Pokaż treść!

Komentarze

Transkrypt

Pokaż treść!
U/ 55 rocznicą urodzin
WfOL 1 * .
NAKŁAD SUM BGŁ
Z A TRUD
poświęcenie
ZCZYTtU
W Ł a d ifó Ł a w a
Q o m u tk i
sm
ZŁO TE
G R Y FY
1 T £L \
|NiKOV
dla nauczycieli...
| CZY/S
PREZYDIUM WRN, da
Jąc wyraz uznania dla
pełnej trudu i poświęcę
nia pracy nauczycieli,
SOK XVI
Niedziela 7. O. 00 >
N r 31 (4855
irzyznało ZŁOTE GRY-Y POMORSKIE n astę­
pującym osobom: AJlonsowl
Borkowskiemu*
mgr. Józeiowi Ciepieli,
Edwardowi Dzłedziakowi, mgr. Tadeuszowi Go
Ironio wi, Romanie J* “
giełkiewicz, Marianowi
. ankowskiemu, Stanisła­
wowi Kaszubowskiemu.
ZoUI Łukasik, Maksyml
lianowi
Matuszakowi,
Irenie Marynlak, Tadea
szowl Połońskiemu, M a­
ksymilianowi Reszke, J a
nlnle Szwabe, Rozalii Za
wisklej,
Bronisławie
Sommer, Józetle Zarań­
skiej.
Srebrną odanakę „Gry
la" otrzymał Wlad. N a
wotnlak.
Uroczystego odznacae
MOSKWA P A P . 6 bm. O godz. 14.30
Dostojny gość wra* « nla na piątkowej sesji
WRN dokonał przewod­
czasu moskiewskiego przybył do Moskwy
niczący Piez. WRN 'VI.
z oficjalną wizytą prezydent
Włoch Gto“ S e s r t a " będ“ c Migoń.
(b)
vanni Gronchi. Przyleciał on na pokładzie podczas swojego pobytu
włoskiego samolotu, któremu towarzysz*- w Moskwie, w pierw
ła eskadra radzieckich wojskowych samo“ m GBO^iCHi Pj 2
lotów odrzutowych.
chall k . w o r ó s z y ł o w
16 ZŁOTYCH i 14
PREZYDENT GRON- d e le prasy radzieckiej I 1 N * & CHRUSZCZÓW. srebrnych Gryfów Po­
m orskich otrzymał i ta
CHI Jest gościem Prezy- zagraniczne! K. WORO... . .
tych dniach długoletni
dlum Rady Najwyższej SZYŁOW I G. GRON- nr™
pracownicy
NBP
to
ZSRR. Jest to pierwsza CHI wygłosili przemóSzczecinie, z okazji ju ­
wizyta szela
państwa wlenla ^ w ita ln a .
3 2 2 ^ 1
Narodowego
włoskiego w Związku
Przewodniczący Prezy
mieszkańcy Mo- bileuszu
Banku. Wśród odznaczo­
Radzieckim.
dlum Rady
Najwytsze)
nych znajduje się tzrtce*
ZSRR K.
WOROSZYRekord, jakiego
dyrektor — W ładyiłato
Na lotnisku we Wno- ŁOW ^ z l l
MfW eJę,
JARM U ZIEW ICZ, naczel
l
°
,
r
‘"
P
rexy,I'?**
?
te
wizyta
prezydenta
nie osiągnęła IV Republika
nik — Tomasz KLEMJSf*
CHIEGO w itali m. In.: w ioch oraz wzajemna
T O W SK l, skarbnik ir<H
przewodniczący Prezy- wymiana pooladów nrzy
jew ódzki — Ferdynand
dium Rady NaJwyżazeJ * 2 3 ą Ł ™ i ! ! Ł £ 2
L E SN IE tłSK I, kasjer z
ZSRR. K. WOROSZY- j g S h d 1 tradycyjnych
G ryfic — W ładysław
IOW ,
premier
ZSRR stosunków miedzy naroSZ A W E L SK I,
kom en­
N. S. CHRUSZCZÓW a dam, Zw|ązEu r ’ *
dant straży — K azim ierz
małżonką,
wicepremier kiego 1 Wioch.
RADULEW1CZ i tiw
F. KOZŁOW, J. FURCEspektor
—
Bolesław
LU W A I A. KOSYGIN. Ml
W odpowiedzi
3R Y C Z Y N SK 1, którzy
mo te termometr « i U M mówienie powitalna Ł społeczeństwa
ju ż ponad 10 ’at pracuj*'
Je dzisiaj w-Moakwi# U Woroszyłowa prezydent
w szczecińskiej banko­
stopni pon*£j te ra na GRONCHI oświadczył, U
PARYŻ PAP. Cala pra algierską polityką rządn lotnisko licznie przybyli Włochy wysoko oceniają
wości.
sa trancuika Informuje Soustelle- obejmuje rolę dyplomaci lattac h ćaw o j pokojowe dążenia rządu
Dekoracji dokonał
BAWIĄCY
od
kilku
szeroko o ostatniej re- przywódcy opozycji,
ceprzewodniczący MRN,
skowi oraz przedstawi- radzieckiego.
dni w Szczecinie mini­ p. Z dzisław Mitkiewicz*
konstrukcji rządu. „Dzle
ster Przemysłu Spożyw
więć -rekonstrukcji r*ą(PI
czego 1 Sknpo FRAN­
w okresie niecałych
CISZEK PISULA spot­
miesięcy — pisze
kał alę i przedstawicie Strajk autorów
„Figaro". Za czasów IV
lami różnych środowisk
Republiki rządy upada/•
naaaefo m iaata, intere- hollywoodzkich
ty, ale min litrow i o pozo
problcm aml
stawali na
ogół
na
OŚRODEK nim u iiB trr*
ekonomicznymi, społecz kańskirco,
swych stanowiskach. Za
Hollywood prsa
I kulturalnym i chodzi kryzys na On nla*
czasów V Republiki rząd
się utrzymuje, zmienia­
«Ł*y wielkimi __________
ją się natom iast mini­
ml s jednej, a plsa.^zar.u I
Wczoraj np. w fodzi- aktorami z drugiej strony.
strowie...".
sporu są fil­
seh
popołudniowych Przedmiotem
„Populalre" pisze Iro­
my nakręcane po 1 sier­
m
inister
Piania
spotkał
pnia IMS r„ a sprzedawać
nicznie te ostatnia re­
dyrektoram i ne towarzystwom telesrlzyjs
konstrukcja rsądu „daje
nym.
szkół. N a apotkanin oma
bflans Jednego kryzysu
Tak pisarze. Jak I akto­
w iano paląee kwestie rzy domagają się za nla
co dwa miesiące, co jest
szkolnictwa
szczeciń­ dodatkowych honorariów.
rekordem Jakiego nigdy
Członkowie Związku PU a*
skiego
1
zagadnienia
wy
su eg o * w o m r e i ł
rumowych przystąpili
nie osiągnęła
Repu­
chowania młodzieży, (p) ju i do strajku. <kx)
blika".
„Sud.- Ouest"
następujące zmiany w
gabinecie: „zerwanie x
13 m aja 1 ze zwolennika
s
ml .A lgierii francus­
kiej", usztywnienie Gaulllitów,
przechylenie
slą w stroną lewicy".
„La Depeche du Midi"
Wprawdzie od czasu
— odbijają eobta aleapeluje do gen. de Ga­
bokt, ale to pon iłe ś aby oparł się na
____ Żyłko atrakcję. Na
masach
ludowych. W
sdjęełut Jedna a grup kwi­
czących słucha uwag in­
przeciwnym wypadku mo
struktorki p. Rjnlewlcs. M
te być on narażony na
nową próbą sił z bontów
Prezydent Gronchi
na lotnisku m oskiew skim :
WŁOCHY WYSOKO DOCENIAJĄ
pokojowe dążenia ZSRR
.. uankowców
W ZWIĄZKU z przypa
dającą 6 brn. 55 rocznicą
urodzin W ładysława GO
MUŁKI serdeczne życze­
nia złożyli solenizantowi
osobiście członkowie Blu
ra Politycznego I sekreta
rlatu KC PZPR, czlonko
wie Komitetu C entralne­
go I kierownicy wydzia­
łów KC oraz sekretarze
warszawskiego I woje­
wódzkiego
komitetów
partii.
Na ręce W ładysława
GOMUŁKI nadeszły rów
nież liczne depesze I li­
sty z życzeniami I serde
cznyml pozdrowieniami
od załóg robotniczych, or
ganizacji partyjnych I
społecznych,
działaczy
partyjnych I państwo­
wych oraz wielu osób
prywatnych.
Rozpoczęły się
wybory
do parlamentu
w Burmie
DELHI PAP.
rozpoczęły *lę
nowe wybory powszechne.
9 millonOw obywateli upra .vnlonych do c losowań la
wybierze nowe, liczące ŻM
miejsc, Zgromadzenie Usta­
wodawcze, które z kole!
powoła nowy cywilny rząd
Burmy. Od II miesięcy Jak
wiadomo — w norm ie zna]
duje alę tymczasowy rząd,
na czele którego stoi generai Ne Win. Rząd ten, oplerający alę prawie całko­
wicie na armii, przejął wladrę od premiera U
~
się wówczas do dym lijl na
•kątek kryzysu polityczne­
go. Jaki powstał w Burmie
po rozłamie w antyfaszy­
stowskiej Ludowej Lidze
WołnolcJ.
Wybory powszechne w
Burmie przeprowadzone zo­
staną w kilku terminach.
W większości okrezów flo ­
towanie odbyło się w so­
bole. lecz w 1S okrętach
przetotone zostało na ~ ~
rzec I kwiecień. W więk­
szości tych okrcgó\y dzia­
łaj* r ttn e grupy party­
zanckie.
Pierwsze doniesienia
Burmy, które nadeszły
ro iz ln arh popołudniowych
<władcza, te glosowanie od­
bywa się na ogól snokolnle. W rlairu ostatnich dni
w Rancunle 1 Innych mlastach prowadzona była In­
tensywna agitacja wybor­
cza.
Elektronowy
dekolt
NAJNOWSZA moda
Paryżu - elektronowy de­
kolt. Przy pomocy nacłłnł«cla guzika, m ołna go
zmniejszyć łub powiększyć
zależnie od sytuacji, (Ba)
Min. Pisula
Dziewięć
Z
rekonstrukcji rządu
Szczecina
Trzej
ministrowie
francuscy
udali się
do Algieru
Największą Jednak n wagę komentatorów przy
ciąga lakt usunięcia Sou
stelle'a z rządu. Dzienni
ki reprezentujące różne
kierunki polityczne wy
suwają przypuszczenie,
że zrywając oilcjalnle s
Spór 0 łóżko
Napoleona
STADA kuropatw szu­
PART2 PAP. Wczoraj >
kają p o ży w ien ia p o d
ministrowie rządu francus­
pokrywą
kiego — m inister spraw zm arzniętą
wewnętrznych
CHATENET, minister sprawiadUwoicl MICBELKT,
t
minister ali
skrajnych
MESSMER udali się do
Algieru, aby a a misja*u
s ba d at sytuację powstałą w
sw ląsku z niedawna rebelią
ultrasAw 1 zorientować się,
Jakie kroki na!ety podjąć
w calu przywrócenia osta­
tecznego porządku.
Decyzję w sprawia pod­
róży m lnlitrów DOdJęla na
swym piątkowym posiedze­
niu francuska rada mini­
strów. przypuszcza się, żs
Ich misja ma na celu przs
prowadzenie zmian w admi
nlstracjl I wojsku w Algi a
rll w celu usunlę.-la ze sta­
nowisk tych wszystkich,
którzy
bą«
aktywnie,
bądź pasywnie popierali ra
SPOR o łóżko Napoleo­
na, znajdujące się w ..Mu­
zeum Inwalidów" w Pary­
żu, rozgorzał na lamach
prasy francuskiej. ŁAłko to
ofiarowała Muzeum rodzln&
MURATÓW, twierdząc, te
Napoleon w nim umarł.
Prof. Retlf. znany francu­
ski historyk twierdzi nato­
m iast. ża Napoleon nie tyl­
ko nla umarł w tym lółku.
ale w ogóle nigdy w _,~
| kr------ *— *“
nie spal, (Ezi
ZIMA, ZIMA.
G ARSC siana tnoie
pomóc sarenkom w prze
trtra n iu
n ajg o w y c h
d n i_
Nasze
Przyspieszenie eksplozji na Saharze
nadmorskie
N a Z a c h o d zie
Gzy ten eksperyment
kurorty
już się
szykują
do sezonu
„klubu atomowego"?
PARY2 PAP. Aczkolwiek termtn eksplo­
zji pierwszej francuskiej bomby atomowej
Jest trzymany w ścisłej tajemnicy, Agen­
cja France Presse przypuszcza, że wyda­
rzenie to moie nastąpić już w najbliższej
przyszłości. W każdym razie wysuwany
początkowo termin 15 marca został przy­
spieszony. „W jednym z nadchodzących
dni, a może na przyszły tydzień Francuzi
dowiedzą się wstając rano, że bomba eks­
plodowała" — pisze agencja.
Glos
rozsądku
nawet
w parlamencie
HatuJal w ybtzeia posta­
nowił JuS *0 kwietnia sakartezyd
*—‘ — d
przygotowania 1
gotowości",
ogloalć: wdzleó
wfl
Tampo 1f istanowcscM s Ja
u wspomniano rady sajely ale przygotowaniami do
mmou,
pozwalają p rry KONASTUt (ZAFV. Pooet
puercząć, ta skarg na u »
partii
patrzenia bedzle mula) Jak adsnsuerowsklcj
chrzeiclj aiUko-demokratycjW roku uhlejtym .
N a naradzie w Swtaoujt n tj (COC) Pat ar NaUan
«lu przewodnleaąey VMS opowiedział sl« na tabranlu
oiwtadesyt, to b ^ U t ko­
M onasterse ca bardzie)
rzystał ■ wszelkich p nyąfu
rojących n u praw udziela realistyczną polityka rządu
nla kac I na ran w atoian- bo Ask lęto w sprawie niałra do »ycb odpowledzlalnrcti pracowników to*tym
u l t przedsiębiorstw han«
dl owych, któ rry w tortninla nta w yw ląią slą a ebo państw niemieckich Nellen
oświadczył. l t stan taktyce________ _ e roefani-
bońskim
Agencja przypomina,
te w zam ysłach kó* politycznych F rancji eksperym ent na Saharze m a
um oiliw lć F rancji w ejścle do „klubu atom owe
i". P rasa angielska dajednak do zrozum ie­
nia, ie „dla dojścia do
klubu atomowego nie
wystarczy Jakakolw iek
ekaplozja atom owa. Trze
ba jeszcze dostarczyć
dowodów, żc ma się m oi
noić fabrykow ania bro­
ni nuklearnej o pew nej
Jakości”. W konsekw en­
cji zasadnicze pytanie
brzm i następująco: jaka
będzie siła bomby fra n ­
cuskiej?
S
1<
dłns opinii optymistów „wy
daJnoK** wynosiłaby i do
10 proe. I sita ekapl
(splerejl
atecńelaby Wiki * "leatedu
'
tysięcy too TNT.
A rencja
wyklucza,
aby
¥ iKprzemawiaI sa
Sztuczne tworzywa
zamiast forniru
wielo próbach w tyi
roku
przystępują d
produkcji
lam inatów,
któro a biegiem czasu
w yprą drogi I pochłania
“Jący najlepsza gatunki
kle, nowoczesne, n>o wy
magająee odłwieianla^
lo bynajmniej ale marasnla, Takie wialnia
meble maJt slą snalai*
sklepach,
pnsemysi
ba seetaale n
l Fidel Castro
na otwarciu
drzew fornir meblar*
ski. Laminaty, to specJalae polewy o trwa(ym poły*u, dajKe
kUśó doskonale nie tyl
ko aa d o t i a ale rówwnlet aa wszelkiego rodsaJu płyty drzewne,
produkowane s odpar HAWANA PAP. Otwarta
■dów. Polewa taka nie od naram i BapubUkl Kubań­
pryskuje. nutaa Ją myć skiej l zakK w Palara
wodą « mydleni, modna Sztuk Piąknyeh, mieszcząJą aal produkować w
najrozmaitszyeh
wat­
rach 1 kolorach przy pomłnająeyeh do siudaenta a», eraeeh esy b n s
wystawy ZSRR
na Kubie
(API)
nojonsa śląska
H11M3SUJA
ZB STSEATHAM
ka to w ice p a p . r e i
n la hokejowym pubUa«oM
tlą s k a m iała akasJe P*4*h
- - ' ■“ *“ ! a m w M w i t e
S tfT JffS S & Ę S
Przebudowa
struktury
rolnej
W WOJ.
etreatham a rapreaeataria
•laska, ktńraj barw b rooli
sawodnley
katowicktase
OónUka wamofniani pUtką
Podhalan. Spotkania zakoń­
czyło ale wynikiem nlsroa- W WTłfUCU wialolatnlch
stnyrnlętym im (tit. sn* prmo rotoilkówlt * > .------ -- -------- I praktyków
_________ Co«md* i r u ­
i n , dla Śląska Zawada •
osee ro n te ra I Ofórasyk.
e • a
szczecińskim
Pł^SCTARZTB KOWNA
ZŁZMISOWAU
Z LEGIĄ
(t7vnarodowy m»em ______
akt t;«wno - Łesls. W ha­
ll Owardll zrromadzDo sH
w sobota pooad < tys. własów . Maoa. aakadasaaty
■jaHiteai i m ls u r m MrtO
zbół. W zmienionej stru­
kturze upraw eo proe. oad
hl utytków rolnych zajęta
by upraw a zbót, a areał
roóUn przemysłowych do
T.l proe. Areał pod ziem­
n ia k i bytoy pOTrieksaony
do 1T,S proea a reeUn pa
stawnych do około U proe.
KeaUzaeje ty oh saMMI
----------rom ree>
“ •a a
N a w a rs z ta c ie :
^ Motory odrzutowe
dla samolotów
❖ Hetery dleslowskla
dla okrętów wojennych
❖ Opancerzone wozy terenowe
dla Bundeswehry
DtJSSZLDOBF. Podano ta wą
______ uiecsystoócl peau
ja w te w jM a ą r t l . Kozłera
staóeów
k ________
hymnu SS Upea. Pa adegra
ulu hymnów psóaiwowych
kcbsńakle^o t radziecki er o
kojaa. ZarOwuo prsamówla
_____ —
wielokrot­
nymi okrzykami „Klech *j
fi S S B « E a S ? f *’
premier MtkoJan
wejictu __
nująe jej oReJalsaco ot war
d a •prr.erlnająe wsteseUdał Castro I prezydent
Kuby e aa ciekawieniem »■lądall eksponaty I słuchali
wyjainled
udzielanych
przez dyrektora -----------Szetaewa, a ulał
S U S l5 U S X A t
elu politycznym Kuby.
te fakty są saeroko Mti
pnes mlesakadeów stałisy'
oeaaewlą w s ałewą^wjge
S M ^ S t f a S a p e w S l ebae
ąeęa raąda ą ą e n e te mi*-
„Rheinmetal"
(T.
O.
stał sle obecnie włałeldelem wielu kluczowy eh za­
kładów przemysłowych aa
terania NBP.
Filek zamierza zakłady
Irodków wybuchowych roz­
budować I przeksztalcie w
slsantyczne
przedsiębior­
stwo. J u t w najblitsssj
przyszlotd mają one obej­
mować teren o powierzch­
ni prawie miliona metrów
kwadratowych. Z chwilą
przajeda „Dynamit - Nobel” roczna obroty koncer­
nu Pllcka wzrosną do t mi­
liardów m arek, s ezero naj
większy procent przypad­
nie
na przemysł zbrojenio­
( bm. odbyta sle premlara występu „Śląska** - * wy.
eapulco.
n o sled koncernu Flleka
Wspaniałą oprawą
„ b m w ” w Monachium 3ów ,k lą sk a ” Twońtyly ró i- produkujące na zlecenie
nokolorowe twlatła reflekto hońaklcso mlnlaterstwa o®rM roziskrzona swlzz brony motorv odrzutowe
(jam.1 niebo. Za wzsKdu bo dla
samolotów
wojsko­
włam na paaojąee tu opa­ wych, dalej zakłady „Dairn
ły. podczas których tempa- ler-Benz** w
Sztutrarrle
ra tura w południe przekra­ - wykonujące dla Krtetecza 40 stopni Celsjussa. wy marinę motor* lotnlere I
motory diealowskle dla okrętów wojennych orar opancerz one wozy terenowe
----------- występ
Acapulco przybyły Uumy dla Bundeswehry, wreszcie
urlopowiczów rółnyeh h a / safetady- 4..Aat*-UnlOU* w
.redoweócl. ; bawiące W' 'M ł in ro lsu d t. IZAPł , • &
mlejscowotcl. Przyjęcie wy
stepów Śląska ze strony pu
bllcznoiet było niezwykle
dawno nie widzieli
tyle ła d n y ch
d ziew czą t
ACAPtTLCO
PAP.
W
swytn tournee po Maksvku Państwowy Zespól Ple*
w dalszą
pourot.
Przed recesja
gospodarcza
#
1IŚ A
v
rów
wlaSy. Nalały rów nlrt wnlo
Rólnle podobały sle tańce
•kowae, ta po pierwszym
NOWY JORK
PAP. SÓrałskla,
s prowadzaną
dolwladeaenla nastąpi Itru- Czterech
ekonomistów przez ktarlana MA CIOŁKA
H eksplozja « krótkim odam erykańskich po dy­ kapelą oraa wspaniała wy­
konana przez zespól meksy
M IK O JAN
PROGRAM POBYTU
CH HUSZCZO WA
W INDIACH
zbrojeniową NRF
Mieszkańcy Acapuleo
2grn
Jlm
o y m udaje sle
MEBLI w najro sn a ltszyek
kolorach
t
odcieniach, nlo ulegają
co paciania,
odporno
na wodo » naw et działa
ora ła— trwało,
"
* *lek
Ł
kuźnią
do wiadomoSet, U_ _____
w tałd -_______
rarben),
— " która)
_ —
_______
d e l wUIklaso k o n ce rn ' przejął on wiekazoić akcji
------' h zakładów
środków______
wy buF rlad rlc
_______ ________
A jg S f
.*• prsemyaiowero
Filek, którogo nazwisko O- chowy eh „Dynamit A. O.”,
S ’% & 0S Ś i a
rurowato na lltcte zbrod- dawnie! „Alfred NobelH,
*o »to*u atomowego wo
ł’r*ncJI*
Wedłur pesymistów zaled Sal I Tańca „Śląsk” dotarł
**>■*sta podobnej narady
M N W Kamienia. NI* wat snaczenla czy - jak to nie- wto t proc. plutonu O l aa- do ładnej s najpiękniejw bombie przepiny, ta nadrobi z-Me«loi- Jadał stosuj« - NRD pis ta wartego
ksz tal cl aie w aaarrlę, «kat S S . n S fS T d lfS d t <lotnyn a kroku ra­
m
kłem ezero aUa eksplozji nla
dom twtoou)*da 1 Gryfie. «1«
A ni o g n ia, ani w o d y
n la b o ją się la m in a ty
I'
Koncern Flicka
utoruje Francji drogę do
W UB. TYGODNIU w
S 'vbłoujiclo 1 G ryfi­
cach, a Inicjatyw y tam
tejssyoh ra d narodo­
wych, odbyły się s a n
dy n a tem at organlzacji zaopatrzenia wcz*•6wr kolonii 1 turystów
przebywających w seto
nie letnim br. n a szesocioskim wybrzeżu.
ZADANIE ja kio sta­
nęło w tym ro k u przód
naszym handlom je s t
tym większe, l e oprócz
przewidywanego wzro­
s tu llodcł urlopowiczów
ł turystów indyw idual­
nych. P P „Uzdrowiska*1
uruchomi* w tym sezo­
nie w Świnoujściu 15 do
m ów uzdrowiskowych.
hez zm ia n
skusji nad spraw ozda­
niem prezydenta Eisen­
howera, dotyczącym roz
w oju gospodarki USA w
roku 1960, poinform ow a­
ło senacką kom isję eko­
nomiczną, ie Stany Zjed
noczone stoją w obliczu
recesji
gospodarczej,
która olą rozpocznie w
1M1 r.
Zdaniem tych
ekonomistów, Ju i w ble
tącym roku w artość wy
produkow anych dóbr ‘
usług wzroin<e po raz
pierw szy w historii USA
do wysokości pół tryllo
na dolarów, co będzie
w łaśnie w yrazem n ad ­
produkcji 1 pociągnie
sobą recesję.
Prof. Sam uebon i in ­
stytutu technologii m
M assachusetts ośw iad­
czył, ie wielu ekonom i­
stów przew iduje osłabłe
nie ekspansji ekonomicz
nej USA w drugiej poło
wie 1M0 r , po której na
stąpi recesja w. roku
1901,
10 dzieci
zginąlo
Zainteresowania w yst-pa­
rni „Śląska” Jest olbrzymie.
Bilety na pozostałe S koneerty zostały wykupione.
Polacy a rty id wzbudzają
dtrte zainteresowania ale
tylko w czasie wysiepi
ale równlet na ulicach
ptatach miasta. Mieszkat.e,
Acapuleo twierdzą, te daw.
no nie widzieli ne ras tyle
taónj-ch I srrabnych dziew
Zwłoki
dziecka
spaliła
w piecu
DO SZPITALA powiato­
wego w Kotlu rsloslla
s proibą o poradę Jedni
mlearkanek tej mlajseot
4cl. W czasie lekarsklere
badania stwierdzono, te ko­
bieta urodziła kilka dni te­
mu dziecko. Na pytanie
Sdrle ono sle imajduje, ko­
bieta nie chciała odpowieorgana lledeze MO.
Następnego dala, w
kantu chorej w plai
lleja
znalazła
zi
ciałko dziecka.
Wyrodna matka posoetaje na raale w szpitalu po­
wiatowym. Po wyleczeniu
w katastrofie
samolotowej
NOWT JORK PAP. W ks
t astro rie boUwljskleco sa­
molotu patatarakleso zfln*
lo l t pasalarów. Ocalało je
dynie Jedno dziecko. “ *
dtue ty eh samych d ___
sień. na pokUdala samolo­
tu znajdowało slą 1S dzi«*cL w tym s niemowląt.
Przyesyną kstsitrofy by­
ła prawdo po do bale eksplo­
zja Jedneto s « silników ar
mol ot u. By! to 4-eiiaIkowy
“
r^ s s s s ia '
Wyrok
w procesie
synagogi
w Kolonii
BONN PAP. W sobotę
sąd w Kolonii osleill wy­
rok w procesie przeciwko
STRUNKOWl i s c h o i m :
NOWI — profanstorora sy
aaiogi kolońskiej, esloakum skrajsie prawicowej
Niemieckiej Partii m e n y .
stru n k sk a z a n y zoatal aa
rek 1 I miesiące wlezienia,
Schoenen na ie miesięcy
wlezienia. Obu oskartonym
zaliczony został mle>l'czny
arasit. Ponadto pozbawieni
praw obywatelskich aa > la
ta.
Najwytszy w ymiar kary
za tero rodzaju przestęp­
stwa wynoai s lat. Prokura
lor demaeał sle dla oskarto
nyeh wyiszej kary wl<zleaia a lt opiewa wyrok sądu
- dla 9TKUNKA t lat )
mlcsleey, zat SCHOENLNA
— roku i t miesięcy.
OhaJ oskartenl odpowiada
U sa to, Se t< rru d n ia l t »
roku aa synasodsa koloń­
skiej wymalowali swastyki
I hasła antysemickie oraa
zamazali napis na pomniku
ofiar hitleryzmu w Kolo
all. Ekscesy te stanowiły
peeząiek fali wystąpień fa
asystowikleh I antysemic­
kich w Niemczech zachód
G u m a z ... cyny
NOWT JORK PAP. A a*
rykańsey naukowcy prowadsą obecnie badania aad uzyskanie-----------------kauczuki
ny w laboratorium _______
Jest eląrllwy. odporny aa
rorąeo, ale ale posiada tak
d a łej wytrzymałolei 1 ela
styczaotfel Jak kauezt.k na
taralny lub syatstyczay pro
dekowany a w«sU. Pm w a
dtoao detw ladeseaia mają
aa eelu n y sk a n le m atsrls
la O w laldw nlelach podobł “ S7i który byłby
wysokie tem peraturr, Jakie
powstają w rakietach I eoclikach.
“ *
_____ ______ . . . . . .
ale Jest
byaajm aiej tak
dziwny Jak «lą wydaje, bewiem cyna Jeat chemicznie
spowinowacona a w «lem ,
a tea jest poditawewym
akl.idnlklem utywanym do
piodukcjl
ayntetyesneso
kauczuku. R ów nin krsem,
s którego produkcje ale Uk
te k asetuk ayntetyesay, aa
N w is s a tir t i e d « e n « » a ls*p «e ta) u a i i m óaiay.
• DELHI PAP. Opublikować
no tu program pobytu pre­
m iera
Chruszezowa,
który
przybywa do Delhi 11 lutego.
Przylot Chruszceowa do stoli­
cy Indii nastąpi w godzinach
przedpołudniowych. W tym ie
dniu rozpoczną się rozmowy
między premieram i Związku
Radzieckiego 1 Indii. W sobo­
tę 13 lutego Chruszczów ud*
się w podrói po Indiach. 16 lu
tego odleci do Rangunu — sto­
licy Burmy. NIEUDANA PRÓBA
Z AMERYKAŃSKIM
POCISKIEM
M1ĘDZYKONTYNENTALNYM „TITAN*
• NOWY JORK PAP. 5 bm .
na przylądku C anaveral Ame­
rykanie dokonali nowej próby
z pociskiem m tędzykontynentalnym typu „Tltan**.
Próba zakończyła się niepo­
wodzeniem. Po 57 sekundach
od startu pocisk „Titan” eks­
plodował. Odłamki pocisku
spadły do AUantyku.
DELEGACJA RADZIECKA
POWRÓCIŁA Z INDII
• MOSKWA PAP. W sobotą
o godz. 6.20 samolotem „ll-lt**
odleciała z Delhi do Moskwy
delegacja radziecka, która ba­
w iła w Indiach przez 16 dni,
składając w tym czasie dwun
dniową wizytę w Nepalu. De-<
legacja radziecka z przewodni
rżącym
Rady
NaJwyiszeJ
ZSRR Woroszylowem, przyby-s
ła do Moskwy o godz. 1^30.
KATASTROFA
ODRZUTOWCA
WOJSKOWEGO
• PARY2 PAP. W poblHo
Denvcr uległ katastrofie woj­
skowy samolot odrzutowy. P i­
loci uratow ali się za pomocą
spadochronów. Samolot runął
na dw a domy nlzzcsąe ie c a l- '
kewlcle. Nie wiadomo Jeoaeze
Ile osób Zginęło pod grusam ł*
domów.
WENEZUELA DOMAGA SIC
ZWOŁANIA POSIEDZENIA
ORGANIZACJI PAŃSTW
AMERYKAŃSKICH
•
WASZYNGTON PAP,
Rząd
w ?nezuelski
zażądał
wczoraj wieczorem zw ołanie
w trybie pilnym posiedzenia
Rsdy Organizacji Państw Am erykańskich w celu rozpa­
trzenia Informacji o m aso­
wych aresztowaniach w Repu
blice Dominikańskiej. Zda­
niem rządu wenezuelskiego,
w ładze Republiki Dom inikań­
skiej. gdzie rządzi dyktator
T m jillo, gwałcą podstawowe
praw a ludzkie.
„New York Times** podaje,
ie reilm T rujlilo arese
około 850 — 1.506 osób.
NA GRANICY
SYRYJSKO-IZRAELSKIEJ
• KAIR PAP. W nocy V
piątku na sobotę w strefie ade
m illtaryKuroneJ między Syrią
a Izraelem o 60 km na półnoe
od m iasta Tewftk znowu dosz­
ło do wym iany ognia artyleryj
sklego I karabinowego. Kano­
nada trw ale
godsiny nla
powodując s trat po ftadnej
stronie.
Według doniesień prasy k a ir
sklej naczelny dowódca sił
zbrojnych
ZRA, marszałek
Abdul Haklm Amer przebywą
ciągle w strefie operacyjnej.
BAŁKANY — „STREFĄ
DOBREGO SĄSIEDZTWA”
• BUKARESZT PAP. W Ba
kereszcle zakończyła się kon­
ferencja m łodzfeły 1 studen<ów krajów bałkańskich I a drlstyckirh.
w
konferencji
wzięli udział przedstawiciele
Rumunii, Jurosław lł. BułraHl,
Albanii, niektórych włoskich I
greckich organizacji młodzieiowych oraz obserwatorzy a
ram ienia m łodzieiy Cypru. A pel uchwalony na konferen­
cji wzywa młodzie* tych kraJAw do w alki o pokój 1 współ­
pracę m iędzynarodową oraz •
przekształcenie Bałkanów I re
gionn Morza Adriatyckiego W
„strefę dobrego sąsiedztwa |
wzajemnego a w w a ilenU% *■
U w a g a m arn otraw stw o I
DOBRY KUPIEC
Doczekaliśmy się
Barobusy
dla Szczecina
jeszcze
w tym roku
BUFET, knchnla, lo­
dówka,
tura tor 1 k il­
k a Innych niezbędnych
urządzeń gastronomicz­
nych stanowią wypoaaienle
tzw .
baro­
busów,
czyli
Inaczej
mówiąc
nowoczesnych
barów na kółkach. 4
takie barobusy, otrzym a
Ją szczecińsk/e zakła­
dy gastronomiczne jesz
cze w tym roku. Zmoto
ryzowane bary przezna
czy się do obsługiw a­
nia wszelkiego rodzaju
imprez, zebrań 1 zjaz­
dów. W okresie kani­
kuły barobusy będą roz
prow adzały rorx.ee po­
siłki 1 napoje chłodzące
n& miejskich kąpielis­
kach. Zakłady Gastro­
nomiczne m ają Jui za­
twierdzone kredyty na
sik u p restauracji na kół
krfeti. (p)
16 wagonów
- cystern
w północnym
WRN
PO otw arciu pięknej kolumn
now ej sali koncertow ej (to
daw nej kaplicy kztąięcej) to
Zam ku Ksiqżqt Pomorskich w
Szczecinie trw ają obecnie —
m imo ostrych mrozów — dal­
sze prace, które to bież. roku
mają doprowadzić do całko­
w itej odbudow y jego północ­
nego skrzydła. W skrzydle
ty m znajdą pomieszczenia:
wanla Ich.
W go*podarc« trudno t b y
walnymi towarami nowi*
,
uw alamy zapanować
'
zdrow**y rozsądek. Z roku
na rok wchodzi do obrotu
> ■ « " “ ■>-
wala. Dlatego ratunek po­
winien nadchodzić *zybVco!
OBNIŻKI
POSEZONOWE
będą tu chyba najlepszym,
wypraktykowanym
lekar*
Każde
przedsiębiorstwo
handlowe ma tzw. fundusz
na ryzyko handlowe, z któ­
rego dokonywane aą przoceny.
Wysokoić
jego okro­
ZAKŁADY Im. Marcelego
Ją co roku władze cen­
Nowotki w Zielonej Córze iła
wyprodukowały
ostatnio tralne. Tegoroczny fundusz
Szczecina nie Jest Jesz­
specjalną partie !• wago­ dla
znany, ale Jakikolwiek
nów-cystern do przewozu cze
będzie, powinien być w ca­
ciekłego dw utlenka węgla. łości
na obZastalowskJe cysterny kur­ nłtkl przeznaczony
posezonowe towarów
sować będ* na linii Śląsk— mogących
na atrak­
Warszawa. Dowoiony bę­ cyjności. stracić
obnltkl
dzie nimi do stolicy dwu­ trzeba robićTakie
z hałasem, po
tlenek węgla w stanie ciek kupleckul A handel choc
iym, potrzebny do produk­ ma sprzymierzeńca w psy­
cji wód gazowych. (ZAP)
chice klientów („Obesrłabym się bez tego, ale ku­
piłam, bo to takie tanie*’)
- nie potrafi go odpowied­
nio wykorzystać.
Remont
kina „BAŁTYK"
przebiega zgodnie
z um ow ą
-nie ma powodu
do narzekań
OD PEWNEGO CZASU do redakcji napły
w ają listy Czytelników w yrażających swoje opinie i żale na tem at przedłużającego się re­
m ontu kina „Bałtyk". P an J. Jabłoński pisze
;,OD dhits-efo czasu n|e
OPINIĘ tę /
.—
——
-—
piszecie
nic na ----tem at‘ *
jttri»'*9i|nle*
kierownik ueb„Baltyk*V a szkoda." “ 80 Olczny ‘spółdzielni „Wielki
mieszkańcy Pogodna łądzą, Pa/dr Ir m ik”, p. Lewsnte bez Waszej pomocy kl- dowskl. Spółdzielnia otrzyna nie będzie gotowe ani mala * opótnlenlem dokuza 7 lat. Wstyd, te taka mentację techniczną,
duła dzielnica Jak Pogod- rOwnlet miało wpływ
RAZ KOZIE SMIERC! no. została pozbawiona Je- tempo robót,
dynej kulturalnej rozrywki
na tak długi czas. Co drien
JAK łu t pisaliśmy, wnęCo zrobić s bublam i? przechodzę
kolo tega kina t n , kina będzie nie tylko
Sprzedać s a pól ceny I obserwuję tam ślamazar- odremontowane. Jak pler(obniżki mogą sięgnąć ną robotę (Jestem budów- wotnIe p rie w liy i.n o . ale
naw et 30 proc. w artoś­ niczym). Koło tego remon- , ule)fa gruntownej przehuPowt«kszona l podci towaru) ale sprzedać! robota stoi w miejscu, dow,ewylmona zostanie Kala wlte ren.ont powl- ^ w lsk o ta, a U MĆ ml* Ise
te bardzo stare po Twierdzę,
nlen trwać nie dhitej Jak zwiększona z 13* do <30,
łoiyć krzyżyk a inne
- B*Mvk" otrzyma panora
sprzedać
póki
są kino powinno być fotowe mierny ekran, miękkie fo1 nowoczesna skllmajeszcze
coś
w a r­ roku. A gdz.e oni Jeszcze w,e
tYxaeJę. otw arcie kina prze
te. Lepiej mleć coś niż
widziane Jest w czerwcu
lab początku llpca br. (ts)
płacić grube sumy za
przechowywanie. Zdarza Z UWAGAMI nasz e to czy­
podzieliliśmy się s
się bowiem, że kilku­ telnika
-----*-------- OZK p. BĄC*
letnie
m agazynowanie LEK EM. którego popros<Uartykułu kosztuje nieraz śmy o kilka słów na temat
„Bałtyku", z utyle. ile w yn 06i jego remontu
dzjtlonego nam wyjatnlewartość.
nla wynika, te nie Jest pod ibno ta* śle. Jakby tlę
Remont przepro­
TAKIE generalne roz zdawało.
wadza spółdzielnia „W ielki
praw ienie się ze stary Październik”. Umowa prze­
zakończenie robót
mi bublam i powinno widuje
do u w w c t br. I dotych­
być zalecone central­ czasowy przebieg prac po­
nie. Być może M ini­ zwala mieć nadzieję, te
sterstw o H andlu Wew­ termin ten zostanie dotrzy-
NAJWIĘKSZY
w
Szczecinie,
PSS-owskl
SAM przy ul. Krzywoe
•tego Jest jak to slą
wśród handlowców mó
—- milionerem . W
ciągu 6 tyrrodnl swego
istnienia utzrgow ał 2,5
m in złotych, co n ajle­
piej świadczy o popu­
larności
Jaką zyskał
wśród klientów.
PSS ma 5 sam ousługowyeh sklepów spoiyw
rzych I 1 przemysłowy
(na zdjęciu).
Po przerobieniu skle­
pów z tradycyjną sprze
d a tą na SAM-y szcze­
cińska PSS zanotowała
wzrost obrotów przeclęt
nle o 30 proc. (aż)
28 tys. ton
ryby
do sklepów
UCHWALONY przez Ko­
m itet Ekonomiczny Rady
Ministrów
plan obrotów
detalicznych w pierwszym
kwartale bietącego
roku
przewiduje, te retort teglu
gi I gospodarki wodnej do­
starczy do ko tca m arca na
rynek Z1.T75 ton ryby. W
tej łącznej ilości mieści tlę
1S ty*, ton śledsla solone­
go, 3 ty*, ton dorsza patro
szonego be* g!6w, ZJ ty*,
ton filetów, JJTJ ton ryb
wędzonych, t ty*, ton kon­
serw rybnych ora* l ty*,
ton ryb słodkowodnych.
CZAP)
To zainteresuje posiadaczy
telewizorów
KIEDY BĘDZIEMY
S ZK O ŁA
w białej
sali
A B Y Krzysiowi było
w ygodniej pisać, tablicę
trstaicfono naw et m ię­
dzy łóżka. P. Z. S krzy pińska uczy chłopców
polskiego.
DO KLINTKI pediatry esn tj szpitala przy UnU Lu­
belskiej
przychodzi
co­
dziennie S nauczycielek.
Ten pedagogiczny kw intet
pod kierownictwem p. Zofii
SkrzyplAskleJ jom aga w
nauce wszystkim dzieciom
W wieku szkolnym przeby­
wającym okresowo w szpi­
talu.
Szkota ta przynosi
wiele potytku. Dzieci, które
przez chorobę zmuszone są f f S .
przerwać lekcje, nie tracą
w ten sposób kontaktu s Wt-.JMP"
nią. Szczególnie dzieci tta r
tze dzięki szpitalnej tzkole
w racają do two!c.i k lat z
bielącymi wiadomościami.
Gorzej Jest s pierwszo I dra
goklaststaml. Tutaj w arun­
ki pracy są znaczni* tru d ­
niejsze, gdyt m aluchy bardalej kapryszą (zwłaszcza
dziewczęta!). Mail pacjenci,
których leczenie nla wjrma
ga letenla, korzystają z pod
rtcznei tablicy t stolików.
Wysławy
kU
* •< «
<«
nie m ote sprzedać butów w Szczecinie ok. to proc.
narciarskich, damskich z więcej). Dowiedzione Jest.
S E 5 ‘" w . '- . . ; s * K : v ks :
#
skrzydle
DUŻA Ich część stanowią
towary a Importu. Z Woj.
Przed*. Hurtu Spot. lezą
np. papierosy bułgarskie,
w a rto id 4*0 ty*, zł. któ­
rych term in ..ważności”
Ju t mlnąt 1 *okl cytryno­
we. wartości 1.1SJ ty*, zl.
---------- - -------''ł n l a *':un od maOgromna większość nlechodllwych towarów to bu­
ble. M. In. w hurtowniach
tekstylno-odzletowych Jest
Ich za ponad S min st. w
Woj. Przed*.Handlu
Art.
U iytku Kult. sa *17 t>«.
(m. In. 6.23}chustek har*
cersldch 1 6.480 Mlijek, art.
paptem lcrych z>s IM ty*.
*1), w Woj. Przedt. Handlu
Obuwiem samej galanterii
Klub słudencki
# Kawiarnia
sprzeda każdy towar
W MAGAZYNACH hurtow ych l detalicz­
nych przedsiębiorstw Szczecina lei* niechodll
w e tow ary wartości co najm niej 40 milionów
iL Można by je podzielić na dwie kateforie:
buble tj. artykuły w yprodukow ane przed kilku
laty, zlej jakości, stosunkow o drogie — i to­
w ary nowzze, nie najgorsze, \1 a trudne do sprze
dania, bo albo za drogie albo Ju i niemodne.
nazwijm y Je nieatrakcyjne.
^
nętrznego, Jako dobry
lekarz, uzna niedługo ko zostało zahamowane prze*
trwająęe mrozy, ale s chwl
nleczność radykalnej o- tą
zmiany tem peratury stan
peracji. (aż)
ten ulegnie zmianie.
oglądać filmy
w szczecińskiej
TELEW IZJI?
CORAZ
CZĘŚCIEJ mówi się. te iscsecU skle studio telew izyjne rozpocznie
pracę w
kwietniu. W pierwszym okresie większość pro*
ram u zajm ie wyświetla nie filmów. Zwróciliś­
my alę więc do Ekspozytury Centrali Wynaj
mu Filmów k tó ra dostarczać
będzie filmy z
pytaniem :
— J ak ie są saaady w yśw ietlania filmów w te
lewtzjl?
EDZIO K o s tr z e w m im o konieczności trzym a­
nia nogi na wyciągu nie rezygnuje z uczenia się
historii, u czym pomaga m u o. SmUia W oyto-
SZCZECIŃSKIE
studio
będzie wyświetlało «łm y
na tych samych zasadach,
Jakie obowiązują w Innym
i
‘i"1 Z-*.*, \y
wlają się następująco.
* f i l m y TZW
ZEROEKRANOWE, których premlera odbyła się w kinach
Kosmos" | „Colcłseum1*
nadane będą w TV nie
wcześniej Jak w II dni od
zakortczenla
wyświetlania
Ich przez te kina. Filmy.
których premier* odbyta
się w kinach nttssej kat*gorll. mogą być pokazane
w telewizji po « dalach
SKZEJ będziemy oglądać
na małym ekranie dopiero
po C miesiącach od daty
premiery w klnie.
* FILMY DOKUMENTARNE. popularno-naukowe 1
animowane mogą być wyświetlane równocześnie z
kinami. .
• ZE WZGLĘDU na trudnośd techniczne nie są wyświetlane w polskiej tetewizji filmy azerokoekranowe. a tak ie kolorowe.
• NIE WSZYSTKIE nimy
mogą być pokazywane w
telewlzJL Jest *poro obrarów. których wyświetlanie
w TV jest zaatrzeton*
N A II piętrze — dw ie wspa­
niałe sale w ystaw ow e (ogótem
ok. 600 m k w. powierzchni),
które umoźlitoitj toreszcie or­
ganizowanie w ystaw na praw­
dziw ie europejską skalę. We­
dług -Janu Wydziału K ultury
Prez. tfR N sale te przeznaczo­
ne być mają nie tylko na tra ­
dycyjne ju ż w ystaw y malar­
stwa, rzeźby i grafik i artystycg
nej, ale ta kie na cały szereg
bardzo interesujących w ystaw
specjalnych czy okolicznoiciowych, jak np. ,J>olska na mo­
rzu", w ystaw a z okazji prze­
w idyw anej w rb. m iędzynaro­
dow ej konferencji naukow ej
organizowanej przez T ow arzy
siwo Ludoznawcze, w ystaw a
poświęcona życiu naszych w yż
szych uczelni, w ystaw y prze­
m ysłu artystycznego, ceramiki,
tkanin, twórczości ludowej
itp. Miejsca będzie dosyć, bo
nie tylko w e wspomnianych
dwóch salach na II piętrze, ale
i na parterze, przewidzianym
zasadniczo na w ielką reprezen
tacyjną kaw iarnię. K aw iarnia
fc jednak otwarta będzie do­
piero za 2 — 3 lata, kiedy u kończona ju ż będzie w pełni
odbudowa dzielnicy staromiej
sklej, dla przyszłych miesz­
kańców, której głównie jest
ona przeznaczona.
Oddanie do u żytku sal w y­
stawow ych Z am ku p rzew idy­
wane jest ju ż na koniec m ar­
ca br.
, i
N A JESIEN I, na otwarci*
nowego roku akademickiego,
przew iduje się otw arcie sal n a
I piętrze tegoż północnego
skrzydła Z am ku — w których
znajdzie obszerne i w ygodne
pomieszczenie K lub Studenc­
k i (sala imprezowa, biblioteka,
czytelnia, pokoje klubowe).
M iejm y nadzieję, że do tego
czasu poziom im prez dotych­
czasowego klubu studenckiego
,J*impuś” („Od Nowa") na tyle
się podniesie, te nie przynie­
sie w stydu dostojnym m urom
Zam ku.
JESZC ZE w cłąau lutego br.
przew iduje się również prze­
nosiny W ydziału K ultury Prex.
W RN (z przyległościami) do
odbudowanego ju ż całkowicie
gmachu byłej książęcej wozow
ni przy Zam ku. Znajdą tu za­
ciszne a w ytw orne apartamen­
ty nie tylko pracotonicy tego
W ydziału, urzędujący obecnie
w o m achu Prez. W RN przy
Walach Chrobrego, ale i p er­
sonel Urzędu K onserw atora
Wojewódzkiego (koczujący obecnie w gmachu K lubu
Zw iązków Twórczych przy pL
Zoinierza) ja k także kilkuna­
stoosobowa grupa pracow ni­
ków PKZ (zagęszczona obec­
nie przy „Miastoprojekcie")
ja k w reszcie magazyny i biblio
teka repertuarowa W ydziału
K ultury, ulokow ana dotych­
czas w gm achu Domu K u ltu ry
p rzy f0. W aw rzyniaka.
JEŻELI więc w najbliższej
przyszłości będziemy chcieli
wyrazić osobiście uznanie, lub
też — broń Boże! — zgłosić
pretensje pod adresem którejś
z licznych instancji W ydziału
K ułtury W R N — będziem y na­
reszcie wiedzieli dokąd się u dać bez krażenia „od A nnasza do K ajfasza", to jest od
ul. W awrzyniaka poprzez pL
Żołnierzu, ul. Janitław y aż na
W ały Chrobrego — i to b : i
kartt u i im stASSljeotoum U LU
Jednak. gdy kilka dni tem u zw racał m l teczkę
»,Vesty" poruszył m imochodem ta k ie ł spraw ę
łych dokumentów, chociaż ich w teczce nie było.
K iedy zapytałem skąd w ogóle w ie o ich istnie­
niu, odpowiedział, ża przecież on ta k ie „robi
co i po tej linii”. Było to dla m nie najlepszym
dowodem, że Reszkiewicz, przygotow uje się do
■kaperowania spraw y „Ve«ty” Komendzie M ia­
sta 1 chce zapisać cały sukces na w łasne konto.
Pułkow nik poruszył się w swoim fotelu iro *
|>lótł ręce spoczywa jaee dotąd nieruchom o na
ta fli szkła przykryw ającej biurko:
— Ech. psychologia, psychologia — w estchną!
kij, który m a zawsze dw a końce.
K apitan nie zrozum iał jaki związek m a to
fedanie z tym co mówił poprzednio, ale pułkow­
nik nie zostawił m u czasu na refleksje. Krót«<
kim i, jakby wymuszonymi zdaniam i, zakom u­
nikow ał m u swoją decyzję.
Spraw ę „Vesty" trzeba oczywiście doprow a­
dzić do końca. Nie dam y jej RoszkiewiczowL
'Ale i w Komendzie M iasta zostać nie może.
— Jakto, towarzyszu pułkowniku? — prze­
rw ał m u w brew dyscyplinie k apitan Zawieja^
— Nie może — powtórzył spokojnie pułko­
w nik — bc jeśli zostanie w Komendzie M iasta,
to Baszkiewicz będzie mógł w am bruździć, tak,
(jak bruździł dotąd. Bądź co bądź hierarchia
w m ilicji obowiązuje. W asze poszlaki są zaś
zbyt nikłe, ieby wytoczyć m u dyscyplinarna
dochodzenie.
*— Więc co alę stanie x „V estą"t — zapytał
Zgnębiony kapitan.
— P rzejdzie do nas. W gestię m inisterstw a.
Tym sam ym w ypadnie z kom petencji inspektom
ra Reszk łowicza.
K apitan zwiesił gIowę: oto czt*o się doigrał!
Tak czy inaczej u traci spraw ę, w którą włodtył
tyle serca i pracy! Ktoś Inny rozwiąże do koń­
ca tajem nicę Augusta Rehm a: Ktoś Inny pierw ­
szy spojrzy w tw arz tajem niczego TeofUa. Ktoś
inny założy kajdanki na ręce p an a Z gcrzelsklei
go, Homolacsa, K awki i inych przestępców.
Przecież napraw dę nic o nagrodę m u chodziło,
tylko o zwycięstwo w ty m niebezpiecznym po­
jedynku, jaki rozpoczął przed miesiącem, a k tó ­
ry go fascynował ja k hazardow a gra.
P ułkow nik musiał, spostrzec oznaki rozgory­
czenia kaipitana, gdyż n a jego tak chłodnej 1
ram kniętej tw arzy pojaw ił się lekki uśm iech:
— Oczywiście nie przejm iem y sam ej „Vesty”,
tylko przejm iem y ją razem z w am i — dodał
1 z satysfakcją zanotował nagłą zm ianę w w y raEle tw arzy kapitana Zawiei. Zostaniecie na czas
nieokreślony oddelegow ani do dyspozycji MSW
— w yjaśnił dokładniej. — Zarówno wy, jak
ł ci ludzie, którzy w am teraz w tej spraw ie po­
m agają...
K apitan od razu pom yślał o sierżancie Nie­
dzielskim . o Ju rk u Piskorzu i spojrzał na pul"
kownika rozjaśnionym i oczyma.
— Inspektorow i Reszk ie wieżowi — ciągną!
dalej pułkownik — nie mówcie o swojej w izyEycie u mnie. O przejęciu „Vesty” przez MSW
dowie się z oficjalnego pisma. O t I to byłoby,
wszystko, kapitanie Z aw ieja. Czy Jesteście zadoi
woleni?
Kiedy obite skćrą oddrzw ia zam knęły się
fca kapitanem pułkow nik przez chw ilę siedział
za biurkiem w sw ojej charakterystycznej drze­
m iącej postawie, po czym sięgnął po słuchaw ­
kę jednego z sześciu telefonów, ustawionych na
bocznym stoliku.
— Z m ajorem Rydlem. Tak to Ja. Słuchajcie,
w padnijcie do m nie! Mam tu taj jedną sprawę,
którą wypadnie się natychm iast zająć. I weźcie
ze sobą teczkę Inspektora Reszklewicza z Ko­
m endy Głównej...
To tera z już fen dany p an Hestklerwłc* m ola
nam tylko nadm uchać — upew nił się J ra k Pis­
korz dosłyszawszy w rozmowie kapitana 1
Niedzielskiego nowinę o prydzieleniu całej
trójki do dyspozycji M inisterstw a S praw W ew­
nętrznych.
— M niej więcej — z uśmiechem zgodził się
Zaw ieja.
— To dla niego będzie taki cios, jakby m u
kto h a r p a g o n e m w tyłek zaiw anił — pod­
sum ował zw ięźle Jurek.
— Czym? — zdziwił się sierżant m agister,
który jeszcze nie znał specyficznego słownic­
tw a piegowatego szofera.
— To miało być: harpunem — w yjaśnił Za­
w ieja.
,
— No przecież powiedziałem, i a Larpa#o«um
— ruszył ram ionam i Jurek i s politow aniem
pokiw ał głową nad niskim pozłocitra Intelektu­
alnym absolw entów uniwersytetu. — P an n a ­
czelnik, to co innego — każde naw et n a j­
trudniejsze słowo zrozumie!
,
W racali w e tró jc ę z M inisterstw a Spraw W e­
w nętrznych, gdzie zapoznawali m ajora Rydla
szczegółowo ze stanem spraw y „Vesty". Działo
się to zaledwie w dw a dni po wizycie u puł­
kownika, z czego można było wnioskować, i e
pułkow nik nie zlekceważył prośby kapitana,
ani też o niej nie zapomniał.
W sekretariacie pani Irena podała kapitanów !
dużą kopertę na której Niedzielski dojrzał
stem pel B iura Im portu Urządzeń Precyzyjnych.
Kapitan stojąc przeczytał pismo p r zewodnie do
kilku załączonych dokum entów i rzucił za znie­
chęceniem kopertę n a stół.
Masz babo placek! Znowu coś sprzecznego s
naszą w ersją. Naczelnik Kowalski przysyła ml
dwie odnalezione faktury celne, na których Au­
g ust Rehm kw ituje odbiór przesyłek wolnocło­
wych po sto zegarków kaida. Nauczony poprzed
nim doświadczeniem naczelnik sprawdził w ka­
drach I okazało się, ie za każdym razem Rehm
opuszczał Warszawę na Jeden, dwa dni udając
się w delegację służbową do miast, w których
pobierano zegarki.
— Czyli w sumie mamy Już trzy takie faktu*
ry — zm artwił się szczerze sierżant m agister.
— O Jednej można było myśleć, i* sfałszowana,
ale trzy?
— A lei August Rehm Jest niewinny! — wy­
krzyknął ze złością Zawieja — oa ni# może
być winny, bo inaczej cały obraz spraiwy, który
sobie dotąd wytworzyłem, rozleci się ja k domek z kart.
Sierżant-macrister pomyślał w duchu, że nie
Jest to żaden argum ent, co najwyżej byłoby to do
wodem, iż „obraz" kapitana był fałszywy, ale
przezornie zmilczał.
— Trzeba posłać faktury do ekspertyzy ptr*
ma — podsunął szefowi.
Zdegustowany Zaw ieja machnął lekceważąco
ręką: — Poślemy, poślemy 1 co z tego? Odpo­
wiedzą Jak za pierwszym razem: (rN le Jest wy­
kluczone, że podpis zloiył Rehm”. Ale pewności
żadnej nie ma .1 nic dziwnego: podpisy na po­
kwitowaniach składa się zazwyczaj przy okien
ku, stojąc, w zupełnie nienorm alnej pozycji d a ­
ła i' dlatego z reguły są pne bardzo zniekształ­
cone. Tyle to Ja wiem sam, bez ekspertyzy,. J a
muszę zdobyć dowód na niewinność Rehma —
powtarzał z uporem kapitan stąpając ciężko po
gabinecie — a do tego muszę spod ziemi wy­
trzasnąć tego cholernego Teofila. Inaczej nia
będę miał spokoju!
— A ta właścicielka Domu Mód w Lodzi?
Przede* ona coś wiedziała o Teofilu. Moieby Ją
Ściągnąć na ponowne przesłuchanie?. — wtrącił
Niedzielski.
— Można było się łudzić co do tego, kiedy
nie mieliśmy wyników badań Barskiego. Przecież
Baraki ustalił w Łodzi, że Joanna Szmytowa lo­
kowała zegarki w kilku łódzkich komisach po­
sługując się różnymi dowodami osobistymi. Jest
więc na ptw no organizatorką kolportażu, a nie
tylko zwykłą kolporterką, za jaką ją dotąd uwaialiśm y. Szmylowa kupiła przed dwoma laty
willę 2a trzysta tysięcy, a w tym roku za sto
tysięcy samochód, który jest zapisany na na­
zwisko Jej kochanka i nie ma żadnych w ątpll-
MIEJSKIE PRZBDSnralORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l MIESZKANIOWEJ w SŁAWNIE
O Y R K D
SPRAWNIE I TANIO
PRZEW IEZIESZ
DROBNE ŁADUNKI
z a m a w ia ją c te le fo n ic z n ie b ag a żó w k ę M P K
« n o w o o tw a rte g o p o s to ju p rz y u licy
WIELKOPOLSKIEJ TELEFON 81 - 08.
Pamiętaj! Bagażówka MPK
A N SIELSKIEGO. nie­
mieckiego - udzielam
indywidualnie dla zawo­
du 1 tzkoly. Bogu*lawa
35-1.
IS0-U
Woi d , że nie zarobiła tych pieniędzy n a szumnla zwanym Domu Mód> który zresztą okazał
Hę zwykłym sklepem z kapeluszami damskimi
I to wcale nie najwyższej kategorii. Nie, mój
drogi, ta baba ma dość powodów, żeby milczeć
i ma wszystkie szanse na to, żeby zasiąść na ławie oskarżonych.
I tego wszystkiego nio dostrzegła prokuratura,
lub Inspekcja handlowa? — oburzył się Niedzlelski, któremu nieznane były Jeszcze nowiny
przywiezione przez Barskiego z Łodzi.
— OJ, kochany, kochany — z politowaniem
pokiwał głową Zawieja — widać, ża Jesteś lecz
cza bardzo młody. Niewiele Jest dzisiaj w Polsce murów, których by nie przebył osioł obładowany złotem. Dlatego między Innymi 1 my
mamy tyle roboty. Tymczasem — powróci! do
przerwanego w ątku — W eronika Kawka, przy
całym swym ograniczeniu, w ydaje się niewinna
i to mogłaby coś powiedzieć o Teofilu, ale tej
snów nie ma, psiakrew!
Jurek Piskorz, który niewiele z tego wszystkiego rozumiał, robił Jodnak mądre 1 „wtajemniczone" miny, potakiwał bądź zaprzeczał ruchami brwi i wytrzeszczaniem oczu. Przy czym z
reguły wątpiące miny robił, gdy coś mówi! sier
żant Niedzielski, potakiwał zaś i w /daw ał pełne
uznania pomruki, kiedy przemawiał „pan naczelnlk”. Te pom ruki i pochreąkiwania zw ródły
wreszcie na niego uwagę kapitana Zawiei.
— Widzisz, Jurek, żebyś był równy chłopak,
to byś się zaferzątnąt i „w try miga” odszukał
mi tego Teofila! — powiedział chw ytając żartobliwle szofera za ucho.
— J u t się robi, panie naczolniku — ochoczo
poderwał się chłopak — to dla mnie jak splunąć, tylko niech mi pan naczelnik da jego fotograiię...
O baj ofloerowie wybuchnęl! śmiechem:
— 2ebym Ja miał jego fotografię, to sam bym
wiedział, Jak go szukać — odpowiedział kapitan
Zawieja.
— To niemożebne — upierał się Jurek — żeby dzisiejszy facet nie robi! sobis fotografii,
Muszą być Jakieś Jego zdjęda...
— Ba, były, na pewno były, ale zostały w porę usunięte przez ludzi, którym zależało na tym,
żebyśmy nie mogli wpaść na trop Teofila — wy
Jaśnil tym razem sleriant Niedzielski.
— Kapuję — mrugnął do niego Jurek P iskorz
— zrobili z fotografiami identiko to samo, co
a tym łonszaftem w gabinode nieboszczyka.
Jurek Piskorz strasznie się zdziwił, widząc jak
obaj oli cero wie, spojrzawszy krótko na siebie.
poderwali się obaj z miejsc, a Niedzielski palnął się otw aitą dłonią w czoło. Kapitan Zawieja
podbiegł do szafy pancernej i zaczął w niej
czegoś szukać. Kiedy się odwrócił, Jurek ujrzał
w jego ręku prostokąt sżtywnogo 1 lśniącego far
bami płótna.
— Czyzby raz Jeszcze mądrość przemówiła u stam l prostaczka? — powiedział Zawieja wpa*
tru jąc się w twarz wyobrażoną na płótnie.
— Jeśli „prostaczek" to ja, to faktycznie, można powiedzieć, że pan naczelnik ma rację —
skromnie spuszczjjąc oczy powiedział Jurek
Piskorz, choć wcfąż Jeszcze nie rozumiał, czym
•lę tak obaj przejęli.
— Byliśmy dotąd przekonani, te portret przed
staw ia Augusta Rehma w wieku młodzieńczym.
A właściwie na jakiej zasadzie? Jurek wysunął
nową, bardzo śmiałą hipotezę .której nie można
odrzucić bez sprawdzenia.
Piskorz nadął się pychą 1 spojrzał * góry aa
m agistra Niedzielskiego, Jednocześnie usiłując
zapam iętać nowe, uczone, a nie znane słowo
.hipoteza".
— Ta hipoteza idealnie się pokrywa z sugeatlą W erhara, że Teolil Jest dzieckiem Rehmów
—- dorzucił Niedzielski — wtedy takie podobieństwo ojca do syna jest zupełnie zrozum iałe..
— Nie konieczni© — wtrącił Jurek, któremu
przykro się zrobiło, że tak bezceremonialnie w y
łączyli go z dyskusji nad jego własna ..hipotezą -. — J a na ten przykład, jak mówili wszyscy
sąsiedzi, bytem ppdobny Jak dwie Warszawy
nie do sweqo nieboszczyka tatusia, ale do listonoszą z nasze) dzielnicy.
KUPIĘ samochód marki
„Sur** łub Inny a g a ­ NAUCZYCIELKA pOttUrowy w dobrym manie. kuje pokoju aublouatorOferty: „K urier Szczc- aklego na pól roku.
clńskl", Al. Wojaka Pol Opłata a góry. Oferty s
„K urier
Szczeciński".
skleto 3 na n r Ul.
017-G AL Wojtka Polskiego I
poitaki!a
kandydata a a łtaaew liko
TEATR POLSKŁ ulica
Swarotyca 3, zakupi
przedwojenne oflcenkle
umundurowania a roku
1019: I p ar apodni fbry­
częzy). 0 M ut, 4 pU«tcte , 3 chlebaki, ł ple­
caki, I czapek (furażer­
ki l rogatywki połowa)
KUPNO
ora* 0 paaów. Z g lw a PSA TOlIka razowego. n u
przyjm uje Teatr,
Polski w godz, 10-14, J
ROZNB
G a r b o w a n ie 1 uszla­
chetnianie skór futerko­
wych. Warartat ..Foka” .
Stargard
Szczeciński.
uL Batztowa L| teł. 113.
n w
! OPERETKA M „Dorlna* ( . II
A f t ! PLECIUGA — „Tomcio Palu. i a k " f. i* - „w pustyni I w
^ A ft , p u n c a ? '1 f . n
A ft
KINA
yyy
KOSMOS • ttAPl 0**1 _ _
A f t , g. *, I1.1S, 13.33. Ił, IMS, a 7 % , USA - Od U t II
| CO LOS* KUM — „Traper a E*«
A f t ' tucky** (. 1.15, 11.10, IMS, II,
fty
A ft
//A >
A ft
A ft
A ft.
A ft
A ft
A ft
A ft*
A ft
AAA
y ft
A ft
7%
K ft
rA ft
A ft
A ft
A ft
€Ar*
A ft
A ft
Eglorzenla Balety kiarew at 4* fyrokejl
MPOK l M w Sławni*, nl. fwlerex*wtkl»go T7.
w arunki płacy da omówUata a s aaUJsee.
201-K
UNIEWAŻNIA »1« iw ladłetw o rajeitracyjna
na powlclacs n r 311/U oraa aatwaleata na
zakup m atryc n r IW5I wydana praaa WoJ*wódakl Urząd KonlroU Prsoy w Sseseelnle.
UNIEWAŻNIAM zagubione talw ladczrnlr r
Jest racji Z p o w ielany oraa setw oleaie aa
kap
m atryc (Kalki)
a r BI/W
i
SM/M a dnia *.1X44 r.
wydane praea Pow.
UKPPIW w Stargard sle,
M4*K
11.15, 20.30 - USA (Od U t II
J panoramiczny)
' POLONIA ► uHok I C ałki I ,
I II, 11, II - „Amerykanin w
> Paryiu*- g. 13, 1J.15, 17.30, IMS
> USA — od łat II - t,W —
i bronie moje) m lM cl" *. 23 > franc.
! DELFIN - bWMot* kanacU**
i g. 10, U, 1*, 11—..Sny w
» «UI«- f 14, 11-10, 11.40, 21 i wlosk. - od lat U
[ DZIAŁKOWE - Mlcklewlcan
IZ) - „Byt aoble król-* [ . 10,
IŁ II - „Prxyitan«k na pery
feriach- Z. 11, IŁU, *0.33 | CSK - oa Ut II
| PIONIER - „Dziewczynka w
dłuriRli” | . 10, u . i: — ..w
’ okopach
Stallngrada" f. t3«
' 15, 17 - „Stewardeaay” f . 11*
J Zł - NKD
t PROMIEŃ - 4,0 I rano aa lol
t ntsku" ( . io, U - „Malec * | .
t l t .Bernata Koaaocu*' g. lt<
• lt, Z« - ans. - oa U t II
\ GARNIZONOWE - „Tnew lcat kl n tz c ic la " g. 12 - „Bricaf d ra Nietopere** g. II, 1Ł1It
f 10.10 - NRD - oa U t U
PAŁA *• „Na leinej ł_
. g. i ł - „Wlacbeater 73”* g. m
I U, U, 30 - USA - ot lat U
> PA7.AC MŁODZ1E2T - „Strra• ty na granicy* *. 10, II, lt, II
> U - cblńak. - od U t 13
i SOSENKA (Tanowo) - „Króla
t
tnletru" {. li - „Łady
t Hamilton-- g, li, U *• an f. •*
A ft
^ f t i oa u t u
KAA | MEWA (2aleebowo) ■ Ania I
A ft
Mania* f. 1240, II, *0.15 *•
. „Przygoda w złote) aatoca" g«
I 13, l i - CSR - oa U t 7
’
ŚWIT
(Skolwin) - „Bajka «
A ft
g. 13 - „0'eansace^ f t | Rtrzale**
Iro** g. 15, 17. 13 - brar. u
\A A | od Ut II
A ft l PRZYJAŹŃ
roabU) “ c P a a
A f t » k o t e f g. IŁ 14 - „Biedni aU
< A ft i piękni" f . 1S. 17.10, 11JO A ft » Mloak. - od U t 11
AA
| SZMARAGDOWE (Zdroje) •*
, „Driwna
prsysoaa*’ g. II •*
. „Bohaterka
anla'* g. 15.30,
11.30 « wloak. - oa U t
, 11
( HUTNIK (Stolczyn) - ..Mój
\ Siczrcln" f . 11.30 - „Rebe; ka*' g. 15.30. )Ł 20.30 - USA
\ - od U t 10
' STYLOWE (Huta Srciedn) ^
t „Noc poślubna’* g. 17.30, 11.31
t polak. - oa U t 14
A f t , 17.30,
r ft
jfty
fty
w
fty
A ft
fAfo
/ o
A ft
A ft
/ Z s , I MAJ (Żydówce) - wAnloi w
, górach" g. U - „Sygnały" g.
i 15, 17, U - „ Czarownlcah g,
A ft i *i
AA+ ; BAJKA (Police) - ,J»iotnley*‘
^AA 1 g. 13.30 - „Lo* r/low leka" u
A ft
A ft
13, 17, U - rada. - oa Ut II
yyy
A ft
r ft
rA A
A ft
KLUBY
106
Pracowmcu Poszukiwani
OLOWNFGO KSIĘGOWEGO zatrudni od aara t
Spółdzielnia Praey „SeUna” Szczecią, uL Kaplta Alka I, lei. I5-4Ł
U4-K
KIEROWNIKA TSCBNICTfCEdO
fa-ey dyrektora) o tptcjalztolcl la*, budow­
lanego ewentualni* ekonomisty ara* Wthnlków budowlaaych I mechaników z pełnymi
kwalifikacjami.
NIERUCHOMOŚCI
WARSZAWA - PRAGA
ćomek 17-Ubowy, wolny
1'olcó). kuchnio, s a ra t I
•1U - tpraoda u n io in i.
•jflenelew ikl. War-zawa. Lwowzka 17. 301*X
TEATRY
A ft
Tyj
7 % , nlolaml*' (. 1*. 11.30
WSPÓŁCZESNY
„Borneo I
q f t 'i Julia"
[ . lt, U.30
vV >
SEKRETARKĘ a odpowiednimi kw alifikacja­
mi 1 plizącą biegle na ciataynla przyjmie n a­
tychmiast Państwowa Praadsl^blontwo Handlo­
we w Szczecinie. O ferty a tycloryiem do dnia
13.1LII r. należy skladat w redakcji .K uriera
SzczeciAiklego, plac Hołda Pruskiego I, III p.,
pok. nr 7 pod „Firma**.
213-K
TPPR — WoJtKa PoUklego 17
„Opowlelć atlantycka" g. 11
*• „Srukatn mojej dziewczy­
ny" g. IŁ 20 - rada.
PTTK - pl. Lotników. “ czyn
ny od g. U
PIMPUS - Mickiewicza *1 m
- program kabaretowy „Komp isz ir* g. 17 - wieczorek U
neczny g. 11.30
W Y STA W Y
MUZEUM - Staromłyńska r t
- wybór prac a wystawy ziem
Nadodrzatltldeb
(malarstwo,
rzeiba), w ysuw a Irednlowleca
nej sztuki pomorskiej g. 10-11
WAŁY CHROBREGO 3 - mor­
ska. archeologia, przyroda g,
10-11
CBWA “ Staromłyńska *7 m
otwarci* IX ogólnopolskiej wy
•lawy fotograriki - g. 13
SZPITALU
PILNIE połtukulc po­
tyczki l i - 13.000 zł pod
dobre
zabezpieczenie.
Oferty: i.Kurler Szcze­
ciński". Al. Wojska Pol
a kiego 3 na n r 171
p a w il o n
handlowy,
nadający sle na (klep.
waraztat rzemlellnlezy
tub biuro, łprzedam.
Stargard - irodmleddo
p o s z u k u j ę polrezki przy ul. ArmU Czerwo­
17.000 zl. Warunki b. do­ nej 13. teł. 23-43. 003-0
bre. Oferty: „Kurier
StrzedfUkl", Al. Wol­
aka PoUklego 3 na nr
ttl-O
173.
AKORDEON nWeltmeteter** ItO-bazowy, 10-regl itrowy - sprzedam.
KLINIKA CHIR. I - Uall Ła*
bełskiej
KLINIKA CHIR. DZIECIĘCE!
- Unii L abeltktr]
KLINIKA PEDIATRYCZNA m
Unii Lnbeliklej
PRZYCHODNIA DLA MATKI
I DZIECKA - Iw. Wojciecha
7 - g. 0 - II
PORADNIA
INTERNISTYCZ­
NA - Woj. Pol. 13 - g. I - IJ
1 od g. 13 - 20
APTEKI
Zarząd Portu Szczecin
nazwlako Edward
Nr 3 - AL PUstów (0 - teL
n -i7
Nr i ■
31-333
ZGINAŁ 7-mlesięczny
nie*, owczarek niemiec­
ki Proste odprowadzić:
Moczyrt«klego | m. t.
Ul. 37-JM,
183-0
•m « || — nl. Kopernika -a
CTTnna raf* dob«
NR III - ttl. Mickiewicza i t
M ynna oS (o U , l do II*
oos-o
STACJR BENZYNOWA
rK ra w -« H
Tej szansy
n i e t u o l n o s t r a c ić !
__________ i dojrzała.
..
drugim
roku swej pracy
t n n i r Watko zna
ju t
wssystkle Wędy I załeiy
nqrck wychowanków, | jm
U i potka i lt a poparciom
ta rząd u, będzie m ó d zreaUsowat iwo plany taktycz
aa.
ABT OSIĄGNĄĆ u za*
mierzenia trzeba o.oczyć co
apót stałą opieką. Wielo do
powledaaala mają tu opiekunowle klubu. Mamy n»i dzieję, to priy zaangażowa­
niu slą w pracą klubową
powainycb działaczy Mocz
al, sprawy sportu znajdą w
tym ca kładzie pracy więcej
zrozumienia. A piłkarze wi
daąo zainteresowanie aalogi
1 kierownictwa, teZ chyba
ale zawiodą. No. a dla nza*
» .dnienia duiyrh szans ze­
staw
meczów
Arkoaii
na wejicio do I lift. Pierw
sze spotkanie rozgrywają ar
koAczyey na w yjetdsie z
Olimpią Poznań. Przeciw*
niklem bądzie nowy part­
ner Unie Rac i bór*.
SZKOŁY
f
i
i
J
f
I
j
to twardy srzechl
rozgryzali go na sesjach
radni WRN IDRN
[Śródm ieście
WICEMISTRZ grupy
W pllkarstw ie nie ra* pewniaków. NajmocKWIECIEŃ rozpoczy południowej je*t
wa tw arza" na naszych 4
PROBLEM
zzkolny był
tem atem
dwóch
tile jn y m et* przegrać * outsiderem. słabsza
na azczeciński _
_.
zespół
, ZyC. I piątkowych sesji Wojewódzkiej I Dzielnicowej
teoretycznie drutyna zdeklasować
zespól w meczem z W artą na boiskach. W arto więc po
Rady Narodowej Śródmieście. Wojewódzka ra ­
którym rot slą od słynnych nazwisk (P ata Re awym stadionie (mamy wiedzieć, te Unia
da omówiła całokształt apraw aśw latow o-wynadzieję, że już będzie kończyła rozgrywki z
*1 — Nlee).
chowawczycb, natom iast dzielnicowa — wycin­
*
.
J o tego czasu od remon 28 punktam i m ając naj
Można by cytować set towany). Następne, trud większą ilość zdoby- kowy — przedszkola.
ki przykładów — w y- n# spotkanie ze S lą- tych
bramek.
Zespół Radni Śródmieścia zwró tych nie uwzględniono
•tarczy jednak przypom
Wrocław
w e Jest miody i bojowy, iciii szczególną uwagę z powodu braku miejsc,
nieć mecz szczecińskiej Wrocławiu będzie moż Przeciętna
w ieku
z ina spraw ę odmownie za Radni
domagali
się
byłej J ligowej G w ar- na nazwać sukcesem na ubiegłego
roku
22 i iłatwionych 201 podań i
dii z Ruchem Chorzów. wet przy podziało punk lata.
Do
bardziej 1irodxjców. którzy zabiega gólowej kontroli, gdył
Pierwszy szczeciński pił tów. Bo przecież w y- znanych naletą: Kusz, j, 0 ulokowanie dzieci nierzadkie sa przypadkarakl ligowiec kończył st«rczy wygrać mecz re Moilc,
Fink
1 K
o -f w przedszkolach.
- - - - -Próśb
..................
.......
Ko_
kl. t e w przedszkolach
)u i rw ą krótką kariewantowy
n* własnym
kot. Drużyna wyrówna
przebywają dzieci m atek
rię w ekstraklasie m aboisku.
na Jednak bez w ięknie pracujących.
Jąc na awym koncie
azych Indywidualności,
Uznano te t za koniec*
wówczas zdajo się 7 W pierwazej
rundzie. Meczem z Unią arkońne poddanie rewizji od
li
punktów uciułanych re
, w^ , . P ™ e*wnik czycy zakończą wiosenpłatności z« dziecko w
DZU o OODZ. 11 reape* miaami. Ruch był w Polonia Gdańsk jest go ną
Będzie to co
przedszkola,
gdyt do­
ts y n a sią n a lodowisku szczytowej
formie
i ■podarzem. Ale chyha praw da dopiero połowa
tychczasowa rozpiętotó
K T tu rn iej hokejowy e przyjechał do Szczecin.
aacseclńskl nie sezonu, ale nalety pa­
rAATTIAi
od 1S do 7S zł rala►Zloty Krążek”. Udział w ja ko 100-proeentowy fa- powtóffty zeszłorocznej
że pr2ewainIe
sięcatie Jest często nie­
kim wotml* 11 dzikich **- w o ry t Wyjechał pokoNastępnym prze- pienvraa mecze decydu pod patronatem
w spółm ierna do możli­
apołów nla aneaaonych do*
wości płatniczych rodzi
*«
p T ^ ! T ° Tym
TVm razem
, « i ' 4 ^> ' «rozum
«*>">
C h7tyehcmaa w Żadnym klubie,
t
.
Polonia.
ieją to zawód
Dia zw iększenia
■potkania rozgrywane będą
I pomyśleć Ile było- warszawska.
Obydwaj
j U ero^ nlctwo Mk
ilości m iejsc w przed­
w 1 grupach: (chłopcy W by plotek i podejrzeń, trenerzy — W atko % J j
szkolach
sesja zapropowieku U—l i lat i starsi), gdyby
zwycięstwo w Arkonii 1 były tren e r
u cjn iejtr* n e - Więcej fajfów
ponowala
przyśpiesze­
systemem
turniejowym . tym meczu wystarczyło tego zespołu a obecny
kibiców
A rnie term inów wykona­
Kajlepal zawodnicy a po- Gwardii do uratow ania opiekun Polonii, Brzo- .
.. ..
.
dla
młodych
nia Inwestycji ujętych
•ród ucsestalczących zespo ligowej egzystencji. Nie zowski „staną na gło*
ten ^
w
planie
5-letnim.
lów zostaną wliczeni
do stety nla pomogła tam wie , by w ygrała Ich
' SWEGO CZASU poDyskutanci wojewód*
dru ty ay SKT. Zastrzyk nslo j u t ani przysłowiowa drużyna. Może to b y ć .
stołowaliśmy, aby pod­ kiej rady m.ln. podkre­
dej krw i jest naszym kan „święcona woda".
ciekawe widowisko.
wieczorki taneczne urzą ślili konieczność dalszo
Ugą nlodzać
nie
tylko
w
„Ca­
go
wzbogacenia progra­
m
*
B
F
Z
P
ic
c
z
N
r
są
wtt
e
a
?
;
'*
"
!
™
00
fe - CIubłe“ lecz rów ­ mów szkolnyeh w sakro
w iselklego rodzaju typowa J*1* , * " “ xV P i l * !
ala l przewidywania. Czy • " * *t?k z J la d ^ n k K
ni ot w Innych lokalach, sio m orskiego wycho­
jest
j m Jednak
jram il taki
loai kible,
mn:c, któ
kio
,
gdyt tłok psujo najtep w ania młodzieży. Wy­
i być lnr odmówiłby sobie przy*
szą zabawę.
Jem rolcl „przMywanla** so nae**J *
powiedzi radnych ce­
coc u na dwa
miesiące
Lech tym rasem joat w
chowała
azczególna
przed
jego roipoczcclem, Pi«rw»zej
rundzie
go!
Nas* pnnkt widzenia troska o rozwój oświa­
U tn ą e w zimowy wieczór *cJ,m 1 chyba zoatawt w
podzielił KM ZMS. któ ty rolniczej 1 szkół pod
nad zestawieniem ligowych »*eseelnle ceana punkty,
■ort
Drugi „benjamtnak** ‘Bał­
ry porozumiał tlę w tej stawowych, zwłaszcza
tyk Gdynia — zespól bojo*
,
.
i - * " * sprawie * kierow nikiem na wsi. M e pom latęto
RpróbojBy zalota zaba- wy, ale raczej surowy nie
W ttauracjI „Żeglarska-. równie* ważnego próbie
i i i . *lV w ^
zagrozić szczaclP y tlt. Tematem bądzie jed nUk0m. Ostatal mocą ruanak nie Pogoń.
wiosennej mota byi
1' Kler. Działu Propagandy mu (porussanero zreezPokusilitm y się o proroc gwoidalem sezonu na bolDZlfl o rodz. 19.20 w '' Komitatu p. Karlm ierr KU- tą na lam ach „K u rier* ')
tw a sezonu Arkonii. Wynl- sku w Lasku ArkoAsklm.
.11
. ‘ i * . LIG. pov.1edrlal prazdstawt
młodzi ety
kończącej
sil sportowej
zn o rto w et i zm
m iierzą
m a clalowt . Kuriera", to
w
I N — bata aportowa, o* ka z nich Jasno, Ze zespól
J u i w ubiegłym roku ar hali
koty średnie.
ze sobą w spotkaniu 1 tym lokalu lajfy bąda alą
gólnepolskl turniej pUkl ten ma łyeiową szansą wej koAczycy wykazali, te stać
wa w torki
t
icia do 1 ligi.
Ich na wygranie a aajtep- _ mistrzostwo III ligi i odbywały
Zgłoszone wnioski bą
zącansj.
i czwartki, mlądzy godz. 17. dą przedłożona do za­
JKST TO na powno Jeden •»>«■*• awladczy o tym
i najlepszych zespołów u U choćby dwukrotny remis a koszykówki szczecińskie a 1S. ZMS bądric podczas
U — lodowisko SKT, ta r
drużyny AZS 1 Ogniwa. .nich organizował rozm aiu tw ierdzenia sesji WRN
^ z.rtw So A d ^ ^ d e m S S Ł 5 S
zsadywsnkl
i konkursy, w kw ietniu b r. (b)
klej dzikich dru ty * hokeja um lejttnolcl
indywidualI
J a k nas polnformowa •wykorzystując
okazja ao
Hveh lak i w a rto in kolfk® 0| | prxfgrić s •••po
lt.M — kala (portowa. tyw a. W V rugim meczu '««“ W * k tid y m wzglądem no w OZKoss tym ra ­ odszukiwania młodych ta ­
przykład zem nie będzie powodu lentów wokalnych, choreo*
B aca bosaykówkt o aststrso przyjm uje A rkonia benja1
graficznych
1
muzycznych,
a - Unią Gorzów.
Polonia Odadsk.
do narzekań na a rb it­ i Władzo ZMS aą przakonaStwo n i U«l. Ogalwo — n iiK
W ostatnią niedziele marW tym sezonie abylo koa
ca w yjetd iają szczeciniary kurenia, który rzecaywlicie rów, gdył mecz popro­ me. to podwieczorki tarwcz
para
sędziów > t pozwalają nawiązać kon
do Kalisza. To bądzle trud- reprezentował poziom iko­ wadzi
ny mecz. poalewait Calisla traklasy — Odry. Lech, ml- międzynarodowych
—
wyjątkowo nie „lety” Ar- mo posiłków stracił swój panow ie Uotartowski I
.wpłacił kom itet ro ­
koaU. Mimo zeszł o rocznych atut w po* u cl nafala Anlo
DZIĘKUJZMT-.
|y. Arkonia mając tespól Szmelter i Gdańska.
7tK FAJTACH gra^ bą­ dzicielski przy SZKOLE
dzle zespół instrum entalny PODSTAWOWEJ N r 20
złożony z młodych chlop- na Pomorzanach z do­
w.piłkarzom U P«» * i
.ców . z który eh kilku, jak
<i planista Roitocz a tepołu chodów jakie uzyskał i*
poadrowlonla nadesłano
,iW 3X perkusista — A rm in zorganizowanej 30 stycz
obora w Świeradowie.
” do rre y
1 saksofonlata, nia zabawy, (b)
f RF ,TAMtR*>
13 zespołów
w alczy
o „Złoty
K rążek"
Sesja M RN
będzie radzić
o budownictwie
WE WTOREK. 9 bm. odbę­
dzie się sesja M iejskiej Rady
Narodowej. Zasadniczym te­
m atem będą zagadnienia poli­
tyki budowlanej w planie
letnim . Ponadto m a być pod*
Jęta uchw ala w sprawie zao­
patrzenia m iasta w światło,
gas I opal, o czym radzono na
poprzedniej sesji I ustalona
górna granica opłat za c. o.
W RYTMIE
BEBOP
. _
IM S
Koszykarskie
}
„derby11
w doborowej
obsadzie
sędziowskie]
jja w i
1000~zl
n a SFBS
obdarzeni aą dutym talonI lem improwizacyjnym.
Wląkazotć młodych muzy­
ków uczy alą jeazeto. luh
( pracuje. Zarobek z wyatąI Ipdw
pozwoli lm zdobyć
fundusz na zakup nowych
Isatrumontów. (p)
ZEBRANIE tnformaayjao
kola sympatyków e s p #geó od bt dal o sią w irodą 1*
bm. o gad*. U w ZP», I
pok. n r «T.
Cykl
luTOTO
,v r r .s a .r ™
koncertów
chopinowskich
s a
W ZWIĄZKU i rospoesy
nającym slą w Warszawie
.M iłdzyna rodowym
Kon­
kursem Choplaowaklm Wy­
dalał Kultury WhN w saesa
iciała orgaalssja cykl apo*
cjalaych koncertów.
' DzU o godz. II w saU ka*
'Iuranowej T a n k a wystąpi
Ipianistka Alina SOKDZIZ.NfZWSKA w rapertuarza
Chopinowskim a ras g ra t bą
;n t, r s s a .2
tych konkursem Totaw 4 $ d ?6Wełe U*Jr'
i UOA
^ o d “
Palham — BoUon W a -
W N O W Y M F I L M I E P O L S K I M R E i Y S E RH
WOJCIECHA J 'H A S A
“U anchestrr
ta w
vn>v>» Maiteharler City
M o d n A a n r <w«t •
u ito o Town
WSPÓLNY POKÓJ
w /o n m iA R H e j m
OD DNIA I
i m
Następni
A‘ w iw
!
Iwlaoajlai*,
Łaboalo
"
m
"szczędzą!
z -u h i w w s k i e g o
BM. PREMIERA W E W IE .E 0 6 M 0 6 "
. i
c l 3
l P K O
„Gwiazdka"
dla sierot
z Domu Dziecka
WTDZ1AL
KULTUKT
Pras. WKN w Szczecinie oc
gaalzujo dait. w niedzielą
• godz. U. w sali kolumno­
wej na Zamka „CW1AZDKE’’ dla sierot a Doniu
Dziecka w Zdrojach. W cz1
artystycznych
latowogo. U)
agnlska ba
Początek sesji, w gmachu
Prez. MRN, o godz. 10.
W y *W ;a
fotć “fo lii
artystycznej
po raz pierwszy
w Szczecinie
nie odbywa się c „ ----- — — -----LON POTOORAril AltTYSTYCZ*
K Z T \ ala dopiero ów drlewląty »
rządu dotarł do Szczedns. DzMi
w niedzielą o godz. 11 w salach
CBWA (Muzeum przy ul. Janlaławy) odbądzlc slą otwarci* taj
niewątpliwie bardzo Interaaującej
wystawy, obejmującej ponad iea
najw>-bitnleja*ych
prac.
“
•■ —
“Kl yncg----------
(tka
-----
graflkAw — Witolda CKROUm*
8KJZGO, 0)
Czy tak mpgi by6
co roku?
Na Turzynie
zn ó w
bałagan
CO ROKU. gdy tylko nastają
mrozy, otrzymujemy od Czytelni­
ków sygnały o bałagani* przy wy
dawaniu węgla opałowego za
składnicy kolejowej na Turzynla*
Składnica U obsługuje kolejarzy
szczecińskiej DOKP. ktOrych Jezl
w dzczednte pa i* tyjtęcy. Obce*
nie wielu z nich napotyka przy
odbiorze deputatu węglowego na
powtarzające alą co roku trudno*
Scl. Dla załatwienia aprawy trze­
ba brać 1-dntowe zwolnienie ■
pracy. W Jednym dniu atol alą w
koleje* (od wczesnego rana), aby
uzyskać odpowiedni numerek. W
drugim odbiera et« węgiel. Przy
czym więcej nil t metrów na raa
pobrać ni* m otna.
Czy wydawanie węgla koleJas
rtom nie motna by raz na sawt
sa* usprawnić? ;dm)
RADIO
II.M - grają orkiestry Henry
Lee a 1 Erie Jupp‘a. lł.K - stu
WIADOMOŚCI i I J t , 7J4, MS,
11.St. 1T, 1S, II. O M
S D l WIS KYBACKli UM
IZCZZCINs S.15 - „Dom, 4sl*
ei, azkoła *, S.tS piosenki
--------- is taflam i mi*
MProazą wówiC - ałuchamy*‘t
tt.il - gra 11 radiowa z Pa*
aanla. n muzyka rótnyck
narodów.
__ _
, ILU - ao tata'k kul*
w ratay WybrsaSa. ISAS - satt
■yka, lt - aatnlaiary M agowa. ts s s - radiokuter. i* js
- Z boisk 1 stadionów, IZM audycja J. Krawczyka.
WARSZAWA; IM - radlopro
bierny. S - fragmenty z oper*
tak Dusajew akU ta 1 MUmt*
u , |j u — kronika atodeacfca*
1SJ« felieton Uterackl, IMS nowo nagrania, u - poesja t
muzyka, ILU - ^Ostatni ro
>na s tyk", l i k - encyklepedU
t satyry, iM t - kon-----* 1S - dla daterl
1U I - koncert
1T.M - knreopon
aa granicy*' 17.11 -
fproąram berllAzkt)
chow tsko „M słSeństw o” . t l J * -
lt-n
-
„Mewa t
TELEWIZJA
■ fla g ___________ _ ___
.J a k klown Pordynand Jechał
do stadia telewizyjnego*’, U tranamlsja a Pałacu Frydery­
ka w Berlinie lm prety Por yw
kowej, M - audycja dla wsi,
t u i - komedia A. Ostrowskie
mlstrzoetwa Knropy w Jetdsta
aa lodzie, U - przegląd tygod
ma. lU S - mistrz swto Mekol­
ki. UJM - peadrowtacla tata
wizji dsleeląeej, II - -PtedA
o planie" lł.t* - „Perełki opo
row*'*, ll.il - kronika, SS «*
mPI u ts Jo
t*lewtzyjne”, lt.1*
- t r t wa r y rooyw kow ą na
Organizacja pracy
IMMW.B +postęp techniczny
= większa wydajność
'W ie fC L
ZA GRANICA
- 0 POLSCE
POLSKA — FRANCJA
Na dobrej drodze
ROK 1959 byl w yjąt­
kowo trudny dla Szcze
d ńaklcj Stoczni Rcmon
towej; Jej potencjał pro
dukcyjny przystosowa­
ny byl przedo wszyst­
kim do remontów. Tym
czasem w roku ub.,
obok remontów, przebu
dowano w stoczni na 5
statkach system węglo­
wego opalania kotłów
na mazu Iowy. Przekaza
no ponadto Gdyńskiej
Stoczni Remontowej dok
pływ ający 3,7 tys. ton,
przejm ując od niej w za
m ian 8,2 tys. tonowy, co
zmieniło nagło protll
produkcji stoczni.
r .^ r o E^?nlczaSS5 ,r« o w a*
2 % n i t a m KC PZPR
program, którego realizacja
M daT'w Unmwveł»yl^?ruńa
J\ch
A wte^^rg^nizuje
slą ^pecjalM grupy "ransportowe, które będą dostar
roboczych^' W n j ó l T d ^
Om awiając reakcję opinii
polskiej na wydarzenia w Al­
gierii, dziennik francuski pi-
O Przewago płci pięknej
O 100 narodowości
ZWIĄZEK RADZIECKI
liczy ponad
200 min ludności!
wypożyczalnia narzędzi (do uieMZanla
organizacji
S f e j t a * s l e ' ^ E " " o d produkcji i podwyiszaM
n "
J ” **
^ k ^ T g M t i * swecywU Planu^°
w stoczni
now# an**ie- opóźnienia zwiększenie efektyw new Produkcjl l *tr\ ,y m,iłe_ *» w ykorzystania dnia
f^ S S S S & u td£
*» 7 *odłln* ®° *
kumentacla. uwagi na specyfikę *aobecn ie postanowiono, kładu l Jego usytuow a­
ne dział głównego technolo nie na wyspie — bę-
% £ 3 ^u H 3 5 sss « •
1 przygotowanie produkcji ciem.
przez szczegółowe oprsco-
5 s s s r « s s a s s a .s
------- -- ----------- -----------
1N2. Jerzy Neja —
G łów ny ln iyn ier Szcze­
cińskiej Stoczni Remon­
towej. Na jego barkach
spoczywa technika pro­
dukcji stoczni.
*LE MONDE”, PARY2
postępu technicznego. Nato
miast sekcja konstrukcyjna
zajmować się będzie w ar­
sztatowym
opracowywa­
niem dokum entacji pocho­
dzącej * biur konstrukcyj­
nych (CBKO BKTM). W
dziale handlowym organlzu
je się sekcję kosztorysową.
Kosztorysy sporządzane bę­
dą branżowo, a nie jak do­
tychczas dla catej remonto
w anej Jednostki.
W I KWARTALE br. wy­
buduje aię podstację elek­
tryczną, (niedostateczne na
pięcie energii elektrycznej
powodowało przestoje diwl
gów. kompresorów 1 In­
nych maszyn), oraz odda do
eksploatacji i nowe kotły,
które wraz s Istniejącymi,
zaspokoją zapotrzebowanie
na parę wodną. Do końca
br. zostaną przebudowane
dwie hale. W pierwszej bę­
dzie się mieściła kadłubów
nla 1 spawalnla. w drugiej
— warsztaty ślusarskie, kotlarnla i rurownia. Trzecia
hala silników spalinowych
1 maszyn parowych zosta­
nie oddana do eksploa­
tacji (po przebudowie) w
przyszłym roku.
•
209 statków w r. 1965
pod biało-czerwoną
banderą
® Rywalizacja stoczni
CZY GDYNIA SIĘGNIE
eo PIERWSZEŃSTWO?
n ó w
PRZY nabrzeżach SS
stoi zacumowanych
statków rybackich,
których prowadzi
rem onty w pierw szej
lejnoś ci.
MOSKW \ (PAP). Central­
ny Urząd Statystyczny przy
Radzie Ministrów ZSRR opu
bHkowal szczegółowe wyni­
ki spisu ludnośd Związku
Radzieckiego przeprowadzinero w okresie 15—U *ty«*
nla 1»5* r. według kryteriów
,
,
« '« ■ *
w is z n ie w s k .
wykształcenia, narodowości
I Języka ojczystego oraa
piel, wieku 1 sytuacji rodzin
nej. wstępne wyniki spisu
J
według ostatecznych da­
nych stan lu dnoid ZSRR na
‘ ‘ U stocznia IM* r. wy
____ ttt.stt.CM osób, w
tym M.05®-303 mężczyzn 1
U ( .1 iu n kobiet. Ludność
miejska stanowiła M.rTMłl
osób (41 proc. ogółu ludnołcl
radzieckiej), ludność
wiejska — 19U U J U osób
(tj. a proc.).
Z komunikatu Centralne­
go Urzędu Statyatycznego
wynika, lt Związek Radzlec
kl zamieszkuje ponad IM na
rodowołcL Liczba Rosjan
wynosi ni.5M.ooo osób.
Pot. SL Cieślak
Ruch w porcie
uwolniony
Lód p okrył
w y b rz e ż e
B ałtyku
I
JLA CROIX*< — PARYŻ
Omawając wyniki IV Ple­
nom KC PZPR. dziennik pa­
ryski pisze:
rW Warszawie sporządzono bi­
lans ekonomiczny bez szminki 1
program ambitny. Jest to począ*
tek wielkiej ofensywy technlcz*
nej.«i Obok sprawy ,.skoku na«
przód” były badane 1 dyakuto*
wane Inne problemy ze szczero*
id ą 1 surowością, które kontrastu
ją z niedbalstwem w przemyśle 1
lekceważeniem w rolnictwie. Ta
pozbawiona upiększeń ocena po­
zwala przewidywać przejście do
metod bardziej racjonalnych, sto*
aowanych przez doświadczonych
techników..,”i
j . Piccard
„LITERATURNAJA
GAZIETA", MOSKWA
odznaczony
przez
Ł . . -i. 1*. gl . * ii* »• • %3>
Radziecka gazeta zamiesz­
cza wstrząsające listy pozosta­
łych przy iyclu członków ro­
dzin profesorów lwowskich za
m ordowanych przez siepaczy
s batalionu „Nachtlgall** pod­
ległego Oberlaenderowl. P. Ma
rla Łomnicka, wdowa po za­
m ordowanym znanym m ate­
m atyku, prof. Antonim Łom­
nickim, pisze:
Eisenhowera
WASZYNGTON PAP.
W Białym Domu odbyła
się w czwartek uroczy­
stość, podczas które) pre
zydent Eisenhower wrę­
czył odznaczenie m ary­
narki USA d r Jacąuet
Plccardowi za przepro­
wadzone ostatnio bada­
nia głębinowe w baty­
skafie.
POŻAR
M AG AZYN Ó W
W KOPENHADZE
i W Y ST A W A
{ RADZIECKA
i N A KUBIE
W jedne} z najstar­
szych i najbardziej za­
ludnionych drieinłc Ko­
p e n h a g i toi/buchl p o ia r.
.s’plo n q ł magazyn papie­
mieszczący się v> b u
W najbliższych dniach ru
dynku
z
po cz ątk ó w
i 'otwarta zostanie w Ha- XVIII te, M ieszk a ń có w
<'toanie
wystawa osia* są sie d n ic h dom ó w ewa­
•ffnlęó ZSRR to dziedzi­
n ie nauki, techniki i kul kuowano.
tury. W ystaw a mieścić
się będzie w Pałacu
S ztu k Pięknych.
w ig ię a u bi---------- - ---------- -
PO MORZACH 1 oceanach całego świata pływa obec­ nawigacyjną na Zalewie, bę
nie blisko mo statków, które jako miejsce urodzenia dale laduwany w Swlnoujwypisana mają: Gdańsk, .Szczecin lub Gdynia.
' Stocznia w Gdańsku, to jeden a największych tego
rodzaju zakładów w Europie, W bieżącym roku z
Gdańska wypłynie 29 su tk ó w o tonażu 191.400 DWT.
Będzie to więcej, n il zbudowano w ubiegłym roku we
wszystkich polskich stoczniach razem wziętych. Bę»lą
to równlet zupełnie nowe typy statków, które dopiero
zaczynamy budować. Jak na przykład wjcllde zbior­
nikowce o nośności 1S tys. DWT, specjalne statki do
przewozu drewna czy trawlery-przetwómle dla przed­
siębiorstw rybackich. O tzyw ttde oprócz tego Stocznia
Gdańska budować będzie „dzleslcclotysięcznlld” - rrow t *i*------—
inne jcanostici,
Dwce o nośności 10 ly s. d ---llJ *■“*
mają Już wyrobioną m arkę i stałych klientów
kraju l za granlcq.
Konkurentem Gdańska staje się stocznia im. Adolfa
Warsklego w Szczecinie. W tym roku. jak Jut plsalUmy. wypłynie z niej 10 su tk ó w o nośności 63 ty*.
DWT. To także więcej, n lt w roku ubiegłym; kiedy
szczecińscy stoczniowcy zbudowali i su tk ó w o noś­
ności 41.9M DWT.
_ _
W NIEDALEKIEJ Jul przyszłości do rywalizacji Wli­
czy się jeszcze Jeden zakład: stocznia lm. Komuny
Paryskiej w Gdyni. W tej chwili Gdańsk I SZczedn
znacznie przewyższała Gdynię Ilością 1 tonąłem bu­
dowanych statków. Do czasu Jednak, prawdopodobni#
bowiem Gdynia sl-anle w przyszłości po pierwszeń­
stwo w polskim prztm yśle okrętowym. Stania się to
możliwe dziekł podjętej Ju t budowle wielkiego suche­
go doku, Jcdyneco zresztą w kraju. Na Inwestycję tę
przeinaczono około pół miliarda złotych, a dzięki niej
b ędze można budować Um s u tk i o tonażu nawet do
SS tysięcy DWT. w pierwszym okresie gdyńscy stocz­
niowcy budować będą <rdnak statki oceaniczne o nolnośc\ 10-13 tysięcy DWT.
..........
Dzięki rozwojowi na-.zych stoczni
będziemy mogli eksportować, a do rokit IN I p oM »
nota handlowa powiększy się wydatn ie. M iT O W «*»I ków o nośności ponad 701 tys. DWT.
t o n t e roku
IMS pod bleło-czerwoną banderą plywsć ma 309 Jedno­
stek o tonażu l milion 294 tysięcy DWT..
A. C.
O OFENSYWIE
TECHNICZNEJ
O MORDERSTWIE
POLSKICH UCZONYCH
S/s „Kopalnia !
Szombierki1*
ZACHODNIE
wybrzete
Bałtyku pokryła kilkunasto
centymetrowa warslwa lo­
du. Na torze wschodnim l
zachodnim łegluga utrud­
niona z powodu kry. Na
szlaku wodnym Świnouj­
ście — Szczecin pracuja lodołamacze „Światowid'1 I
„Swarożyc”, w porcie lody
krnasa holowniki:
„Hen­
ryk", Feliks” l Inne. Kapi­
tanat Portu przeprowadza
zTiad lotniczy (samolotem
Pogtowla Ratunkowego) —
nad Zalewem l Bałtykiem.
( bm. o godz. S rano holow
nlk „Koral" ściągnął z mie
ilzny s/s ..Kopalnię Szom­
bierki”. (S/s, a nie jak podallim y w sobotę „m/s”).
Statek płynie do Szczecina
o własnych silach. .Holowwnik „K oral” w drodze
powrotnej uwolni a lodów
kilka statków, które utk>.ę
ly na torze zachodnim.
W ciągu 3 dni
lutego,
port szczeciński pneładował IM tys. ton różnyeh ła­
dunków. Na świnoujskiej
redzie oczekuje w sjicla do
portu „JANET QUENN"
(bandery
USA).
„NOR*
DENFELD” i „LEOPARD”
i.Prass polaka podziela pow«
azechne uczucie ulg) s powodu
zakończenia
re Delii alglerskleji
Polacy maja nadzieję; te de Oaul«
1* zdoła przywrócić presUS I
wpływ rrancjl w świede. Dostrze
gają oni bowiem zbieżność wysil*
ków ultrasów algierskich a pró«
baml wskrzeszenia w różnych kra
Jach ruchów o charakterze łaszy*
stowsklm"i
Na zdjęciu: ustaw ia
ni* modelu „Łunnika”.
D r Piccard, gyn zna­
nego uczonego szw ajcar
sklego, Augusta Płccarda,
który
zbudował
wspomniany
batyskaf,
opuścił sle wraz z tow a­
rzyszącym mu poruczni­
kiem m arynarki USA,
Walshem, na 37.800 stóp
(11.320 m) w głąb Ocea­
nu Spokojnego w trw .
Rowie M ariańskim , w
pobliżu wyspy Guam;
m iejsce to jest uważano
za najgłębsze na świe­
cie.
Porucznik Walsh otrzymał Krzyż Zasługi.
Odznaczeni zostali takż*
d r Andreaa R echnltrer
i porucznik Lawrence
S hum aker x m arynarki
USA za koordynowanie
całokształtu operacji.
K A B EL
p rz e z
P A C Y FIK
Kanadyjski m inister łącz­
ności zapowiedział, l i d o ro
ku 1M< zakończone zostaną
prace przy układaniu
na
dnie Pacyłlku kabla, który
połączy Kanadę z Australia
l Nową Zelandia. Przy po­
mocy tego kabla
będzlr
można dokonać Jednocześ­
nie przeszło U połączeń te
Itłonlcznych,
telegraficz­
nych I dalekopisowych. Bę
dale ta pierwszy tego ro­
dzaju kabel, który pobieg­
nie po dnie Pacyfiku. Kosit
jego ototeela wyniesie oko
ło 1S milionów dolarów.
t,Nlgdy nie zapomnę toj strasz*
nej nocy s S na 4 Ilpcr 1*41 r..
kiedy hlUerowcy Ju t na trzeci
dzień po zajęciu Lwowa napadU
na naaz dom 1 zabrali tnę.'*. Oko*
lo U w nocy roileglo się gwałtów
na pukanie do drzwi 1 dtwonkU
Mąt wstał 1 wyszedł do przedpo*
koju. Usłyszałam wrzask w Języ*
ku niemieckim: i.ręce do góry!”.
Wybiegłam na korytarz. Mąt stal
ze wzniesionymi rękami, a po o*
bu jego stronach żołnierze z bro*
nią skierowaną w Jego stronę,
Mnie ró w rlet rozkazano podnieść
ręce. Długie godziny przestałam
przy oknie oczekując ranka. Kia*
dy zaczęło świtać, zobaczyłam ja k
na wzgórzach W-tlkl. widocznych
z okien naszego mieszkania uka*
zaU się ludzie. Wyprowadzano
tam po pięć oaób I żołnierze roz*
strzellwall Ich. Powtórzyło się to
kilkakrotnie. Stałam jak skamle*
nlała. patrząc na tę egzekucję. Po*
tem dowiedziałam się, te byli to
aresztowani
profesorowie.
Byl
wśród nich 1 mój m at. Niechaj
surowa kara dosięgnie katów. kt6*
rzy tak barbarzyńsko obeszli się
s niewinnymi Po!akasU"i
WRAŻENIA Z POLSKI
„POLISH TIMES —; CZAS’ '
W1NNIPEG
’ 1
Pism o Polonii K anadyjskiej
zamieszcza reportaż p. W. F.
Cbuchll a dłuższej podróży po
Polsce. Czytamy w nim m. In.:
t.Podróżowanie po Polsce jesł
nieskrępowane U k ze strony
władz policyjnych jak l partyl*
nyeh. Przclcchałcm po kraju 4.7*0
km I ani -razu nikt nie zapyta!
mnie o Jakieś doKumenty. opr<Va
portierów w hotelach. Na obiady
w restauracjach trzeba jednak
czekać bardzo długo i do ta to
jest tam trochę brudno.
W kościołach ludzi pełno; lecs
nie widzi »lę tyle młodzieży co
starsrych. Dużo buduje się ko*
ściołów. ja k np. w mojel parafii
matowa, w któosj kościół wybu*
dowano w latach 1933-39.
Za chuligaństwo aą teras dęt*
We karv 1 wesela od bywaj a alę
•ookojnle. nl? tak jak dawniej*
że krew się lala na niemal kat*
dym festynie, zabawia czy wese*
IUh*
G. B,

Podobne dokumenty