Ogłoszenie o zamówieniu - Warmińsko

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu - Warmińsko
8.12.2014
bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wmarr.olsztyn.pl
Olsztyn: Organizacja i przeprowadzenie w Giżycku kursu kucharskiego dla uczestników projektu
Profesjonalna kadra w turystyce gwarantem jako­ści usług
Numer ogłoszenia: 402114 ­ 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ­ usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko­Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie , Plac Generała Józefa Bema 3, 10­516 Olsztyn, woj. warmińsko­
mazurskie, tel. 89 5211250, 5211286, faks 89 5211260.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wmarr.olsztyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie w Giżycku kursu kucharskiego dla uczestników projektu Profesjonalna
kadra w turystyce gwarantem jako­ści usług.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie w Giżycku kursu kucharskiego dla uczestników projektu
Profesjonalna kadra w turystyce gwarantem jako­ści usług Zakres tematyczny: Nazwa kursu czas trwa­nia kursu liczba edycji (grup szkoleniowych) łączna liczba
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
1/8
8.12.2014
bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
uczest­ników Kurs kucharski 32h 1 8 Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytucji nie wykorzystania pełnego
zakresu ilościowego, spowodowanego zrekrutowaniem mniej­szej ilości uczestników kursu niż wskazana w tabeli, nie więcej jednak niż o 1 osobę. Kurs kucharski
­ przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych dla grupy ok. 8 osób. Plan kursu powinien obejmować następującą tematykę: wywary: warzywny, rybny,
wołowy, cielęcy, sosy zimne: winegrety, majonezowe, sosy ciepłe: jasne, ciemne, zupy tradycyjne, zakąski zimne i ciepłe: na bazie produktów regionalnych,
sałaty i surówki, dania główne: z zastosowaniem nabiału, drobiu, wieprzowiny, wołowiny, dziczyzny, ryb regionalnych, przygotowanie całych indyków, kaczek,
królików, ryb ­ jako element re­prezentacyjnych dań okolicznościowych, wyroby garmażeryjne: galantyny, rolady, pasz­tety, ryby wędzone, sałatki mięsne i rybne,
desery talerzowe i ciasta, biszkopty, kremy, budynie, wypiekanie ciast i ciasteczek kruchych, przystrajanie gotowych ciast, prezenta­cja deserów. Zajęcia
teoretyczne powinny stanowić maksymalnie 25 % całości kursu. Czas trwania kursu wynosi 32 godziny. Kursy obywać się będą od dnia podpisania umowy do
dnia 31.01.2015 roku, w dni robocze, w wymiarze 8 godzin lekcyjnych jedno spotkanie lub 4 godziny lekcyjne jedno spotkanie, dwa razy w tygodniu, w godzinach
8.00 ­ 16.00, w Giżycku, w grupach szko­leniowych ok. 8 osób. Dokładny termin przeprowadzenia kursu zostanie uzgodniony z Wykonawcą za pośrednic­twem
poczty elektronicznej, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia
podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia opisanego w pkt 3
SIWZ
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00­9, 80.53.00.00­8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
2/8
8.12.2014
bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie,
minimum dwa kursy kucharskie zgodnie z zakresem tematycznym
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje i/lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, poprzez wykazanie minimum 1 trenera, który posiada: ­ doświadczenie w prowadzeniu kursu kucharskiego (min. 200 godzin praktyki w
okre­sie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie). Zamawiający
wymaga, aby osoby biorące udział w realizacji zamówienia posługiwały się językiem polskim w mowie i piśmie. Niespełnienie kryterium minimum
skutkować będzie odrzuceniem oferty
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy. Ocena spełnienia w/w warunków
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia ­ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9.1 Z
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
3/8
8.12.2014
bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu ­ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ­ wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
4/8
8.12.2014
bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ­ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ­ wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ­ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 9. 3.Informacja o
posiadaniu osób zdolnych do wykonania zamówienia Załącznik nr 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
5/8
8.12.2014
bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 (tabela) Lp. 2 ppkt od 2 do 5 Ponadto, w celu oceny, czy Wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie dokumentów dotyczących w szczególności: a)
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 ­ Cena ­ 50
2 ­ Doświadczenie trenera ­ 50
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając
jednocześnie warunki ich wprowadzenia: 1. zmiany liczby uczestników kursu wg wcześniejszych ustaleń mailowych i wystąpie­nia konieczności ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, 2. zmiany terminu zajęć na skutek odwołania zajęć przez Kierownika projektu wg wcześniejszych ustaleń
mailowych, 3. wydłużenia okresu realizacji umowy na skutek okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmian w
harmonogramie realizacji projektu), 4. Zmianie mogą ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 umowy w przypadku: a) wystąpienia
konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamó­wienia, b) wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, c) przedłużenia
z tytułu nieprzewidzianych sytuacji; 5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku usta­wowej zamiany zasad opodatkowania
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
6/8
8.12.2014
bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
podatkiem VAT. 6. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w sytuacji nie wykorzystania pełnego zakresu
ilościowego umowy w przypadku zrekrutowania mniejszej ilości uczestników ­ zgodnie z zapisami istot­nych warunków umowy. Płatność w takim przypadku,
dokonywana będzie na pod­stawie faktycznie przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kursu. Sytuacja ta nie może być podstawą do roszczenia
Wykonawcy o zakup nie­zrealizowanej części umowy, ani do dochodzenia jakichkolwiek innych roszczeń z tego tytułu. 7. Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzania zmian do niniejszej Umowy w przypadku: zdarzenia o charakterze losowym ­ w zakresie zmiany osoby trenera. Zastępstwo osoby
przeprowadzającej kurs może nastąpić wyłącznie w przypadkach wyjątkowych i za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba zastępująca musi posiadać
kwalifikacje, co najmniej takie same, jak osoba zastępowana. 8. Zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź zasad realizacji pro­jektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wyko­nawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy
10. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wmarr.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warmińsko­Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac
Gen. Józefa Bema 3 10­516 Olsztyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 14:00, miejsce: Warmińsko­Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3 10­516 Olsztyn.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Profesjonalna kadra w turystyce
gwarantem jakości usług współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu: UDA­
POKL.08.01.01­28­033.13­00. Zamówienie jest finansowane w 100% w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
7/8
8.12.2014
bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402114&rok=2014­12­08
8/8

Podobne dokumenty