Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ_11.05.2011r

Komentarze

Transkrypt

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ_11.05.2011r
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Rawa Mazowiecka, 11 maja 2011 roku
L.dz. 762/JRP/2011
Nr post. RAWiK/01/2011
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu
w rachunku bieŜącym z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności
gospodarczej, w tym finansowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT
Zamawiający Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Juliusza
Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje
treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz
z udzielonymi wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
W związku z planowanym przystąpieniem do przetargu na udzielenie kredytu w rachunku
bieŜącym z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności gospodarczej, w tym
finansowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT, prosimy o przygotowanie następujących
dokumentów:
1) Bilans i Rachunek wyników za I kw. 2011r.
2) Prognozy finansowej na okres kredytowania, Bilans i rachunek wyników (przez
pierwszy rok kredytowania w ujęciu kwartalnym)
3) Struktury naleŜności i zobowiązań (wg. załączonej tabelki
Struktura wiekowa
naleŜności i zobowiązań
handlowych:
NaleŜności
NaleŜności ogółem
Z tego:
Terminowe
Przedterminowe
1-30 dni
31-60 dni
61-90 dni
91-201 dni
Stan na dzień:
PowyŜej 120 dni
NIP
835-00-03-635
REGON
100501130
Kapitał zakładowy 13 994 500 zł.
Sąd Rejonowy dla m. Łódź-Śródmieście
XX Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000304455
Zobowiązania
Zobowiązania ogółem:
Z tego:
Terminowe
Przedterminowe
1-30 dni
31-60 dni
61-90 dni
91-201 dni
Stan na dzień:
PowyŜej 120 dni
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Adres: ul. Juliusza Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka
tel./fax. (046) 814 21 76, 814 39 15
mail: [email protected] www.rawik.pl
4) Zestawienie środków trwałych
Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia do treści SIWZ:
1) Czy Zamawiający moŜe wskazać jaką datę uruchomienia kredytu naleŜy przyjąć w celu
jednakowego obliczenia ceny przez wszystkich oferentów?
2) Czy Zamawiający moŜe określić jaka stawka bazowa będzie obowiązywała w trakcie
trwania umowy kredytowej i w jaki sposób będzie zmieniana?
Czy moŜe ona zostać określona w następujący sposób: „Stawka ustalona na okres
I miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni
miesiąca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia
następnego miesiąca”.
Odpowiedź nr 1:
Ad.1) Zgodnie z zapisami SIWZ, pkt. 21 „Sposób obliczenia ceny”, data uruchomienia
kredytu nie ma znaczenia. Kluczowym parametrem jest czas trwania kredytowania, który w
naszym przypadku jest równy 24 miesiące. Taki okres kredytowania naleŜy przyjąć do
obliczenia ceny.
Ad.2) Zamawiający określił w pkt. 3 SIWZ – „Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty
kredytu”, ppkt. 5) - „Oprocentowanie kredytu, liczone od wykorzystanej kwoty kredytu:
zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR – 1M+ marŜa banku, która to marŜa
w okresie kredytowania nie moŜe ulec zmianie.”
Załączniki do wyjaśnień:
1. Bilans i Rachunek wyników za I kw. 2011r. oraz Prognoza finansowa na okres
kredytowania, Bilans i rachunek wyników (przez pierwszy rok kredytowania w ujęciu
kwartalnym)
2. Struktury naleŜności i zobowiązań (wg. załączonej tabelki)
3. Zestawienie środków trwałych
Jednocześnie informujemy, Ŝe termin (dzień i godzina) odpowiednio złoŜenia
i otwarcia ofert ulega zmianie:
ZłoŜenia ofert: z 16.05.2011r. godz. 10:00 na 27.05.2011r. godz. 10:00
Otwarcia ofert: z 16.05.2011r. godz. 10:30 na 27.05.2011r. godz. 10:30
Przedmiotowe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert.
Z powaŜaniem,
Czesław Kierebiński
Prezes Zarządu
Do informacji:
- wszyscy uczestnicy
2