I. Regulamin konkursu „Luksusowe Wakacje”

Komentarze

Transkrypt

I. Regulamin konkursu „Luksusowe Wakacje”
I.
II.
Regulamin konkursu „Luksusowe Wakacje”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), określa warunki, na jakich odbywa się
konkurs pod nazwą „Wygrywaj Luksusowe Nagrody”, zwany w dalszej części
Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Bellevue Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 19 lok. 18/19, 00-029 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000134717, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 524-222-19-25 (dalej „Organizator”).
3. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”)
zamieszkała na terenie Polski w czasie trwania Konkursu, w celach niezwiązanych z
prowadzoną ewentualnie przez Uczestnika działalnością gospodarczą lub zawodową, z
wyłączeniem:
a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez
Organizatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych,
b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, w tym członków
Komisji konkursowej,
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, takich jak
małżonek, wstępny, zstępny, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba
pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonek, a także osoba
pozostającą we wspólnym pożyciu.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm., j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 612) i
nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym
nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
5. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, jak
również czynnościami wyłaniania zdobywców nagród i wydawania nagród prowadzić
będzie Komisja konkursowa (dalej „Komisja”), w skład której wchodzić będą 2 osoby
wskazane przez Organizatora.
III.
MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs będzie prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w salonach Lynx
Optique, zwanych dalej „Salonami optycznymi” bądź „Salonem optycznym”. Lista
salonów stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2015 roku i trwa do dnia 31 sierpnia 2015
roku włącznie, w godzinach otwarcia Salonów optycznych.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w Salonach optycznych oraz na stronie
http://www.lynx-optique.pl
IV.
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu spełnić łącznie
następujące warunki:
a. dokonać zakupu okularów czy oprawek okularowych marek biorących udział
w Konkursie, wymienionych poniżej, w jednym z Salonów optycznych i
otrzymać od sprzedawcy Kupon konkursowy (dalej „Kupon”), zawierający
następujące jedno pytanie konkursowe:
i. „Jakie są Twoje luksusowe zakupowe inspiracje?”
b. odpowiedzieć na pytanie konkursowe na Kuponie, uzupełnić Kupon o swoje
dane kontaktowe oraz przekazać Kupon pracownikowi Salonu optycznego lub
wrzucić do znajdującej się w Salonie optycznym specjalnie oznakowanej urny,
c. zachować paragon kasowy jako dowód zakupu ,
d. zaakceptować Regulamin Konkursu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych własnoręcznym podpisem na Kuponie.
2. Kupon jest wydawany za zakup okularów czy oprawek okularowych wyłącznie
marek: Dolce & Gabbana, Persol, Michael Kors, Prada, Giorgio Armani, MiuMiu.
3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden Kupon – odpowiednio do ilości
zakupionych okularów biorących udział w promocji.
4. Odpowiedzi na pytania konkursowe udzielone na Kuponach zebranych w Salonach
optycznych oceni Komisja. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, nagrody nie są
przyznawane dla każdego z Salonów optycznych osobno.
5. Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
6. Nagrody główne zostaną przyznane trzem (3) Uczestnikom, którzy w ocenie Komisji
udzielili najciekawszych odpowiedzi na Kuponie. Komisja określi kolejność
zwycięskich miejsc.
7. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane siedemnastu (17) kolejnym Uczestnikom,
którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi na Kuponie. Komisja określi kolejność
zwycięskich miejsc.
8. Nagrody główne:
a. 1. miejsce – jedna (1) torba Dolce & Gabbana o wartości 4.000 zł brutto za
sztukę (słownie cztery tysiące złotych),
b. 2. miejsce – jedna (1) torba Polo Ralph Lauren o wartości 400 zł brutto za
sztukę (słownie czterysta złotych),
c. 3. miejsce – jeden (1) zestaw zapachów Prada o wartości 300 zł brutto za
zestaw (słownie trzysta złotych).
9. Nagrody dodatkowe: siedemnaście (17) sztuk tuszy do rzęs Giorgio Armani za
miejsca od 4. do 20. o wartości 165 zł brutto za sztukę (słownie sto sześćdziesiąt pięć
złotych).
10. Wynik Konkursu zależy wyłącznie od zdolności kreatywnego myślenia oraz
pomysłowości Uczestników. Konkurs nie posiada jakichkolwiek elementów losowości
lub przypadkowości.
11. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę główną, bądź dodatkową,
niezależnie od ilości Kuponów zgłoszonych do Konkursu.
12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od jego
zakończenia. Organizator skontaktuje się ze zdobywcami nagród przy wykorzystaniu
adresów e-mail podanych na Kuponach. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi
również na fanpage’u Lynx Optique poprzez podanie imienia Uczestnika i przytoczenia
jego odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do skracania odpowiedzi
Uczestnika dla celów ogłoszenia wyników Konkursu.
13. Uczestnik, który zdobył nagrodę zobowiązany jest na prośbę Organizatora do
okazania oryginału paragonu kasowego jako dowodu dokonania zakupu oraz do
podania Organizatorowi danych niezbędnych do realizacji nagrody.
14. Warunkiem dostarczenia nagrody jest wskazanie adresu pocztowego, na który należy
dostarczyć przesyłkę zawierającą nagrodę nie później niż w terminie 14 dni od
wysłania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie. W przypadku
nieuzyskania takich informacji w powyższym terminie, nagrody pozostają do
wyłącznej dyspozycji Organizatora.
15. Organizator dokona wysyłki nagród wraz ze stosownymi dokumentami w terminie 7
dni roboczych, licząc od dnia wskazania przez Uczestnika adresu do wysyłki.
Ewentualnie odbiór osobisty w salonie.
16. Organizator pokrywa ewentualny podatek dochodowy w imieniu zdobywców nagród
w taki sposób, że nagrody zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w
kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody
(ubruttowienie) tj. o 11,11% wartości nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku
dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie
wypłacona zdobywcom nagród lecz zatrzymana przez Organizatora w celu wpłacenia
jej do urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych, zgodnie z przepisami prawa.
17. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody
bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz
innych Uczestników lub podmiotów trzecich.
18. W przypadku niemożności odebrania nagrody bądź skorzystania z niej przez
Uczestnika nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora
PRZYPADKI NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU
V.
1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja. Decyzja komisji jest ostateczna.
2. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
3. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie
Regulaminu.
4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu
lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub
Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Komisji wykluczeni z udziału w
Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
5. Niecenzuralne, obraźliwe lub wulgarne treści umieszczone na Kuponach powodują
wykluczenie z udziału w Konkursie.
VI.
DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Organizator. Dane będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j.t. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) w celach
uczestnictwa w Konkursie i jego rozstrzygnięcia, w tym realizacji nagród. Uczestnik
może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich
poprawienia, zmiany lub usunięcia.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów
związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworu (treści Kuponu)
oraz imienia Uczestnika w związku z prowadzeniem Konkursu, w tym w
szczególności na ich rozpowszechnianie na stronie internetowej http://www.lynxoptique.pl
4. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za
wykorzystywanie opublikowanej przez Uczestnika treści Kuponu, o którym mowa w
poprzednim ustępie.
5. Treści zamieszczone przez Uczestnika na Kuponach muszą być całkowicie oryginalne
i poprzez zgłoszenie Kuponu do Konkursu Uczestnik potwierdza, że przysługują mu
do nich wszelkie prawa autorskie oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób
trzecich.
6. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do Kuponu i
jego treści na wszelkich znanych polach eksploatacji oraz zobowiązuje się do
niewykonywania osobistych praw autorskich na okres 99 lat.
VII.
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie do dnia 30 września
2015 na piśmie, na adres Organizatora z dopiskiem „Luksusowe Wakacje –
reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację
oraz dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez
Komisję. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres
podany w reklamacji. Decyzje Komisji są ostateczne.
VIII.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego
zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, w tym prawa
autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały
im przyznane, są wyłączone.
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z
Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie
postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia
przez operatorów, w tym systemów elektronicznych, listów, wiadomości i przesyłek.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione zgłoszenia lub utracone
Kupony.
IX.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o której to
zmianie poinformuje na stronie internetowej http://www.lynx-optique.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać w Salonach
optycznych oraz na stronie internetowej http://www.lynx-optique.pl
Warszawa, 26 czerwca 2015 r.
Załącznik 1 – Protokół odbioru nagrody
PROTOKÓŁ ODBIORU
NAGRODY W KONKURSIE
„LUKSUSOWE WAKACJE”
Za udział w konkursie LUKSUSOWE WAKACJE nagrodę w postaci
………………………………………………………. o wartości …………………….złotych
brutto zdobywa ……………………………………………………………………………….
Mając na uwadze treść postanowienia Regulaminu Konkursu „Luksusowe Wakacje” strony
postanawiają co następuje:
§1
Wszelkie pojęcia pisane poniżej wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie
Konkursu „Luksusowe Wakacje”.
§2
1. Laureat Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskiego
prawa osobistego do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności Odpowiedzi,
przesłanej przez Laureata Konkursu do Organizatora w ramach Konkursu.
2. Laureat Konkursu zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do
Organizatora ani jego następców prawnych swych autorskich praw osobistych do
Odpowiedzi, przesłanej przez Laureata Konkursu do Organizatora w ramach Konkursu.
3. Laureat Konkursu wyraża zgodę na anonimowe rozpowszechnianie lub publikację
przez Organizatora Odpowiedzi przesłanej przez Laureata Konkursu do Organizatora w
ramach Konkursu.
Organizator
Laureat Konkursu
Załącznik 2 do Regulaminu – wykaz salonów optycznych biorących udział w Konkursie:
Kraków:
Bonarka City Center ul. Kamieńskiego 11
Galeria Bronowice ul. Stawowa 61
CH Krokus ul. Bora Komorowskiego 37
Poznań:
Auchan Komorniki ul. GLogowska 432
Warszawa i okolice:
Centrum Janki ul. Mszczonowska 3, Janki
M1 Marki ul. Piłsudskiego 1, Marki
Auchan Łomianki ul. Brukowa 25
Auchan Piaseczno ul. Puławska 46, Piaseczno
Auchan Modlińska ul. Modlińska 8, Warszawa
KEN Center ul. Ciszewskiego 15, Warszawa
Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12 , Warszawa
Arkadia Al. Jana Pawła II 82, Warszawa
Wrocław:
CH Korona ul. Krzywoustego 126
Bydgoszcz:
CH Rondo ul. Kruszwicka 1
Focus Mall ul. Jagiellońska 39/47

Podobne dokumenty