Dodatkowa informacja lub sprostowanie

Komentarze

Transkrypt

Dodatkowa informacja lub sprostowanie
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Katowicka Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Wandy 6
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-322
Punkt kontaktowy: Katowicka Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 323500075
Osoba do kontaktów: Monika Januszewska, Michał Kuszka
E-mail: [email protected]
Faks: +48 322097706
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.kiwk.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) http://kiwk.katowice.pl/zamowienia.php
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) http://kiwk.katowice.pl/zamowienia.php
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/8
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Samochód do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dostawa samochodu do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i
recyklingiem wody.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji minimum 2014) kompletnego,
w pełni sprawnego i gotowego do użytku pojazdu specjalnego wraz z zabudową. Pojazd powinien być
wyposażony w zbiornik na osad o całkowitej pojemności 7m³. Pojazd nie może przekraczać dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu wynoszącej 18 ton po maksymalnym napełnieniu osadem. Pojazd musi odpowiadać
aktualnie obowiązującym w Polsce przepisom prawa w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Pojazd wraz
z zabudową nie może być prototypem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ, określającym minimalne
wymagania i parametry, które ma spełniać przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. Załącznik nr 7 do SIWZ po zawarciu umowy będzie stanowił
jednocześnie załącznik nr 1 do umowy.
2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Słownik główny
34144000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/8
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
KIWK/PN/03/I/2014/POIŚ_FAZA II_ZAD.WNIOSKOWE_84
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_KIWKa
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-103012 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 150-270398 z dnia: 07/08/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
04/08/2014 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/8
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Okres w miesiącach: 6 (od
II.3)Czas trwania zamówienia lub
udzielenia zamówienia)
termin realizacji
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Powinno być:
Okres w miesiącach: 7 (od
udzielenia zamówienia)
Powinno być:
A. Oferty częściowe, oferty
A. Oferty częściowe, oferty
wariantowe, umowa ramowa, aukcja wariantowe, umowa ramowa, aukcja
elektroniczna.
elektroniczna.
1. Zamawiający nie dopuszcza
1. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych.
składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza
2. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.
składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje
3. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.
zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji
elektronicznej.
elektronicznej.
B. Zamówienia uzupełniające.
B. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje
Zamawiający nie przewiduje
udzielania zamówień
udzielania zamówień
uzupełniających.
uzupełniających.
C.Termin wykonania zamówienia,
C.Termin wykonania zamówienia,
gwarancja, rękojmia.
gwarancja, rękojmia.
1.Termin wykonania zamówienia
1.Termin wykonania zamówienia
wynosi 6 miesięcy od podpisania
wynosi 7 miesięcy od podpisania
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/8
umowy. Wykonawca jest
umowy. Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia
zobowiązany do dostarczenia
przedmiotu umowy w takim czasie, przedmiotu umowy w takim czasie,
aby Zamawiający mógł dokonać
aby Zamawiający mógł dokonać
odbioru w terminie wykonania
odbioru w terminie wykonania
przedmiotu umowy. Zamawiający
przedmiotu umowy. Zamawiający
dokona odbioru przedmiotu umowy dokona odbioru przedmiotu umowy
w terminie 2 tygodni od dnia dostawy w terminie 2 tygodni od dnia dostawy
pojazdu.
pojazdu.
2.Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy 2.Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy
licząc od dnia następnego po
licząc od dnia następnego po
dokonanym odbiorze przedmiotu
dokonanym odbiorze przedmiotu
umowy, potwierdzonym w protokole umowy, potwierdzonym w protokole
zdawczo – odbiorczym. Okres
zdawczo – odbiorczym. Okres
rękojmi jest niezależny od okresu
rękojmi jest niezależny od okresu
udzielonych gwarancji na przedmiot udzielonych gwarancji na przedmiot
umowy. Okres rękojmi ulega
umowy. Okres rękojmi ulega
przedłużeniu o czas usuwania wad i przedłużeniu o czas usuwania wad i
usterek.
usterek.
3.Wykonawca udziela gwarancji
3.Wykonawca udziela gwarancji
producenta na kompletny pojazd
producenta na kompletny pojazd
(podwozie i zabudowa) na okres
(podwozie i zabudowa) na okres
minimum 24 miesięcy licząc od
minimum 24 miesięcy licząc od
dnia dokonania odbioru przedmiotu dnia dokonania odbioru przedmiotu
umowy, potwierdzonego w protokole umowy, potwierdzonego w protokole
zdawczo – odbiorczym.
zdawczo – odbiorczym.
4.Wykonawca udziela gwarancji
4.Wykonawca udziela gwarancji
producenta na perforację zbiornika producenta na perforację zbiornika
(woda + osad) na okres minimum 10 (woda + osad) na okres minimum 10
lat licząc od dnia dokonania odbioru lat licząc od dnia dokonania odbioru
przedmiotu umowy, potwierdzonego przedmiotu umowy, potwierdzonego
w protokole zdawczo – odbiorczym. w protokole zdawczo – odbiorczym.
5.Wykonawca udziela gwarancji
5.Wykonawca udziela gwarancji
producenta na wytarcie
producenta na wytarcie
wewnętrznego płaszcza zbiornika, wewnętrznego płaszcza zbiornika,
które może spowodować
które może spowodować
rozszczelnienie układu , na okres
rozszczelnienie układu , na okres
minimum 10 lat licząc od dnia
minimum 10 lat licząc od dnia
dokonania odbioru przedmiotu
dokonania odbioru przedmiotu
umowy, potwierdzonego w protokole umowy, potwierdzonego w protokole
zdawczo – odbiorczym.
zdawczo – odbiorczym.
Warunki gwarancji i rękojmi
Warunki gwarancji i rękojmi
określone zostały z Załączniku nr 6 określone zostały z Załączniku nr 6
do SIWZ - wzór umowy.
do SIWZ - wzór umowy.
D. Informacja o formalnościach,
D. Informacja o formalnościach,
jakie powinny zostać dopełnione
jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
publicznego.
Zamawiający zawrze Umowę na
Zamawiający zawrze Umowę na
realizację niniejszego zamówienia, realizację niniejszego zamówienia,
w terminie nie krótszym niż 10 dni
w terminie nie krótszym niż 10 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. O miejscu i terminie zawarcia
2. O miejscu i terminie zawarcia
umowy Zamawiający poinformuje
umowy Zamawiający poinformuje
pisemnie Wykonawcę, którego
pisemnie Wykonawcę, którego
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/8
oferta została wybrana jako oferta
oferta została wybrana jako oferta
najkorzystniejsza.
najkorzystniejsza.
3. Zamawiający może zawrzeć
3. Zamawiający może zawrzeć
umowę na realizację niniejszego
umowę na realizację niniejszego
zamówienia w terminie
zamówienia w terminie
wcześniejszym, niż termin wskazany wcześniejszym, niż termin wskazany
w pkt. 1, w przypadku gdy w
w pkt. 1, w przypadku gdy w
niniejszym postępowaniu zostanie niniejszym postępowaniu zostanie
złożona tylko jedna oferta.
złożona tylko jedna oferta.
4. Przed podpisaniem umowy
4. Przed podpisaniem umowy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie niniejszego zamówienia, o udzielenie niniejszego zamówienia,
których Oferta zostanie uznana za których Oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, są zobowiązani
najkorzystniejszą, są zobowiązani
dostarczyć dokument, o którym
dostarczyć dokument, o którym
mowa w pkt. X.3 SIWZ.
mowa w pkt. X.3 SIWZ.
E. Informacje o umowie w sprawie E. Informacje o umowie w sprawie
zamówienia publicznego.
zamówienia publicznego.
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie 1. Umowa zostanie zawarta zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr z wzorem stanowiącym Załącznik nr
6 do SIWZ.
6 do SIWZ.
2.Zamawiający przewiduje
2.Zamawiający przewiduje
wprowadzenie zmian postanowień wprowadzenie zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści zawartej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy na zasadach i
oferty Wykonawcy na zasadach i
warunkach określonych we wzorze warunkach określonych we wzorze
umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
F. Informacje o sposobie
F. Informacje o sposobie
porozumiewania się zamawiającego porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń
oświadczeń
lub dokumentów.
lub dokumentów.
1. W niniejszym postępowaniu
1. W niniejszym postępowaniu
oświadczenia, wnioski,
oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje
zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy
Zamawiający i Wykonawcy
przekazują faksem, z zastrzeżeniem przekazują faksem, z zastrzeżeniem
pkt. 4 i 5. Zawsze dopuszczalna jest pkt. 4 i 5. Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna.
forma pisemna.
2. Numer faksu Zamawiającego
2. Numer faksu Zamawiającego
do kontaktu z Wykonawcami: +48
do kontaktu z Wykonawcami: +48
32/209 77 06.
32/209 77 06.
3. Osoby uprawnione do
3. Osoby uprawnione do
porozumiewania się z
porozumiewania się z
Wykonawcami:
Wykonawcami:
a) w sprawach merytorycznych –
a) w sprawach merytorycznych –
Mariusz Słaboń
Mariusz Słaboń
b) w sprawach formalnych – Monika b) w sprawach formalnych – Monika
Januszewska, Michał Kuszka
Januszewska, Michał Kuszka
4. Forma pisemna zastrzeżona
4. Forma pisemna zastrzeżona
jest dla dokumentów/oświadczeń
jest dla dokumentów/oświadczeń
składanych na wezwanie
składanych na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z
Zamawiającego zgodnie z
dyspozycją art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
dyspozycją art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6/8
5. Zamawiający może przekazywać 5. Zamawiający może przekazywać
Wykonawcy oświadczenia,
Wykonawcy oświadczenia,
zawiadomienia oraz informacje
zawiadomienia oraz informacje
pocztą elektroniczną zamiast
pocztą elektroniczną zamiast
faksem. Zamawiający nie dopuszcza faksem. Zamawiający nie dopuszcza
przekazywania przez Wykonawcę
przekazywania przez Wykonawcę
oświadczeń, zawiadomień, informacji oświadczeń, zawiadomień, informacji
pocztą elektroniczną.
pocztą elektroniczną.
6. Oświadczenia, wnioski,
6. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje
zawiadomienia oraz informacje
przekazane za pomocą faksu uważa przekazane za pomocą faksu uważa
się za złożone w terminie, jeżeli
się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata przed ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu.
upływem terminu.
Jeżeli oświadczenia, wnioski,
Jeżeli oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje
zawiadomienia oraz informacje
zostaną przekazane za pomocą
zostaną przekazane za pomocą
faksu lub poczty elektronicznej
faksu lub poczty elektronicznej
każda ze Stron na żądanie drugiej każda ze Stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt
niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania. Nie spełnienie
ich otrzymania. Nie spełnienie
powyższego żądania stworzy
powyższego żądania stworzy
domniemanie prawne, że wskazane domniemanie prawne, że wskazane
wiadomości doszły do adresata
wiadomości doszły do adresata
w sposób pozwalający mu
w sposób pozwalający mu
zapoznać się z treścią oświadczenia zapoznać się z treścią oświadczenia
woli nadawcy o ile składający
woli nadawcy o ile składający
oświadczenie woli za pomocą faksu oświadczenie woli za pomocą faksu
dysponować będzie wydrukiem
dysponować będzie wydrukiem
potwierdzającym odebranie przez
potwierdzającym odebranie przez
aparat odbiorcy.
aparat odbiorcy.
G. Podwykonawstwo.
G. Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może powierzyć
1. Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia
wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania
2. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie części przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie
zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy. zamierza powierzyć podwykonawcy.
Uwaga:
Uwaga:
Zamawiający udostępni Specyfikację Zamawiający udostępni Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia na Istotnych Warunków Zamówienia na
swojej stronie internetowej od dnia swojej stronie internetowej od dnia
publikacji niniejszego ogłoszenia o publikacji niniejszego ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urządowym zamówieniu w Dzienniku Urządowym
Unii Europejskiej (art. 42 ust.
Unii Europejskiej (art. 42 ust.
1 Ustawy Prawo zamówień
1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych).
publicznych).
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
7/8
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-109441
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
8/8

Podobne dokumenty