Jesienne Inspiracje

Komentarze

Transkrypt

Jesienne Inspiracje
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Jesienne Inspiracje”
1. Organizator:
Miejski Dom Kultury w Olsztynku ul. Chopina 29, 11-015 Olsztynek Tel.:89 519 22
01 e-mail: [email protected]
Konkurs „Jesienne Inspiracje „ adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Olsztynek oraz uczących się na terenie gminy.
2. Cele:


Poszerzanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci i młodzieży.
Rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów.
3. Tematyka i zasady konkursu











Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
Temat konkursu: „Jesienne Inspiracje”
Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres: [email protected]
Do konkursu opuszczone zostaną zdjęcia w formacie JPG, o wielkości pliku nie
przekraczającej 2 MB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o
konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)
Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze i 1 reportaż
zawierający nie więcej niż 4 fotografie.
Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 18października 2016 roku.
Obróbka zdjęć przesłanych może polegać jedynie na działaniach odpowiadających
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych
zmianach- rozjaśnieniu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany ,a
zwłaszcza fotomontaż ,są niedopuszczalne.
Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące
informacje:
1. Dane personalne uczestnika( imię, nazwisko, adres),
2. Numer telefonu,
3. Tytuł fotografii,
4. Plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np.
Kowalski 1, Kowalski 2,
Wszystkie nadesłane prace pozostają u organizatora.
Prace nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, niezgodnych z prawem i dobrymi
obyczajami. Nie mogą naruszać praw osób trzecich, jak również przedstawiać i
opisywać sytuacji, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi
lub zwierząt. Prace, które nie spełniają powyższych warunków nie będą podlegały
ocenie.
1
4. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagę
wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i
trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas
obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą
elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w
Olsztynku( mdkolsztynek.pl)oraz na facebook’owym fanpage’u.
8. Wernisaż prac konkursowych w Kinie Grunwald podczas Młodzieżowego Festiwalu
Filmowego „ Moja przestrzeń’’ 21 października 2016 roku.
5. Dodatkowe informacje:





Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania i publikowania prac w celach
promocyjno –informacyjnych. Zgłoszenie prac oznacza akceptację regulaminu.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela instruktor ds.
plastycznych Kamila Kupiec pod nr tel.89 519 22 01.
Zdjęcie, które zajmie pierwsze miejsce zostanie opublikowane na okładce lokalnej
gazety ALBO.
Autorzy prac otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Młodzieżowego Festiwalu Filmowego
„Moja przestrzeń” 21 października 2016 roku.
2

Podobne dokumenty