REGULAMIN - Climate

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN - Climate
REGULAMIN
KONKURSU „ZIELONA DROGA DO PRACY”
organizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Zielona droga do pracy” (zwanym dalej
„Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o.
http://www.eitplus.pl, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147 (zwaną dalej
„Organizotarem”).
3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej
„Regulaminem”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
4. Celem Konkursu jest promocja zrównoważonego transportu miejskiego, w szczególności:
informacja i promocja form transportu alternatywnych względem podróży samochodem,
motywowanie do wyboru bardziej zrównoważonych form transportu oraz zaangażowania
firm i instytucji w kształtowanie wśród pracowników postaw przyjaznych środowisku.
5. Konkurs realizowany jest w ramach projektu MOBCUT: Motivating (Systematic and
Sustainable) Behaviour Change in Urban Travel and Transport, finansowanego ze środków
Stowarzyszenia Climate-KIC (Climate Knowledge and Technology), zarejestrowanego w
Holandii, ul. Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht pod numerem 52000117. Jednym z działań
projektu jest rozwój i promocja aplikacji BetterPoints punktującej i nagradzającej działania
przyjazne środowisku, będącej własnością RYW Community Systems Limited (UK). Projekt
przewiduje bezpłatne udostępnienie aplikacji BetterPoints w serwisie BetterPoints.pl
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnych.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Konkursu.
8. Konkurs rozpoczyna się 27 października 2015 r. i kończy 31 grudnia 2015 r.
9. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby spełniające wymogi określone w § 2 poniżej, które
zaakceptowały warunki niniejszego Regulaminu (zwane dalej „Uczestnikami”). Akceptując
Regulamin Konkursu osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do
przestrzegania wszelkich jego postanowień, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki uprawniające ją do uczestnictwa w Konkursie.
10. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe o treści „Jak zwiększyć popularność
„zielonych” form transportu ?”, a także rejestracji oraz wypełnieniu Kwestionariusza
Konkursowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 2 Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób zamieszkałych we Wrocławiu, zatrudnionych (bez względu
na formę i wymiar zatrudnienia, w tym: umowy cywilno-prawne, samozatrudnienie),
pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez spełnienie dwóch warunków:
2.1 Rejestrację w serwisie BetterPoints.pl. Rejestracja wymaga podania imienia i nazwiska
oraz adresu e-mail (link na stronie Organizatora: www.climate-kic.org.pl).
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2.2 Wypełnienie „Kwestionariusza Konkursowego”, w formularzu elektronicznym, którego
treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (link na stronie Organizatora:
www.climate-kic.org.pl).
Zgłoszenie do Konkursu może odbywać się w okresie: od 27 października 2015 r. od godz.
0:01 CEST i do 13 listopada 2015 r. do godz. 23:59 CEST. Wszystkie zgłoszenia dostarczone
przed lub po tym terminie nie będą uwzględnione w Konkursie.
Każdy z Uczestników może zgłosić się do Konkursu tylko raz.
Organizator Konkursu przeanalizuje nadesłane zgłoszenia pod względem spełnienia kryteriów
wskazanych w § 2 pkt 1.
Przed odebraniem nagrody Zwycięzca zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi
dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w § 2 pkt 1 (wystawione przez
pracodawcę zaświadczenie o zatrudnieniu lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
oraz dowód osobisty (do wglądu).
Organizator o wynikach Konkursu poinformuje wszystkich uczestników do dnia 31 grudnia
2015 r. na stronie internetowej www.climate-kic.org.pl.
Organizator w związku z przeprowadzaniem Konkursu będzie kontaktować się z Uczestnikami
Konkursu drogą e-mailową na adres wskazany w Kwestionariuszu Konkursowym.
Jeśli Uczestnik z przyczyn formalnych lub innych nie będzie w stanie odebrać nagrody w
terminie 2 tygodni od wyznaczonego przez Organizatora terminu, Organizator może przyznać
ją kolejnemu najlepiej ocenionemu Uczestnikowi.
Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
Wszystkie pytania związane z Konkursem będzie można kierować do Organizatora na adres:
[email protected]
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
§ 3 Zasady przyznawania nagród
1. Nagrodami w Konkursie są:
1.1 Rower elektryczny o wartości 3 299,00 zł brutto - 1 szt.;
1.2 Rower miejski o wartości 1 189,00 zł brutto - 4 szt.
2. Przedmiotem oceny w Konkursie będzie pytanie nr 1 w Kwestionariuszu Konkursowym
wskazanym w § 2 pkt 2.2 o treści: „Jak zwiększyć popularność „zielonych” form transportu?”.
3. Odpowiedzi udzielone przez Uczestników poddane zostaną ocenie dokonywanej przez
Komisję Konkursową (zwanej dalej „Komisją”), czyli trzyosobowy zespół pracowników
Organizatora Konkursu.
4. Każdy z członków Komisji w sposób niezależny przyznawać będzie punkty w skali od 0-5
w kategoriach: realności wykonania, wpływu na środowisko zgłoszonych pomysłów oraz
jasności opisu rozwiązania.
5. Nagroda, o której mowa w pkt 1.1, zostanie przyznana najlepiej ocenionemu Uczestnikowi.
Pozostałe Nagrody, o których mowa w pkt 1.2, zostaną przyznane kolejnym czterem najlepiej
ocenionym Uczestnikom.
6. W przypadku równej ilości punktów Komisja dokona wyboru zwycięzcy zwykłą większością
głosów.
7. Zwycięzcy o wygranej, miejscu i czasie odbioru nagrody zostaną poinformowani pocztą email
podany w Kwestionariuszu Konkursowym.
8. Nagrody będą do odebrania osobiście przez zwycięzcę w siedzibie Wrocławskiego Centrum
Badań EIT+ Sp. z o. o., http://www.eitplus.pl, ul. Stabłowicka 147, we Wrocławiu.
9. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do
jego dyspozycji.
10. Organizator nie pokrywa kosztów związanych ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym
z tytułu wygranej w konkursie, wynikającym z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
11. Warunkiem odebrania każdej Nagrody jest wcześniejsza wpłata przez zwycięzcę
Organizatorowi kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej
w konkursie, o którym mowa w pkt 10, w wysokości:
a. 330,00 zł w przypadku Nagrody określonej w pkt 1.1;
b. 119,00 zł w przypadku Nagrody określonej w pkt 1.2.
na rachunek bankowy Organizatora: 50 1090 2402 0000 0001 0804 3436.
12. Dokumentacja Konkursu przechowywana będzie w siedzibie Organizatora i będzie do wglądu
dla Uczestników Konkursu.
§ 4 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych,
niepełnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających kontakt.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane
z użytkowaniem lub nieprawidłowe działanie narzędzi systemów informatycznych
wspomagających przebieg Konkursu (w szczególności: serwis pocztowy, serwis
BetterPoints.pl, elektroniczny formularz ankietowy). Każda nieprawidłowość będzie
analizowana i oceniana indywidualnie przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że rejestracja w
serwisie BetterPoints.pl odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem i zasadami
dostępnymi na stronie www.betterpoints.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
w związku z rejestracją Uczestników w serwisie BetterPoints.pl. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za działania oraz zaniechania właściciela serwisu BetterPoints.pl oraz
aplikacji BetterPoints.
§ 5 Dane osobowe Uczestników
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych w Kwestionariuszu Konkursowym.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.).
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu w/w ustawy jest
Organizator, z zastrzeżeniem pkt 8.
3. Dane osobowe Uczestników przekazane przez nich w związku z wzięciem udziału w Konkursie
mogą zostać powierzone przez Organizatora na podstawie pisemnej umowy powierzenia
innym podmiotom, w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do
jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
5.
6.
7.
8.
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w związku z wydaniem nagrody oraz
informacją o Konkursie i jego wynikach.
Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie
(zwartych w Kwestionariuszu Konkursowym) jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania
oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Informacje pozyskane od Uczestników, skumulowane i zanonimizowane, mogą być
przekazane na podstawie pisemnej umowy innym podmiotom w celu opracowania Planów
Mobilności.
Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników w serwisie BetterPoints.pl następuje na
zasadach określonych przez właściciela serwisu BetterPoints.pl i Organizator nie ponosi
odpowiedzialności w tym zakresie.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
[email protected] lub listownie na adres pocztowy: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z
o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna
zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, jak również opis i przyczynę
reklamacji.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatorów
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania
reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru oraz – w przypadku złożenia reklamacji
w formie elektronicznej – dodatkowo za pomocą e-mail.
5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie
internetowej www.climate-kic.org.pl.
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612, ze zm.).
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór Kwestionariusza Konkursowego;
Załącznik nr 2 - Protokół przekazania nagrody.
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Protokół przekazania nagrody w Konkursie „ Zielona Droga do Pracy”
Ja :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zamieszkały/ -ła :………………………………………………………………………… ……………………………………………………..
legitymujący/-ca się dowodem osobistym (seria i numer):
…………………………………………….………………………………………………
PESEL :………….………………………………………………………………………,
oświadczam, że dnia……………………………….. przyznana została mi nagroda w konkursie tj.
…………………………………………………………………………………….. .
Potwierdzam odbiór
……………… zł brutto.
nagrody
…………………………………………………………………………………
o wartości
Jednocześnie oświadczam, że przekazałem/-łam kwotę w wysokości ………….. złotych Organizatorowi
Konkursu – Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., w celu przekazania jej na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie do właściwego Urzędu
Skarbowego.
Dane Podatnika:
Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Urząd Skarbowy……………………………………………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu „ Zielona Droga do Pracy”
i akceptuję go.
……………………………………………….
Data i podpis

Podobne dokumenty