tutaj - GLiR 2016 - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

tutaj - GLiR 2016 - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2016
XXIV Konferencja Naukowa
GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE
Katedra Gospodarki Regionalnej
W
Lista referatów zakwalifikowanych na sesję plakatową
Sesja plakatowa – wymogi formalne
1. Maksymalne wymiary plakatu – szer. 55 cm, wys. 80 cm lub 4 strony formatu A4
2. Treść plakatu powinna zawierać:
 imię i nazwisko Autora (Autorów) wraz z afiliacją,
 tytuł referatu,
 wstęp z określeniem celu referatu, rozwinięcie i wnioski.
Czwartek, 29 września 2016 r.
1820-1920
Sesja V (plakatowa)
prof. dr hab. Stanisław Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UE dr hab.
Małgorzata Markowska
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju
Wrocławia do 2030 r.
Miasta wojewódzkie a ich otoczenie – trendy
zmian sektorowej struktury pracujących
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UE dr hab. Zbigniew Przybyła
Brief review of logit models applications in regional studies
Projekcja rozwoju euroregionalnego w Polsce
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Beata Bal-Domańska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr inż. Tomasz Bartłomowicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Joanna Cymerman
Politechnika Koszalińska
dr Małgorzata Dworakowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Dariusz Głuszczuk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wpływ jakości kapitału edukacyjnego na koncentrację przestrzenną struktury pracujących w województwach Polski
The possibility of using Shift-Share Analysis in
regional research
Regionalna ocena wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju w układzie przyczynowoskutkowym, gospodarka – środowisko – instrumenty
Analiza porównawcza sytuacji komunalnomieszkaniowej powiatów województwa dolnośląskiego
The development of the housing market and
meeting the housing needs of local communities
on the example of the city of Olsztyn
Financial conditioning of investment activity on
the part of territorial self-government units in the
changing economic environment
Regionalny rynek pracy – ocena z wykorzystaniem materiałów statystycznych Banku Danych
Lokalnych na przykładzie województwa dolnośląskiego
Katedra Gospodarki Regionalnej
1820-1920
W
Sesja V (plakatowa)
dr Piotr Hajduga
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Wojciech Kisiała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Emilia Konopska-Struś
Uniwersytet Wrocławski
dr Alina Kulczyk-Dynowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Iwona Ładysz
Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr Marian Maciejuk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska
Uniwersytet Łódzki
dr inż. Grzegorz Maśloch
Szkoła Główna Handlowa
dr Agnieszka Michalska-Żyła
Uniwersytet Łódzki
dr Agnieszka Mrozińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Marek Obrębalski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Jan Polski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Katarzyna Przybyła
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Andrzej Raszkowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce – „ziemia
obiecana” czy ryzykowne lokalizacje?
Wpływ utraty statusu ośrodka wojewódzkiego na
rozwój miast
Spatial cross-regressive models in the study of
the spatial diffusion of innovations in Central Europe
Konsekwencje wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie dla rozwoju obszarów wiejskich. Studium przypadku
Gospodarka finansowa gminy ze szczególnym
uwzględnieniem działań istotnych dla rynku nieruchomości - przykład gminy Odolanów
Finansowy aspekt bezpieczeństwa ekonomicznego województwa dolnośląskiego
Suburbanizacja w regionie jeleniogórskim w latach 1995-2015
„Ja wójt wam to mówię” – czyli zakres i formy
uczestnictwa mieszkańców we współzarządzaniu
gminą wiejską
Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju
energetyki obywatelskiej w Polsce
The opportunities to build the networking in units
of local self-government
Zróżnicowanie jakości życia w gminach wiejskich
województwa łódzkiego. Analiza wybranych
wskaźników
Wybrane miasta wojewódzkie i ich otoczenie w
procesie adaptacji struktur podmiotów gospodarczych nowych sektorów gospodarki
Specialisations of public and private university
graduates in Wielkopolska
Problemy kształtowania spójności regionu dolnośląskiego
Macierzowa metoda analizy ładu przestrzennego
w regionie
Urban planning marketing of small cities
Structural transformations of economic functions
of Warsaw
Revitalization of self-government units in the current funding programming period 2014-2020. The
main directions of the development in crucial
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
tel. 757 538 235
e-mail: [email protected]
http://glir2016.ue.wroc.pl
2016
2016
XXIV Konferencja Naukowa
GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE
Katedra Gospodarki Regionalnej
1820-1920
W
Sesja V (plakatowa)
dr Małgorzata Rogowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Agnieszka Skowronek-Grądziel
Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych
im. gen. Tadeusza Kościuszki
dr Andrzej Sztando
functioning spheres
Development of infrastructure in Wrocław - current status and future perspective
Rejonizacja państw Unii Europejskiej ze względu
na wykorzystanie internetu w działalności przedsiębiorstw
Procesowe ujęcie polityki rozwoju lokalnego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Joanna Średzińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Joanna Wyrwa
Uniwersytet Zielonogórski
mgr Justyna Adamczuk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
mgr Maciej Filus
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
mgr Paweł Kamiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
mgr inż. Dominik Matelski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
mgr inż. Roman Sobczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
mgr Marta Zarówna
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
How not to stimulate local development. Syndromes of failures in the absorption of exogenous
factors in local development governance based
on the example of Polish small towns
Czynniki kształtujące dochody gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według klas wielkości
ekonomicznej (na podstawie danych regionalnych FADN)
The importance of functional-spatial cooperation
networks for the region development
Tradycyjne i nowoczesne narzędzia promocji
miast
Jak otwieranie rynków wpływa na lokalny rynek
zasobów
Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury jako instrument wspierania budowy lokalnego kapitału społecznego
Ewaluacja procesu rewitalizacji na przykładzie
sukcesji funkcji centrum miasta byłego „Dworca
PKS” w Bogatyni
Wykorzystanie zasobów ludzkich w nauce i technice w państwach Unii Europejskiej
Classification of European Union countries according to human resources in science and technology
Baza ekonomiczna powiatów województwa dolnośląskiego

Podobne dokumenty