Warszawa: Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie na

Komentarze

Transkrypt

Warszawa: Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie na
1z3
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10317&rok=2016-01-29
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wios.warszawa.pl
Warszawa: Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników
WIOŚ i członków ich rodzin
Numer ogłoszenia: 10317 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie , ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 022 6510707 w. 2008, faks 022 6510676.
Adres strony internetow ej zamaw iaj ącego: www.wios.warszawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iaj ącego: Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników
WIOŚ i członków ich rodzin.
II.1.2) Rodzaj zamów ienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz w ielkości lub zakresu zamów ienia: Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na
życie pracowników WIOŚ i członków ich rodzin, obejmujące następujące zdarzenia: - Śmierć ubezpieczonego - Śmierć
ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nieszczęśliwego wypadku przy pracy, nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego i nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy. - Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub
udaru mózgu - Wystąpienie u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca
lub udaru mózgu. - Poważne zachorowanie ubezpieczonego. - Przejście przez ubezpieczonego operacji chirurgicznej. - Pobyt
ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby, nieszczęśliwego wypadku, zawału lub udaru mózgu. - Śmierć małżonka lub
partnera ubezpieczonego. - Śmierć dziecka - Osierocenie dziecka. - Śmierć rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka lub
partnera życiowego. - Urodzenie dziecka. - Urodzenie martwego noworodka - Przeprowadzenie u ubezpieczonego leczenia
specjalistycznego..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz w ielkości lub zakresu zamów ień uzupełniaj ących
Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w wysokości do 10% zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 66.51.10.00-5, 66.51.20.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściow ej : nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty w ariantow ej : nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2019.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
2016-01-29 09:38
2z3
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10317&rok=2016-01-29
Informacj a na temat w adium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Upraw nienia do w ykonyw ania określonej działalności lub czynności, j eżeli przepisy praw a nakładaj ą obow iązek ich
posiadania
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie lub inny dokument właściwego organu na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.Ocena spełniania tego warunku dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których
wykaz zawiera Rozdział I Punkt 7 SIWZ
III.3.2) Wiedza i dośw iadczenie
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca
składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ
III.3.3) Potencj ał techniczny
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca
składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do w ykonania zamów ienia
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca
składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ
III.3.5) Sytuacj a ekonomiczna i finansow a
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca
składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie w ykazania spełniania przez w ykonaw cę w arunków, o których mow a w art. 22 ust. 1 ustaw y, oprócz
ośw iadczenia o spełnianiu w arunków udziału w postępow aniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potw ierdzenia niepodlegania w ykluczeniu na podstaw ie art. 24 ust. 1 ustaw y, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli w ykonaw ca ma siedzibę lub miej sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przedkłada:
III.4.3.1) dokument w ystaw iony w kraj u, w którym ma siedzibę lub miej sce zamieszkania potw ierdzaj ący, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2016-01-29 09:38
3z3
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10317&rok=2016-01-29
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałow ej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niew ymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami. Wzór formularza oferty zawiera Rozdział III SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 10
2 - Wysokość świadczeń - 76
3 - Klauzule fakultatywne - 14
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przew iduj e się istotne zmiany postanow ień zaw artej umow y w stosunku do treści oferty, na podstaw ie której dokonano w yboru
w ykonaw cy:
Dopuszczalne zmiany postanow ień umow y oraz określenie w arunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadkach określonych w Rozdziale I SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetow ej , na której j est dostępna specyfikacj a istotnych w arunków zamów ienia: www.wios.warszawa.pl
Specyfikacj ę istotnych w arunków zamów ienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Warszawie, ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania w niosków o dopuszczenie do udziału w postępow aniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 10:30, miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa.
IV.4.5) Termin zw iązania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przew iduj e się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europej skiej oraz niepodlegaj ących zw rotow i środków z pomocy udzielonej przez państw a
członkow skie Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansow anie całości lub
części zamów ienia: nie
2016-01-29 09:38

Podobne dokumenty