Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

Komentarze

Transkrypt

Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
Szanowni Państwo,
Redukcja kosztów i uproszczenie procedur to znacząca korzyść każdej firmy. Taką opcję
oferuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2010, zezwalające na księgowanie
faktur otrzymanych drogą elektroniczną (np. emailem). Podpis elektroniczny nie jest
wymagany a wydruk faktury jest dokumentem księgowym.
By uprościć i przyspieszyć proces niezawodnego dostarczania faktur do właściwych osób
w Państwa firmie oferujemy niniejszym możliwość wysyłki faktur emailem bezpośrednio na adres
e-mailowy tych osób lub działów, z kopią do osoby zlecającej, co znacząco uprości procedurę
akceptacji faktury.
W tym celu prosimy o podpisanie poniższej „Zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną”
i zwrotne odesłanie dokumentu ( fax, poczta, e-mail) do firmy LIDEX.
Adres: ul. Sejmikowa 8, 04-602 Warszawa (dopisek: ZGODA – FAKTURY).
Fax:
(22) 512 47 11 (dopisek: ZGODA – FAKTURY)
E-mail: [email protected]
Jesteśmy przekonani, że proponowane rozwiązanie będzie dla Państwa korzystne, inicjując
zmiany obniżające koszty i redukujące Państwa obciążenie pracą.
Zespół LIDEX-u
Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
Nazwa firmy : …………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………….
NIP:………………………………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany poniżej
adres e –mail:
…………………………………………………………………………………………………………….
alternatywny adres e –mail:
…………………………………………………………………………………………………………….
Strony zapewniają autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury.
------------------------------------------------------------------------Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
WARSZAWA
GDYNIA
WWW.LIDEX.PL
ŁÓDŹ
KATOWICE
TŁUMACZENIA
KONFERENCJE
GRAFIKA
FILM
LIDEX Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji, ul. Sejmikowa 8, 04-602 Warszawa, tel. (22) 512 47 00, faks (22) 512 47
k api tał zak ładowy 520.000,00 zł, Sąd Rejonowy dl a m . st. W-wy, XIII Wydzi ał Gospodarczy, KRS 0000198307, N IP 118-00-39-380
11
ID_DOK: 508
Wyd.2 z dn. 15.06.2012, Zatwierdził R.B.

Podobne dokumenty