Wersja PDF - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

Wersja PDF - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zaprasza do wzięcia udziału w
OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
PROBLEMY OCHRONY, KSZTAŁTOWANIA
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Poznań, 23-25 września 2015 r.
Konferencja połączona jest z Jubileuszem 45-lecia twórczej pracy naukowej
prof. dr. hab. inż. Czesława Przybyły
WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI:



Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Oddział w Poznaniu
TEMATYKA KONFERENCJI:
1. Uwarunkowania meteorologiczne i hydrologiczne kształtowania zasobów wodnych w świetle
zmian klimatycznych i środowiskowych zachodzących w kraju,
2. Przyrodniczo-techniczne i gospodarcze uwarunkowania kształtowania i ochrony zasobów
wodnych,
3. Rola małej retencji w gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich,
4. Wpływ zagospodarowania zlewni, na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych,
5. Współczesne technologie pozyskiwania danych przestrzennych na potrzeby kształtowania i
ochrony środowiska,
6. Planowanie i zagospodarowanie obszarów wiejskich,
7. Proekologiczne aspekty melioracji wodnych, w tym technologia i organizacja robót
wodnomelioracyjnych, a stan i jakość środowiska,
8. Modelowanie procesów środowiskowych,
9. Diagnostyka i naprawa obiektów inżynierskich stosowanych w ochronie środowiska.
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
prof. dr hab. inż. Czesław Szafrański – UP w Poznaniu – przewodniczący
dr hab. inż. Jerzy Bykowski prof. nadzw.– UP w Poznaniu - z-ca przewodniczącego
dr hab. inż. Mariusz Sojka – UP w Poznaniu – sekretarz
prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Mirosława Gilewska – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach – SGGW w Warszawie
prof. dr hab. inż. Edmund Kaca – ITP w Falentach
prof. dr hab. inż. Andrzej Kędziora – IŚRiL PAN w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Józef Koc – UWM w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Bernard Kontny – UP we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa – UP we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki – ITP w Falentach
prof. dr hab. inż. Antoni Tadeusz Miler – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski – ITP w Falentach
prof. dr hab. inż. Józef Mosiej – SGGW w Warszawie
prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Nyc – UP we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Janusz Olejnik – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski – UR w Krakowie
prof. dr hab. inż. Jan Pawełek – UR w Krakowie
prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch – Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. inż. Czesław Przybyła – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Edward Pierzgalski – SGGW w Warszawie
prof. dr hab. inż. Anna Pływaczyk - UP we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk – UP we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Bogdan Wosiewicz – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Janina Zbierska – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Jacek Żarski – UTP w Bydgoszczy
dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. nadzw. – Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Wojciech Tschuschke – UP w Poznaniu
dr hab. inż. Tadeusz Węgorek, prof. nadzw. - UP w Lublinie
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
dr hab. inż. Mariusz Sojka – przewodniczący
dr hab. inż. Mariusz Korytowski – z-ca przewodniczącego
dr hab. inż. Daniel Liberacki – sekretarz
dr hab. inż. Michał Fiedler
dr hab. inż. Jolanta Kanclerz
dr hab. inż. Piotr Stachowski
dr hab. inż. Rafał Stasik
dr inż. Paweł Kozaczyk
dr Karol Mrozik
dr inż. Anna Oliskiewicz-Krzywicka
dr inż. Adam Zydroń
mgr inż. Joanna Jaskuła
mgr inż. Michał Napierała
mgr Krzysztof Pyszny
mgr inż. Rafał Wróżyński
WAŻNE TERMINY:
31.03.2015 r. – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji i przesyłanie streszczeń artykułów naukowych,
30.05.2015 r. – przesyłanie tekstu artykułów naukowych,
30.05.2015 r. – wnoszenie opłaty konferencyjnej.
PUBLIKACJE:
Organizatorzy konferencji przewidują opublikowanie oryginalnych recenzowanych prac naukowych
przyjętych przez Komitet Naukowy w wydawnictwach:


Journal of Ecological Engineering
Inżynieria Ekologiczna
KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI:
Koszt udziału w Konferencji – 900 zł (publikację pracy naukowej, materiały konferencyjne, dwa
noclegi, wyżywienie w czasie trwania konferencji, przerwy kawowe w trakcie obrad, uroczystą kolację
i kolację grillową)
MIEJSCE KONFERENCJI:
 Uroczystości Jubileuszowe Profesora Czesława Przybyły – 23 września 2015 r.- Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu – Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, Poznań,
 Konferencja – 23 – 25 września 2015 r. - Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu w Zielonce.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można znaleźć na stronie internetowej:
www.up.poznan.pl/konf2015

Zgłoszenia udziału w konferencji i uroczystościach jubileuszowych można dokonać
wypełniając
formularz
zgłoszeniowy
(formularz.doc)
dostępny
na
stronie
www.up.poznan.pl/konf2015/zgloszenie i przesyłając go pocztą elektroniczną na adres
[email protected]

Streszczenia i pełne teksty artykułów naukowych prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na
adres: [email protected]
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKT Z UCZESTNIKAMI:
dr hab. inż. Daniel Liberacki – (sekretarz Komitetu organizacyjnego) – tel. 61 8466427
Bożena Jarysz – (sekretariat Instytutu) – tel. 61 8466418

Podobne dokumenty