Warszawa: Dostawa samochodu typu MINIBUS oraz pięciu

Komentarze

Transkrypt

Warszawa: Dostawa samochodu typu MINIBUS oraz pięciu
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.warszawa.pa.gov.pl
Warszawa: Dostawa samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów
osobowo - dostawczych (kombi van)
Numer ogłoszenia: 382236 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Apelacyjna w Warszawie , ul. Krakowskie
Przedmieście 25, 00-951 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4649112, faks 022 4649241.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd
lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu typu
MINIBUS oraz pięciu samochodów osobowo - dostawczych (kombi van).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu
zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu
samochodów osobowo - dostawczych (kombi van). 2. Samochody stanowiące przedmiot
zamówienia muszą spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce
przepisy prawne dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki
przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej. Samochody te
muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie. 3. Maksymalny termin dostawy do dnia
22 grudnia 2011 r. (wykonanie dostawy oznacza dostarczenie Zamawiającemu dokumentów
niezbędnych do zarejestrowania pojazdu i postawienie go do dyspozycji Zamawiającego). 4.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 34.11.00.00-1 - samochody osobowe, 34.11.44.00-3 minibusy 5. Miejsce realizacji zamówienia: odbiór w miejscu (miejscach) wskazanym przez
Wykonawcę na terenie Polski. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 7.
Opis szczegółowy: Część pierwsza Dostawa samochodu typu BUS Lp. I. Wymagane
minimalne warunki techniczne Rok produkcji 2011 r.- fabrycznie nowy Silnik benzyna lub
diesel o mocy, co najmniej 80 kW spełniający wymagania normy emisji spalin EU5,
Nadwozie minibus z ilością miejsc minimum 8 Skrzynia biegów manualna Stan fabryczny
nowy, 100% sprawność techniczna, wolny od wad prawnych, dopuszczony do ruchu
drogowego
w
Polsce.
Lp.
II.
Wymagane
minimalne
wyposażenie
ABS+ASR+EDS+ESP+MSR Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera Boczne poduszki
powietrzne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z napinaczami dostosowującymi się
do siły zderzenia i ogranicznikami napięcia Pasy bezpieczeństwa w drugim i trzecim rzędzie 1
lub 2 -osobowy fotel pasażera Drzwi boczne przesuwane Elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy Blokada
przeciwuruchomieniowa (Immobiliser) Centralny zamek z systemem zabezpieczającym i
zdalnym sterowaniem Auto alarm z niezależnym zasilaniem i czujnikiem ruchu wewnątrz
Elektryczne sterowanie szyb z przodu Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i
podgrzewane Tylna szyba podgrzewana Światło przeciwmgielne z tyłu oraz dodatkowe
światło STOP Oświetlenie w podsufitce Dwustrefowa klimatyzacja Komputer pokładowy
Radioodtwarzacz fabryczny CD MP3 z zestawem głośników Czujniki parkowania z tyłu
Lakier metalizowany z wyłączeniem kolorów czarny i biały Opony standardowo oferowane
przez producenta + komplet opon zimowych + pełnowymiarowe koło zapasowe. Lp. III.
Wymagane minimalne warunki gwarancji i eksploatacji Minimalny okres gwarancji na
podzespoły mechaniczne wynosi: - nie mniej niż 24 miesiące bez limitu kilometrów albo - nie
mniej niż 24 miesiące lub minimalny limit 100 000 km Minimalny okres gwarancji na lakier
wynosi: - nie mniej niż 36 miesięcy Minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia
wynosi: - nie mniej niż 10 lat Warunki serwisowe - okresowa obsługa techniczna nie częściej
niż, co 15 tys. km Lp. IV. Wymagane minimalne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego
Pakietowe
ubezpieczenie
komunikacyjne
zapewniające
kompleksową
ochronę
ubezpieczeniową w zakresie: OC, AC, NW i Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia: utrzymanie sumy ubezpieczenia (wartość fakturowa) przez 12 miesięcy od daty I rejestracji likwidacja szkód: autoryzowany dealer, oryginalne części, rozliczenia bezgotówkowe zniesiony udział własny w szkodach oraz brak konieczności doubezpieczenia samochodu po
wystąpieniu szkody - samochód zastępczy do 5 dni w razie awarii i 9 dni w razie szkody ochrona w przypadku kradzieży samochodu - ubezpieczenie NNW na każdą osobę 10 000 zł zakres terytorialny Assistance: Polska i Europa Część druga Dostawa pięciu samochodów
osobowo - dostawczych (mini Van) Lp. I. Wymagane minimalne warunki techniczne Rok
produkcji 2011 r.- fabrycznie nowy Silnik benzynowy lub diesel o mocy, co najmniej 90 KM
spełniający wymagania normy emisji spalin EU5. Nadwozie co najmniej 5 drzwiowe z ilością
miejsc minimum 5 Napęd przedni Skrzynia biegów manualna, co najmniej 5-biegowa Stan
fabryczny nowy, 100% sprawność techniczna, wolny od wad prawnych, dopuszczony do
ruchu drogowego w Polsce. Pojemność bagażnika ( przedziału bagażowego), co najmniej
600l Lp. II. Wymagane minimalne wyposażenie ABS+EBD+BAS z systemem nagłego
hamowania Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera Boczne poduszki powietrzne 3punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z napinaczami dostosowującymi się do siły
zderzenia i ogranicznikami napięcia Wspomaganie kierownicy elektryczne Automatyczne
blokowanie drzwi podczas jazdy Blokada przeciwuruchomieniowa (Immobiliser) Centralny
zamek z systemem zabezpieczającym i zdalnym sterowaniem Auto alarm z niezależnym
zasilaniem i czujnikiem ruchu wewnątrz Elektryczne sterowanie szyb z przodu Lusterka
zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane Tylna szyba podgrzewana Drzwi boczne
prawe i lewe przesuwne Przednie reflektory przeciwmgielne Dwustrefowa klimatyzacja
automatyczna Komputer pokładowy Radioodtwarzacz fabryczny CD MP3 plus zestaw
głośników Lakier metalizowany z wyłączeniem kolorów czarny i biały Gwarancja minimum
2 lata na silnik, minimum 3 lata na powłokę lakierniczą, 12 lat na perforację nadwozia. Opony
standardowo oferowane przez producenta + komplet opon zimowych + pełnowymiarowe koło
zapasowe. j Lp. III. Wymagane minimalne warunki gwarancji i eksploatacji Minimalny okres
gwarancji na podzespoły mechaniczne wynosi: - nie mniej niż 24 miesiące bez limitu
kilometrów albo - nie mniej niż 24 miesiące lub minimalny limit 100 000 km Minimalny
okres gwarancji na lakier wynosi: - nie mniej niż 36 miesięcy Minimalny okres gwarancji na
perforację nadwozia wynosi: - nie mniej niż 10 lat Warunki serwisowe - okresowa obsługa
techniczna nie częściej niż co 15 tys. km Lp. IV. Wymagane minimalne warunki
ubezpieczenia komunikacyjnego Pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne zapewniające
kompleksową ochronę ubezpieczeniową w zakresie: OC, AC, NW i Assistance Ogólne
warunki ubezpieczenia: - utrzymanie sumy ubezpieczenia (wartość fakturowa) przez 12
miesięcy od daty I rejestracji - likwidacja szkód: autoryzowany dealer, oryginalne części,
rozliczenia bezgotówkowe - zniesiony udział własny w szkodach oraz brak konieczności
doubezpieczenia samochodu po wystąpieniu szkody - samochód zastępczy do 5 dni w razie
awarii i 9 dni w razie szkody - ochrona w przypadku kradzieży samochodu - ubezpieczenie
NNW na każdą osobę 10 000 zł - zakres terytorialny Assistance: Polska i Europa.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.11.44.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
22.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium: 1. Wykonawca, pod
rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: część pierwsza - 3 000,00 zł, część
druga - 7 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym
terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 2. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze
poręczeniami pieniężnymi, - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109 poz. 1158 z póżn. zm.), 3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Prokuratura Apelacyjna w Warszawie Nr
rachunku: 80 1500 1777 1217 7002 9483 0000 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy SIWZ (ZP/4/A/2011). 4. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem,
dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu
wykonawca musi zadbać o to, aby wpłacana kwota była zaksięgowana w banku na koncie
Zamawiającego przed terminem składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż w
pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać
bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia
wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji.
Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej może być złożony w siedzibie
Zamawiającego w dowolnym czasie przed terminem składania ofert, w przeciwnym wypadku
musi być dołączony do oferty. 6. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi
Wykonawca. 7. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia
lub gwarancje: Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł
(słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - Wykonawców składających ofertę wspólną)
stający do postępowania o zamówienie publiczne na ........................... prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu .......... przez Prokuraturę Apelacyjną w
Warszawie. Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz
Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25 kwoty wadium, o
której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej Wykonawców składających ofertę wspólną): 1) odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie (nazwa
Wykonawcy jak wyżej). 4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.
1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie. Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia..................
Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie ul.
Krakowskie Przedmieście 25 kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne
żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający
stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem
choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub
warunki. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający zwróci Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny
na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych
przypadkach unormowanych w art. 46 ust. 1 i 2 Pzp. 11. W ofercie należy wskazać numer
rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia.
III.2) ZALICZKI
•
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywała na
zasadzie spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez
wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie
kryteriów oceny ofert i sporządzoną zgodnie z postanowieniami SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o
•
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywała na
zasadzie spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez
wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie
kryteriów oceny ofert i sporządzoną zgodnie z postanowieniami SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
o
•
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywała na
zasadzie spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez
wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie
kryteriów oceny ofert i sporządzoną zgodnie z postanowieniami SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o
•
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywała na
zasadzie spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez
wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie
kryteriów oceny ofert i sporządzoną zgodnie z postanowieniami SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o
•
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywała na
zasadzie spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez
wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie
kryteriów oceny ofert i sporządzoną zgodnie z postanowieniami SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•
•
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•
•
•
•
•
•
•
NIEPODLEGANIA
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
•
•
•
•
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
•
•
1 - Cena - 80
2 - Termin realizacji dostawy - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedawcy w zakresie: komparycji,
literówek, systematyki umowy, podstaw aktów prawnych przywołanych w umowie oraz
określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej
zawierającego uzasadnienie wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego. Wszelkie
zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą obu stron
umowy, w formie pisemnej
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.warszawa.pa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura
Apelacyjna w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25 00-951 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 23.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Prokuratura Apelacyjna w Warszawie ul.
Krakowskie Przedmieście 25 00-951 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 22.12.2011.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa samochodu typu minibus - 1 szt..
•
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. I.
Wymagane minimalne warunki techniczne Rok produkcji 2011 r.- fabrycznie nowy
Silnik benzyna lub diesel o mocy, co najmniej 80 kW spełniający wymagania normy
emisji spalin EU5, Nadwozie minibus z ilością miejsc minimum 8 Skrzynia biegów
manualna Stan fabryczny nowy, 100% sprawność techniczna, wolny od wad
prawnych, dopuszczony do ruchu drogowego w Polsce. Lp. II. Wymagane minimalne
wyposażenie ABS+ASR+EDS+ESP+MSR Poduszki powietrzne dla kierowcy i
pasażera Boczne poduszki powietrzne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z
napinaczami dostosowującymi się do siły zderzenia i ogranicznikami napięcia Pasy
bezpieczeństwa w drugim i trzecim rzędzie 1 lub 2 -osobowy fotel pasażera Drzwi
•
•
•
boczne przesuwane Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego Regulowana w
dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy Blokada przeciwuruchomieniowa
(Immobiliser) Centralny zamek z systemem zabezpieczającym i zdalnym sterowaniem
Auto alarm z niezależnym zasilaniem i czujnikiem ruchu wewnątrz Elektryczne
sterowanie szyb z przodu Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane
Tylna szyba podgrzewana Światło przeciwmgielne z tyłu oraz dodatkowe światło
STOP Oświetlenie w podsufitce Dwustrefowa klimatyzacja Komputer pokładowy
Radioodtwarzacz fabryczny CD MP3 z zestawem głośników Czujniki parkowania z
tyłu Lakier metalizowany z wyłączeniem kolorów czarny i biały Opony standardowo
oferowane przez producenta + komplet opon zimowych + pełnowymiarowe koło
zapasowe. Lp. III. Wymagane minimalne warunki gwarancji i eksploatacji Minimalny
okres gwarancji na podzespoły mechaniczne wynosi: - nie mniej niż 24 miesiące bez
limitu kilometrów albo - nie mniej niż 24 miesiące lub minimalny limit 100 000 km
Minimalny okres gwarancji na lakier wynosi: - nie mniej niż 36 miesięcy Minimalny
okres gwarancji na perforację nadwozia wynosi: - nie mniej niż 10 lat Warunki
serwisowe - okresowa obsługa techniczna nie częściej niż, co 15 tys. km Lp. IV.
Wymagane minimalne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego Pakietowe
ubezpieczenie komunikacyjne zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową
w zakresie: OC, AC, NW i Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia: - utrzymanie
sumy ubezpieczenia (wartość fakturowa) przez 12 miesięcy od daty I rejestracji likwidacja szkód: autoryzowany dealer, oryginalne części, rozliczenia bezgotówkowe
- zniesiony udział własny w szkodach oraz brak konieczności doubezpieczenia
samochodu po wystąpieniu szkody - samochód zastępczy do 5 dni w razie awarii i 9
dni w razie szkody - ochrona w przypadku kradzieży samochodu - ubezpieczenie
NNW na każdą osobę 10 000 zł - zakres terytorialny Assistance: Polska i Europa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.11.44.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin realizacji dostawy - 20
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa pięciu samochodów osobowo-dostawczych (kombi van).
•
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. I.
Wymagane minimalne warunki techniczne Rok produkcji 2011 r.- fabrycznie nowy
Silnik benzynowy lub diesel o mocy, co najmniej 90 KM spełniający wymagania
normy emisji spalin EU5. Nadwozie co najmniej 5 drzwiowe z ilością miejsc
minimum 5 Napęd przedni Skrzynia biegów manualna, co najmniej 5-biegowa Stan
fabryczny nowy, 100% sprawność techniczna, wolny od wad prawnych, dopuszczony
do ruchu drogowego w Polsce. Pojemność bagażnika ( przedziału bagażowego), co
najmniej 600l Lp. II. Wymagane minimalne wyposażenie ABS+EBD+BAS z
systemem nagłego hamowania Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera Boczne
poduszki powietrzne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z napinaczami
dostosowującymi się do siły zderzenia i ogranicznikami napięcia Wspomaganie
kierownicy elektryczne Automatyczne blokowanie drzwi podczas jazdy Blokada
przeciwuruchomieniowa
(Immobiliser)
Centralny
zamek
z
systemem
zabezpieczającym i zdalnym sterowaniem Auto alarm z niezależnym zasilaniem i
czujnikiem ruchu wewnątrz Elektryczne sterowanie szyb z przodu Lusterka
•
•
•
zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane Tylna szyba podgrzewana Drzwi
boczne prawe i lewe przesuwne Przednie reflektory przeciwmgielne Dwustrefowa
klimatyzacja automatyczna Komputer pokładowy Radioodtwarzacz fabryczny CD
MP3 plus zestaw głośników Lakier metalizowany z wyłączeniem kolorów czarny i
biały Gwarancja minimum 2 lata na silnik, minimum 3 lata na powłokę lakierniczą, 12
lat na perforację nadwozia. Opony standardowo oferowane przez producenta +
komplet opon zimowych + pełnowymiarowe koło zapasowe. j Lp. III. Wymagane
minimalne warunki gwarancji i eksploatacji Minimalny okres gwarancji na
podzespoły mechaniczne wynosi: - nie mniej niż 24 miesiące bez limitu kilometrów
albo - nie mniej niż 24 miesiące lub minimalny limit 100 000 km Minimalny okres
gwarancji na lakier wynosi: - nie mniej niż 36 miesięcy Minimalny okres gwarancji na
perforację nadwozia wynosi: - nie mniej niż 10 lat Warunki serwisowe - okresowa
obsługa techniczna nie częściej niż co 15 tys. km Lp. IV. Wymagane minimalne
warunki ubezpieczenia komunikacyjnego Pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne
zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową w zakresie: OC, AC, NW i
Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia: - utrzymanie sumy ubezpieczenia (wartość
fakturowa) przez 12 miesięcy od daty I rejestracji - likwidacja szkód: autoryzowany
dealer, oryginalne części, rozliczenia bezgotówkowe - zniesiony udział własny w
szkodach oraz brak konieczności doubezpieczenia samochodu po wystąpieniu szkody
- samochód zastępczy do 5 dni w razie awarii i 9 dni w razie szkody - ochrona w
przypadku kradzieży samochodu - ubezpieczenie NNW na każdą osobę 10 000 zł zakres terytorialny Assistance: Polska i Europa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin realizacji dostawy - 20

Podobne dokumenty