SIWZ NNW Gmina Mełgiew

Komentarze

Transkrypt

SIWZ NNW Gmina Mełgiew
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro
Zamawiający – Gmina Mełgiew, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o
wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art.
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn zm. oraz z 2016 poz. 831, 996 i 1020).
NAZWA ZADANIA:
UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,
MŁODZIEŻY I PERSONELU ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
NAUCZYCIELI I DYREKTORA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY MEŁGIEW
Zaproszenie umieszczone zostaje na stronie internetowej:
https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146
Na wskazanej stronie umieszczane będą również wnioski wykonawców i udzielane
na nie odpowiedzi.
Dnia 11.08.2016 r.
1.
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Gmina Mełgiew
Adres: Ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew
tel.: (81) 460 57 00
faks: (81) 460 57 90
NIP: 7131096317
REGON: 000543433
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa.
1.1.
Podmioty objęte zamówieniem:
Zamówienie obejmuje jednostki oświatowe Gminy Mełgiew. Wykaz podmiotów objętych
zamówieniem zawarty został w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (zwanej dalej również specyfikacją lub SIWZ). O ile w dalszej części specyfikacji
i w jej załącznikach jest mowa
o zamawiającym lub ubezpieczającym / ubezpieczonym,
należy przez to rozumieć Gminę Mełgiew oraz podmioty wymienione w ww. załączniku.
1.2.
Podstawa prawna postępowania i opracowania niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn zm. oraz z 2016 poz. 831, 996 i 1020.)
2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 380 z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254)
5) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 168 z późn. zm.)
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
7) Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.)
1.3.
Informacja o brokerze ubezpieczeniowym:
Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker sp. z
o.o. z siedzibą w Toruniu. Po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy, broker
będzie nadzorował jej realizację. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo
stosowanej.
2.
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu
ofert w nawiązaniu do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn zm. oraz z 2016 poz. 831, 996 i
1020) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn zm.). Zamawiający może w każdej chwili odwołać
str. 2
niniejsze postępowanie lub zmienić jego warunki (Kodeks cywilny, art. 701 § 3 - tekst
jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
2.1.
Jawność postępowania.
Postępowanie ma charakter jawny. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.
3.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i
dyrektora jednostek oświatowych Gminy Mełgiew. Zakres zamówienia obejmuje:
1)
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
2)
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektorów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
3.1.
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki
obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora jednostek oświatowych
Gminy Mełgiew.
4.
Informacja o ofertach częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.
Informacja o ofertach wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.
Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące począwszy od dnia 01.09.2016 r.
Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nauczycieli dla każdej jednostki oświatowej oddzielnie zgodnie
z poniższymi okresami:
- I rok ubezpieczenia od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.
- II rok ubezpieczenia od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.
7.Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.1. spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany
za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie
uprawnień
do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015
str. 3
roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z
późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu
państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą
przedmiot zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie
zezwolenia.
7.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego
warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje
zawarte w wymaganym oświadczeniu, zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej
specyfikacji (Formularz oferta).
8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
8.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem bądź pocztą
elektroniczną:
a) pisemnie na adres zamawiającego,
b) faksem na nr: (81) 460 57 90
c) pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
przy czym wymaga się, aby e-mail zawierał „zeskanowaną” treść zapytania opatrzoną
podpisem (najlepiej w formacie PDF lub JPG), dodatkowo zaś w wersji umożliwiającej
edycję.
8.2. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia można
składać do połowy terminu na składanie ofert.
8.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt 8.2. lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
Treść wniosków wraz z wyjaśnieniami zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania
zamieści na stronie internetowej pod adresem:
https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146
nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
9.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający
zamieści na stronie internetowej pod adresem:
https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146
9.1. Zmiana będzie wiążąca dla wszystkich oferentów.
9.2. Zamawiający zawsze może przedłużyć termin składania ofert, stosowną informację
zamieszczając na stronie internetowej pod adresem
https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Magdalena
Narodowiec
W sprawach merytorycznych Inter-Broker Sp. z o.o. w Toruniu reprezentuje (bez prawa
przyjmowania od wykonawców zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie
wykonawcom odpowiedzi) Mateusz Fus tel. (81) 532 42 31.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż
jednej oferty przez tego samego wykonawcę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
str. 4
10.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
10.3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań i na cały zakres zamówienia
określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzoru
załącznika nr 2 (Formularz oferta), bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian treści –
wprowadzenie zmian do treści oferty spowoduje jej odrzucenie.
10.4. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty należy złożyć w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
10.5. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z
Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
10.6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera
pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób
umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
10.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
wykonawcy.
10.8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
10.9. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
10.9.1.
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej zgodnie z Ustawą z dnia 11.09.2015 roku o działalności
ubezpieczeniowej (tekst jednolity. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) obejmującej
przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca
prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia – tylko
w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia;
10.9.2.
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
10.9.3.
pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie)
do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy oferty i dokumentów
składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
10.10. Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie,
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej
nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę zamawiającego:
Urząd Gminy Mełgiew
Adres: Ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew
Sekretariat
10.11. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:
Oferta konkursowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i
dyrektora jednostek oświatowych Gminy Mełgiew – nie otwierać przed dniem
19.08.2016 r., godz. 10.10.”
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy w Mełgwi, Ul. Partyzancka 2
str. 5
21-007 Mełgiew, Sekretariat, osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.
11.1. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 19.08.2016 r., o godz.
10.00
11.2. Ofertę złożoną po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy bez
jej otwierania.
11.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
11.3.1.
Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być
dokonana poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w rozdziale 8
oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Formularz oferta) hasłem
„ZMIANA”.
11.3.2.
Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być
dokonane poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy
złożyć w opakowaniach / kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w
rozdziale 8, z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”.
11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2016 r., o godz. 10.10, w siedzibie
zamawiającego,
11.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania,
z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
11.6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące zaoferowanej przez wykonawców ceny.
11.7. Przed otwarciem ofert zamawiający może podać jakie środki przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia.
12. Termin związania ofertą.
12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą,
13. Opis sposobu obliczania ceny.
13.1. Cenę oferty należy obliczyć za pełny 24 -miesięczny okres zamówienia i cały
przedmiot zamówienia opisany w załącznikach do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
13.2. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające
z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.
13.3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
13.4. Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami:
1)
2)
3)
cena oferty - 20%
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 25%
suma ubezpieczenia – 55 %
str. 6
14.2. Opis kryteriów:
14.2.1.
Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość
punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie ze
wzorem:
Cmin
Cn = ---------------- × 20 pkt
C
gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty”
C – cena badanej oferty
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
14.1.1.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne– 25 pkt :
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie
(w Załączniku nr 2), z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów (określonych przy
poszczególnych klauzulach), zgodnie z poniższym wykazem. Punkty „małe” za warunki
pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który
przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, a
pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul
i postanowień. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne
postanowienia szczególnie fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Imp
Pp = --------× 25 pkt
100 pkt
gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne
postanowienia szczególne fakultatywne”,
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne,
Wykaz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych
Lp. Rodzaj klauzuli dodatkowej lub postanowienia szczególnego
Punkty
1 Klauzula zwrotu kosztów leczenia
15
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego
2
15
w następstwie wypadku komunikacyjnego
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu czasowej niezdolności
3
10
Ubezpieczonego do nauki w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Klauzula dodatkowa pobytu ubezpieczonego w szpitalu w
4
10
następstwie nieszczęśliwego wypadku
Klauzula dodatkowa operacji chirurgicznych w następstwie
5
15
nieszczęśliwego wypadku
6 Klauzula dodatkowa rozszerzenia przedmiotu ubezpieczenia
15
Klauzula dodatkowa podwyższenia świadczenia z tytułu
7
10
zachorowania Ubezpieczonego na sepię
8 Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci opiekuna
10
str. 7
prawnego
RAZEM
100
UWAGA: Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych
fakultatywnych oznacza zgodę na ich definicje, które opisane zostały w Załączniku
Nr 1 do SIWZ pkt 4.
14.2.3.
Suma ubezpieczenia – 55 pkt
Ocena ofert w kryterium „Suma ubezpieczenia” zostanie dokonana na podstawie
formularza zawartego w złożonej ofercie (w Załączniku nr 2) i zostanie określona zgodnie z
wzorem:
S
Sn = ----------Smax
× 55 pkt
gdzie:
Sn – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Suma ubezpieczenia”,
S – średnia arytmetyczna sum ubezpieczenia dla Grup od nr 1 do nr 2 zaoferowanych w
badanej ofercie,
Smax – najwyższa średnia arytmetyczna sum ubezpieczenia dla Grup od nr 1 do nr 2
spośród badanych ofert.
14.2. Wynik oceny ofert
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznawanych w kryterium
„Cena oferty” (Cn), ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne
postanowienia szczególne fakultatywne” (Pp) oraz ilości punktów przyznanych w
kryterium „Suma ubezpieczenia”.
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną
ilością punktów.
15. Wybór najkorzystniejszej oferty.
15.1. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamawiający wzywa wykonawców, którzy
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów, albo
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia we właściwej formie, w wyznaczonym
terminie.
15.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
15.3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił lub nie złożył
w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w pkt 15.1. lub wyjaśnień, o
których mowa w pkt 15.2.
15.4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, która nie spełnia warunków postępowania
lub która jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
15.5. Zamawiający poprawia w ofercie
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
str. 8
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona, wymagając wyrażenia zgody na wprowadzone poprawki w terminie do 3 dni
od daty zawiadomienia wykonawcy. W przypadku niewyrażenia zgody na wprowadzenie
wskazanych wyżej poprawek przez zamawiającego oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
15.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszej specyfikacji.
15.7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera niższą cenę.
15.8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) w przypadku, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
15.8.1.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia lub odwołania
postępowania w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny.
15.9. O unieważnieniu lub odwołaniu postępowania zamawiający zawiadamia pisemnie
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
15.10.Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługują
żadne roszczenia do zamawiającego.
15.11.Zamawiający nie zwraca wykonawcom przedłożonych w postępowaniu ofert i
dokumentów.
16. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia o tym
faksem / e-mailem (z żądaniem potwierdzenia odbioru) i pisemnie wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieszcza stosowną informację na stronie
internetowej.
16.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego po zawiadomieniu
wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania zawiadomienia przez wykonawcę zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane
przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
16.3. Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
odpowiednio we wzorach, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
16.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
16.5. Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym między stronami.
16.6. Po zawarciu umowy wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis
ubezpieczeniowych. W razie niemożliwości wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych
z dniem podpisania umowy kończącej niniejsze postępowanie - wykonawca zobowiązany
jest do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo
i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną
ofertą od dnia podpisania umowy kończącej postępowanie na wybór Ubezpieczyciela. Nota
pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych
dokumentów ubezpieczeniowych.
16.7. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
str. 9
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz
zamawiającego i każdego podmiotu objętego zamówieniem – Inter-Broker Sp. z o.o.
w Toruniu.
17. Postanowienia końcowe.
17.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
bez podania przyczyny,
2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie
postępowania,
5) wyłącznej interpretacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak
również jej załączników.
17.2. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty,
również w przypadku odwołania lub unieważnienia postępowania.
18. Wykaz załączników do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
stanowiących jej integralna część.
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki
obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora jednostek oświatowych
Gminy Mełgiew.
Załącznik nr 2: Formularz „Oferta”
Załącznik nr 3: Wzór umowy
Załącznik nr 4: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania)
str. 10
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający
warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży i personelu oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli
i dyrektora jednostek oświatowych Gminy Mełgiew.
A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych:
1. Ubezpieczający
1.
Zespół Szkół w Mełgwi
ul. Partyzancka 19
21-007 Mełgiew
PKD: 8560Z
Regon: 06038986000000
NIP: 712-31-33-239
Liczba osób zatrudnionych: 30
Liczba uczniów: 245
2.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jaworzników w Krzesimowie
Krzesimów 116
21-007 Mełgiew
PKD: 8520Z
Regon: 001151528
NIP: 7131997279
Liczba uczniów: 109
Liczba zatrudnionych: 22
3.
Szkoła Podstawowa w Dominowie
Dominów 78
21-007 Mełgiew
PKD: 8520Z
Regon: 001151511
NIP: 713-22-52-386
Liczba osób zatrudnionych: 14 nauczycieli
Liczba uczniów: 91
Opis prowadzonej działalności: szkoła podstawowa i przedszkole, stołówka nie jest prowadzona
przez szkołę.
4.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Podzamczu
Podzamcze 22
21-007 Mełgiew
PKD: 8520Z
Regon: 001151505
NIP: 713-22-52-363
Liczba osób zatrudnionych: 16 nauczycieli
Liczba uczniów: 40
5.
Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Jackowie
Jacków 21
str. 11
21-007 Mełgiew
PKD:8520Z
Regon: 001277687
NIP: 73-14-07-059
Liczba osób zatrudnionych: 15 nauczycieli
Liczba uczniów: 104
6. Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu
Krępiec, ul. Szkolna 3
21-007 Mełgiew,
PKD:8520Z
NIP: 713-180-55-35
Regon: 001180790
Liczba osób zatrudnionych: 23
Liczba uczniów: 115
Ubezpieczeni – dzieci i młodzież oraz personel wyżej wymienionych szkół.
Aktualnie we wszystkich powyższych jednostkach oświatowych Gminy Mełgiew
ubezpieczonych jest: 704 osoby w zakresie ubezpieczenia NNW oraz 120 osób w
zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu
nauczyciela i dyrektora. Zamawiający zastrzega, że wyżej wymienione liczby osób
mogą ulec zmianie.
B.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Warunki obligatoryjne
Postanowienia ogólne
Zamawiający nie gwarantuje, że wszystkie deklarowane osoby przystąpią do
ubezpieczenia, a zawiązanie umowy ubezpieczenia będzie uwarunkowane
indywidualną decyzją osób do ubezpieczenia (rodziców dzieci) lub nauczycieli.
Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową
wszystkie ryzyka wskazane w SIWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i
zgodnych ze złożoną ofertą.
Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca
(aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie
potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w
SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie.
Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę
nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie on
rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień
dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków
ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami
określonymi w SIWZ.
Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje
niezmienność ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia. Wyjątek od tej
zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian obowiązującego prawa, w jakim
zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
Zamawiający nie stawia jednak wymogu, aby wykonawca posiadał ogólne
warunki ubezpieczenia dla każdego rodzaju ubezpieczenia wskazanego w opisie
przedmiotu zamówienia, z uwagi na fakt, że postanowienia SIWZ i umowy mają
pierwszeństwo przed ustaleniami tego rodzaju dokumentów. W przypadku braku
warunków odpowiadających ubezpieczeniu zawartemu w SIWZ w sprawach
str. 12
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
nieuregulowanych przez zamawiającego będą miały zastosowanie wyłącznie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz
ewentualnie inne ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane przez
wykonawcę, w zakresie niestojącym w sprzeczności z wymaganiami SIWZ.
Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków, stawek i składek rocznych
wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we
wszystkich rodzajach ubezpieczeń.
Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w
stosunku do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie liczby
ubezpieczonych osób.
W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują
odmowę lub ograniczenie wypłaty świadczenia lub ograniczenie bądź
zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez
zamawiającego wymienionych w nich obowiązków, nie będą miały one
zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub nie
miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar zdarzenia skutkującego wypłatą
świadczenia. Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z
opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową
ubezpieczenia.
W przygotowaniu programu ubezpieczeniowego (szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia), doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia,
czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz
zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń uczestniczy i pośredniczy broker
ubezpieczeniowy, Inter-Broker sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu. Wykonawca
wynagradza prowizyjnie Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu według
stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres
obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia wynikający z SIWZ
Definicje
Ubezpieczający – jednostka oświatowa, która zawiera umowę ubezpieczenia,
Ubezpieczony - osoba fizyczna, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci
Ubezpieczonego; w przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie
przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności:
małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w
kolejności przewidzianej prawem spadkowym; jeżeli świadczenie przysługuje
kilku osobom, to jego wysokość dzieli się między te osoby w równych częściach,
Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w
następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia
ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł,
Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała
lub rozstrój zdrowia,
Trwałe uszkodzenie ciała – całkowita utrata fizyczna narządu lub organu, lub
całkowita utrata ich funkcji,
Oparzenie – uszkodzenie skóry lub tkanek na skutek działania wysokiej
temperatury, substancji chemicznych, promieniowania jonizującego lub prądu
elektrycznego (w tym wskutek wyładowań atmosferycznych)
Odmrożenie – uszkodzenie skóry lub tkanek wskutek działania niskiej
temperatury,
Wstrząśnienie mózgu - zespół objawów klinicznych, będących wynikiem urazu,
charakteryzujące się utratą przytomności z niepamięcią wsteczną lub
niepamięcią następczą
str. 13
2.10. Złamanie - urazowe przerwanie ciągłości tkanki kostnej, przez złamania rozumie
się również urazowe złuszczenie chrząstek nasadowych:
- otwarte - z przerwaniem ciągłości skóry w okolicy złamanej kości,
- zamknięte - gdy skóra w okolicy złamanej kości jest nienaruszona
2.11. Zwichnięcie - urazowe przemieszczenie się jednej powierzchni stawowej w
stosunku do drugiej, które musi być potwierdzone badaniem obrazowym.
2.12. Sporty ekstremalne – sporty, których uprawianie wiąże się z działaniem w
warunkach zwiększonego ryzyka i ponadprzeciętnych zdolności fizycznych i
psychicznych, to jest:
a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia,
buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking na wysokości pow.
5.500 m n.p.m.,
b) kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, przy
wietrze o prędkości powyżej 50 km/h,
c)wszelkie odmiany nurkowania na głębokość poniżej 15 m oraz freediving,
d)żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od
brzegu,
e)skoki narciarskie, skialpinizm oraz zjazdy na nartach albo snowboardzie poza
wyznaczonymi trasami w tym też zjazdy wyczynowe,
f)wszelkie
odmiany
skoków
bungee,
skoków
ze
spadochronem,
paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie
samolotów albo śmigłowców,
g)jazda na motocyklach oraz quadach po specjalnie przygotowanych trasach
bądź w terenie naturalnym obfitującym w przeszkody,
h)udział i przygotowanie do udziału w wyścigach albo rajdach pojazdów
lądowych, wodnych albo powietrznych,
i)wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi albo przyrodniczymi tj. obszary górskie albo wyżynne na
wysokości powyżej 5.500 m n.p.m., strefa podbiegunowa, Alaska, Syberia,
Kamczatka, terytorium północne Kanady, obszary pustynne w odległości pow.
20 km od najbliższych miast, osad, dróg,
j)sporty walki oraz sporty obronne za wyjątkiem: karate, judo, jujitsu, capoeira,
taekwondo, zapasy, kung-fu, kendo, tai chi, aikido,
k)hokej, hokej na trawie, rugby,
l)zorbing;
2.13. W odniesieniu do innych definicji Zamawiający uznaje treść definicji
obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej „OWU”)
Wykonawcy
3.
Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
3.1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku,
który zaistniał:
- w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku
ubezpieczeniowego,
- w wyniku zatrucia spowodowanego nikotyną, spożyciem alkoholu lub użyciem
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
str. 14
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
- w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach (z wyjątkiem działania w obronie
koniecznej) oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez
ubezpieczonego przestępstwa umyślnego,
- w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach,
zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że
udział ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach
protestacyjnych, blokadach dróg wynikał z wykonywania czynności służbowych;
- w wyniku wykonywania procedur medycznych bez względu na to przez kogo
były wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło
bezpośrednich następstw wypadku ubezpieczeniowego;
- podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym, jeżeli
ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem chyba, że
nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
- podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli
ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem chyba, że
nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
- podczas uprawiania sportów ekstremalnych,
- podczas uprawiania sportów w celach zarobkowych,
Ponadto Wykonawca nie odpowiada za następstwa chorób lub stanów
chorobowych nawet takich, które wystąpiły nagle lub zostały ujawnione dopiero
w następstwie wypadku ubezpieczeniowego lub stanowiących przyczynę
zaistnienia nieszczęśliwego wypadku z wyjątkiem chorób i stanów chorobowych
wyszczególnionych w przedmiocie ubezpieczenia. Jeżeli choroba lub stan
chorobowy miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku tj. przyczyną
nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba, jak i przyczyna zewnętrzna,
odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia,
które są następstwem przyczyny zewnętrznej.
Forma zawarcia ubezpieczenia
Umowa grupowego ubezpieczenia zostanie zawarta pomiędzy wybranym w
niniejszym postępowaniu Wykonawcą, a danym Ubezpieczającym.
Wykonawca na potwierdzenie zawarcia umowy wystawi polisę ubezpieczeniową
uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia na
podstawie opłaconej składki.
Polisy ubezpieczenia wraz z procedurą obsługi ubezpieczenia i wypłaty
świadczeń Wykonawca przekazuje do każdego Ubezpieczającego w terminie 20
dni od początku ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku zmiany liczby ubezpieczonych Wykonawca zobowiązany jest do
wystawienia aneksów do polis ubezpieczeniowych w terminie 14 dni od
przekazania przez Ubezpieczającego informacji o faktycznej liczbie
ubezpieczonych osób.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego,
gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie
i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.09.2016r. w pierwszym
roku ubezpieczenia, oraz od dnia 01.09.2017r. w drugim roku ubezpieczenia.
Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia
polisy ubezpieczeniowej.
Składka ubezpieczeniowa
Maksymalna składka ubezpieczeniowa od jednej osoby za roczny okres
ubezpieczenia NNW wynosi – 27,00 zł dla Grupy nr 1, oraz 32,00 zł dla Grupy nr
2. Minimalna wymagana suma ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży wynosi 10
000,00 zł dla Grupy nr 1 oraz 12 000,00 zł dla Grupy nr 2. Dodatkowo
str. 15
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
Wykonawca zapewni możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nauczyciela oraz dyrektora. Maksymalna składka od
jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
nauczyciela wynosi maksymalnie 2,00 zł. Natomiast maksymalna składka od
jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
dyrektora wynosi maksymalnie 30,00 zł.
Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego objęcia ubezpieczeniem dzieci i
młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej w liczbie odpowiadającej 10%
ogólnej liczby ubezpieczonych dzieci i młodzieży.
Płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w następujących
terminach:
- I rok ubezpieczenia – składka jednorazowa płatna do 31.10.2016r.
- II rok ubezpieczenia – składka jednorazowa płatna do 31.10.2017r.
Dopuszcza się możliwość opłaty składki w terminach późniejszych z
zastrzeżeniem dotyczącym ochrony ubezpieczeniowej opisanym w pkt. 6.3.
Każdy Ubezpieczający będzie prowadził ewidencję osób opłacających składkę.
Okres ubezpieczenia:
Pełny okres ubezpieczenia składa się z następujących okresów rocznych:
- I rok ubezpieczenia – okres ubezpieczenia od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.
- II rok ubezpieczenia – okres ubezpieczenia od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.
W każdym roku ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy w
stosunku do wszystkich osób, które opłacą składkę ubezpieczeniową w
terminach określonych w pkt. 5.3. na podstawie listy ubezpieczonych wraz z
opłatą składki.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do osób, które opłacą składkę w
terminach późniejszych niż określone w pkt. 5.3., rozpoczyna się od dnia
następnego po opłaceniu składki i trwa do 31.08.2017r. w I roku ubezpieczenia,
do 31.08.2018r. oraz w II roku ubezpieczenia z rozliczeniem składki za każdy
dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata temporis).
Odpis na rzecz rady rodziców z tytułu ubezpieczenia
Wykonawca stawia do dyspozycji rady rodziców każdej z placówek oświatowych
odpis na rzecz rady rodziców lub fundusz prewencyjny dla szkoły lub bony
edukacyjne,
żywnościowe,
stypendialne,
bezpieczeństwa
wspierające
Ubezpieczonych lub w inny sposób zgodny z przepisami prawa w wysokości 20%
zainkasowanej składki z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży i personelu zawartych w drodze niniejszego
postępowania przetargowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania składki od
danego Ubezpieczającego.
Wykonawca wraz z polisami przekazuje Ubezpieczającym wzór dokumentu
niezbędnego do przekazania środków o których mowa w pkt. 7.1.
Realizacja świadczeń
W przypadku zgłoszenia roszczeń Wykonawca wykonuje zobowiązania
najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu
objętym odpowiedzialnością wykonawcy. W przypadku, gdy wyjaśnienie w
powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania
okazało się niemożliwe, Wykonawca wykonuje zobowiązania w ciągu 14 dni od
dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe, z tym że część bezsporna świadczenia zostanie
wypłacona w terminie 30 dni. Ponadto w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia
str. 16
będzie wysyłane pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentacji oraz listą
informacji niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji roszczenia.
8.2. Wykonawca orzeka o przyznaniu świadczenia bez powoływania komisji
lekarskich na podstawie kompletnej zgromadzonej dokumentacji medycznej. W
przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia,
powoływana będzie komisja lekarska.
9.
Przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, wysokości świadczeń /
sumy gwarancyjnej oraz suma ubezpieczenia
Wysokość
świadczenia jako
L.p.
Zakres ubezpieczenia
procent sumy
ubezpieczenia
Minimalna wymagana suma ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży wynosi
10 000,00 zł dla Grupy nr 1 oraz 12 000,00 zł dla Grupy nr 2
1 Śmierć ubezpieczonego
100%
2 Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)
1%
Zatrucie gazami, substancjami i produktami
3
5%
chemicznymi, porażenie prądem, piorunem
Urazy ciała które wymagały interwencji lekarskiej,
4
1,5%
niestanowiące trwałego uszczerbku a zdrowiu
5 Oparzenia lub odmrożenia
zgodnie z pkt. 9.5.1.
6 Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu
zgodnie z pkt. 9.6.1.
7 Pogryzienia, pokąsania, ukąszenia
5%
25% sumy właściwej
dla grupy I i II/ 10%
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących
sumy właściwej dla
8 przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych
grupy I i II/ nie
oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
więcej niż 200 zł
za każdy ząb
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby
9
25%
niepełnosprawnej
10 Usługi typu assistance na terenie RP
zgodnie z OWU
11 Zwrot kosztów leczenia
5,0%
Klauzule dodatkowe obligatoryjne
1. Klauzula świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie
nowotworu złośliwego - zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę
świadczenia w wysokości 1 000 zł z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie
nowotworu złośliwego. Dopuszczalne jest zastąpienie świadczenia z tytułu śmierci
Ubezpieczonego w następstwie nowotworu złośliwego świadczeniem z tytułu
zdiagnozowania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego.
2. Klauzula świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wady
wrodzonej serca – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenie
w wysokości 1 000 zł z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wady wrodzonej
serca. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy Ubezpieczonych poniżej 25 roku życia.
Dopuszczalne jest zastąpienie świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w
następstwie wady wrodzonej serca świadczeniem z tytułu zdiagnozowania u
Ubezpieczonego wady wrodzonej serca.
3. Klauzula świadczenia z tytułu amputacji kończyny lub części kończyny
spowodowanej nowotworem złośliwym – zakres ochrony ubezpieczeniowej
str. 17
obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 1 000 zł z tytułu amputacji kończyny lub
części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym. Ochrona ubezpieczeniowa
dotyczy Ubezpieczonych poniżej 25 roku życia.
4. Klauzula świadczenia z tytułu zachorowania Ubezpieczonego na sepsę - zakres
ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 800 zł z tytułu
zachorowania Ubezpieczonego na sepsę.
5. Klauzula wypłaty świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego - zakres
ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 1 000 zł z
tytułu śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby utrzymującej osobę
Ubezpieczoną w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Przedmiot ubezpieczenia – następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia
objęte umową w tym: zawał serca, krwotok śródczaszkowy, obrażenia ciała, których
zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej
przyczynie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadków ubezpieczeniowych, które
zaszły w okresie ubezpieczenia.
Czasowy zakres ochrony – ochrona całodobowa
Zakres terytorialny – ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za
granicą,
Wysokość sumy
L.p.
Zakres ubezpieczenia
gwarancyjnej
100 000,00 zł na
jedno i wszystkie
1 Odpowiedzialność cywilna nauczyciela
zdarzenia, brak
franszyz i udziałów
własnych
50 000,00 zł na
jedno i wszystkie
2 Odpowiedzialność cywilna dyrektora
zdarzenia, brak
franszyz i udziałów
własnych
9.1. Śmierć ubezpieczonego
9.1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie zdarzeń
stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które nastąpiły w okresie
odpowiedzialności Wykonawcy.
9.1.2. Prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli
śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od zdarzenia stanowiącego
przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje
związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot
ubezpieczenia, a śmiercią Ubezpieczonego.
9.2. Trwały uszczerbek na zdrowiu
9.2.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego
uszczerbku na zdrowiu w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot
ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
9.2.2. Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku
na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego, uszczerbek nastąpił nie później niż 24 miesiące od daty
zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy
str. 18
9.2.3.
9.3.
9.3.1.
9.4.
9.4.1.
9.5.
9.5.1.
zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a trwałym uszczerbkiem na
zdrowiu Ubezpieczonego.
Trwały uszczerbek orzekany jest przez lekarza wskazanego przez Wykonawcę na
podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu”
stanowiącej załącznik do OWU Wykonawcy.
Zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie
prądem, piorunem
Wykonawca wypłaci świadczenie, jeżeli w wyniku nagłego zatrucia gazami,
substancjami i produktami chemicznymi bądź w przypadku porażenia piorunem
lub prądem konieczna była hospitalizacja ubezpieczonego trwająca dłużej niż 1
dzień.
Urazy ciała które wymagały interwencji lekarskiej
Wykonawca wypłaci świadczenie w przypadku urazu ciała w następstwie
zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia niepowodującego trwałego
uszczerbku na zdrowiu, o ile następstwa tego urazu wymagały interwencji
lekarskiej w placówce medycznej oraz dalszego leczenia i co najmniej jednej
wizyty kontrolnej (nie dotyczy interwencji stomatologicznych).
Oparzenia lub odmrożenia
W przypadku wystąpienia oparzeń lub odmrożeń Ubezpieczonemu przysługuje
świadczenie w wysokości co najmniej odpowiadającej procentowi sumy
ubezpieczenia zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Rodzaj oparzenia lub
odmrożenia
% sumy
ubezpieczenia
9 000,00 zł
Oparzenia II st. do 1%
1,5%
powierzchni ciała
Oparzenia II st. powyżej 1% do
2.
4%
15% powierzchni ciała
Oparzenia II st. powyżej 15%
3.
7%
do 30% powierzchni ciała
Oparzenia II st. powyżej 30%
4.
20%
powierzchni ciała
Oparzenia III st. do 5%
5.
4%
powierzchni ciała
Oparzenia III st. powyżej 5%
6.
10%
do 10% powierzchni ciała
Oparzenia III st. powyżej 10%
7.
20%
powierzchni ciała
Oparzenia dróg oddechowych
8.
20%
leczone w szpitalu
Odmrożenia II st. albo wyższy
9. – jeden palec ręki lub jeden
1,5%
palec stopy
Odmrożenia II st. albo wyższy
– więcej niż jeden palec ręki
10.
4%
lub jeden palec u nogi,
odmrożenie nosa lub ucha
Zakres ubezpieczenia, wysokość świadczeń / sumy gwarancyjnej oraz suma
ubezpieczenia, w zakresie ubezpieczenia dotyczącego pkt. 5. „Oparzenia lub
1.
str. 19
odmrożenia”, ustalana jest od stałej sumy ubezpieczenia 10 000,00 zł bez względu
na grupę i dedykowaną jej obligatoryjną sumą ubezpieczenia.
9.6. Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu
9.6.1. Jeżeli w wyniku zdarzeń objętych przedmiotem ubezpieczenia Ubezpieczony
doznał wstrząśnienia mózgu lub nastąpiło podejrzenie wstrząśnienia mózgu, w
wyniku którego konieczna była hospitalizacja trwająca dłużej niż 1 dzień
Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości co najmniej
odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Ilość dni hospitalizacji
% sumy
ubezpieczenia
1.
2 dni
1%
2.
3 dni
2%
3.
4 dni i dłużej
3%
9.7. Pogryzienia, pokąsania, ukąszenia
9.7.1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu pogryzienia
przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia
owadów. Świadczenie wypłacane jest w przypadku hospitalizacji dłużej niż 1
dzień i jest ograniczone do jednej wypłaty w rocznym okresie ubezpieczenia.
9.8. Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów stałych
9.8.1. Wykonawca zwraca Ubezpieczonemu koszty nabycia wyrobów medycznych
będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych pod
warunkiem, że powstały one w następstwie zdarzenia objętego przedmiotem
ubezpieczenia oraz jeżeli konieczność ich poniesienia powstała nie później niż 24
miesiące od dnia zajścia zdarzenia objętego przedmiotem ubezpieczenia.
9.8.2. Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do
wysokości rzeczywistych kosztów.
9.8.3. W przypadku odbudowy stomatologicznej zębów stałych zwrot kosztów nie
może być wyższy od kwoty 200 zł za każdy ząb.
9.9. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej
9.9.1. Wykonawca zwraca Ubezpieczonemu koszty poniesione na leczenie skutków
zdarzeń objętych przedmiotem ubezpieczenia. Zwrotowi podlegają
udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które
zostały poniesione w ciągu 24 miesięcy od daty zdarzenia objętego przedmiotem
ubezpieczenia, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do
kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.
9.10. Usługi typu assistance na terenie RP
9.10.1.
W związku z zajściem nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia
objętego przedmiotem ubezpieczenia Wykonawca w zależności od
uzasadnionych okoliczności organizuje i pokrywa koszty związane z udzieleniem
przez przedstawiciela Wykonawcy natychmiastowej pomocy na terenie RP.
Zakres oraz warunki świadczenia tego typu usług są zgodne z zapisami ogólnych
i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia.
Odpowiedzialność cywilna nauczycieli
10.
str. 20
10.1.1.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nauczycieli Wykonawca
odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia na
terenie Polski oraz poza jej granicami, z których roszczenia zostaną zgłoszone
przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.
10.1.2.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność nauczyciela,
wychowawcy lub opiekuna wobec osób trzecich za szkody będące następstwem
czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z
wykonywaniem zawodu nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika
pedagogicznego za wypadki ubezpieczeniowe powstałe w związku ze
sprawowaniem funkcji opiekuńczych ubezpieczonego nad dziećmi i młodzieżą.
Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy również funkcji opiekuńczych
wykonywanych przez ubezpieczonego w trakcie zajęć pozalekcyjnych, imprez
szkolnych, kolonii, obozów, wycieczek szkolnych itp.
10.1.3.
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia 100 000 zł (na jednego
nauczyciela), brak franszyz i udziałów własnych.
10.2. Odpowiedzialność cywilna dyrektora
10.2.1.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dyrektora Wykonawca
odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia na
terenie Polski, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem
ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. W przypadku czynności
wychowawczo – opiekuńczych realizowanych podczas wycieczek, zielonych
szkół, wymian młodzieży organizowanych przez placówki oświatowe znajdujące
się na terytorium RP zakres terytorialny zostaje rozszerzony o szkody będące
następstwem wypadków, które zaszły na terenie państw Unii Europejskiej oraz
Islandii, Norwegii i Szwajcarii,
10.2.2.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Dyrektora,
Zastępcy Dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora placówki
oświatowej za wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody
osobowej lub rzeczowej u osób trzecich z tytułu czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub
nienależytego
wykonania
zobowiązania
(odpowiedzialność
cywilna
kontraktowa), przy wykonywaniu przez niego obowiązków służbowych w
granicach posiadanych przez niego kompetencji.
10.2.3.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Ubezpieczonego w granicach jego
odpowiedzialności określonej przepisami prawa pracy (odpowiedzialność do
wysokości trzech pensji brutto z dnia powstania szkody) lub umowy
cywilnoprawnej, na podstawie której wykonuje obowiązki służbowe.
10.2.4.
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia 50 000 zł (na jedną
osobę), brak franszyz i udziałów własnych.
C.
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
1.
Klauzula zwrotu kosztów leczenia - zakres ochrony ubezpieczeniowej
obejmuje zwrot kosztów leczenia (w tym również kosztów rehabilitacji) w
wysokości do 20% właściwej (podstawowej) sumy ubezpieczenia w Grupie I i II,
o ile koszty te były niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz konieczność
ich poniesienia powstała w okresie 24 miesięcy (w przypadku rehabilitacji w
okresie 6 miesięcy) od dnia zajścia zdarzenia stanowiącego przedmiot
ubezpieczenia. Zwrotowi podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i
dowodami zapłaty koszty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie
jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.
str. 21
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w
następstwie wypadku komunikacyjnego – zakres ochrony ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony dodatkowo o świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w
następstwie wypadku komunikacyjnego. Wysokość świadczenia w tym zakresie
wynosi 50% właściwej (podstawowej) sumy ubezpieczenia w Grupie I i II
dodatkowo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu czasowej niezdolności
Ubezpieczonego do nauki w następstwie nieszczęśliwego wypadku – zakres
ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu czasowej
niezdolności Ubezpieczonego do nauki powstałej w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, który wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku
niezdolności Ubezpieczonego do nauki Wykonawca wypłaca zasiłek dzienny w
wysokości 0,1% właściwej (podstawowej) sumy ubezpieczenia w Grupie I i II za
każdy dzień niezdolności. Świadczenie wypłacane będzie pod warunkiem, że
okres niezdolności trwa dłużej niż 14 dni od dnia nieszczęśliwego wypadku.
Klauzula dodatkowa pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku - Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje
świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku. W przypadku pobytu w szpitalu Wykonawca wypłaci
świadczenie dzienne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,25%
właściwej (podstawowej) sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że pobyt w
szpitalu trwał dłużej niż 2 dni. Wykonawca wypłaci łączne świadczenia
maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni pobytu Ubezpieczonego w
szpitalu w całym okresie ubezpieczenia.
Klauzula
dodatkowa
operacji
chirurgicznych
w
następstwie
nieszczęśliwego wypadku – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony o świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej w następstwie
nieszczęśliwego wypadku. Ustalenie wysokości świadczenia w przypadku
konkretnej operacji chirurgicznej będzie odbywało się zgodnie z
postanowieniami OWU Wykonawcy, przy czym kwota w wysokości 10%
właściwej (podstawowej) sumy ubezpieczenia stanowi najwyższą kwotę
świadczenia jaka może zostać wypłacona Ubezpieczonemu.
Klauzula dodatkowa rozszerzenia przedmiotu ubezpieczenia – przedmiotem
ubezpieczenia objęte są – następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia
objęte umową w tym: zawał serca, udar mózgu, omdlenia, sepsa, epilepsja oraz
obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności,
usiłowanie popełnienia samobójstwa powodujące zarówno uszkodzenie ciała i
śmierć.
Klauzula
dodatkowa
rozszerzająca
odpowiedzialność
z
tytułu
zachorowania Ubezpieczonego na sepsę – w przypadku zachorowania
Ubezpieczonego na sepsę w okresie ubezpieczenia, którego następstwem jest
śmierć Ubezpieczonego Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości 100%
właściwej (podstawowej) sumy ubezpieczenia.
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w
następstwie wypadku na terenie placówki oświatowej – w przypadku śmierci
Ubezpieczonego w następstwie zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia
na terenie placówki oświatowej Wykonawca wypłaci dodatkowe świadczenie w
wysokości 100% właściwej (podstawowej) sumy ubezpieczenia.
str. 22
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz „Oferta”
……………………………..………………………
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ O F E R T A
I. Dane dotyczące Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz
dokładne adresy wszystkich Wykonawców):
Firma Wykonawcy (należy wpisać dane Wykonawcy, który posiada uprawnienia do
wykonywania działalności ubezpieczeniowej, a nie jego oddziału, przedstawicielstwa lub
innej jednostki organizacyjnej):
Firma
(nazwa):
.............................................................................................................................................................
Adres:
.............................................................................................................................................................
Telefon/faks: .............................................................................................................................................................
NIP:
.............................................................................................................................................................
REGON:
.............................................................................................................................................................
e-mail:
.............................................................................................................................................................
Jednostka organizacyjna Wykonawcy, która będzie brała udział w realizacji
zamówienia (należy wpisać dane oddziału, przedstawicielstwa lub innej jednostki
organizacyjnej Wykonawcy - jeśli dotyczy):
Firma
(nazwa):
.............................................................................................................................................................
Adres:
.............................................................................................................................................................
Telefon/faks: .............................................................................................................................................................
Osoba uprawniona przez Wykonawcę do podpisania i złożenia niniejszej oferty
(jeśli dotyczy):
Imię
i nazwisko:
.............................................................................................................................................................
Stanowisko:
.............................................................................................................................................................
str. 23
Telefon/faks: .............................................................................................................................................................
e-mail:
.............................................................................................................................................................
II. Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Mełgiew reprezentowana przez Wójta Gminy Mełgiew
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie
konkursu nieograniczonego na ,,ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej nauczycieli i dyrektora jednostek oświatowych Gminy Mełgiew”,
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
.......................................... PLN, słownie złotych
......................................................................................................................
/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.)/
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące począwszy od dnia 01.09.2016 r.
Termin związania ofertą – 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami SIWZ.
FORMULARZ CENOWY
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu
1
2
3
4
5
6
Składka za 1 osobę – Grupa nr 1:
Łączna cena – Grupa nr 1 (składka roczna za 1 osobę x 2 lata
x przewidywana liczba osób – 500 osób):
Składka za 1 osobę – Grupa nr 2:
Łączna cena – Grupa nr 2 (składka roczna za 1 osobę x 2 lata
x przewidywana liczba osób – 204 osób):
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli
Składka za 1 osobę:
Łączna cena – (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x
przewidywana liczba osób: 120 osoby):
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrektora
7
Składka za 1 osobę:
Łączna cena – (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x
8
przewidywana liczba osób: 6 osób):
Łączna cena oferty – ubezpieczenia NNW - Grupa nr 1, Grupa nr 2,
ubezpieczenia OC nauczycieli oraz ubezpieczenia OC dyrektora
(2+4+6+8)
str. 24
- akceptujemy następujące klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Akceptacja
Klauzula zwrotu kosztów leczenia
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie
wypadku komunikacyjnego
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego
do nauki w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Klauzula dodatkowa pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Klauzula dodatkowa operacji chirurgicznych w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
Klauzula dodatkowa rozszerzenia przedmiotu ubezpieczenia
Klauzula dodatkowa podwyższenia świadczenia z tytułu zachorowania
Ubezpieczonego na sepię
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie
wypadku na terenie placówki oświatowej
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub
postanowień szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej
klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak
słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub
postanowienia szczególnego. W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia
szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie
przyzna punktów dodatkowych.
- oferujemy następującą wysokość sumy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków:
Minimalna wymagana
wysokość sumy
ubezpieczenia
Oferowana wysokość
sumy ubezpieczenia
Grupa nr 1
10 000,00 zł
Grupa nr 2
12 000,00 zł
Uwaga: W kolumnie „Oferowana wysokość sumy ubezpieczenia” w wierszu dotyczącym
danej Grupy należy wpisać wartość proponowanej sumy ubezpieczenia w PLN. Brak
wpisanej wartości sumy ubezpieczenia oznacza zaakceptowanie wartości minimalnej.
str. 25
Wpisanie wartości niższej niż wymagana minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w
danej pozycji będzie oznaczało niezaakceptowanie warunku obligatoryjnego, a tym
samych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń,
2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty,
3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia
umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane,
5) wyrażamy zgodę na:
a) ratalną płatność składki, z zastrzeżeniami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności,
c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez zamawiającego dla
poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w załącznikach do
specyfikacji,
d) na wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok. W takim przypadku składka roczna
rozliczana będzie „co do dnia ” za faktyczny okres ochrony. Nie ma zastosowania składka
minimalna z polisy ubezpieczeniowej.
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczamy, że spełniamy
następujące warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oświadczamy, że (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który działa w formie towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych)
1) statut reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami
towarzystwa;
2) w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas Wykonawcy –
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej
Zamawiającemu, jako osobie niebędącej członkiem towarzystwa;
3) zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania strat
towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie mają zastosowanie następujące
ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia oraz aneksy do tych warunków (należy
wpisać wszystkie ogólne i szczególne warunki z datami zatwierdzenia przez Zarząd
Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania
oferty):
Wyszczególnienie wszystkich obowiązujących ogólnych
Data
Lp.
i szczególnych warunków ubezpieczenia oraz aneksów do
zatwierdzeni
str. 26
tych warunków, mających zastosowanie do niniejszego
zamówienia
a przez
Zarząd
Wykonawcy
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
Lp.
Wyszczególnienie
nr strony
Zastrzeżenie:
Załączniki nr …………………………………………………. nie mogą być udostępnione, ponieważ
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Miejscowość i data: …………………
……………………………………………..……………
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
str. 27
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
UMOWA Nr…………..
zawarta w dniu …………..…….. pomiędzy:
Gmina Mełgiew……………………………………….., nr ewidencyjny NIP: …………………... REGON:
…………………, w imieniu i na rzecz której działa:
Wójt Gminy Mełgiew - ……………………………………………………………..
zwany dalej „Zamawiającym”
a
.........................................................................................................,
prowadzącym
działalność
ubezpieczeniową
zarejestrowaną
w .....................................................................
pod
numerem KRS: ........................................................,
NIP: ......................................................,
REGON: ......................................................
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej
przedmiot zamówienia nr: ……........... z dnia ........................, zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
1.
.............................................................................................................................,
2.
.............................................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora jednostek oświatowych Gminy
Mełgiew - przeprowadzonego w trybie konkursu ofert, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z
późn zm. oraz z 2016 poz. 831, 996 i 1020) - została zawarta umowa o następującej treści.
Postanowienia ogólne
§1
Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie
z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.
§3
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, przy czym
odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu
str. 28
3)
2.
3.
4.
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania
umowy,
wszczęcia postępowania w sprawie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§4
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień
zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1.1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów
ubezpieczenia;
1.2. zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę;
1.3. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowego
podmiotu (w tym wydzielonego z podmiotu objętego zamówieniem), rozwiązania
podmiotu objętego zamówieniem lub włączenia go w struktury innego podmiotu co
związane będzie ze zmianą podmiotu przekazującego składki ubezpieczeniowe w części
lub całości, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;
1.4. zmiany (skrócenia) czasu trwania umowy, w przypadku gdy do ubezpieczenia NNW
dzieci, młodzieży i personelu zadeklaruje chęć przystąpienia mniej niż 50% aktualnie
ubezpieczonych osób w okresie 2 miesięcy od momentu podpisania umowy oraz w
trakcie trwania ubezpieczenia co najmniej 50% aktualnie ubezpieczonych osób
zadeklaruje chęć rezygnacji z ubezpieczenia.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego
wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę,
lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
3. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić wyłącznie
za zgodą obu stron wyrażoną w formie polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot i zakres zamówienia
§5
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
nauczycieli i dyrektora jednostek oświatowych Gminy Mełgiew. Zakres zamówienia
obejmuje:
1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli.
str. 29
2. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego, InterBroker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik
ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Po zawarciu niniejszej
umowy broker będzie nadzorował jej realizację.
3. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo
stosowanej.
Warunki wykonania zamówienia
§6
1. Warunki wykonywania zamówienia określa:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
2) niniejsza umowa,
których zapisy zawsze mają pierwszeństwo przed innymi ustaleniami
i postanowieniami,
3) oferta złożona przez Wykonawcę,
2. W sprawach nieuregulowanych przez dokumenty określone w ust. 1 zastosowanie mają
ogólne i szczególne warunku ubezpieczenia Wykonawcy, ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Wykonawca:
1. przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione
w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaakceptowane
warunki fakultatywne i uznaje je za niezmienne,
2. gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia i – jeżeli mają także
zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie
ochrona ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej
zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian Kodeksu cywilnego, w zakresie,
w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. gwarantuje niezmienność rocznych stawek taryfowych wynikających ze złożonej oferty
przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
4. akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny
oferowanej z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych osób.
Termin wykonania zamówienia
§8
1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące począwszy od dnia 01.09.2016 r.
2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz odpowiedzialności
cywilnej nauczycieli dla każdej jednostki oświatowej oddzielnie zgodnie z poniższymi
okresami:
- I rok ubezpieczenia od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.
- II rok ubezpieczenia od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.
Podwykonawcy
§9
1. Wykonawca powierza Wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy
str. 30
podwykonawców.
lub zapis: Wykonawca wykona zamówienie swoimi siłami, bez korzystania z usług
podwykonawców.
Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zależności od oświadczenia Wykonawcy
złożonego w ofercie.
Forma wykonania zamówienia
§ 10
Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na każdą jednostkę oświatową Gminy Mełgiew,
które tym samym będą ubezpieczającymi i będą przekazywały składki ubezpieczeniowe
Wykonawcy.
Składka i warunki płatności
§ 11
umowy
1. Za
wykonanie
przedmiotu
Wykonawca
otrzyma
składkę
ubezpieczeniową:
a) za ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu dla Grupy nr 1, w wysokości …….
PLN ( słownie: ……………………) rocznie za jednego Ubezpieczonego,
b) za ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu dla Grupy nr 2, w wysokości …….
PLN ( słownie: ……………………) rocznie za jednego Ubezpieczonego,
c) za ubezpieczenie OC nauczycieli, w wysokości ……. PLN ( słownie: ……………………)
rocznie za jednego Ubezpieczonego,
d) za ubezpieczenie OC dyrektora, w wysokości ……. PLN (słownie: …………………….)
rocznie za jednego Ubezpieczonego,
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z ofertą wynosi ………………………..……………………………….……. PLN (słownie
złotych: …………………………………………………………….…………….…..) i ma charakter
wynagrodzenia maksymalnego.
3. Faktyczne wynagrodzenie, stanowić będzie suma iloczynu zaoferowanej rocznej składki
za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w ubezpieczeniu NNW
dla Grupy nr1 i Grupy nr 2, iloczynu zaoferowanej rocznej składki za jednego
Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej nauczycieli oraz iloczynu zaoferowanej rocznej składki za jednego
Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej dyrektora.
§ 12
1. Składka będzie płacona przelewem z podaniem w tytule przelewu nr polisy na rachunek
Wykonawcy.
2. Płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w następujących terminach:
- I rok ubezpieczenia – składka jednorazowa płatna do 31.10.2016r.
- II rok ubezpieczenia – składka jednorazowa płatna do 31.10.2017r.
3. Strony umowy dopuszczają możliwość opłaty składki w późniejszym terminie z
rozliczeniem składki za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata
temporis)
Postanowienia końcowe
§ 13
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia
aktualne
na dzień
składania
ofert
str. 31
i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia, tj. (należy
…………………………………………………..,
3) oferta złożona przez Wykonawcę z dnia ………………………………….,
wymienić):
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między
Zamawiającym i Wykonawcą, nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu
Stron umowy.
§ 16
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawie
oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
str. 32
Załącznik nr 4 do SIWZ – Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania,
ustanowione rezerwy)
Zestawienie szkodowe na dzień 10.08.2016, czekamy na aktualne zaświadczenia od
pozostałych Ubezpieczycieli.
Zespół Szkół w Mełgwi
2014 – wypłaty na 1 350,00 zł, 7 szkód.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jaworzników w Krzesimowie
2014 - 120,00 zł, 120,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Dominowie
2014 – 320,00 zł, 320,00 zł,
2015 – 192,00 zł, 105,00 zł, 140,00 zł,
2016 – brak szkód
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Podzamczu
2014 – 400,00 zł, 2 szkody.
Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Jackowie
2014 – 240,00 zł, 120,00 zł, 300,00 zł, 180,00 zł.
2015 – 120,00 zł.
Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu
2014 – 150,00 zł, 400,00 zł, 150,00 zł, 400,00 zł, 200,00 zł, 200,00 zł.
2015 – 200,00 zł, 200,00 zł .
str. 33

Podobne dokumenty