Informacja do bilansu 2013

Komentarze

Transkrypt

Informacja do bilansu 2013
INFORMACJA DODATKOWA
I
$NW\ZDLSDV\ZDZ\FHQLRQR]JRGQLH]XVWDZąRUDFKXQNRZRĞFLVWRVXMąFMDNRUHJXáĊFHQĊQDE\FLD]
XZ]JOĊGQLHQLHPXWUDW\ZDUWRĞFLDNW\ZyZĝURGNLWUZDáHRQLVNLHMZDUWRĞFLDPRUW\]XMHVLĊMHGQRUD]RZRZ
PRPHQFLHSU]HND]DQLDLFKGRXĪ\WNRZDQLD0HWRGDVWRVRZDQDSU]H]QDV]ąMHGQRVWNĊQLHXOHJD]PLDQLHZ
stosunku roku poprzedniego.
II
:DUWRĞüQHWWRĞURGNyZWUZDá\FKWR1.256.825,05]á:DUWRĞüĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKQDNRQLHF2013 roku
Z\QLRVáD2 002,55]áNOXESRVLDGDáUyZQLHĪQDOHĪQRĞFLZNZRFLH4 000,00]á
=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZHQDNRQLHF2013URNXZ\QLRVá\5.653,66]áZW\PUR]UDFKXQNL]GRVWDZFDPL
362,97]áQDOHĪQ\SRGDWHNRGSáDF]D;,,2013 871,00]áRUD]VNáDGNL=86L3=8]D;,,2013 4.471,39]á
III
Przychody w 2013URNX.OXERVLąJQąáZZ\VRNRĞFL1.116.861,72]áFRVWDQRZL138% przychodów roku
SRSU]HGQLHJR:URNXVSUDZR]GDZF]\PX]\VNDQHSU]\FKRG\Vą]QDF]QLHZLĊNV]HQLĪZURNXSRSU]HGQLPDWR
z uwagi na uzyskane finansowanie 332.596,95]áQDSURMHNWSQÄ5HPRQWSU]\VWDQL&KRMQLFNLHJR.OXEX
ĩHJODUVNLHJR´X]\VNDQHJR]3URJUDPX2SHUDF\MQHJRÄ=UyZQRZDĪRQ\UR]ZyMVHNWRUDU\ERáyZVWZDL
QDGEU]HĪQ\FKREV]DUyZU\EDFNLFK2007-2013´ZUDPDFKĝURGND4.15R]ZyMREV]DUyZ]DOHĪQ\FKRGU\EDFWZD
]Z\áąF]HQLHPUHDOL]DFMLRSHUDFMLSROHJDMąF\FKQDIXQNFMRQRZDQLXORNDOQHMJUXS\U\EDFNLHM/*5RUD]
QDE\ZDQLXXPLHMĊWQRĞFLLDNW\ZL]DFMLORNDOQ\FKVSRáHF]QRĞFL
Przychody ogólne 1.116.861,72X]\VNDQR]QDVWĊSXMąF\FKĨUyGHá
1VNáDGNLF]áRQNRZVNLH23.170]á
2]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMQLHRGSáDWQHM279.547,20]á
w tym:
D]W\WXáXRWU]\PDQ\FKGRWDFMLQDZVSLHUDQLH]DGDĔ
]8U]ĊGX0LHMVNLHJRZ&KRMQLFDFKRJyáHP±87.900]á
]6DPRU]ąGX:RMHZyG]WZD3RPRUVNLHJRZ*GDĔVNX±15.000]á
* ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach – 11.550]á
]8U]ĊGX*PLQ\Z&KRMQLFDFK±8.990,80]á
EGRILQDQVRZDQLH]HĞURGNyZ3)521GRRER]XVSRUWRZHJRVHNFML6=$16$±10.000]á
FGRILQDQVRZDQLHGRRUJDQL]DFMLUHJDW]3RP2NU=ZLą]NXĩHJODUVNLHJR±7.500]á
d) wpisowe do Klubu – 480]á
e) wpisowe do regat organizowanych przez Klub – 16.480]á
IGDURZL]Q\ZSáDFDQHQDG]LDáDOQRĞüVSRUWRZą.OXEX±50.218]á
JGRILQDQVRZDQLH]3=ĩGR]JUXSRZDQLDVSRUWRZHJR]DZRGQLNyZ±3.570]á
h) stypendia sportowe dla zawodników – 4.400]á
LGRILQDQVRZDQLHSURMHNWXSQÄ3LHUZV]\NURNZĪHJODUVWZLH´±20.419,50]á
X]\VNDQHJRRG=ZLą]NX0LDVW%DáW\FNLFK
MZSáDW\]W\WXáX1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 27.038,90]á
k) inne – 16 000]á
3]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMRGSáDWQHM480.912,49]á
w tym:
DSU]\FKRG\]W\WXáXUHNODP±8.000]á
E]DKDQJDURZDQLHLVNáDGRZDQLHáRG]LQDSODFX±11.860]á
F]DF]DUWHUáRG]L±8.010]á
G]DXVáXJLGĨZLJLHP±4.570]á
e) za korzystanie z noclegów na regatach i zgrupowaniach – 32.488]á
IZ\QDMHPSRPLHV]F]HĔ3 200]á
RUD]G]LDáDOQRĞüVSRUWRZD
IRGSáDWQRĞüXF]HVWQLNyZ]DRER]\VSRUWRZH±250.302,99]á
JRGSáDWQRĞü]DRUJDQL]DFMĊ]JUXSRZDĔVSRUWRZ\FK±65.214]á
LRSáDW\]DPLHMVFDZSRUFLH±102.887,50]á
4) przychody finansowe 333.232,03]á
w tym:
DGRILQDQVRZDQLH]DGDQLDÄ5HPRQWSU]\VWDQL&KRMQLFNLHJR.OXEXĩHJODUVNLHJR´±332.596,95]á
EVSU]HGDĪVSU]ĊWXXĪ\ZDQHJR±600]á
c/ odsetki bankowe – 35,08]á
Druk: MPiPS
IV
.RV]W\RJyOQH.OXEXZ\QLRVá\1.124.557,65]áFRVWDQRZL138% w stosunku do roku poprzedniego.
1DNRV]W\.OXEXVNáDGDMąVLĊ
1NRV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMRJyáHP±469.837,10]á
DNRV]W\UHDOL]DFML]DGDĔG]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHM±289.956,35]á
w tym:
* koszty regat organizowanych w Charzykowach – 40.480,20]á
* szkolenie zawodników przez instruktorów, trenerów – 57.860]á
* wynagrodzenie za szkolenie zawodników sekcji SZANSA – 10.249,62]á
Z\Ī\ZLHQLHLQRFOHJL]DZRGQLNyZQDUHJDWDFK±44.275,70
* wpisowe do regat – 12.587]á
* przejazdy na regaty /paliwo, transport/ – 29.458,41]á
* organizacja obozów sekcji SZANSA – 36.478,81]á
NRV]W\SR]RVWDáHVHNFML6=$16$SDOLZREDVHQ±947,31]á
* regaty kajakowe sekcji SZANSA – 3.623,18]á
* stypendia dla zawodników – 4.400]á
NRV]W\Z\MD]GyZQDUHJDW\PLĊG]\QDURGRZHGLHW\±7.585,82]á
GRILQDQVRZDQLHUHJDW0LVWU](XURS\L0LVWU]ĝZLDWD±9.000]á
RUJDQL]DFMD]DGDQLDÄ3LHUZV]\NURNZĪHJODUVWZLH´±21.461,09]á
* OC za zawodników – 650]á
GRILQDQVRZDQLH]JUXSRZDQLD]DZRGQLNáyZ]3=ĩ±3.570]á
* strata bilansowa roku 2012 – 7.309,21]á
ENRV]W\UHDOL]DFML]DGDĔG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHM179.880,75]á
w tym:
* organizacja obozów sportowych – 133.096,40]á
* utrzymanie portu – 46.784,35]á
2) koszty administracyjne: 654.720,55]á
UHPRQWSU]\VWDQL&KRMQLFNLHJR.OXEXĩHJODUVNLHJR±391.977,93]á
Z\QDJURG]HQLDDGPLQLVWUDFMLLREVáXJL±128.041,33]á
VNáDGNL=86GRZ\QDJURG]HĔZZ±26.059,97]á
]DNXS\PDWHULDáyZVSU]ĊWXRSDáZRGD±77.912,88]á
PLQRSDá33.460]áZRGD9.298,89]áHQHUJLD9.766,08]áPDWHULDá\GRUHPRQWyZ9.008,69]áQDSUDZD
VSU]ĊWX3.922,34]á]DNXS\GRELXUD2.100,06]áLQQH
XVáXJLREFHSR]RVWDáH±18 448,48]áRSáDW\]DWHOHIRQSUDQLHZ\Zy]ĞPLHFLXVáXJLQDSUDZVSU]ĊWXLWS
RSáDW\LSRGDWNLRJyáHP±20]á
SR]RVWDáHNRV]W\±12.259,96]áXEH]SLHF]HQLDEXG\QNyZVDPRFKRGyZSU]\F]HSGRWUDQVSRUWXáRG]L
prowadzenie strony internetowej, rozjazdy miejscowe itp.).
Na koniec 2013URNX]DWUXGQLRQ\FKZ.OXELHE\áR6SUDFRZQLNyZREVáXJLLDGPLQLVWUDFMLQD4,5 etatu, trener
sekcji SZANSA 1/3 etatu (zatrudniony do listopada 2013 r.)
7UHQHUyZLLQVWUXNWRUyZ.OXE]DWUXGQLDáQDSRGVWDZLHXPyZ]OHFHĔ2RVRE\RUD]]W\WXáXSURZDG]RQHMSU]H]
SR]RVWDá\FKG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM'RREVáXJLSRUWXZRNUHVLH15.IV.-15.X.2013U]DWUXGQLRQHE\á\RVRE\
QDSRGVWDZLHXPyZF\ZLOQRSUDZQ\FKSRPDJDá\RVRE\]DWUXGQLRQHQDVWDĪX]383RUD]RVRE\]DWUXGQLRQH
do prac interwencyjnych.
V
)XQGXV]VWDWXWRZ\ZURNXVSUDZR]GDZF]\PSRZLĊNV]\áVLĊRZDUWRĞüSU]\MĊW\FK]ZLĊNV]HĔZDUWRĞFLĞURGNyZ
WUZDá\FKRUD]SRPQLHMV]\áRZDUWRĞü]ZUyFRQHJRVSU]ĊWXGR3=ĩNWyU\WR.OXESRVLDGDáZXĪ\WNRZDQLXNDGáXE
áRG]LNODV\HU
VI
&KRMQLFNL.OXEĩHJODUVNLZURNXJRVSRGDUF]\PQLHSRUĊF]DáNUHG\WyZ
VII
Druk: MPiPS
Uzyskane przychody w 2013URNXVWDQRZLá\138%SU]\FKRGyZURNXSRSU]HGQLHJRLVą]QDF]QLHZLĊNV]H]
XZDJLQDX]\VNDQLHGRILQDQVRZDQLDSURMHNWXÄ5HPRQWSU]\VWDQL&KRMQLFNLHJR.OXEXĩHJODUVNLHJR3R]RVWDáH
SU]\FKRG\VąSRUyZQ\ZDOQHZVWRVXQNXGRURNXSRSU]HGQLHJR
8]\VNDQHNRV]W\E\á\UyZQLHĪ]QDF]QLHZLĊNV]HZVWRVXQNXGRURNXSRSU]HGQLHJRLVWDQRZLá\138% roku
2012:\ĪV]HNRV]W\]ZLą]DQHE\á\]UHDOL]DFMą]DGDQLDÄ5HPRQWSU]\VWDQL&KRMQLFNLHJR.OXEXĩHJODUVNLHJR
3R]RVWDáHNRV]W\E\á\SRGREQHMDNZURNXSRSU]HGQLP
:DUWRĞüVNáDGQLNyZPDMąWNXXOHJáD]ZLĊNV]HQLX]XZDJLQDGRNRQDQHUHPRQW\ĞURGNyZWUZDá\FKD]PQLHMV]\áD
VLĊRQDOLF]RQHXPRU]HQLDZDUWRĞFLĞURGNyZWUZDá\FKRUD]GRNRQDQ\]ZURWVSU]ĊWXĪHJODUVNLHJRGR3ROVNLHJR
=ZLą]NXĩHJODUVNLHJRNWyU\SRVLDGDOLĞP\ZXĪ\WNRZDQLXRG2009 roku
6SRU]ąG]RQRGQLD
Druk: MPiPS

Podobne dokumenty