Action S.A.

Komentarze

Transkrypt

Action S.A.
19 grudnia 2006
Dystrybucja
Action
poprzednia rekomendacja: kupuj
kupuj
Wynik dobry, nieoptymalna struktura
Cena (19/12/2006)
19.2
Wycena
23.1
Spółka niesiona jest na fali dobrej koniunktury w branży, czemu nie przeszkodził nawet urzędowy marazm. Niepokojąca
jest jednak struktura zysku spółki, gdyż większa jego część ma podstawę walutową. Mimo to deklarowane i realne, w
naszej ocenie, redukcje kosztów, dalsza ekspansja na Ukrainie, nieuniknione nadejście przetargów w sektorze publicznym
kreślą przed spółką pozytywne perspektywy. Nerwowa reakcja inwestorów na wyniki obarczone ryzykiem walutowym jest
w naszej ocenie przesadzona i obecny poziom wyceny rynkowej pozostawia kursowi Action potencjał wzrostowy.
Przychody
EBIT
EBITDA
Zysk brutto
Zysk
netto
EPS
CEPS
BVPS
P/E
P/BV
EV
/EBIT
EV
/EBITDA
ROE (%)
2004/05
1 331.9
-14.7
-7.0
-13.3
-14.2
-0.9
-0.4
3.6
-
5.29
-
-
-
2005/06
1 433.5
26.7
33.2
22.1
16.3
1.0
1.4
7.3
19.3
2.62
12.3
9.9
18.1%
2006/07p
1 729.1
25.2
31.8
23.3
17.0
1.0
1.4
8.1
18.5
2.38
13.0
10.3
13.5%
2007/08p
2 080.8
28.8
36.4
25.8
18.2
1.1
1.6
8.9
17.3
2.17
11.4
9.0
13.2%
2008/09p
2 409.9
35.8
43.6
33.5
23.6
1.4
1.9
10.0
13.3
1.93
9.2
7.5
15.3%
Prognozy wyników Millennium DM, mln PLN
Wyniki za okres sierpień - październik 2006
Opublikowane przez spółkę wyniki potwierdzają dobrą koniunkturę w branży dystrybucji sprzętu IT i
elektroniki użytkowej. Sytuacja ta ma miejsce mimo zawodu, jaki nadal sprawia sektor publiczny, do
którego spółka sprzedaje sprzęt pod własną marką, na czym lepiej zarabia. W I kw. 06/07 spółka
wypracowała wyższe przychody (o 17.8%), wyższy EBIT ( o 38.6%) i zysk netto (3.2 mln PLN wobec
0.5 mln PLN rok wcześniej). Niepokój wzbudza jedynie fakt, że dużą część zysku spółka osiąga na
22.0
16.0
14.0
deklarują, że jest to sytuacja trwała, gdyż wynika z konstrukcji umów handlowych.
12.0
Action prowadzi rozmowy z dwoma podmiotami o wielkości przychodów około 100 mln PLN każdy.
Action
18.0
różnicach kursowych oraz wycenie pochodnych instrumentów walutowych. Jej przedstawiciele
Na widoku dwie akwizycje
rel.WIG
20.0
10.0
lip sie sie wrz wrz wrz paŸ paŸ lis
06 06 06 06 06 06 06 06 06
lis lis gru
06 06 06
Jeden z nich prowadzi działalność o charakterze produkcyjnym, a drugi dystrybucyjnym. Według
deklaracji zarządu, obie firmy prowadzą działalność o wyższej rentowności niż osiągana obecnie
przez Action.
Max/min 52 tygodnie (PLN)
21,85/12,1
Redukcja kosztów jako deklarowany priorytet działania
Liczba akcji (mln)*
W ciągu kilku tygodni powinno dojść do uruchomienia już zakupionego systemu automatycznego
Kapitalizacja (mln PLN)
322
magazynowania, który pozwoli na redukcję zatrudnienia. Skala oszczędności umożliwi zwrot z inwestycji
EV (mln PLN)
335
w ten system w 2.5 roku. Około 2 mln PLN rocznie spółka przeznacza na sponsorowanie grupy
Free float (mln PLN)
134
Œredni obrót (mln PLN)
1.3
kolarskiej Intel-Action, co nie wydaje się w pełni ekonomicznie uzasadnione. Obecna umowa
sponsoringowa wygasa z końcem bieżącego roku, więc jest szansa na zredukowanie tej pozycji.
Kolejnym punktem możliwych oszczędności jest rozważniejsze wydawanie środków promocyjnych.
16.41
G³ówny akcjonariusz
Piotr Bieliñski
% akcji, % g³osów
28.6/28.6
1m
3m
Wycena i rekomendacja
Zmiana ceny (%)
16.5%
46.8%
12 m
-
Duży udział zysków na różnicach kursowych w całości zysków Action, skłania nas do obniżenia
Zmiana rel. WIG20 (%)
10.3%
29.9%
-
prognoz zysków sporządzonych na potrzeby wyceny. Spowodowało to obniżenie wyceny DCF do
21.7 PLN na akcję. Jednocześnie znaczne wzrosty notowań spółek w wycenie porównawczej
(zwłaszcza AB) podniosły wycenę Action sporządzoną tą metodą. Ostatecznie nasza wycena walorów
spółki wynosi 23.1 PLN, co oznacza podtrzymanie rekomendacji kupuj.
Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM
z dnia 19 października 2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.
Adam Zajler
(022) 598 26 05
[email protected]
Nowe sklepy na Ukrainie
Spółka kontynuuje rozbudowę sieci sklepów na Ukrainie. W minionym kwartale otworzyła dwie nowe
placówki i posiada ich obecnie 15. Łączna powierzchnia handlowa sieci należącej do Action przekracza
już 10 tys. m2, a dzięki planowanemu na 2007 rok otwarciu do 5 dużych sklepów powinna się więcej niż
podwoić.
Od nowego kwartału wielobranżowa platforma internetowa
Prowadzone negocjacje z partnerem z branży spożywczej nie pozwoliły na uruchomienie wielobranżowej
platformy internetowej już w tym roku, jak było to pierwotnie planowane. Start przedsięwzięcia w wersji
pilotażowej ma odbyć się na początku 2007 roku, a po kilku miesiącach objąć Warszawę i największe
miasta Polski.
Wyniki I kw
kw.. roku obrotowego 2006/07
Spółka podała dobre wyniki I kwartału obrotowego, czyli za okres od 1 sierpnia do 31 października 2006
roku. Przychody wzrosły o 17.8% względem analogicznego okresu roku ubiegłego i jednocześnie były
o 35.4% wyższe od przychodów kwartału poprzedniego, czyli IV kwartału obrotowego (zakończonego
31 lipca 2006r.). Warte podkreślenia jest to, że wzrost ten udało się osiągnąć mimo braku oczekiwanych
wcześniej zleceń ze strony administracji publicznej. Przetargi na dostawy sprzętu w ramach tego sektora
rynku mają się stać znaczącym źródłem przychodów i to przy ponadprzeciętnej marży. Osiągana ma
ona być dzięki dostawom sprzętu pod marką własną, na czym spółka zarabia lepiej niż w tradycyjnej
dystrybucji. Pozytywnym sygnałem jest ogłoszony ostatnio przetarg o wartości 230 mln PLN, który
realizowany będzie w I kw. 2007r.
Dzięki szybkiemu wzrostowi detalicznego rynku dystrybucji elektroniki spółce udało się zrekompensować
brak zleceń ze strony urzędów. Duże znaczenie miało również poszerzanie palety oferowanych produktów
(spółka systematycznie podpisuje umowy dystrybucyjne z kolejnymi znaczącymi producentami) oraz
ekspansja na Ukrainie.
Dzięki wypracowaniu wyższej marży na sprzedaży brutto (5.4% w I kw.06/07r. wobec 4.9% w I kw.05/06r.)
zysk brutto na sprzedaży wzrósł r/r o 29.1%. Był też wyższy od wypracowanego kwartał wcześniej o
9.9%.
Spółka rozbudowuje i automatyzuje własny system magazynowy. Zakupiony system automatycznego
magazynowania nie został jeszcze uruchomiony, co w obliczu nadejścia najgorętszego okresu dla spółki
spowodowało wzrost zatrudnienia magazynowego o około 50 osób (umowy zlecenia). Spółka ponadto
wzmogła akcje promocyjne, co łącznie pociągnęło za sobą wzrost kosztów sprzedaży o 4.9 mln (wzrost
o 38%). Według deklaracji prezesa pozycja ta ma zostać w kolejnych kwartałach w dużym stopniu
zredukowana.
Wobec powyższych czynników wypracowanie trzykrotnie wyższego, niż rok wcześniej, zysku na
sprzedaży spółka zawdzięcza wysokiej wartości pozostałych przychodów operacyjnych (saldo
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło 2.6 mln PLN wobec 2.4 mln PLN przed
rokiem). Pod tą pozycją kryją się w przypadku Action głównie zrealizowane rabaty, dodatnie różnice
kursowe (1.2 mln PLN) i zysk na opcjach walutowych (0.7 mln PLN). Znaczna część tych dochodów, jak
zrealizowane rabaty, występować będą stale, niepewność wiąże się natomiast z walutową jej częścią.
Według zapewnień zarządu spółka systematycznie wypracowuje dodatni wynik na różnicach kursowych,
co wynika z konstrukcji umów handlowych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, traktujemy
tę część wyniku spółki jako czynnik ryzyka w przyszłości.
Action
2
Dzięki pozytywnemu wpływowi opisanych powyżej pozycji, w I kw. 06/07 EBIT wzrósł r/r o 38.6%, a
wypracowana marża operacyjna wzrosła do 0.9% z 0.8% rok wcześniej. Porównując wynik operacyjny
ostatniego kwartału z wynikiem kwartału zakończonego w lipcu 2006 roku, odnotowujemy spadek o
33.4%. Spowodowane jest to uwzględnieniem przez Action w okresie porównawczym pozytywnego
wpływu zaprzestania konsolidacji likwidowanych spółek w Niemczech i Szwajcarii (utworzono wcześniej
na ten cel rezerwy).
Ostatecznie zysk netto wyniósł 3.2 mln PLN wobec 0.5 mln PLN rok wcześniej. Oznacza on wypracowanie
0.78% marży netto, co nie jest nadal poziomem satysfakcjonującym. Dalsze prace nad redukcją kosztów
oraz deklarowane akwizycje podmiotów funkcjonujących na wyższych poziomach marż dają szansę na
poprawę wspomnianego parametru.
Action - skonsolidowane wyniki kwartalne
1Q'06/07
1Q'05/06
r/r (%)
1Q'06/07
4Q'05/06
q/q (%)
412.1
349.9
17.8%
412.1
304.3
35.4%
22.1
17.1
29.1%
22.1
20.1
9.9%
EBIT
3.9
2.8
38.6%
3.9
5.9
-33.4%
EBITDA
5.4
4.4
22.4%
5.4
7.6
-28.6%
Zysk netto
3.2
0.5
506.4%
3.2
3.4
-5.8%
Mar¿a brutto na sprzeda¿y
5.4%
4.9%
5.4%
6.6%
Mar¿a EBIT
0.9%
0.8%
0.9%
1.9%
Mar¿a netto
0.8%
0.2%
0.8%
1.1%
Sprzeda¿
Wynik brutto na sprzeda¿y
ród³o: Action Millennium DM
Podsumowanie wyceny
Poniżej przedstawiamy wycenę akcji spółki Action. Została ona przeprowadzona za pomocą dwóch
metod: metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodą porównawczą, przy czym
porównania dokonaliśmy osobno z polskimi spółkami dystrybucyjnymi, spółką AB oraz zachodnimi
spółkami dystrybuującymi sprzęt komputerowy i elektronikę. Wycenie DCF nadaliśmy wagę 50%, a
wycenom porównawczym do polskich spółek dystrybucyjnych i spółek zagranicznych po 20%. Z uwagi
na dynamiczny wzrost notowań bezpośredniego konkurenta Action - spółki AB, obniżyliśmy wagę tej
wyceny do 10%. Otrzymana średnia wycena wynosi 379 mln PLN, czyli 23.1 PLN na jedną akcję.
Action - podsumowanie wyceny
Metoda wyceny
WartoϾ
minimalna
maksymalna
Wycena DCF
Wycena
Wycena
spó³ki
1 akcji (PLN)
50.0%
356
21.7
Waga
Wycena porównawcza - spó³ki polskie
269
430
20.0%
368
22.4
Wycena porównawcza - firma AB
340
1149
10.0%
745
45.4
Wycena porównawcza - spó³ki zagraniczne
199
473
20.0%
267
16.2
Œrednia wa¿ona z wycen (mln PLN)
Œrednia wa¿ona z wycen 1 akcji
379
23.1
ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A.
Action
3
Wycena porównawcza
Wycenę porównawczą oparliśmy na trzech wskaźnikach rynkowych: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT, które
naszym zdaniem są najczęściej brane pod uwagę przez inwestorów. Wskaźniki obliczyliśmy dla roku
2005 oraz prognoz na lata 2006 i 2007. Wskaźnikom nadaliśmy równe wagi.
Wyceny porównawczej dokonaliśmy osobno z polskimi spółkami dystrybucyjnymi, spółką AB oraz
zachodnimi spółkami dystrybuującymi sprzęt komputerowy i elektronikę.
Podział spółek polskich na dwie grupy wynika z niepełnej zgodności charakteru działalności spółek
dystrybucyjnych co działalność Action, z wyjątkiem AB. Ta ostatnia ma najbardziej zbliżony profil działalności
oraz debiutowała w niedługim okresie czasu po debiucie Action.
Porównując Action do polskich spółek dystrybucyjnych otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 368
mln PLN, czyli 22.4 PLN na akcję.
Wycena porównawcza do krajowych spó³ek dystrybucyjnych
EV/EBITDA
2005
2006
2007
Spó³ka
2005
EV/EBIT
2006
2007
2005
P/E
2006
2007
24.2
Eldorado
13.6
11.8
11.7
21.4
17.1
16.9
29.6
24.9
Eurocash
10.1
12.8
12.2
14.5
14.0
13.3
21.9
19.6
17.3
Farmacol
11.5
11.3
10.4
13.0
12.8
11.7
16.0
15.5
14.4
PGF
13.3
13.1
12.0
16.3
15.9
14.3
17.8
16.6
14.8
7.6
7.4
7.3
9.8
10.1
9.7
12.2
11.0
10.3
TIM
21.8
19.7
18.1
25.2
22.3
20.3
33.5
29.9
26.6
Torfarm
17.1
14.1
12.9
25.4
18.9
17.1
18.8
16.3
14.4
13.3
12.8
12.0
16.3
15.9
14.3
18.8
16.6
14.8
Prosper
Mediana
D³ug netto
EBITDA
13
Wyniki Action (mln PLN)
33.2
31.8
EBIT
Zysk netto
36.4
26.7
25.2
28.8
16.3
17.0
18.2
388
399
306
282
269
33%
33%
33%
33%
33%
Wycena na podstawie poszczególnych wskaŸników (mln PLN)
Wagi
430
394
423
420
33%
33%
33%
33%
368
Wycena (mln PLN)
22.4
Wycena 1 akcji (PLN)
ceny z dnia 15.12.2006r.
ród³o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.
Porównując Action do bezpośredniego konkurenta, czyli firmy AB ustaliliśmy wycenę na 745 mln PLN,
czyli 45.4 PLN na akcję.
Wycena porównawcza do firmy AB
EV/EBITDA
Spó³ka
AB
D³ug netto
Wyniki Action (mln PLN)
EV/EBIT
P/E
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
35.0
27.5
24.9
38.2
29.6
26.6
34.0
24.1
18.6
EBITDA
13
33.2
31.8
EBIT
36.4
26.7
25.2
Zysk netto
28.8
16.3
17.0
18.2
Wycena na podstawie poszczególnych wskaŸników (mln PLN)
Wagi
Wycena (mln PLN)
Wycena 1 akcji (PLN)
1149
863
895
1004
733
754
553
409
340
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
745
45.4
ceny z dnia 15.12.2006r.
ród³o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.
Action
4
W wycenie porównawczej do spółek zagranicznych uwzględniliśmy spółki dystrybuujące sprzęt
komputerowy i elektronikę. Wycena spółki jaką uzyskaliśmy w tym porównaniu wynosi 267 mln PLN, czyli
16.2 PLN na jedną akcję.
Wycena porównawcza do spó³ek zagranicznych
Spó³ka
Pañstwo
INGRAM MICRO INC-CL A
TECH DATA CORP
EV/EBITDA
2005
2006
2007
2005
EV/EBIT
2006
2007
2005
P/E
2006
2007
15.29
12.54
11.45
15.44
USA
8.43
7.54
6.59
9.93
8.41
7.60
USA
9.10
8.69
7.31
11.62
9.39
8.58
81.36
19.70
Szwecja
9.19
8.02
6.66
11.68
7.19
6.78
437.78
13.36
10.23
ESPRINET SPA
USA
13.49
8.79
7.98
14.29
9.17
7.77
26.28
15.94
12.91
CELLNET GROUP LTD
USA
BELL MICROPRODUCTS INC
Mediana
D³ug netto
8.57
6.33
5.62
11.81
7.48
6.80
29.03
13.94
12.28
9.10
8.02
6.66
11.68
8.41
7.60
29.03
13.94
12.28
36.4
26.7
25.2
28.8
16.3
17.0
18.2
199
206
473
237
224
33%
33%
33%
33%
33%
EBITDA
13
Wyniki Action (mln PLN)
33.2
31.8
EBIT
Zysk netto
Wycena na podstawie poszczególnych wskaŸników (mln PLN)
Wagi
290
242
229
298
33%
33%
33%
33%
267
Wycena (mln PLN)
16.2
Wycena 1 akcji (PLN)
ceny z dnia 15.12.2006r.
ród³o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.
Wycena DCF
Wyceny akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych dokonaliśmy na podstawie 10-letniej
prognozy free cash flow. Ustalona tą metodą wartość spółki to 356 mln PLN, czyli 21.7 PLN na akcję.
Przyczyną obniżenia wyceny metoda DCF jest obniżenie naszych prognoz zysków. Jest to wyrazem
naszych obaw co do możliwości systematycznego wypracowywania przez spółkę zysków na różnicach
kursowych.
Wycena metod¹ DCF
(mln PLN)
sprzeda¿
zmiana sprzeda¿y
mar¿a EBIT
EBIT
zmiana EBIT
stopa podatkowa
amortyzacja
inwestycje
zmiana kap.obrotowego
FCF
zmiana FCF
2006/07
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
1 729 2 081 2 410 2 752 2 999
20.6% 20.3% 15.8% 14.2%
9.0%
1.5% 1.4%
1.5% 1.6%
1.6%
25.2
28.8
35.8
44.0
46.9
-5.3% 14.3% 24.2% 23.0%
6.4%
20%
19%
19%
19%
19%
6.6
7.6
7.8
8.0
8.3
-12.7
-9.0
-9.3
-9.5
-9.8
-12.1 -14.4 -17.6 -18.5 -13.4
2.0
7.6
9.9
15.6
23.0
275.3% 30.8% 57.5% 47.5%
3 243 3 474
8.2%
7.1%
1.5%
1.5%
49.4
51.6
5.5%
4.4%
19%
19%
8.5
8.8
-10.1 -10.4
-13.2
-3.0
25.2
37.2
9.4% 47.5%
3 664
5.5%
1.4%
53.0
2.7%
19%
9.0
-10.7
-1.7
39.5
6.3%
3 841
4.8%
1.4%
54.0
2.0%
19%
9.3
-11.1
-0.8
41.2
4.3%
3 994
4.0%
1.4%
54.6
1.0%
19%
9.6
-11.4
-0.1
42.3
2.6%
>2016
19%
2.0%
d³ug/kapita³
stopa wolna od ryzyka
premia kredytowa
premia rynkowa
beta
koszt d³ugu
koszt kapita³u
WACC
PV (FCF)
19.9% 29.1% 29.8% 30.1% 29.6% 29.0% 28.3% 27.4% 26.5% 25.5% 25.5%
4.5% 4.5%
4.7% 4.9%
5.0%
5.0%
5.1%
5.1%
5.2%
5.2%
5.0%
1.5% 1.5%
1.5% 1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
5.0% 5.0%
5.0% 5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
4.8% 4.9%
5.0% 5.2%
5.3%
5.3%
5.3%
5.3%
5.4%
5.4%
5.3%
10.5% 10.5% 10.7% 10.9% 11.0% 11.0% 11.1% 11.1% 11.2% 11.2% 11.0%
9.4% 8.9%
9.0% 9.2%
9.3%
9.4%
9.5%
9.5%
9.6%
9.7%
9.5%
1.8
6.4
7.7
11.0
14.8
14.7
19.8
19.1
18.0
16.8 227.0
wartoϾ DCF (mln PLN)
wartoϾ rezydualna
zdysk. wart. rezydualna
d³ug netto
wycena DCF (mln PLN)
liczba akcji (mln sztuk)
357
573
227
13.1
356
16.410
wycena DCF na 1 akcjê
(PLN)
21.7
ród³o: prognozy Millennium Dom Maklerski S.A.
wartoœæ DCF liczona na pocz¹tek roku obrotowego, wycena DCF na dzieñ publikacji raportu
Action
5
Prognozy wyników finansowych
Rachunek wyników (tys. PLN)
2004/05
2005/06
2006/07p
2007/08p
2008/09p
1 331.9
1 433.5
1 729.1
2 080.8
2 409.9
1 266.9
1 345.0
1 618.4
1 945.6
2 250.9
koszty sprzeda¿y i ogólnego zarz¹du
73.3
73.3
88.4
106.4
123.2
saldo pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej
-6.4
11.5
3.0
0.0
0.0
-7.0
33.2
31.8
36.4
43.6
-14.7
26.7
25.2
28.8
35.8
1.6
1.3
-1.9
-3.1
-2.3
-13.3
22.1
23.3
25.8
33.5
przychody netto
koszty wytworzenia
EBITDA
EBIT
saldo finansowe
zysk przed opodatkowaniem
podatek dochodowy
0.2
4.5
4.5
4.9
6.4
-0.5
-1.3
-1.8
-2.6
-3.5
zysk netto
-14.2
16.3
17.0
18.2
23.6
EPS
-0.86
0.99
1.04
1.11
1.44
2004/05
2005/06
2006/07p
2007/08p
2008/09p
55.9
50.3
56.4
58.0
59.6
11.2
8.2
8.2
8.2
8.2
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
42.6
41.0
47.1
48.6
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(zysk) strata udzia³owc.mniejszoœciowych
Bilans (tys. PLN)
aktywa trwa³e
wartoœci niematerialne i prawne
wartoϾ firmy z konsolidacji
rzeczowe aktywa trwa³e
nale¿noœci d³ugoterminowe
inwestycje d³ugoterminowe
0.5
0.1
0.0
0.0
0.0
pozosta³e
0.8
1.0
1.0
1.2
1.4
aktywa obrotowe
252.2
268.7
323.7
405.9
472.4
zapasy
112.0
110.1
132.8
159.8
184.9
nale¿noœci
133.7
150.8
175.3
205.2
237.7
œrodki pieniê¿ne i inne aktywa finansowe
4.9
7.8
15.6
40.9
49.8
kr. rozliczenia miêdzyokresowe
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
308.1
319.0
380.1
463.9
532.0
59.6
120.0
132.1
145.3
163.4
1.4
2.5
2.5
2.5
2.5
247.1
196.4
245.4
316.1
366.1
aktywa razem
kapita³ w³asny
kapita³ mniejszoœci
zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania
zobowi¹zania d³ugoterminowe
3.1
0.3
0.1
0.1
0.1
zobowi¹zania krótkoterminowe
242.0
195.1
244.1
314.5
364.3
pozosta³e
pasywa razem
BVPS
2.0
1.0
1.2
1.5
1.7
308.1
319.0
380.1
463.9
532.0
3.6
7.3
8.1
8.9
10.0
2004/05
2005/06
2006/07p
2007/08p
2008/09p
-14.2
16.3
17.0
18.2
23.6
7.7
6.6
6.6
7.6
7.8
-13.7
-18.8
-12.1
-14.4
-17.6
-3.8
4.4
11.5
11.5
13.8
Cash flow (tys. PLN)
wynik netto
amortyzacja
zmiana kapita³u obrotowego
gotówka z dzia³alnoœci operacyjnej
inwestycje (capex)
-4.6
-3.7
-12.7
-9.0
-9.3
gotówka z dzia³alnoœci inwestycyjnej
-4.3
-4.7
-12.7
-9.0
-9.3
wyp³ata dywidendy
-3.4
0.0
-4.9
-5.1
-5.5
0.0
51.5
0.0
0.0
0.0
18.3
-43.7
14.0
27.8
9.9
gotówka z dzia³alnoœci finansowej
7.6
3.7
9.1
22.7
4.4
zmiana gotówki netto
-0.5
3.4
7.8
25.3
9.0
0.2
0.0
0.3
0.3
0.3
-0.4
1.4
1.4
1.6
1.9
emisja akcji
zmiana zad³u¿enia
DPS
CEPS
p - prognoza Millennium Dom Maklerski S.A.
Action
6
Departament Analiz
Marcin Materna, CFA
Doradca Inwestycyjny
+22 598 26 82
[email protected]
Sprzedaż
Dyrektor
banki i finanse, makroekonomia,
handel
Michał Buczyński
+22 598 26 58
[email protected]
Radosław Zawadzki
+22 598 26 34
[email protected]
Arkadiusz Szumilak
+22 598 26 75
[email protected]
Analityk
telekomunikacja, chemia,
metale, przemysł mięsny
Adam Zajler
Makler Papierów Wartościowych
+22 598 26 05
[email protected]
Marek Przytuła
+22 598 26 68
[email protected]
Analityk
informatyka
Leszek Iwaniec
+22 598 26 67
[email protected]
Asystent
Radosław Łukaszczuk
+22 598 26 88
[email protected]
Łukasz Kołaczkowski
+22 598 26 59
[email protected]
Dyrektor
Asystent
Millennium Dom Maklerski S.A.
al. Jerozolimskie 123 A, Millennium Plaza XIXp
02-017 Warszawa Polska
Fax: +22 598 26 99
Objaśnienia terminologii fachowej użytej w raporcie
EV - wycena rynkowa spółki + wartość długu odsetkowego netto
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
WNB - wynik na działalności bankowej
P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcję powiększonego o amortyzację na akcję
P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcję
P/BV - stosunek ceny akcji do wartości księgowej na 1 akcję
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EPS - zysk netto na 1 akcję
CEPS - wartość zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
BVPS - wartość księgowa na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
NPL - kredyty zagrożone
Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A.
KUPUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają ponad 20% potencjał wzrostu
AKUMULUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają ponad 10% potencjał wzrostu
NEUTRALNIE - uważamy, że cena akcji spółki pozostanie stabilna (+/- 10%)
REDUKUJ - uważamy, że akcje spółki są przewartościowane o 10-20%
SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spółki są przewartościowane o ponad 20%
Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowiązują 6 miesięcy od daty
wydania, o ile wcześniej nie zostaną zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje
aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka.
Stosowane metody wyceny
Tel. +22 598 26 00
Spó³ka
Rekomendacja
Data wydania
rekomendacji
Cena rynkowa w dniu
wydania rekomendacji
Action
Kupuj
2 paŸ 06
13.65
Action
IPO
czerwiec 2006
-
Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w III kwartale 2006 roku
Liczba rekomendacji
% udzia³
Kupuj
2
11%
Akumuluj
10
56%
Neutralnie
5
28%
Redukuj
1
6%
Sprzedaj
0
18
0%
Struktura rekomendacji dla spó³ek, dla których Millennium DM S.A.
œwiadczy³ us³ugi z zakresu bankowoœci inwestycyjnej*
Kupuj
1
Akumuluj
0
50%
0%
Neutralnie
1
50%
Redukuj
Sprzedaj
ostatnie 12 miesiêcy*
Rekomendacja sporządzona jest w oparciu o następujące metody wyceny (wybrane 2 z 3):
Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniężnych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny przedsiębiorstw. Wadą metody DCF jest wrażliwość otrzymanej w ten
sposób wyceny na przyjęte założenia dotyczące zarówno samej firmy jak i jej otoczenia makroekonomicznego.
Metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wskaźników rynkowych przy których jest notowana spółka z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych)
- lepiej niż metoda DCF odzwierciedla postrzeganie branży w której działa spółka przez inwestorów. Wadą metody porównawczej jest wrażliwość na dobór przyjętej grupy porównawczej oraz
porównywanych wskaźników a także wysoka zmienność wyceny w zależności od koniunktury na rynku.
Metoda ROE-P/BV (model uzależniający właściwy wskaźnik P/BV od rentowności spółki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny banków. Wadą tej metody jest wrażliwość
otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjęte założenia dotyczące zarówno samej firmy (zyskowność, efektywność) jak i jej otoczenia makroekonomicznego.
Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spółką będąca przedmiotem niniejszego raportu.
Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Cersanit, BRE Bank, Computerland, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A.
pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Cersanit, Redan, PKN Orlen. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji
spółek: Redan, Artman, Techmex, Broker FM, COMP Rzeszów, FAM, Ciech, Śrubex od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi
przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną.
Pozostałe informacje
Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporządziły
rekomendacje, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym górnym rogu pierwszej strony
niniejszej publikacji jest datą sporządzenia oraz datą pierwszego udostępnienia. Nie wystąpiły istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotyczące metod i podstaw wyceny
przyjętych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone w treści
rekomendacji. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania
papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz.
Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana
z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne.
Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte
wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spółką będącą przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń,
które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Treść rekomendacji nie była udostępniona
spółce będącej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Millennium Dom Maklerski S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. Millennium Dom Maklerski S.A.
nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.

Podobne dokumenty