i więcej
8
9
17
SUMA
128
129
257
4.
Środowisko naturalne
Rzepkowo położone jest na terenie równinnym wśród łąk, od strony południowej
otoczone pięknymi widokami na Jezioro Jamno, Morze Bałtyckie oraz rozległy las łączący się z
obszarem Natura 2000. W okolicy występują liczne torfowiska, dużo gatunków roślin i
zwierząt które są objęte prawną ochroną.
Świat zwierząt jest tu bogaty. Można tu wymienić gatunki szeroko upowszechnione na
kontynencie euroazjatyckim (ssaki: bóbr, zając szarak, kuna leśna, sarna, dzik; z ptaków: orzeł
bielik, bocian, kuropatwa, kilka gatunków kaczek, sójka, dzwoniec, świergotek łąkowy i
drzewny, słowik rdzawy, kulczyk i dzięcioł). Występują też gatunki o charakterze
południowym, reprezentowane głównie przez bogaty świat owadów, a wśród kręgowców:
nietoperze.
Strona 5
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
5.
Środowisko kulturowe, zabytki
Rzepkowo to miejscowość gdzie zabytki i pamiątki kultury nie zostały zachowane do dnia
dzisiejszego. Charakterystycznym przykładem są ruiny dworu, który znajduje się obecnie w
katastrofalnym stanie i stanowi wyłącznie zagrożenie dla mieszkańców.
Dwór w Rzepkowie - 1857/58 r.
Obiekt : DWÓR
Datowanie : 1857/58 r.
Miejscowość : RZEPKOWO
Adres : 76-003 Rzepkowo19, woj. zachodniopomorskie, pow. Koszalin, gm. Sianów
Wcześniejsze nazwy miejscowości :
Repehowe, Repekowe, Repechowe, Repkow
Historia :
Dwór wzniesiony został w latach 1857-1858 przez Johanna Friedricha Ludewiga
Hildebranda (1786-1869). Nie znani są autorzy projektów. Zarówno pierwszego z 1856 roku,
który nie został nigdy zrealizowany, a który wg krótkiego opisu miał wyglądać następująco: "z
wytwornymi oknami gotyckimi, które zdobią motywy hakenkreuz, z kolumnami, balkonami i
ze schodami zewnętrznymi. Był zaplanowany jako "zameczek marzenie", ozdobiony wysokim
masztem z dużą flagą i pruskim orłem". Również nie znamy autora projektu zrealizowanego.
Zamiast zatem budowli neogotyckiej powstał budynek dużo skromniejszy, podobny do
dworu w Kleszczach. Pierwotnie parterowy, na planie prostokąta z wysokim dwuspadowym
dachem.
Strona 6
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
W czasach Johanna Rzepkowo było przez jakiś czas dzierżawione; w latach 1831-1847
dzierżawcą był Casimir Ristow. Po jego śmierci 26 lutego 1847 r. dzierżawa przeszła na jego
żonę Annę z domu Lüttke i ich jedynego syna Carla Ludewiga i trwała do 1875 roku. W tym
też roku zmarła żona Johanna, Wilhelmine Radeke (1799-1875), a dobra w Rzepkowie przejął
ich syn Robert Rudolph Ferdinand (1830-1896). Za jego czasów dwór nie zmienił swego
kształtu architektonicznego. Prace budowlane dotyczyły wówczas zabudowań gospodarczych
folwarku. W latach 1877-1882 wzniesiono w Rzepkowie stodołę, oborę i stajnię oraz
spichlerz. Syn Roberta, Franz Carl Robert (1866-1945) przejął majątek 1 stycznia 1900 roku.
Do 1924 r. ustanowił Rzepkowo siedzibą rodową Hildebrandów. To on właśnie, na pocz. XX
wieku i przed 1917 rokiem rozbudował budowlę i nadał jej wygląd w pewnym stopniu
czytelny jeszcze do dziś. Dobudował wieżę od wschodu, portyk wejścia głównego z
trójkątnym szczytem w połaci dachowej i werandę. Na zdjęciu z 1917 roku wszystkie te
elementy są już widoczne. Od roku 1924, kiedy Carl przeniósł się do nowej siedziby tzw.
"nowego pałacu" w parku w Osiekach, Rzepkowo przekazał swojemu synowi Peterowi (18961958), który do marca 1945 roku zamieszkiwał dwór wraz z żoną Anną Luisą von Miquel i
czwórką dzieci. Po wojnie ulokowano tu pomieszczenia biurowe i mieszkalne PGR, potem od
1966 roku Zakład Hodowli Zarodowej w Osiekach. Od 1990 roku dwór jest własnością osoby
prywatnej.
Opis historyczny wg Lothara Hildebranda (ur. w 1928 r.), syna Roberta i Ilsy v. Heimburg,
przedwojennego mieszkańca dworu w Osiekach-majątku.
"W miejscu, gdzie wybudowano dwór w Rzepkowie, nie było nic wcześniej. Dom ten
został kompletnie na nowo zaplanowany. Nie służył tylko za siedzibę letnią jak stary pałac w
Osiekach, lecz był zamieszkiwany przez cały rok. Początkowo dwór był w całości
podpiwniczony. Fundamenty zostały wykonane z ociosanych kamieni granitowych. Same
piwnice miały beczkowe sklepienia wymurowane z cegły. Cegły z których zbudowano też
stajnie i stodoły produkowane były w małych cegielniach, zakładanych specjalnie na czas
budowy dworów i potem likwidowane. Jeszcze po 100 latach ich resztki były widoczne na
bagnach w Kleszczach (...).
Strona 7
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
Jeżeli spojrzymy na tę budowlę szczegółowo, stwierdzimy, że pierwotnie powstała jako
wydłużona skrzynia, bez charakterystycznych wieżyczek, szczytów i dobudowanego wejścia.
Te dodatki wzbogaciły budowlę dopiero dużo później.
Patrzącemu, który dwór widzi w jego dzisiejszym stanie, rzuca się w oczy, że drzwi
wiodące z holu na prawo i lewo są niezwykle duże. Po tym sądzić można, że pokoje od strony
frontowej od początku były pomyślane jako reprezentacyjne. Wszystkie trzy pomieszczenia
przy otwartych drzwiach skrzydłowych dawały w rezultacie salę liczącą ok. 80 m2.
Każdorazowo można było włączyć jeszcze dodatkowo dwa skrajne pokoje. Za tą amfiladą
znajdował się korytarz, który oddzielał budynek na całej długości, to jest część
reprezentacyjną od gospodarczej. Tutaj znajdowały się, widoczne od strony zachodniej,
jadalnia (6), kuchnia ze spiżarnią i izba dla służby. Od zachodu korytarz miał wyjście, przez
później dobudowaną werandę, do sielankowego ogrodu. Duży ogród warzywny i owocowy
znajdował się za stajnią (...). Na piętro i poddasze wiodły dwie klatki schodowe. Schody w
holu z pewnością służyły państwu. Z korytarza wiodły też schody, które łączyły wszystkie
piętra, także piwnicę. Łazienka i toalety, których nie było w pierwotnej budowli, zostały
umieszczone na pocz. XX w., w później wzniesionej wieży. Około 1900 roku piece kaflowe
zastąpiło centralne ogrzewanie na koks. Wodę pobierano z własnych studni. Była
pompowana do pojemnika na strychu i siłą ciążenia biegła stamtąd do kuchni, łazienki i
toalet.
Wyposażenie
pojedynczych
pomieszczeń
odpowiadało
przyjętemu
dawniej
standardowi. W przedsionku jak też w kuchni, łazience i toaletach były posadzki. W holu, w
pomieszczeniach na prawo i lewo od holu oraz w jadalni były parkiety, we wszystkich innych
pomieszczeniach - podłogi z bali(dyli). Wszystkie trzy dwory, również nowy pałac miały
podobny schemat układu pomieszczeń.
Zespół wejściowy leżący pośrodku był stosunkowo obszerny, z uwagi na pomorski klimat
i zawsze dużą liczbę okryć (...) Każdorazowo na prawo i lewo od holu leżały pokoje panów i
pań. Regułą było, że pokój dla mężczyzn leżał na prawo i był wykorzystywany jako biuro. W
Rzepkowie za pokojem panów znajdowało się specjalne pomieszczenie biurowe. W pokoju
panów na stronie okiennej stało wielkie biurko. Naprzeciwko garnitur klubowy złożony z sofy
i 2 foteli. Przyjemną atmosferę stwarzały liczne biblioteki, kominek, fotel z uszami.
Wyposażenie uzupełniały: antyczny zegar stojący z bogato zdobionym cyferblatem i (...)
Strona 8
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
ściana nad sofą zdobiona trofeami myśliwskimi, żyrandol wykonany z poroży jeleni. Stojący,
antyczny zegar znajdował się również w holu. W pokoju kobiet dominował fortepian. Obok
stały meble do siedzenia w stylu Luizy. Pomiędzy oknami wisiało antyczne lustro, w którym
odbijały się również antyczne żyrandole (...). Pomieszczenie obok pokoju pań nazywanego
muzycznym było wykorzystane jako garderoba. Przez korytarz przechodziło się dalej do
jadalni. Tam na środku stał duży stół ze zwykle 12 krzesłami. Na ścianach dookoła stały
witryny, komody, kredensy (...)"
6.
Stan infrastruktury społecznej
Działalność kulturalna w Rzepkowie realizowana jest głównie przez Świetlicę
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To na niej nałożona została odpowiedzialność za organizację
życia kulturalnego i krzewienie kultury w miejscowości. Swietlica służy m.in. rozwijaniu i
zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi
kultury.
7.
Gospodarka
Rolnictwo:
Na terenie Sołectwa znajduje się 15 gospodarstw rolnych zajmujących się głownie produkcja
roślinną (zboża i rzepak). Klasa gleby na terenie Rzepkowa jest bardzo dobrej i dobrej jakości.
Większość terenu zajmuje ziemia klasy III (223,19 ha) oraz klasy IV (159,13 ha). Największe
gospodarstwo zajmuje powierzchnie powyżej 100,0 ha.
Podmioty gospodarcze:
Na terenie Rzepkowa zarejestrowanych jest 10 prywatnych podmiotów gospodarczych,
obejmujących branże tj.: betoniarstwo, handel, ślusarstwo, usługi budowlane, elektronika.
Strona 9
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
8.
Infrastruktura techniczna
Komunikacja
Rzepkowo jest miejscem połączeń nadmorskich miejscowości, oddalone 1 km od drogi
wojewódzkiej 203. Niestety pomimo dogodnego położenia mieszkańcy mają ograniczone
możliwości w korzystaniu z komunikacji typu PKS czy bus. Do „centrum” wsi zajeżdża
zaledwie kilku przewoźników. W większości przypadków mieszkańcy muszą pokonać pieszo
odcinek ok. 1 km w celu dotarcia na przystanek położony przy drodze nr 203 na trasie
Iwięcino – Sucha Koszalińska.
Elektryczność
Wieś jest zelektryfikowana w 100%.
Telefonizacja
Obecnie cała miejscowość jest stelefonizowana. Głównym operatorem jest Telekomunikacja
Polska S.A. Na terenie Rzepkowa jest ok.40 abonamentów. Oprócz tego mieszkańcy
posiadają telefony komórkowe Orange, Era, Plus, Play. Zasięg tych operatorów jest dobry.
Informatyzacja
Częściowy brak dostępu do sieci Internet
Wodociągi
Wszystkie gospodarstwa domowe podłączone są do sieci wodociągowej, która niestety jest
przestarzała i wymaga remontu (głównie rury azbestowe).
Gazociągi
Brak sieci gazociągowej mieszkańcy korzystają z gazu butlowego od lokalnych przewozników
Strona 10
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
Gospodarka odpadami
Na terenie Rzepkowa funkcjonuje system zbiórki odpadów komunalnych. Każde gospodarstwo
wyposażone jest w pojemniki do gromadzenia tych odpadów. Nie istnieje natomiast system
selektywnej zbiórki odpadów.
Gospodarka ściekowa
Gospodarka ściekowa w miejscowości Rzepkowo jest w opłakanym stanie. Brak sieci
kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni czy choćby zbiorników bezodpływowych wpływa
negatywnie na środowisko naturalne. W większości ścieki odprowadzane są na użytki rolne.
III. Ocena zasobów sołectwa
RODZAJ ZASOBU
BRAK
Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazowe i przyrodnicze
1. Liczne parki krajobrazowe
2. Sąsiedztwo obszaru Natura 2000
3. Liczne pomniki przyrody
Walory świata zwierzęcego
1. Rezerwat Orła Bielika
2. Obszar Bociana Białego i Czarnego
3. Liczna zwierzyna w lasach
Wody powierzchniowe
1. Sąsiedztwo jezior: Bukowo i Jamno
Gleby
1. Liczna użytki rolne III klasy
Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i
osobliwości kulturowe
1. Ruiny dworu z XIX wieku
Walory zagospodarowania
przestrzennego
1. Zwarta zabudowa
2. Liczne ścieżki rowerowe
Dziedzictwo religijne i kulturowe
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
X
Święta, odpusty, pielgrzymki
1. Święta kościelne wg kalendarza kościelnego
JEST O ZNACZENIU
JEST O ZNACZENIU
MAŁYM
DUŻYM
X
X
X
X
X
X
X
Strona 11
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
Tradycyjne obrzędy, gwara, imprezy
1. Tradycje bożenarodzeniowe
2. Wiejski dzień dziecka, dzień kobiet
3. Dożynki
Fakty historyczne, legendy
specyficzne nazwy
1. Historia dworu w Rzepkowie
Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkaniową
1. Mała liczba działek pod budownictwo mieszkaniowe
Działki pod domy letniskowe
1. Mała liczba działek pod domy letniskowe
Działki pod zakłady usługowe,
X
przemysł
Gospodarstwo, rolnictwo
Znane firmy producenckie, zakłady
X
Rolnictwo
1. Duże gospodarstwa rolnicze
Instytucje
Instytucja kulturalne
1. Świetlica TPD
Ludzie, organizacje społeczne
Stowarzyszenia, organizacje
1. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Rzepkowo
X
X
X
X
X
X
X
IV. Diagnoza aktualnej sytuacji – jacy jesteśmy
W poniższej tabeli zgromadzono informacje na temat sołectwa Rzepkowo. Opisane zostały cechy
charakterystyczne wsi, jej funkcje, baza materialna, sposób zorganizowania mieszkańców oraz inne
fakty definiujące miejsce Rzepkowo systemie osadniczym Gminy Sianów.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Jakie pełni funkcje?
Co ją wyróżnia?
OPIS
1. Rolnicze - obszary wokół sołectwa to pola
uprawne
2. Turystyczne – Międzynarodowy Nadmorski
Szlak Rowerowy R-10
3. Tranzytowe - Mielno-Łazy-Dąbki-Darłowo.
1. Tradycyjna, zwarta zabudowa wiejska,
zwarta.
2. Przyroda –unikalna fauna i flora. Duże
obszary podmokłe i torfowiska.
Strona 12
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
Kim są mieszkańcy?
Co daje utrzymanie?
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Jak wygląda nasza wieś?
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Jakie są powiązania komunikacyjne?
Jak wyglądają mieszkania i gospodarstwa?
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
1. Pracownicy zakładów pracy na terenie
gminy i powiatu koszalińskiego.
2. Działalność prywatna – mikro i małe
przedsiębiorstwa
3. Emeryci i renciści.
1. Praca poza miejscem zamieszkania
2. Rolnictwo
3. Praca zarobkowa poza terytorium kraju.
4. Emerytury, renty ,zasiłki dla bezrobotnych.
1. Rada Sołecka
2. Koło Gospodyń Wiejskich
3. Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców Wsi
Rzepkowo.
4. Rada Parafialna.
5. Młodzież uczestniczy w Klubie Sportowym
„WANTA” Iwięcino
6. Szkolne Koło Caritas.
1. Problemy rozwiązywane są we własnym
środowisku na zebraniach wiejskich
2. Spotkania członków Stowarzyszenia
1. Wieś o zabudowie zwartej
2. Niedoinwestowane gospodarstwa
3. Niezadbana
1. Liczne starodrzewie: lipy, kasztanowce i
klony.
2. Liczne parki krajobrazowe, Obszar natura
2000
3. Grożący zawaleniem dwór i budynki
gospodarcze w złym stanie technicznym
4. Duża liczba domostw pokryta eternitem
5. Brak sieci kanalizacyjnej i szamb
1. Bardzo słabe połączenia komunikacyjne
2. Bardzo mała liczba zajeżdżających do wsi
przewoźników.
1. Obejścia czyste. Zauważyć można
zróżnicowanie o dbałość i estetykę oraz ład i
porządek na posesjach (stały postęp w tym
zakresie).
1. Świetlica TPD
2. Uczestnictwo w zajęciach UKS Wanta
Iwięcino
Strona 13
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
V. Analiza SWOT
SILNE STRONY
Wysokie walory przyrodniczo –
krajobrazowe
Miejscowość na trasie Międzynarodowego
Szlaku Nadmorskiego R-10
Bliskość jezior Jamno, Bukowo
Łatwy dojazd – wieś przy drodze
wojewódzkiej nr 203
SŁABE STRONY
Brak identyfikacji lokalnej
Migracja młodych ludzi
Zły stan techniczny budynku świetlicy
wiejskiej
Duże potrzeby remontowo-inwestycyjne
Bardzo małe środki finansowe
przeznaczone dla sołectwa
Mała aktywność mieszkańców
Zły stan infrastruktury technicznej
Brak placu zabaw, boiska sportowego dla
dzieci
Brak kanalizacji, przydomowych
oczyszczalni
Brak obiektów edukacyjnych
Wysoki stopień bezrobocia
Brak miejsca spotkań dla młodzieży i
mieszkańców
SZANSE
ZAGROŻENIA
Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki
Zainteresowanie miejscowościami wiejskimi
i nadmorskimi
Aktywność władz gminnych i wojewódzkich
Wzrost wykształcenia społeczeństwa
Środki z funduszy Unii Europejskiej.
.
Wzrost bezrobocia
Brak ciągłości w realizacji strategicznych
zadań
Brak środków pomocowych
Brak oferty dla dzieci i młodzieży
Dalsza migracja młodzieży
Słaba promocja wsi
Zubożenie społeczeństwa
VI. Wizja rozwoju miejscowości
Rzepkowo wsią estetyczną, rozwijającą się,
przyjazną mieszkańcom i turystom.
Strona 14
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
VII. Planowane kierunki rozwoju
PRIORYTET 1
LEPSZE ŻYCIE DLA MIESZKAŃCÓW
CEL
1
Remont świetlicy wiejskiej
2
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
3
Budowa placu zabaw dla dzieci
4
Budowa boiska sportowego
5
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej
6
Stworzenie oferty pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży
7
Większy dostęp do przekazu informacji /Internet/
PRIORYTET 2
POPRAWA WIZERUNKU WSI
CEL
1
Budowa kolektora wodno-kanalizacyjnego
2
Budowa chodników i poprawa stanu jakości dróg
3
Likwidacja eternitu na dachach
4
Promocja walorów przyrodniczych wsi i okolic
5
Wymiana przestarzałej sieci wodociągowej
VIII. Harmonogram wdrażania planu
Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009-2016 określa
wybór i zakres priorytetowych działań zawartych w kierunkach rozwoju sołectwa. Opis
poszczególnych projektów zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, szacunkowy koszt i termin
jego realizacji.
Strona 15
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
ZADANIE NR 1
PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu
1
2
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
NA WSI TEŻ MOŻNA SIĘ BAWIĆ
Stworzenie miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży w dobrze wyposażonym obiekcie
1. Przygotowanie dokumentacji
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędne meble (szafy, stoły, krzesła),
sprzęt AV, komputery ,namiot rekreacyjny oraz piece akumulacyjne.
Działania
Uzasadnienie
Lepsze życie dla mieszkańców
1.
2.
3.
Miejsce na zagospodarowanie wolnego czasu i wypoczynku
Potrzeba promocji lokalnej kultury
Integracja środowiska wiejskiego
Koszt
55 000 zł
Termin realizacji
2009
ZADANIE NR 2
PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu
2
1
Poprawa wizerunku wsi
Budowa kolektora wodno – kanalizacyjnego
BĄDŹ ZDRÓW
Poprawa warunków estetycznych wsi i podniesienia poziomu dbania o środowisko
naturalne
Działania
1.
2.
3.
4.
Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie stosownych zezwoleń
Budowa nowej sieci wodno – kanalizacyjnej
Przyłączenie gospodarstw domowych do sieci
Wymiana przestarzałej sieci wodociągowej (azbestowej)
Uzasadnienie
1.
2.
3.
Ochrona środowiska naturalnego
Poprawa stanu wody pitnej
Ułatwienie życia mieszkańcom terenów wiejskich
Koszt
3 000 000 zł
Termin realizacji
2010-2014
Strona 16
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
ZADANIE NR 3
PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu
Działania
1
4
Lepsze życie dla mieszkańców
Budowa boiska sportowego
ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO
Stworzenie miejsca do gier, zabaw i nie tylko
1.
2.
3.
4.
Pozyskanie terenu pod boisko sportowe
Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwoleń
Budowa boiska trawiastego
Ogrodzenie boiska
1. Integracja mieszkańców
2. Rozwój fizyczny młodzieży
3. Wyrównywanie szans pomiędzy miastem a wsią
Uzasadnienie
Koszt
80 000 zł
Termin realizacji
2010-2011
ZADANIE NR 4
PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu
1
3
Lepsze życie dla mieszkańców
Budowa placu zabaw dla dzieci
NA WSI TEŻ JEST WESOŁO
Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci
Działania
1.
2.
3.
Pozyskanie terenu pod plac zabaw
Opracowanie dokumentacji projektowej
Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw
Uzasadnienie
1.
2.
3.
4.
Integracja dzieci i rodziców
Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci
Wzrost atrakcyjności wsi
Zapewnienie rozrywki dla dzieci
Koszt
35 000 zł
Termin realizacji
2012-2014
Strona 17
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
ZADANIE NR 5
PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu
1
1
Lepsze życie dla mieszkańców
Remont świetlicy wiejskiej
ODNOWIENIE
Stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży i dorosłych
Działania
1.
2.
3.
4.
Remont dachu
Remont elewacji zewnętrznej
Drobne remonty wewnątrz budynku
Stworzenie miejsca do kultywowania lokalnej kultury
Uzasadnienie
1.
2.
3.
4.
Miejsce na zagospodarowanie wolnego czasu i wypoczynku
Potrzeba promocji lokalnej kultury
Integracja środowiska wiejskiego
Zatrzymanie turysty na miejscu
Koszt
150 000 zł
Termin realizacji
2013-2015
ZADANIE NR 6
PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu
1
1
Poprawa wizerunku wsi
Budowa chodników i poprawa stanu jakości dróg
NA PRZEŁAJ
Poprawa bezpieczeństwa na wsi
Działania
1.
2.
3.
Gruntowny remont drogi gminnej Rzepkowo – Iwięcino
Remont drogi powiatowej - dojazd do wojewódzkiej nr 203
Budowa chodników na terenie wsi
Uzasadnienie
1.
2.
Poprawa bezpieczeństwa na wsi
Podniesienie atrakcyjności wsi
Koszt
250 000 zł
Termin realizacji
2014-2016
Strona 18
Plan Odnowy Miejscowości Rzepkowo na lata 2009 - 2016
IX. Materiały źródłowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Sianów
Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Sianów
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego
Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego do 2015 r.
Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Statystyki dotyczące rodzajów użytków rolnych – dane Urzędu Gminy i Miasta Sianów
Statystyki dotyczące liczby ludności – dane Urzędu Gminy i Miasta Sianów
Statystyki o firmach i zakładach usługowych – dane Urzędu Gminy i Miasta Sianów
Strona internetowa www.sianow.pl
Informacje zebrane bezpośrednio od mieszkańców
X. Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości
1. Atłas Grażyna
2. Krysztowczyk Ewa
3. Staniszewska Elżbieta
Strona 19

Podobne dokumenty