Łódź: ZAKUP I DOSTAWA HARFY Numer ogłoszenia: 235655

Komentarze

Transkrypt

Łódź: ZAKUP I DOSTAWA HARFY Numer ogłoszenia: 235655
07.11.2013
bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=235655&rok=2013-11-07
Łódź: ZAKUP I DOSTAWA HARFY
Numer ogłoszenia: 235655 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, ul. Rojna 20, 91-134
Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6110172, faks 0-42 6110172 , strona internetowa http://muzyczna.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA HARFY.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
zakup i dostawa koncertowej harfy na potrzeby ZSM im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia: - harfa firmy Lyon&Healy - 1 sztuka z pokrowcem (futerałem miękkim), - model Salvi D
47 EX, - kolor - naturalny, - dostawa instrumentu do siedziby zamawiającego wliczona w cenę. 3. W ramach
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Udzielenia minimum 2 letniego okresu gwarancji,
b) Zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw w okresie gwarancji, c) Umożliwienia wyboru instrumentu
spośród kilku egzemplarzy jednego modelu 4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31
grudnia 2013 roku. 5. Kod CPV: 37.31.35.00-0 - Harfy. 6. Termin i sposób płatności - płatność na podstawie
faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.35.00-0.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
firma I. S. H. Saiten und Harfen Vetriebs GmbH z siedzibą w Niemczech jest jedynym autoryzowanym
przedstawicielem producenta na kraje europejskie. Wybór konkretnego typu i modelu instrumentu
muzycznego podyktowany jest potrzebą zapewnienia dla celów edukacyjnych instrumentu najwyższej
bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=235655&rok=2013-11-07
1/2
07.11.2013
bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=235655&rok=2013-11-07
klasy i jakości, posiadającego z punktu widzenia Zamawiającego optymalne parametry. Instrument jest
produkowany z wykorzystaniem praw patentowych, prawnie chronionych
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1 Nazwa:
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
I. S. H. GmbH, Mainzer Strasse, Remagen, kraj/woj. Niemcy.
bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=235655&rok=2013-11-07
2/2

Podobne dokumenty