zapytania nr 1 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Komentarze

Transkrypt

zapytania nr 1 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
www.szpital.legnica.pl
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
WSzSL/FAZ/072 - 480 /08
Legnica, 27-11--2008 r.
Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawy
„PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH , MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI
ORAZ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I PREPARATÓW DO ODKAMIENIANIA MASZYNY
TUNELOWEJ DO MYCIA NACZYŃ” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Legnicy ”
sprawa : WSzSL/FAZ/ 94 / 08
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177), wyjaśniam,
co następuje:
Pakiet nr 1A poz. 1
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu opartego wyłącznie o alkohole.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga aby preparat spełniał wymogi określone w SIWZ.
2. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając w spektrum działania wymóg
skuteczności preparatu do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych przeciwko F miał na myśli
grzyby tzn. preparat skuteczny przeciwko zarówno drożdżom jak i pleśni (przetestowany zarówno na
drożdżach (Candida albicans) jak i na pleśni (Aspergillus niger)?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający miał na myśli F – zakres działania grzybobójczy.
3. Czy Zamawiający wymaga preparatu bez składników zapachowych?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił w SIWZ wymagań zapachowych.
4. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wysokiej jakości spryskiwaczy
wielokrotnego użytku w ilości 25-30% w stosunku do ilości wymaganych opakowań co jest zasadne ze
względów ekonomicznych
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet nr 2
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie nowoczesnego preparatu, którego skład
stanowią substancje powierzchniowo czynne niejonowe i amfoteryczne, rozpuszczalniki, środki
kompleksujące, pochodne aminokwasów, inhibitory korozji, środki przeciwdziałające tworzeniu piany,
środek konserwujący i spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet nr 2A
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 2A poz. 3 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu
lub wyrażenie zgody na składanie oferty na poszczególne pozycje. Chcielibyśmy zaoferować doskonałej
jakości preparaty do maszynowej dezynfekcji i mycia narzędzi (poz. 1 i 2) w wyjątkowo konkurencyjnej cenie co przy
obecnym kształcie zadania (pakietu) jest znacznym utrudnieniem.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pakiet nr 3 poz. 1
Ponieważ Zamawiający nie określił czasu ekspozycji jak i wymaganego spektrum prosimy o
potwierdzenie, że Zamawiajacy wymaga zaoferowania preparatu, którego skuteczność ( w zakresie: B – w
tym MRSA, F, Tbc, V – w tym HBV, HCV, HIV, Herpes simplex oraz Rota) przed nakłuciami i
iniekcjami wynosi 15 sek. a przed nakłuciami stawów, wewnętrznych jam ciała, organów pustych oraz
przed zabiegami chirurgicznymi – 1 min.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określa czasu ekspozycji, odtrzymując zapisy SIWZ.
Centrala
Sekretariat:
Faks:
M:
076 72 110 00
076 72 111 00
076 72 111 10
060 68 955 28
ul. Iwaszkiewicza 5 59-220
Legnica
NIP 691-220-48-53
E-mail:
[email protected]
Pakiet nr 3 poz. 4
W związku z nieokreśleniem wymaganego czasu jak i spektrum prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu
skutecznego wobec: wirus grypy A , F ,B ( w tym Tbc, Salmonella, Listeria, MRSA ), wirusy z otoczką ( w tym HBV, HIV, HCV ),
BVDV, Herpex simplex, Rota, SARS, wirus krowianki, Papowa, Adeno w czasie 1,5 minuty w zakresie chirurgicznej dezynfekcji rąk
i 30 sek. – dezynfekcja higieniczna, o przedłużonym działaniu do ponad 3 godzin.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określa wymagań do czasu i spektrum, podtrzymując zapisy SIWZ.
Pakiet nr 3 1 i 4
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane antyseptyki do dezynfekcji skóry były produktami leczniczymi?
Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego preparaty , które służą do bezpośredniego kontaktu z tkankami
człowieka czyli preparaty do dezynfekcji pola operacyjnego, miejsc wkłuć , do dezynfekcji błon śluzowych, ran i preparaty do
chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są antyseptykami.. Antyseptyki są produktami leczniczymi i podlegają przepisom ustawy
o produktach leczniczych (Dz.U. nr 160, poz.1358 z 11 sierpnia 2005.Ponadto zgodnie z art.72 ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001
Prawo Farmaceutyczne obrót produktami leczniczymi może być prowadzony wyłącznie przez hurtownie farmaceutyczne.
Jeśli tak to czy Zamawiający wymaga aby załączenia do oferty koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga koncesji.
Pakiet nr 3 poz. 5
1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk nie zawierał barwników i
środków zapachowych?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga.
2. Czy Zamawiający wymaga aby preparaty z poz. 4 i 5 były kompatybilne tj. pochodziły od jednego producenta co minimalizuje możliwość powstawania reakcji
alergicznych?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga aby preparaty były kompatybilne i pochodziły od jednego producenta.
Pakiet nr 4 poz. 1-4
Czy Zamawiający wymaga aby:
- napisy na rękawach były w języku polskim,
- na rękawach naniesiony był rozmiar nominalny,
- rękawy posiadały zgrzew wielorowkowy,
- wskaźniki procesu umieszczone były na papierze pod warstwą laminatu
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że w pakiecie 1 pozycja 2 Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści preparaty osiągające wymagane
spektrum w czasie 15 minut i stężeniu 1% oraz spełniające pozostałe wymogi SIWZ. Jeśli nie, to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 5 uzna opinię wydaną przez inny specjalistyczny szpital dziecięcy niż Instytut
Matki i Dziecka jako, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym IMiDz nie jest organem uprawnionym do opiniowania produktów dezynfekcyjnych.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie:
Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość dostarczenia w pakiecie 1a pozycja 1 atomizerów w ilości np. 20% - 25% ilości opakowań. Chcielibyśmy
zaproponować wysokiej klasy i wielokrotnego użytku atomizery i w celu minimalizacji kosztów zakupu sugerujemy odstąpienie od żądania atomizerów do
każdego opakowania.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiajacy nie wyraża zgody.
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie czy jeżeli z przeliczenia litrów roztworu roboczego na litry koncentratu wychodzą niepełne opakowania to należy podać
ich ilość w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę czy należy podać ich ilość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W odpowiedzi na pytanie: Należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. Należy zaoferować opakowania handlowe, które
zminimalizują ewentualna nadwyżkę w rocznym zamówieniu ogólnym.
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiane cen w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek VAT, w każdym terminie tj. W chwili wejścia w zycie
stosownie w tym zakresie aktów prawnych?
Wówczas zmianie ulegnie cena brutto , a nettto pozostanie bez zmian. Powyzsze pytanie wynika z faktu, iż zgodnie z rognozami Ministerstwa Finansów
najpóźniej w drugim kwartale 2009 ulegną zmianie stawki Vat. Wynika to z obowiązku dostosowania PKWiU obowiązującego w Polsce do przepisów
UE( likwidacja rozbiezności pomiędzy przepisami polskimi, a obowiazującymi w UE ). W związku z powyzszym może to skutkować obnizeniem stawki VAT,
bądź jej zmiana w sytuacji konieczności dostosowania PKWiU do systemu obowiązującego w UE. Ponieważ Ustawa PZP nie przewiduje żadnych zmian w
ramach realizacji podpisanej umowy przetargowej z ( wyjątkiem sytuacji, kiedy umowa takie zmiany dopuszcza) brak zgody Zamawiającego na ewentualne
zmiany stawki VAT będzie skutkowac brakiem możliwości realizacji składanych zamówień i koniecznośćią wypowiedzenia umowy jednej ze stron.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie
Czy w pakiecie nr 2A poz. 2 – Zamawiający dopuści płynny preparat, ze względów logistycznych wyliczony w kilogramach ( 5KG = 4,67 L ),
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
W odpowiedzi na pytanie : Należy dostosować sie do pakietu 2A ( patrz modyfikacja ). Jednostką miary wyliczanej jest litr. Jeżeli
Wykonawca dysponuje opakowaniem handlowym j.w lub też innym, którego zawartość wyrażona w litrach jest jednostką nie podzielną
w stosunku do ilości zapotrzebowania przez Zamawiającego należy zaznaczyć to w pakiecie ofertowym pod tabelą tzn. wskzać cenę
brutto, zawartość oferowanego opakowania handlowego na podstawie którego dokonano wyliczeń.
Pytanie
Czy w przypadku wyrazenia zgody na powyższe zaokrąglać opakowania w górę, czy podawać opakowania do dwóch miejsc po przecinku?
W odpowiedzi na pytania: Patrz odpowiedź udzielona ( należy dostosować sie do pakietu 2A ( patrz modyfikacja ). Jednostką miary
wyliczanej jest litr. Jeżeli Wykonawca dysponuje opakowaniem handlowym j.w lub też innym, którego zawartość wyrażona w litrach jest jednostką
nie podzielną w stosunku do ilości zapotrzebowania przez Zamawiającego należy zaznaczyć to w pakiecie ofertowym pod tabelą tzn. wskzać cenę
brutto, zawartość oferowanego opakowania handlowego, na podstawie którego dokonano wyliczeń).
Pytanie dot. Pakiet 4 poz. 5 i 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłaczenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Obecny skład pakietu powoduje sztuczne
zawyżenie ceny oferty, natomiast jego podział zwiększy konkurencyjność cenową dla Zamawiającego.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie dot. Pakiet 4a poz. 1,2,6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Wyrażona zgoda pozwoli naszej firmie na
złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie dot. Pakiet 4
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić do osobnego pakietu pozycje 5 i 6 ?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie dot. Pakiet 4a
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić do osobnego pakietu pozycje 4 i 13 ?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie dotyczy PROJEKTU UMOWY §2 PKT. 4
Prosimy o zmodyfikowanie określonych przez Zamawiającego w umowie wymagań jakościowych :" Wykonawca odbiera z użyte opakowania po
dostarczonych środkach z siedziby Zamawiającego".
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 11.05.2001 r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63 poz. 638 ) Sprzedawca jest
zobowiązany przyjmować opakowania , co oznacza, że powinny być one dostarczone przez użutkownika celem przyjecia przez sprzedawcę.
Ustawodawca nie obciąża kosztami odbioru opakowań Sprzedawcy . Ponadto zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U z 2001r nr 63 poz. 638 art. 10 i 17 obowiązek zwrotu opakowań odnosi sie do :
–
substancji / preparatów bardzo toksycznych,
–
substancji/preparatów toksycznych,
–
substancji/preparatów mutagennych,
–
substancji/preparatów niebezpiecznych dla środowiska .
Prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji cytowanego zapisu w SIWZ.
W odpowiedzi na pytanie: §2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
1.Towar, o którym mowa w § 1 będzie dostarczany przez Wykonawcę do Zamawiającego zgodnie z za
potrzebowaniem raz w
miesiącu w ciągu 5 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
2.Strony dopuszczają składanie zamówień za pomocą faksu na nr (.............................), poczty elektronicznej na adres
(..........................) lub innego środka porozumienia się na odległość.
3.Wykonawca dostarcza towar na swój koszt i ryzyko do magazynu głównego w siedzibie Zamawiającego.

Podobne dokumenty