Strategia CSR Społecznej Odpowiedzialności

Komentarze

Transkrypt

Strategia CSR Społecznej Odpowiedzialności
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Strategia CSR
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
przedsiębiorstwa
Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów
Rafał Kasprowicz
Opracowanie:
mgr inż. Sylwia Trzmiel
doradca CSR nr 103 na liście PARP
Wrocław, sierpień 2014
1
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
O firmie
Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Rafał Kasprowicz działa na rynku od 16.03.2001
roku, jest przedsiębiorstwem, które w okresie wykonania Strategii Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu ma status mikroprzedsiębiorstwa w sektorze mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw. Od listopada 2011 roku podmiot jest wpisany do
rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, posiada zezwolenie
numer DDZ/010, zakres zezwolenia: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
zlokalizowana jest w m. Nowizna pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie przy głównej
drodze krajowej E-8. Infrastruktura obiektowa wyposażona jest w duży parking oraz
plac manewrowy dla samochodów ciężarowych.
Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie diagnostyki pojazdów takich, jak
samochody osobowe, samochody dostawcze i ciężarowe, przyczepy, naczepy,
motocykle oraz ciągniki rolnicze w ramach przeglądów rejestracyjnych wymaganych
przepisami prawa, do których muszą dostosować się wszyscy użytkownicy
wymienionych pojazdów. W ramach usług wykonywane są również badania okresowe
pojazdów zakupionych w krajach Unii Europejskiej lub pojazdów sprowadzonych do
Polski z innych krajów świata oraz usługi w zakresie badań dodatkowych w pełnym
zakresie technicznym w tym sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed
zakupem.
Wymienione wyżej usługi wykonywane są wg wewnętrznych procedur przez
odpowiednio wyszkolony i kompetentny personel. Zaplecze techniczne dla wykonania
wskazanych usług to stacja kontroli pojazdów, której zasadniczą częścią jest hala
2
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
wyposażona w dwie linie diagnostyczne dla samochodów osobowych typu Catreca
oraz samochodów ciężarowych i innych pojazdów typu Maha.
Według danych własnych na dzień 31.12.2013r., Klientami przedsiębiorstwa są
prywatni właściciele pojazdów głównie z pow. dzierżoniowskiego, ząbkowickiego,
świdnickiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego, instytucje publiczne, zakłady budżetowe
głównie z pow. dzierżoniowskiego, wrocławskiego i ząbkowickiego, przedsiębiorstwa
prywatne oraz właściciele pojazdów specjalnych (rajdowe, straży pożarnej, policji,
wojska, pogotowia: ratunkowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, inne) z pow.
dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.
Przedsiębiorstwo współpracuje z dostawcami usług
nowoczesnych
technologii w diagnostyce pojazdów; usług finansowych; podatkowych (krajowe,
wojewódzkie, powiatowe i gminne); nowoczesnych technologii ICT; usług
komunalnych (woda, ścieki, odpady); gazu; energii; usług geodezyjnych i
budowlanych.
Standardowy proces wykonania usługi badania technicznego pojazdu w
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przebiega według etapów opisanych i
zaprezentowanych poniżej:
3
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
• Wjazd pojazdu samochodowego i sprawdzenie zgodności numeru
nadwozia z nr wpisanym w dowodzie rejestracyjnym oraz wprowadzenie
danych pojazdu do komputerowej bazy - tzw. weryfikacja automatyczna.
• Sprawdzenie innych obowiązkowych dokumentów pojazdu np. certyfikaty:
instalacji gazowej w samochodach, bankowozach, karetkach pogotowia.
• Wjazd pojazdu
pojazdu.
na wybraną linię diagnostyczną zgodnie z klasyfikacją
• Sprawdzenie świateł oraz instalacji elektrycznej.
• Badanie skuteczność działania hamulców osi przedniej, osi tylnej oraz
hamulca ręcznego.
• Przejazd pojazdu na szarpak, wykonanie badania czy wystepują luzy w
układzie zawieszenia pojazdu.
• Przejazd pojazdu do stanowiska analizatora spalin, przeprowadzenie
badania i wykonanie analizy spalin wydalanych z pojazdu.
• Badanie skuteczności amortyzatorów.
• Wykonanie ustawienia świateł.
• Wyjazd z hali z raportem z linii diagnostycznej.
• Wypisanie zaświadczenia dla właściciela pojazdu o wykonaniu
obowiązkowego badania technicznego pojazdu oraz wbicie pieczęci w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu o przeprowadzonym badaniu ze
wskazaniem miejsca badania i wpisaniem terminu następnego badania.
4
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
W przypadku gdy którykolwiek z ww. etapów badania technicznego nie jest
pozytywny, to pojazd nie otrzymuje potwierdzenia sprawności technicznej i
skierowany jest do naprawy.
Przedsiębiorstwo oferuje Klientom usługi najwyższej jakości, często wspierane
profesjonalnym doradztwem w zakresie ekologicznej eksploatacji pojazdów, w tym
zachęcania użytkowników pojazdów do stosowania zasad ekologicznej jazdy.
Usługi Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów dzięki
zaangażowaniu
wyspecjalizowanych
pracowników:
mechaników i diagnostów, świadczone są na wysokim
poziomie. Stosowane są własne procedury dotyczące
jakości świadczonych usług, ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy.
Kierownictwo
przedsiębiorstwa inicjuje działania aktywizujące lokalne
środowisko w zakresie edukacji na rzecz bezpiecznej jazdy,
bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz edukacji
ekologicznej poprzez propagowanie jazdy na rowerze,
segregację śmieci, oszczędzania energii oraz dbałości o
tereny zielone. Przy realizacji ww. działań prowadzona jest
współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz szkołami
podstawowymi i średnimi powiatu dzierżoniowskiego i
ząbkowickiego.
Przedsiębiorstwo ma
dobrą opinię wśród Klientów, osiąga sukcesy w zakresie
świadczonych usług dzięki wielu ludziom, którzy reprezentują Klientów, dostawców,
partnerów biznesowych, pracowników oraz lokalną społeczność. Dlatego
odpowiedzialność społeczna to element przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii.
Odpowiedzialne działanie przedsiębiorstwa polega na traktowaniu jego
pracowników, Klientów, partnerów handlowych, interesów społeczeństwa lokalnego
oraz środowiska naturalnego z zachowaniem szacunku i w zrównoważony sposób.
Tak określone odpowiedzialne działanie przedsiębiorstwa pozwala na budowanie
długofalowych, pozytywnych relacji między różnymi grupami interesariuszy umożliwi
mu odnoszenie sukcesów przez długi czas.
5
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo przyjęło długofalową strategię, której podstawą jest
społecznie odpowiedzialny biznes, oparty na zasadach dialogu społecznego oraz
poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla jego otoczenia, tj.:
pracowników
partnerów handlowych
kontrahentów
środowiska naturalnego
społeczności lokalnej
Przy realizacji celów i postawionych zadaniach przedsiębiorstwa, kadra kierownicza i
pracownicy działają i postępują odpowiedzialnie. Wspólnie odpowiedzieli na pytania
jakie podjąć działania i poczynić starania aby zrealizować wyznaczone cele. Zgodnie
przyjęli, że najbardziej odpowiednią drogą jest ta, którą wskazuje Wizja i Misja
przedsiębiorstwa oraz przyjęty Kodeks Etyczny stosowany się w codziennej pracy.
Misja przedsiębiorstwa:
Osiągnięcie pozycji ważnego partnera dla Klientów i otoczenia poprzez oferowanie
usług najwyższej jakości poprzez badanie pojazdów w pełnym zakresie technicznym,
stwarzając możliwość rozwoju pracownikom oraz zapewniając dzięki prawidłowej i
optymalnej diagnostyce pojazdów bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz
pozostałych ludzi na drodze.
6
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Wizja przedsiębiorstwa:
Osiągnąć wiodącą pozycję na lokalnym rynku w zakresie badania pojazdów w pełnym
zakresie technicznym.
Opracowując
strategię
Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu dla
przedsiębiorstwa Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Rafał Kasprowicz skupiono się
na trzech głównych obszarach określonych przez cele:
Cel 1: Zapewnienie ładu
organizacyjnego poprzez
zrównoważone zarządzanie
kapitałem ludzkim
Strategia Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu
dla Stacji Kontroli i Obsługi
Pojadów Rafał Kasprowicz
Cel 2: Zapewnienie dialogu
z interesariuszami wraz ze
szczególnym
uwzględnieniem
społeczności lokalnej
Cel 3: Promocja zachowań i
rozwiązań w zakresie
ochrony środowiska
naturalnego
Cel 1: Zapewnienie ładu organizacyjnego poprzez zrównoważone
zarządzanie kapitałem ludzkim
Obszar ten odnosi się do pracowników przedsiębiorstwa, od których w dużej mierze
zależy rozwój oraz jego sukces. Realizację niniejszego celu umożliwia polityka
personalna prowadzona w tej dziedzinie.
7
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Najważniejsze narzędzia przyjętej przez przedsiębiorstwo polityki personalnej
W przedsiębiorstwie funkcjonuje system motywacyjny, w którego tworzenie
zaangażowani byli wszyscy pracownicy. Proces został rozpoczęty od dokonania
opisów stanowisk pracy, które określiły w szczególności zadania i kompetencje
wymagane na danym stanowisku pracy. W kolejnym etapie wdrażania polityki
personalnej dokonano wyceny poszczególnych stanowisk i porównano
wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach ze stanem bieżącym
i z wynagrodzeniami na lokalnym rynku pracy. W taki sposób powstała hierarchia
stanowisk i tabela wartościowania stanowisk pracy.
W ramach polityki personalnej opracowano
i wdrożono nowy system okresowych ocen
pracowników, który jest ściśle powiązany
z systemem premiowym. Dzięki wynikom
oceny okresowej przyznawane są odpowiednie
premie roczne. Wprowadzony system
uzależnia wysokość premii od stopnia realizacji
planu zysku, sprzedaży, a także wkładu pracy
i
zaangażowania
poszczególnych
pracowników. Zaś wyniki dokonanych ocen są
wskazówką do opracowywanych planów
szkoleń i planów rozwoju pracowników.
Przedsiębiorstwo jasno określiło politykę szkoleniową. Każdego roku organizowane
będą szkolenia wewnętrzne, które obejmują wszystkich pracowników. Ich tematyka
oraz terminy zawarte są w opracowanym rocznym planie szkoleń wewnętrznych
sporządzanym na każdy rok kalendarzowy, po przeprowadzeniu analizy potrzeb
szkoleniowych. Szkolenia wewnętrzne, które będą organizowane przez firmę
podlegają ocenie efektywności szkoleń zarówno przez osoby biorące udział w danym
szkoleniu przez szkoleniowca jak również przez bezpośredniego przełożonego.
W ramach podjętych działań w strategii zatwierdzono, że każdego roku prowadzone
będzie „Badanie satysfakcji pracowniczej”, którego wyniki pozwolą odpowiednio
modyfikować przyjęte przez przedsiębiorstwo narzędzia polityki personalnej i
8
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
stanowić będą podstawę do podejmowanych działań korygujących. Na podstawie
przeprowadzonych badań określany będzie główny czynnik wpływający na poziom
satysfakcji, którym jest budowanie dobrej atmosfery w pracy oraz stabilność
zatrudnienia. Wyniki badań w obszarze zakreślonym będą ważną wskazówką do
kształtowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
W ramach zatwierdzonej strategii przedsiębiorstwa każdy pracownik, który działa
starannie, jest ambitny i chce się rozwijać, ma szansę na awans. Na wyższe
stanowiska będzie przeprowadzana rekrutacja wewnętrzna w ramach której
stworzono możliwości awansu zarówno zawodowego jak i finansowego.
Kodeks Etyczny
Przedsiębiorstwo: Stacja Kontroli i Obsługi
Pojazdów Rafał Kasprowicz przyjęło Kodeks
Etyczny, który wyraża podstawowe wartości,
a także prezentuje normy uznane przez
społeczność za wspólne.
Celem Kodeksu Etycznego jest kształtowanie
silnej, funkcjonalnej oraz efektywnej kultury
organizacyjnej, która stwarza warunki
umożliwiające pracownikom wpływanie na
tworzenie wartości przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo szanuje przyjęty porządek społeczny oraz podejmuje działania
mające na celu chronić zasady uczciwości w działalności gospodarczej. Poprzez
przyjęcie Kodeksu Etycznego przedsiębiorstwo Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów
Rafał Kasprowicz zobowiązało się m.in. do traktowania swoich pracowników jak
klientów wewnętrznych oczekując od nich jednocześnie zaangażowania i uczciwego
wykonywania obowiązków oraz unikania konfliktu interesów, szanując godność i inne
dobra osobiste każdego pracownika. Ponadto właściciel przedsiębiorstwa
zobowiązuje się w stosunku do swoich pracowników do szeregu innych działań, w
tym do:
9
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
 zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich i bezpiecznych warunków
pracy,
 przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną,
 poszanowania tajemnic i ochrony dóbr osobistych pracowników,
 przyznaje pracownikom prawo do prawdziwych i aktualnych informacji
niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków, a także do znajomości
faktów i danych o przedsiębiorstwie, w tym o perspektywach jego rozwoju,
 przeprowadzania ocen pracy pracowników na podstawie jasno
sprecyzowanych, określonych kryteriów, które są znane zarówno ocenianemu,
jak i dokonującemu oceny,
 polubownego rozstrzygania spraw spornych w atmosferze koleżeńskości
i poszanowania odmiennych poglądów.
Cel 2: Zapewnienie dialogu z interesariuszami wraz ze szczególnym
uwzględnieniem społeczności lokalnej
Relacje przedsiębiorstwa z kontrahentami i
partnerami handlowymi opierają się na
długofalowym partnerstwie i uczciwości w
podejmowanych działaniach. Deklaracje w
zakresie tych kontaktów reguluje przyjęty
Kodeks Etyczny. Mając na celu dobro
przedsiębiorstwa szczegółowo określamy
warunki współpracy, dążąc do najlepszych
warunków cenowych z zachowaniem wysokiej
jakości świadczonych usług.
Współpraca z kontrahentami i partnerami handlowymi realizowana jest poprzez
wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie coraz lepszych i nowocześniejszych
rozwiązań dla uzyskania wzajemnych korzyści. Kierownictwo oraz pracownicy
dokładają wszelkich starań, aby współpracę tę cechowała wysoka kultura osobista i
organizacyjna. Przedsiębiorstwo uznaje uczciwą konkurencję za naturalny czynnik
10
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
przyczyniający się do rozwoju naszego przedsiębiorstwa i rynku. Dzięki zaletom oferty
handlowej zdobywamy klientów bez podważania wiarygodności konkurencji.
Polityka jakości
Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest dostarczenie Klientom pełnej
satysfakcji wynikającej z wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.
Dzięki ciągłemu doskonaleniu świadczonych przez
przedsiębiorstwo usług dążymy do:
 unowocześnienia
procesów
diagnostyki
pojazdów,
 zapewnienia
ciągłego
rozwoju
naszej
organizacji.
Ma to na celu uczynienie naszego przedsiębiorstwa
organizacją postępową, która spełnia potrzeby
zarówno klientów, jak i pracowników.
Jesteśmy świadomi wyzwań współczesnego rynku, który wymaga od nas ciągłego
doskonalenia świadczonych usług. Dlatego też ustanawiamy dwa filary polityki
wyznaczające główne cele jakości stanowiące podstawę naszego systemu
zarządzania:
Wysoka
jakość usługi
Atrakcyjność
usługi na
rynku
Sprzedaż
usługi
Zadowolony
klient
11
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Wysoka
jakość
zarządzania
Przyjazny
pracodawca
Motywacja
Zadowolony
pracownik
Aby osiągnąć przyjęte przez przedsiębiorstwo cele, system zarządzania jakością musi
być skuteczny, a jego skuteczność musi być ciągle doskonalona. Dlatego
przedsiębiorstwo:
 podejmuje stosowne środki i działania oraz tak je realizuje, aby zapewnić
osiągnięcie przyjętych celów;
 upowszechnia wśród pracowników znaczenie spełniania wymagań Klienta oraz
przestrzegania wymagań przepisów i ustaw;
 przeprowadza szkolenia dla całego zespołu w zakresie metod pracy, rozwoju
umiejętności w taki sposób, aby wszyscy czuli się odpowiedzialni za wspólne
dzieło;
 przyczynia się do tworzenia warunków sprzyjających zaangażowaniu
i motywacji całego personelu.
Społeczność lokalna
Od rozpoczęcia działalności do chwili obecnej Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów
Rafał Kasprowicz ze szczególnym zaangażowaniem spełnia obowiązki dobrego
obywatela społeczności, w której funkcjonuje. Przedsiębiorstwo uczestniczy w życiu
regionu i miasta, służąc wiedzą, doświadczeniem oraz wspierając w miarę
możliwości inicjatywy społeczne.
12
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Przedsiębiorstwo
inicjuje
działania
aktywizujące
lokalne
środowisko
w zakresie edukacji bezpiecznej jazdy,
bezpieczeństwa dzieci w drodze do
szkoły oraz edukacji ekologicznej poprzez
propagowanie jazdy na rowerze,
segregacje śmieci, oszczędzania energii
oraz dbałość o tereny zielone.
Przy realizacji ww. działań współpracujemy z NGO; szkołami podstawowymi
i średnimi z powiatu dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.
Cel 3: Promocja rozwiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego
Mając na uwadze wartości przyrodnicze Stacja
Kontroli i Obsługi Pojazdów Rafał Kasprowicz
świadomie podjęła działania w sferze organizacji
i zarządzania środowiskiem. Działania te
ukierunkowane są na poszanowanie naturalnego
środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach.
Działania dotyczące środowiska naturalnego są
koordynowane w ramach systemu zarządzania
środowiskowego
zgodnie
z
wymaganiami
zawartymi w normie ISO 14001.
Jednym z ważnych priorytetów jest
zarządzanie środowiskiem, dlatego
systematycznie dokonuje się przeglądów
i ocen występujących aspektów
środowiskowych. Wyznaczane są dla
przedsiębiorstwa cele, które mają za
zadanie przyczynić się do ochrony
środowiska naturalnego.
13
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
W ramach poprawy oddziaływania na środowisko przedsiębiorstwo zmierza do:
 proekologicznej gospodarki odpadami w zakresie wymienianych zużytych
części samochodowych oraz płynów eksploatacyjnych. Zużyte części
samochodowe oraz pozostałe odpady powstałe w wyniku świadczonych usług
są odpowiednio segregowane lub utylizowane;
 planowania i realizacji działań zapobiegających wystąpieniu potencjalnych
zagrożeń ekologicznych w sytuacjach awaryjnych;
 podnoszenia świadomości pracowników w zakresie wpływu na środowisko
wykonywanej przez nich pracy.
Strategią przedsiębiorstwa jest przestrzeganie wymagań prawnych oraz innych
dotyczących założonych aspektów środowiskowych, do których przestrzegania się
zobowiązało.
Misja przedsiębiorstwa jest zgodna z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom
środowiska naturalnego u źródła ich powstawania. Ponadto, jest zgodna z
propagowaniem proekologicznego styl działania poprzez prowadzenie otwartego
dialogu z pracownikami i społeczeństwem na temat środowiska naturalnego oraz
informowania interesariuszy o wynikach swoich działań w sferze zarządzania
środowiskowego.
Polityka środowiskowa przedsiębiorstwie jest realizowana zgodnie z przyjętymi
celami strategicznymi, a także wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony
środowiska oraz z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań otoczenia.
Najważniejsze działania to m. in. bieżący monitoring przepisów prawnych w zakresie
ochrony środowiska. O wymaganiach prawnych dotyczących ochrony środowiska
informowani są wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa.
14
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony
środowiska są na bieżąco wdrażane w przedsiębiorstwie. Prowadzony jest nadzór
wszelkich decyzji oraz pozwoleń dotyczących prowadzonej działalności.
Przestrzeganie wymagań prawnych w przedsiębiorstwie jest ciągle monitorowane.
Wszelkie istotne aspekty środowiskowe, takie, jak:
 ilość wytwarzanych i przekazywanych odpadów,
 parametry odprowadzanych płynów eksploatacyjnych z pojazdów, wód
opadowych i roztopowych,
 wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 zużycie mediów, tj. energii elektrycznej, wody
są ściśle nadzorowane. W przedsiębiorstwie ustalone zostały mierzalne kryteria w
zakresie monitorowania i oceny zgodności z wymaganiami prawnymi w
poszczególnych obszarach. W przypadku wystąpienia niezgodności lub przekroczeń
ustalonych limitów podejmowane są natychmiastowe działania korygujące. Po
upływie każdego roku dokonywana jest ocena zgodności działalności z wymaganiami
prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
Komunikacja strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Stacji
Kontroli i Obsługi Pojazdów Rafał Kasprowicz
Zaplanowano organizowanie spotkań kierownictwa z pracownikami, na których będą
informowani o wszystkich bieżących spawach dotyczących aktualnej sytuacji
przedsiębiorstwa, w tym organizacyjnych, kadrowych, finansowych, prowadzonych
inwestycjach i planach na najbliższą przyszłość. Każdego roku, co najmniej raz w
kwartale odbędą się spotkania kierownictwa z pracownikami, które będą
funkcjonowały jako platforma do wymiany informacji i poznania bieżących
problemów pracowników. Po wdrożeniu systemu wewnętrznej komunikacji
intranetowej, powyższe informacje będą przekazywane drogą elektroniczną co ułatwi
komunikację kierownictwa z pracownikami oraz ich samych między. Kolejnym
działaniem będzie prowadzenie systematycznego monitoringu podejmowanych
działań, w ramach którego sprawdzane będą sposób i skuteczność realizacji oraz ich
wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Przynajmniej raz w roku organizowane będą
spotkania z najważniejszymi Klientami, podczas których będą oni informowani
między innymi o przyjętej polityce oraz planach i inwestycjach. Ponadto na bieżąco
15
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
będą prowadzone działania zmierzające do rozwiązywania pojawiających się
problemów, w tym ich analiza i rekomendowanie rozwiązań na przyszłość. .
Podział odpowiedzialności wynikającej z przyjętej Strategii Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Rafał
Kasprowicz
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Zakres tematyczny
Wyznaczanie głównych kierunków rozwoju
przedsiębiorstwa.
 Określenie Misji, Wizji, zasad Kodeksu
Etycznego oraz strategii rozwoju
przedsiębiorstwa.
 Określanie
kierunków
strategii
społecznej odpowiedzialności biznesu
w przedsiębiorstwie.
 Podejmowanie decyzji o zaangażowaniu
w działalność charytatywną.
 Wprowadzenie i przestrzeganie kultury
organizacyjnej
przedsiębiorstwa
w oparciu o wartości przyjętego
Kodeksu Etycznego.
 Sponsoring.
Nadzór
nad
przestrzeganiem
zasad
wynikających z Kodeksu Etycznego Stacji
Kontroli i Obsługi Pojazdów Rafał Kasprowicz
oraz wpływ na kształtowanie wynikającej
z niego kultury organizacyjnej
Udział w kształtowaniu odpowiednich relacji
z lokalnymi władzami samorządowymi.
Nadzór nad prawidłowością stosowania
narzędzi polityki personalnej, takich jak:
 system motywacyjny,
 system kompetencyjny,
 opisy stanowisk pracy,
 polityka szkoleniowa,
Podmiot odpowiedzialny
Właściciel
Właściciel,
zarządzający
dyrektor
Kierownik stacji kontroli i
obsługi pojazdów
Właściciel,
Dyrektor
zarządzający
Właściciel, kierownik stacji
kontroli i obsługi pojazdów
16
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
6.
7.
8.
9.
10.
 wartościowanie stanowisk pracy,
 system ocen okresowych,
 plan rozwoju pracowników i awansów
wewnętrznych,
 przeprowadzanie „badania satysfakcji
pracowniczej”.
Podejmowanie czynności mających na celu
kształtowanie
polityki
handlowej
i
marketingowej
przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem:
 budowania
długofalowych
relacji
z
Klientami
dzięki
zapewnieniu
bezpieczeństwa
informacji
oraz
przedstawiania możliwości i perspektyw
współpracy,
 dbania o dobre imię Klientów,
 zapewnienia prawdziwości informacji
o świadczonych usługach,
 przestrzegania
zasad
rzetelnego
marketingu i reklamy.
Zapewnienie odpowiednich oraz bezpiecznych
warunków pracy.
Dyrektor
zarządzający,
kierownik stacji kontroli i
obsługi
pojazdów,
pracownicy
Właściciel, kierownik stacji
kontroli i obsługi pojazdów,
specjalista BHP
 Ciągłe usprawnianie oraz poszukiwanie Dyrektor
zarządzający,
nowoczesnych
rozwiązań kierownik stacji kontroli i
konstrukcyjnych i użytkowych.
obsługi
pojazdów,
 Analiza potrzeb klienta.
pracownicy
 Podejmowanie współpracy ze szkołami
wyższymi i instytucjami badawczymi.
 Poszukiwanie nowych rozwiązań dla
świadczonych usług w zakresie ich
proekologicznego charakteru.
Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.
Dyrektor zarządzający
 Zapewnienie, że świadczone usługi są Kierownik stacji kontroli i
zgodne z obowiązującymi normami oraz obsługi pojazdów
wykonywane z należytą starannością
pod względem ich jakości.
 Monitorowanie zużycia energii, mediów
i części samochodowych, w tym płynów
eksploatacyjnych.
17
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
11.
12.
13.
14.
 Nadzór nad odpowiednią gospodarką
odpadami.
 Zapewnienie odpowiednich relacji z
dostawcami części i usług poprzez
określanie warunków współpracy dążąc
do najlepszych warunków cenowych i
wysokiej jakości produktu lub usługi,
 Traktowanie dostawców na równych
prawach według przyjętych zasad
współpracy.
 Zapewnienie terminowości w zakresie
regulowania należności.
 Kształtowanie i wdrażanie „Polityki
jakości”.
 Promowanie zachowań i rozwiązań
prośrodowiskowych.
 Monitoring
i
nadzór
nad
przestrzeganiem przepisów prawnych
w zakresie aspektów środowiskowych.
Rozpatrywanie reklamacji i zażaleń składanych
przez klientów niezadowolonych z usług oraz
analiza zachowań i jakości wykonanych usług
przez pracowników przedsiębiorstwa.
 Realizowanie
polityki
personalnej
zgodnie z przyjętą strategią.
 Kształtowanie odpowiedniej atmosfery
w miejscu pracy i utrzymywanie
prawidłowych relacji z pracownikami.
 Zapewnienie rzetelnej i sprawnej
komunikacji w szczególności poprzez
prowadzenie
otwartej
polityki
informacyjnej, stwarzając możliwości
zgłaszania uwag przez pracowników.
Dyrektor zarządzający
Właściciel, kierownik stacji
kontroli
Dyrektor zarządzający,
kierownik stacji kontroli i
obsługi pojazdów
Dyrektor zarządzający
18
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Podsumowanie
W dążeniu do wzmacniania wizerunku przedsiębiorstwa jako profesjonalnej Stacji
Kontroli i Obsługi Pojazdów, nowoczesnej organizacji budującej etyczne relacje
z różnymi grupami interesariuszy, a także do organizacji dbającej o swoich partnerów
i lokalną społeczność będą sukcesywnie podejmowane wszelkie działania mające na celu
upowszechnienie idei odpowiedzialnego biznesu.
Właściciel i kierownictwo przedsiębiorstwa są przekonani, że w oparciu o przyjętą
Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu będzie możliwy dalszy, transparentny
rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie konkurencyjności na regionalnym rynku.
Długofalowe strategiczne myślenie o rozwoju Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów
umożliwi Właścicielowi oraz kierownictwu przedsiębiorstwa pogodzenie dążenia do
ekonomicznego sukcesu z wartościami przedsiębiorstwa i etyką.
Kompleksowe podejście w prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnianie
aspektów społecznych i środowiskowych, budowanie pozytywnych oraz trwałych
relacji ze wszystkimi odbiorcami oferowanych usług przyniesie firmie liczne korzyści,
natomiast działalność prospołeczna odpowiadająca oczekiwaniom środowiska, w
którym funkcjonuje przedsiębiorstwo pozwali wyróżniać się wśród konkurencji.
Właściciel i kierownictwo są świadomi, że przed całym zespołem przedsiębiorstwa
jest jeszcze dużo pracy. Jednocześnie występuje wysoka świadomość wśród
zarządzających, że przynależność do nielicznego grona przedsiębiorstw, którym jest
bliska koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i które podejmują starania,
aby godzić efektywność ekonomiczną z zasadami sprawiedliwości społecznej,
wymaga szczególnego zaangażowania i ciągłego doskonalenia.
19

Podobne dokumenty