074 - Prawo giełdowe _Z

Komentarze

Transkrypt

074 - Prawo giełdowe _Z
WyŜsza Szkoła
Administracji i Zarządzania
w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział
Administracyjno-Prawny
w Rzeszowie
SYLABUS
1.
Kierunek: „PRAWO”
2.
Nazwa przedmiotu: PRAWO GIEŁDOWE
3.
Rok studiów:
4.
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne
Semestr: letni
Wymagane zaliczenie przedmiotu: „Prawo handlowe”
Stacjonarne
Niestacjonarne
5.
Liczba godzin:
15 godzin
15 godzin
6.
Wykład:
15 godzin
15 godzin
7.
Ćwiczenia:
0 godzin
0 godzin
8.
Punkty ECTS:
4 punkty
4 punkty
9.
ZałoŜenia i cele przedmiotu
Podstawowym celem nauczania przedmiotu „Prawo Giełdowe” jest przekazanie studentom 5-letnich
studiów magisterskich, kierunek „Prawo” w WSAiZ w Przemyślu podstawowej wiedzy dotyczącej zasad
tworzenia, organizacji i funkcjonowania giełdy papierów wartościowych i zasad obrotu instrumentami
finansowymi oraz zasad tworzenia, organizacji i funkcjonowania giełdy towarowej oraz zasad obrotu towarami
giełdowymi. W rozwiniętej gospodarce rynkowej giełda papierów wartościowych stanowi najwaŜniejsze forum
obrotu papierami wartościowymi, stanowiąc jeden z segmentów rynku regulowanego w Polsce. Ze względu na
szczególne znaczenie giełdy papierów wartościowych w gospodarce, zagadnienia z nią związane omówione
zostaną szerzej niŜ problematyka dotycząca giełd towarowych. Omawiana tematyka giełdy papierów
wartościowych stanowi tylko fragment obszernego materiału normatywnego – prawa rynku kapitałowego w
Polsce.
RozwaŜania w ramach procesu dydaktycznego odnośnie giełdy papierów wartościowych koncentrować
się będą na: określeniu statusu prawnego giełdy papierów wartościowych, charakterystyce instrumentów
finansowych, w tym papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu giełdowego, warunków
dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego i zasad tego obrotu, określenia podstawowych
zadań Depozytu Krajowego P.W.S.A. oraz nadzorze nad funkcjonowaniem tej giełdy. Omówienie zagadnienia
odniesione zostaną do Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie. Analogicznie jeśli chodzi o
systematykę wykładni, dokonana zostanie analiza zagadnień dotyczących giełdy towarowej, z uwzględnieniem
odmiennego charakteru przedmiotu obrotu giełdowego.
Przekazana wiedza teoretyczna pozwoli studentom na poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania
giełd w Polsce, w szczególności giełdy papierów wartościowych, zachęcając ich do głębszej analizy, przede
wszystkim tych zagadnień, których znajomość umoŜliwi im podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania
własnymi środkami pienięŜnymi.
10.
Metody dydaktyczne
Wykład
11.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnej oceny uzyskanej z pracy pisemnej na temat określony
przez prowadzącego zajęcia lub na podstawie testu.
12.
Lp.
I
II
Treści programowe
Tematyka zajęć
Zagadnienia ogólne:
1.1 Przepisy prawne dotyczące giełd jako element
prawa rynku kapitałowego w Polsce
prawo rynku kapitałowego w systemie prawa
źródła prawa rynku kapitałowego
regulacje giełdowe
charakter prawny regulacji giełdowych
funkcja regulaminów (lex contractus) w
regulacji obrotu giełdowego
1.2 Rodzaje giełd:
giełda papierów wartościowych
giełda towarowa
Giełda papierów wartościowych
2.1 Rynek regulowany
pojęcie rynku regulowanego
cechy rynku regulowanego
obrót pierwotny
obrót wtórny
2.2 Rynek giełdowy papierów wartościowych jako
jeden z segmentów rynku regulowanego
spółka akcyjna jako spółka prowadząca giełdę
papierów wartościowych i odrębności jej
regulacji od ogólnych rozwiązań k.s.h.
2.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. jako instytucja rozliczająca transakcje
giełdowe
zadania podstawowe
2.4 Nadzór nad funkcjonowaniem giełdy papierów
wartościowych i instytucji rozliczających
transakcje na rynku giełdowym.
uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego
uprawnienia przewodniczącego K.N.F.
2.5 Działalność maklerska
reglamentacja działalności maklerskiej
podmioty prowadzące działalność maklerską
2.6 Charakterystyka instrumentów finansowych
będących przedmiotem obrotu giełdowego.
papiery wartościowe
instrumenty finansowe nie będące p.w.
2.7 Zasady dopuszczenia papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego
regulaminowe warunki dopuszczenia p.w. do
obrotu giełdowego
umowa o uczestnictwo w systemie obrotu
giełdowego
uchwała rady giełdy w sprawie dopuszczenia
p.w.do obrotu giełdowego
Liczba godzin
stacjonarne
wykład
ćwiczenia
Liczba godzin
niestacjonarne
wykład
ćwiczenia
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
5
4
4
3
2.8. Zasady obrotu papierami wartościowymi i
pozostałymi instrumentami finansowymi
dematerializacja instrumentów finansowych i
obrotu
rachunek papierów wartościowych
rejestr sesji
rejestr operacji
świadectwo depozytowe
przenoszenie praw z p.w.
2.9 Podstawowe zasady funkcjonowania Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
III
Giełdy towarowe
3.1 Zasady utworzenia giełdy towarowej
3.2 Ustrój organizacyjny giełdy towarowej
3.3 Giełdowa Izba Rozrachunkowa jako instytucja
rozliczająca transakcje dokonywane na giełdzie
towarowej
3.4 Maklerzy giełd towarowych
3.5. Nadzór nad funkcjonowanie giełdy towarowej
i G.I.R.
3.6. Towary giełdowe i inne prawa majątkowe
dopuszczone do obrotu na giełdzie towarowej
3.7 Zasady zawierania transakcji na giełdzie
towarowej
3.8 Podstawowe zasady funkcjonowania
Towarowej Giełdy Energii S.A.
13.
4
4
2
2
1
1
1
1
1,5
1,5
1
1
0,5
0,5
Literatura podstawowa
1. System Prawa Prywatnego – Prawo papierów wartościowych, tom 18, [red.] A. Szumańskiego, C.H. Beck
2005r.
2. M. Dul, R. Jastrzębski: Giełdy towarowe. Komentarz, Wolters Kluwer 2006 r.
14.
Literatura uzupełniająca
1. Z. KrzyŜkiewicz, W. L. Jaworski, M. Puławski, R. Walkiewicz, Leksykon bankowo – giełdowy, 2006 r.
2. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycyjne instrumenty finansowe, PWE 2006 r.
3. P. Kulpaka, Giełdy w gospodarce, PWE 2007 r.
15.
Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia na studiach stacjonarnych
- wykład: dr hab. B. Wieczorska
- ćwiczenia:
16.
Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia na studiach niestacjonarnych
- wykład: dr hab. B. Wieczorska
- ćwiczenia:

Podobne dokumenty